Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 1081

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10888 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 163/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 – Alei Jana Pawła II, ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Wołomińskiej położonego na terenie miasta i gminy Radzymin oraz odcinka drogi wojewódzkiej (dawnej drogi krajowej nr 8) – ul. Słowackiego od skrzyżowania ul. Wołomińskiej i Alei Jana Pawła II do nowego przebiegu drogi krajowej nr S8 położonego na terenie miasta i gminy Radzymin.
2019 10887 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 162/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie pozbawienia i zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich niektórych odcinków dróg położonych na terenie m.st. Warszawy.
2019 10886 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 153/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 747 do drogi wojewódzkiej nr 754 w miejscowości Solec nad Wisłą
2019 10885 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 152/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany kategorii niektórych odcinków dróg i ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich na terenie miasta Płock
2019 10884 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 151/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich ul. Tadeusza Kościuszki w Szydłowcu na odcinku od drogi wojewódzkiej (dawnej drogi krajowej nr 7) do skrzyżowania z ul. Jastrzębską i ul. Tadeusza Kościuszki
2019 10883 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 126/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich niektórych dróg oraz odcinków dróg położonych na terenie województwa mazowieckiego
2019 10882 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 125/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2019 10881 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 124/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie”
2019 10880 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 123/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”
2019 10879 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 121/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok
2019 10206 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr 1198/65/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2019 roku
2019 9300 2019-07-29 Ogłoszenie Ogłoszenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2019 8859 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr 114/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy samorządowej, artystycznej instytucji kultury pod nazwą „Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie” oraz nowego brzmienia jej statutu
2019 8858 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr 109/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego – w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego
2019 8857 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr 108/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego
2019 8856 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr 107/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli, podział środków oraz wysokość nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektorów placówek
2019 8855 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr 106/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok
2019 7942 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 95/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 w województwie mazowieckim
2019 7941 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 89/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Naruszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2019 7940 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 88/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej, artystycznej instytucji kultury pod nazwą: „Warszawska Opera Kameralna”
2019 7939 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 84/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok
2019 6855 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 82/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie konkursu „Edukreator na Mazowszu”
2019 6854 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 63/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 6853 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 62/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok
2019 5380 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 57/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 w województwie mazowieckim
2019 5379 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 55/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami
2019 5378 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 54/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi nr 624 stacja kolejowa Beniaminów – Dąbkowizna – Wólka Radzymińska /droga 631/ na terenie gminy Nieporęt
2019 5377 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 53/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 5376 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 52/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Mazowieckie oraz warunków i zasad korzystania z nich
2019 5375 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 51/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”
2019 5374 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 50/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok
2019 4344 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr 373/33/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2018 rok oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2018 rok
2019 4070 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr 40/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”
2019 4069 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr 33/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy przysusko - szydłowieckie
2019 4068 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr 32/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024
2019 4067 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr 28/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok
2019 3903 2019-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/19 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w roku 2019
2019 2522 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 26/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 w województwie mazowieckim
2019 2521 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 21/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmiany nazwy samorządowej, artystycznej instytucji kultury pod nazwą: „Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie” oraz nowego brzmienia jej statutu
2019 2520 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 19/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok
2019 1464 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 9/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 1463 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 6/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)”
2019 1462 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 4/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024
2019 1461 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 2/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok
2019 1460 2019-01-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego
2019 1366 2019-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/19 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w regionalnym domu pomocy społecznej na terenie województwa mazowieckiego
2018 13184 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 19/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok
2018 13183 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 18/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok
2018 13182 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 29/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki
2018 13181 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 26/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2018 13180 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 22/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego
2018 12945 2018-12-20 Komunikat Komunikat nr 1 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (wersja 3.0) oraz jej publikacji
2018 11075 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 174/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie „Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2018 – 2021”
2018 11074 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 173/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, uczniów dotychczasowych gimnazjów i uczniów dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”
2018 11073 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 172/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2018 11072 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 171/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok
2018 10463 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr 166/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023
2018 10007 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr 162/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Zieluńsko – Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2018 10006 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr 156/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok
2018 9060 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 148/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego
2018 9059 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 145/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi nr 735 stacja kolejowa Ożarów – droga 92 na terenie miasta Ożarów Mazowiecki
2018 9058 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 144/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi nr 625 stacja kolejowa Zielonka – droga 634 na terenie miasta Zielonka
2018 9057 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 140/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023
2018 9056 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 139/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Jeziorki
2018 9055 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 138/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu
2018 9054 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 137/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. w sprawie Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2018 9053 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 136/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Gostynińsko-Gąbińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2018 9052 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 135/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok
2018 8249 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr 1378/369/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2018 roku
2018 8192 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr 127/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Solec nad Wisłą
2018 8191 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr 125/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie”
2018 8190 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr 124/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Regionalne w Siedlcach”
2018 8189 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr 120/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok
2018 7858 2018-08-10 Komunikat Komunikat nr 1 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie publikacji zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (wersja 2.1)
2018 7317 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr 110/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok
2018 7213 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 116/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Mazowieckie w Płocku”
2018 7212 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 115/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017 z uwzględnieniem lat 2018–2023
2018 6706 2018-07-03 Aneks Aneks nr 2 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2018 r. do porozumienia z dnia 11 lipca 2016 r. nr WZT-I.041.5.2016 w sprawie powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu przez Województwo Mazowieckie zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2018 6637 2018-06-29 Aneks Aneks nr 7 Marszałka Województwa Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2018 r. do porozumienia z dnia 26 października 2015r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
2018 6478 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 108/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa mazowieckiego, dla celów zachowania uprawnień odszkodowawczych za szkody łowieckie, obowiązujących od 2018 roku
2018 6477 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 103/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie konkursu „Edukreator na Mazowszu”
2018 6476 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 99/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego
2018 6475 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 95/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok
2018 6216 2018-06-14 Aneks Aneks nr 6 Marszałka Województwa Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 maja 2018 r.
2018 5673 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr 66/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2018 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze Skrwy i Wkry
2018 5672 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr 65/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2018 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2018 5671 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr 58/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury pn.: „Muzeum Regionalne w Siedlcach” oraz utworzenia samorządowej instytucji kultury pn.: „Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)” i nadania jej statutu
2018 5670 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr 57/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok
2018 5525 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr 48/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne
2018 5214 2018-05-14 Aneks Aneks nr 5 Marszałka Województwa Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2018 r.
2018 5213 2018-05-14 Aneks Aneks nr 3 Marszałka Województwa Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2018 r.
2018 4813 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr 52/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok
2018 4717 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr 50/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, uczniów dotychczasowych gimnazjów i uczniów dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”
2018 3492 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 39/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018 w województwie mazowieckim
2018 3491 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 38/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Krysko-Jonieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2018 3490 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 37/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Zieluńsko– Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2018 3489 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 34/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”
2018 3488 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 32/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok
2018 3364 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 453/325/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2017 rok oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2017 rok
2018 2402 2018-03-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego
2018 2401 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr 24/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok
2018 1840 2018-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 490/18 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w regionalnym domu pomocy społecznej na terenie Województwa Mazowieckiego
2018 1457 2018-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 481/18 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w roku 2018
2018 1307 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr 2/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok
2018 431 2018-01-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia ośrodka adopcyjnego właściwego do prowadzenia banku danych o dzieciach z terenu województwa mazowieckiego oczekujących na przysposobienie
2017 12489 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr 258/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok
2017 12488 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr 254/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok
2017 12414 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr 272/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łomianki
2017 12413 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr 271/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mława oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mława
2017 12412 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr 270/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie likwidacji aglomeracji Ryczywół
2017 12411 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr 269/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mrozy oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mrozy
2017 12410 2017-12-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Góra Kalwaria oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Góra Kalwaria
2017 12409 2017-12-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wołomin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wołomin
2017 12290 2017-12-18 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 17 listopada 2017 r. zawartego pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Kozienickim w sprawie przekazania Województwu do prowadzenia, jako zadanie własne, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisku
2017 11545 2017-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Maków Mazowiecki
2017 11544 2017-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Serock
2017 11543 2017-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nasielsk
2017 11542 2017-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Otwock oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Otwock
2017 11541 2017-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trąbki
2017 11540 2017-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Płoniawy-Bramura
2017 11539 2017-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gąbin
2017 11538 2017-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czosnów
2017 11537 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 242/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Iłża - Makowiec
2017 10843 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr 1791/291/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.29) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 10822 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr 237/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Krośnicko – Kosmowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2017 10819 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr 202/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok
2017 10781 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mszczonów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mszczonów
2017 10780 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Puszcza Mariańska oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Puszcza Mariańska
2017 10779 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Stanisławów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Stanisławów
2017 10778 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gostynin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Gostynin
2017 10777 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr 201/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego
2017 10775 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Borowie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Borowie
2017 10773 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Miedzna oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Miedzna
2017 10771 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Cegłów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Cegłów
2017 10770 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łaskarzew oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Łaskarzew
2017 10769 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Dębe Wielkie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Dębe Wielkie
2017 10768 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Garwolin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Garwolin
2017 10767 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wiskitki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wiskitki
2017 10766 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grójec oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grójec
2017 10765 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Płock oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Płock
2017 10764 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mińsk Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mińsk Mazowiecki
2017 10763 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Siedlce oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Siedlce
2017 10762 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Tłuszcz oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Tłuszcz
2017 10761 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Radzymin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Radzymin
2017 10760 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pilawa oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Pilawa
2017 10759 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ostrów Mazowiecka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Ostrów Mazowiecka
2017 10758 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mokobody oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mokobody
2017 10757 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mogielnica oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mogielnica
2017 10756 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Iłża oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Iłża
2017 10755 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki
2017 10754 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Białobrzegi oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Białobrzegi
2017 10615 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Starosty Powiatu Kozienickiego; Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 listopada 2017 r.
2017 9693 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr 160/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok
2017 9600 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
2017 9563 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr 1591/282/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.28) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 8797 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr 147/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany kategorii niektórych odcinków dróg i ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich na terenie miasta Płock
2017 8796 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr 144/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2017 8795 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr 143/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2017 8794 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr 140/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok
2017 8597 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 146/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Raszyn oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Raszyn
2017 8596 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 145/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Klembów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Klembów
2017 8148 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr 1451/274/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.27) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 7415 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 1308/269/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2039, za I półrocze 2017 roku
2017 7414 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 1307/269/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2017 roku
2017 7341 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr 134/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie” oraz nowego brzmienia jej statutu
2017 7339 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr 130/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków dawnej drogi krajowej nr 50 i nr 8 położonych na terenie gminy Ostrów Mazowiecka
2017 7336 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr 127/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok
2017 6632 2017-08-09 Aneks Aneks nr 3 Marszałka Województwa Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2017 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w imieniu którego działa Marszałek Województwa Mazowieckiego
2017 6458 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr 1123/260/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.26) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 6448 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr 106/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok
2017 6273 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 113/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie konkursu „Edukreator na Mazowszu”
2017 6272 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 112/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie nadania statutu Teatrowi Polskiemu im. Arnolda Szyfmana w Warszawie
2017 6271 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 111/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Zespołowi Ludowemu Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie
2017 6270 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 110/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami
2017 6178 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr 1006/257/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 5973 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 103/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w wojewódzkim publicznym transporcie zbiorowym
2017 5972 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 93/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mława oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mława
2017 5971 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 86/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok
2017 5966 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 99/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu
2017 5965 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 98/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu
2017 5964 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 97/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5
2017 5963 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 96/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i dwutlenku azotu w powietrzu
2017 5962 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 95/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy miasto Płock, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu
2017 5961 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy miasto Radom, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5 w powietrzu
2017 5828 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr 884/250/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.25) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 5308 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr 785/246/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.24) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 5045 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr 82/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za każde kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryterióww postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Regionalnej w Ostrołęce
2017 5044 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr 81/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie Nagrody Twórczej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2017 5043 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr 79/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok
2017 4972 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr 691/242/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.23) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 4726 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr 648/240/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2017r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.22) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 4392 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 69/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych””
2017 4391 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 68/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów dotychczasowych gimnazjów, klas dotychczasowych gimnazjów w ośmioletnich szkołach podstawowych, dotychczasowych trzyletnich liceach ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia i uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2017/2018, w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”
2017 4390 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 67/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wiskitki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wiskitki
2017 4389 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 66/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ożarów Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Ożarów Mazowiecki
2017 4388 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 65/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pruszków oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Pruszków
2017 4387 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 64/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej – drogi wojewódzkiej nr 621 na odcinku Warszawa – Sękocin Nowy, drogi wojewódzkiej nr 665 na odcinku Janki – droga wojewódzka nr 621 oraz drogi wojewódzkiej (dawnej drogi krajowej nr 7) na odcinku przebiegającym na terenie m. st. Warszawy od węzła Al. Krakowska do granicy m. st. Warszawy
2017 4386 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 61/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok
2017 4124 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr 519/232/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.21) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 3574 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 500/231/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 3363 2017-04-07 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2017r. do porozumienia z dnia 11 lipca 2016 r. nr WZT-I.041.5.2016 w sprawie powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu przez Województwo Mazowieckie zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2017 3298 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 47/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok
2017 3283 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 59/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich – drogi gminnej nr 240418W (ul. Modlińska) oraz nowo wybudowanych odcinków w ciągu tej drogi położonej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich – drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od km 0+611 do km 1+591 (ul. Warszawska i ul. Bohaterów Modlina) położonej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2017 3281 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 57/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2017 w województwie mazowieckim
2017 3279 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 50/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2017r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków drogi wojewódzkiej w miejscowości Stojadła
2017 3277 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 49/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2017r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w m. Drwalew do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w m. Chynów
2017 3184 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 418/228/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.20) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 3146 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr 434/229/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2016 rok oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2016 rok
2017 2536 2017-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 343/17 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 13 marca 2017r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w roku 2017
2017 2525 2017-03-14 Aneks Aneks nr 2 Marszałka Województwa Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2017 r. do porozumienia z dnia 26 października 2015r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
2017 2524 2017-03-14 Aneks Aneks nr 1 Marszałka Województwa Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację zadań wynikających z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach priorytetu 4 Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"
2017 2232 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr 23/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Siedlce oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Siedlce
2017 2231 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr 22/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie likwidacji aglomeracji Stoczek
2017 2230 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr 17/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok
2017 1804 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr 229/219/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.19) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 1803 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr 228/219/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 1698 2017-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 335/17 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w regionalnym domu pomocy społecznej na terenie Województwa Mazowieckiego
2017 1185 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr 16/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie ograniczenia populacji zwierząt
2017 1184 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr 13/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Borowie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Borowie
2017 1183 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr 6/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2017 1182 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr 5/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gostynin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Gostynin
2017 1181 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr 4/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Płoniawy-Bramura
2017 1180 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr 1/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok
2017 829 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr 84/214/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.18) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 828 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr 83/214/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2017 778 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr 213/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok
2017 117 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr 40/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok
2016 11766 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr 2038/208/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.17) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 11758 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr 224/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Niemojki
2016 11757 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr 223/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gielniów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Gielniów
2016 11756 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr 222/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Bielsk oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Bielsk
2016 11755 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr 221/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja warszawska, w której istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego ozonu w powietrzu
2016 11754 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr 212/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok
2016 11753 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr 210/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022
2016 11193 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr 1891/202/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.16) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 11101 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr 1872/201/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2016 11100 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr 1839/200/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.15) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 10162 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 198/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok
2016 9768 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr 137/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok
2016 9647 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr 1759/196/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie całkowitego zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb w wybranych akwenach portów rzecznych
2016 9646 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr 1745/194/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 9403 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 1717/193/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2016 9402 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 1671/192/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 października 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.14) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 9341 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 195/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Puszcza Mariańska oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Puszcza Mariańska
2016 9340 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 194/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kiełczew
2016 9339 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 193/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dąbrówka
2016 9338 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 192/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Małkinia Górna oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Małkinia Górna
2016 9337 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 191/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Przysucha oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Przysucha
2016 9336 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 190/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sypniewo
2016 9335 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 189/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Garwolin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Garwolin
2016 9334 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 188/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Paprotnia oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Paprotnia
2016 9333 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 187/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Nadarzyn oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Nadarzyn
2016 9332 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 186/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wołomin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wołomin
2016 9331 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 185/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wola Rębkowska oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wola Rębkowska
2016 9330 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 184/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łaskarzew oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Łaskarzew
2016 9329 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 183/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Słupno oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Słupno
2016 9328 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 182/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kozienice oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Kozienice
2016 9327 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 181/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Żyrardów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Żyrardów
2016 9326 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 180/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Dębe Wielkie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Dębe Wielkie
2016 9325 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 179/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gąbin
2016 9324 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 178/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Stare Babice oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Stare Babice
2016 9323 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 177/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Cegłów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Cegłów
2016 9322 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 176/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mińsk Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mińsk Mazowiecki
2016 9321 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 175/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Miedzna oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Miedzna
2016 9320 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 174/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ostrołęka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Ostrołęka
2016 9319 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 173/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Latowicz
2016 9318 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 172/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Góra Kalwaria oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Góra Kalwaria
2016 9317 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 171/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Płock oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Płock
2016 9316 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 170/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wyszogród oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wyszogród
2016 9315 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 169/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Trzcianka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Trzcianka
2016 9314 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 168/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kotuń oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Kotuń
2016 9313 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 167/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Potworów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Potworów
2016 9312 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 152/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej położonego na terenie gminy Gostynin od km 0+000 do km 3+117 – odcinek dawnej drogi krajowej nr 60 od km 48+547 do km 51+664
2016 9311 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 151/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej położonego na terenie gminy Radziejowice od km 114+060 do km 116+026 – odcinek dawnej drogi krajowej nr 50
2016 9310 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 150/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej położonego na terenie gminy Mszczonów – odcinek dawnej drogi krajowej nr 50
2016 9309 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 149/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sułkowice oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sułkowice
2016 9308 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 148/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Stanisławów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Stanisławów
2016 9307 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 147/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nasielsk
2016 9306 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 146/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mszczonów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mszczonów
2016 9305 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 145/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Lipsko oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Lipsko
2016 9304 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 144/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grójec oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grójec
2016 9303 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 143/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Drobin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Drobin
2016 9302 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 142/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łomianki
2016 9301 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 141/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Brochów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Brochów
2016 9300 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 140/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sokołów Podlaski oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sokołów Podlaski
2016 9299 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 138/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023
2016 9239 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr 1594/186/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2016 9238 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr 1592/185/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2016 9237 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr 1575/184/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2016 9236 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr 1574/184/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2016 9235 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr 1546/183/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 października 2016r. w sprawie Planu wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. w obszarze Przestrzeń i Transport wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz Podsumowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawierającego uzasadnienie wyboru przyjętego Planu
2016 9182 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 1642/189/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2016 9181 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 1640/189/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2016 9080 2016-10-24 Porozumienie Porozumienie nr 1/NI/IT-I/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 września 2016r.
2016 8657 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr 1514/181/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.13) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 8421 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr 1480/180/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2016 8223 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr 1148/167/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.12) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 8221 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr 1147/167/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2016 8220 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr 1019/161/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.11) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 8174 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr 1417/178/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 8165 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 136/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trąbki
2016 8159 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 135/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Siedlce oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Siedlce
2016 8155 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 134/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zbuczyn
2016 8154 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 133/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Serock
2016 8152 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 132/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Różan oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Różan
2016 8151 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 131/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pomiechówek oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Pomiechówek
2016 8150 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 130/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pilawa oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Pilawa
2016 8149 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 129/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie likwidacji aglomeracji Ojrzeń
2016 8148 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 128/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Iłża oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Iłża
2016 8147 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 127/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Glinojeck oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Glinojeck
2016 8144 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 126/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Garbatka-Letnisko oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Garbatka-Letnisko
2016 8136 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 115/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czosnów
2016 8134 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 114/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mrozy oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mrozy
2016 8132 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 113/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ostrów Mazowiecka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Ostrów Mazowiecka
2016 8131 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 112/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej położonego na terenie gminy Gostynin od km 0+000 do km 3+117 – odcinek dawnej drogi krajowej nr 60 od km 48+547 do km 51+664
2016 8130 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 111/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej położonego na terenie gminy Radziejowice od km 114+060 do km 116+026 – odcinek dawnej drogi krajowej nr 50
2016 8129 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 109/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok
2016 7800 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr 1323/175/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2016 roku oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku
2016 7623 2016-08-23 Uchwała Uchwała nr 1280/172/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 7622 2016-08-23 Porozumienie Porozumienie nr WZT-I.041.5.2016 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 czerwca 2016r. porozumienie w sprawie powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu przez Województwo Mazowieckie zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
2016 7465 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr 1231/170/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 7414 2016-08-10 Porozumienie Porozumienie nr 19/ES/ED/16/TR Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie założenia i prowadzenia przez z Województwo Mazowieckie przedszkola specjalnego w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
2016 6980 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 1070/164/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Wytycznych programowych w zakresie wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 (wersja 1.3)
2016 6979 2016-07-21 Porozumienie Porozumienie nr 16/ES/ED/16/TR Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie założenia i prowadzenia przez z Województwo Mazowieckie przedszkola specjalnego w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie
2016 6978 2016-07-21 Porozumienie Porozumienie nr 17/ES/ED/16/TR Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie założenia i prowadzenia przez Województwo Mazowieckie przedszkola specjalnego w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu k. Warszawy
2016 6924 2016-07-19 Porozumienie Porozumienie nr 18/ES/ED/16/TR Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie założenia i prowadzenia przez z Województwo Mazowieckie przedszkola specjalnego w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu k. Warszawy
2016 6825 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr 99/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok
2016 6650 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 106/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Radzymin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Radzymin
2016 6649 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 105/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rybno
2016 6648 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 104/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018 2023
2016 6647 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 100/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej położonego na terenie gminy Wiskitki od km 104+140 – początek węzła autostradowego A-2 do km 108+894 – granica administracyjna gminy Wiskitki
2016 5811 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 981/160/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 5763 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 87/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Białobrzegi oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Białobrzegi
2016 5762 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 86/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sierpc oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sierpc
2016 5761 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 85/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Przasnysz oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Przasnysz
2016 5760 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 84/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wiązowna oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wiązowna
2016 5759 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 82/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Mazowieckie oraz warunków i zasad korzystania z nich
2016 5758 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 81/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich nowo wybudowanego odcinka drogi stanowiącego łącznik pomiędzy Rondem Wojska Polskiego, a węzłem „Boryszewo” na terenie miasta Płock
2016 5757 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 78/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok
2016 5351 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr 24/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2016 5327 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr 759/153/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.10) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 5326 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr 758/153/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 5203 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr 801/154/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2015 rok oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2015 rok
2016 4965 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 65/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018 2023
2016 4964 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 63/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu – „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych””
2016 4963 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 62/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
2016 4962 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 59/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok
2016 4624 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr 640/145/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.9) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 4243 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr 437/136/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.8) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 4168 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr 447/137/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2015 rok oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2015 rok
2016 4096 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 57/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Halinów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Halinów
2016 4095 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 56/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mokobody oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mokobody
2016 4094 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 55/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Bulkowo oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Bulkowo
2016 4093 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 42/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2016 w województwie mazowieckim
2016 3995 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr 314/130/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 1 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2016 3994 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr 304/128/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.7) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 3968 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr 45/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sadowne
2016 3014 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 35/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Tłuszcz oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Tłuszcz
2016 3013 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 34/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Bodzanów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Bodzanów
2016 3012 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 33/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok
2016 2880 2016-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 180/16 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w roku 2016
2016 2218 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 29/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie wskazania miasta, w którym może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B
2016 2217 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 23/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018 2023
2016 2216 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 22/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok
2016 2185 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 101/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok
2016 1995 2016-02-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 167/16 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w regionalnym domu pomocy społecznej na terenie Województwa Mazowieckiego
2016 1724 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr 135/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok
2016 1624 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr 2/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok
2016 1550 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 129/121/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Wytycznych programowych w zakresie wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 (wersja 1.2)
2016 1549 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 128/121/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.6) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 1430 2016-02-16 Aneks Aneks nr 1 Marszałka Województwa Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 lutego 2016r. do porozumieniaz dnia 26 października 2015r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zwanego dalej "Porozumieniem"
2016 1398 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 111/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok
2016 1397 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 80/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok
2016 1163 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr 137/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok
2016 1121 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr 18/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Skórzec oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Skórzec
2016 1120 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr 16/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury pn.: „Muzeum Kolejnictwa w Warszawie”
2016 1112 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr 1775/109/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 802 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr 1595/97/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.5) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 801 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr 1593/97/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Wytycznych programowych w zakresie wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020
2016 633 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 1706/105/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2016 632 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 1491/92/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2015 11673 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr 144/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023
2015 11545 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 119/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego i docelowego ozonu w powietrzu
2015 11451 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 1664/101/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 11450 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 1405/89/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 października 2015r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.4) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2015 9092 2015-11-13 Ogłoszenie Ogłoszenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 30 października 2015r. W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW WOJEWÓDZKIEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY MARSZAŁKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
2015 8261 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr 104/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 października 2015r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2015/2016 w ramach projektu – „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”
2015 8260 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr 103/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 października 2015r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2015/2016 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
2015 8259 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr 1303/80/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2015 8258 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr 1268/78/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 września 2015r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.3) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2015 8257 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr 1267/78/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2015 7971 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr 95/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wołomin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji
2015 7970 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr 94/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Maciejowice
2015 7906 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr 1171/71/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 7905 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr 1159/70/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2015 7904 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr 1116/68/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2015 7349 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr 1074/66/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2015 7269 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr 45/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok
2015 7264 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr 1093/67/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 7149 2015-08-18 Uchwała Uchwała nr 1071/64/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wytycznych programowych w zakresie wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020
2015 7080 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr 33/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok
2015 7073 2015-08-13 Uchwała Uchwała nr 982/59/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 7072 2015-08-13 Uchwała Uchwała nr 934/57/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2015 6886 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr 78/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie wskazania miast, w których może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B
2015 6885 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr 77/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki
2015 6884 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr 76/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Maków Mazowiecki
2015 6883 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr 74/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok
2015 6761 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 853/52/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 dla Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP, dla naborów planowanych do uruchomienia w III kwartale 2015 r. oraz dla Działania 11.1 Pomoc techniczna
2015 6685 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr 64/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023
2015 6684 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr 63/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok
2015 5986 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr 812/50/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 5985 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr 811/50/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.0) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 dla Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP
2015 5687 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr 50/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok
2015 5643 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr 55/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnie z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. samorządowej instytucji kultury pn.: „Stacja Muzeum” oraz nadania jej statutu
2015 5642 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr 54/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie zamiaru likwidacji samorządowej instytucji kultury pn.: „Muzeum Kolejnictwa w Warszawie”
2015 5641 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr 691/45/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.0) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 dla Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP
2015 5640 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr 664/44/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 5639 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr 635/43/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2015r. w sprawie wzoru porozumienia dotyczącego powierzenia części zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2015 5638 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr 625/43/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2015r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego autopoprawki do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2014 rok
2015 5379 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 382/31/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2014 rok
2015 4687 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr 529/38/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2015 4686 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr 528/38/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 4481 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr 462/35/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 4313 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr 38/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za każde kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Regionalnej w Ostrołęce
2015 4312 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr 36/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2015 w województwie mazowieckim
2015 4254 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 391/31/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2015 3894 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 434/32/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 3056 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr 353/29/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 2883 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr 21/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok
2015 2768 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr 265/24/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 marca 2015r. w sprawie publikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2015 2767 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr 259/23/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2015 2766 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr 244/22/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 2765 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr 186/19/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2015 2425 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr 188/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok
2015 2239 2015-03-16 Aneks Aneks nr 16 Marszałka Województwa Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lutego 2015r. do Porozumienia z dnia 29 października 2008r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
2015 2129 2015-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/15 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 4 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w roku 2015
2015 1676 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr 16/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie”
2015 1674 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr 15/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i nadania jej statutu
2015 1621 2015-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/15 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w regionalnym domu pomocy społecznej na terenie Województwa Mazowieckiego
2015 1488 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr 206/20/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 1379 2015-02-18 Ogłoszenie Ogłoszenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2015r. W SPRAWIE UZUPEŁNIENIA SKŁADU WOJEWÓDZKIEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2015 1324 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok
2015 913 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr 39/13/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 147 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr 22/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Świercze
2015 146 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr 21/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Węgrów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Węgrów
2015 145 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr 20/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Stanisławów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Stanisławów
2015 144 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr 19/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sońsk oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sońsk
2015 143 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr 18/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mogielnica oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mogielnica
2015 142 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr 17/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mława oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mława
2015 141 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr 16/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łochów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Łochów
2015 140 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr 12/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok
2015 56 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr 1555/398/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2015 55 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr 1554/398/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2014 10705 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 224/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tj. obszarów linii kolejowych na terenie województwa mazowieckiego, na których został przekroczony długookresowy poziom dźwięku A we wszystkich dobach roku i porach nocy w roku
2014 10704 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 223/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tj. obszarów dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, na których został przekroczony długookresowy poziom dźwięku A we wszystkich dobach roku i porach nocy w roku
2014 10703 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 221/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Młodzieszyn
2014 10702 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 220/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sieciechów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sieciechów
2014 10701 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 217/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego
2014 10700 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 214/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2014r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów garwolińskiego, mińskiego i otwockiego
2014 10699 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 211/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok
2014 10247 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr 166/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok
2014 9531 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr 195/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok
2014 9500 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 205/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.
2014 9499 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 203/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok
2014 9315 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr 181/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok
2014 9223 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr 142/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok
2014 8604 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr 195/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Otwock oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Otwock
2014 8603 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr 194/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2014r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Raciąż oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Raciąż
2014 8602 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr 193/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Orońsko
2014 8601 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr 192/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Góra Kalwaria oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Góra Kalwaria
2014 8287 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr 1223/374/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2014 8122 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr 119/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok
2014 7834 2014-08-14 Aneks Aneks nr 14 Marszałka Województwa Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 sierpnia 2014r. do Porozumienia z dnia 29 października 2008 r.
2014 7704 2014-08-08 Porozumienie Porozumienie nr 1/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki; Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej zawarte pomiędzy Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 1132453940, REGON: 015528910, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działają: 1. Leszek Ruszczyk – Wicemarszałek 2. Mirosław Krusiewicz - Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - określonym dalej jako „Zleceniobiorca”, a Miastem Ostrołęka, z siedzibą w Ostrołęce, ul. Plac Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka, NIP: 7582142002, REGON: 550668410, w imieniu którego działają: Janusz Kotowski – Prezydent Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Ewy Waszkiewicz - Sznyter - Skarbnika Miasta Ostrołęki, określanymi dalej jako ,,Zleceniodawca’’, o następującej treści:
2014 7699 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr 1114/366/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi
2014 7698 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr 1113/366/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych przedmiotowego dokumentu
2014 7697 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr 1102/366/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2014 7696 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr 1101/366/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2014 7042 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr 1044/363/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2014 6869 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr 181/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Błonie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Błonie
2014 6868 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
2014 6867 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr 178/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok
2014 6711 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr 944/359/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2014 6710 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr 943/359/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2014 6709 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr 903/356/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2014 6326 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr 852/354/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego autopoprawki do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2013 rok
2014 6325 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr 824/353/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2014 6324 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr 745/350/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2014 6323 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr 744/350/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2014 6078 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr 167/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie nowego brzmienia statutu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
2014 5283 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/309/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2013
2014 5282 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/257/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2012 rok
2014 5245 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr 159/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023
2014 5244 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr 153/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok
2014 5172 2014-05-22 Porozumienie Porozumienie nr NI-IT-I.001/2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2014r.
2014 4544 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr 515/339/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2014 4543 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr 498/338/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2014 4438 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr 148/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Serock
2014 4437 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr 147/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mrozy oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mrozy
2014 4436 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr 138/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok