Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 103

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 9226 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr XLV/334/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 2 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast , zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 7129 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLII/314/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach za 2013 rok
2014 7128 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLII/313/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach za 2013 rok
2014 7127 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLII/312/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Białobrzegi za 2013 rok
2014 7126 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLII/311/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z wykonania budżetu za 2013 rok i sprawozdania finansowego
2014 6936 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLII/315/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013
2014 6935 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLI/310/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/171/2006 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 lutego 2006 r. i uchwały Nr XII/93/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2014 6934 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 14 marca 2014r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr XXV/123/2005 z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Białobrzegach
2014 5164 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/291/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 14 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi w 2014 roku
2014 4845 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 14 marca 2014r. sprawie ustanowienia lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2014-2020
2014 4844 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/289/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 14 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
2014 4142 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XL/304/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 4141 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XL/303/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XX/161/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Białobrzegi na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 4140 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XL/302/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXV/198/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Białobrzegi na stałe obwody głosowania
2014 1196 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/282/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 344 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/273/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014
2013 13543 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/271/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso.
2013 13281 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/257/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 25 października 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi w 2013 r.
2013 13024 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/270/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Białobrzegi.
2013 13023 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonatriacie na rok 2014.
2013 13022 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/268/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/28/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie ustalenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso.
2013 13021 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/262/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach.
2013 12978 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 12977 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/266/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 12976 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/265/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r.
2013 11291 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 września 2013r. w sprawie nadania imienia mostowi na rzece Pilicy w mieście Białobrzegi.
2013 11290 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 września 2013r. w sprawie określenia górnych stawek ołat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi
2013 9254 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXX/242/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów i instruktorów sportu prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.
2013 9253 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXX/240/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjanym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Białobrzegi.
2013 9231 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXX/241/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.
2013 9230 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXX/239/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/316/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Białobrzegi na lata 2010 – 2013.
2013 8743 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/316/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Białobrzegi na lata 2010 -2013.
2013 8742 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/229/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.
2013 6845 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 maja 2013r. w sprawie : określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 6844 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/222/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 maja 2013r. w sprawie : wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 6843 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/221/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 maja 2013r. w sprawie : zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości
2013 6174 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr XLIV/316/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Białobrzegi na lata 2010 – 2013.
2013 6173 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVII / 212 / 2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/207/2013 z dnia 20 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6172 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 20 marca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/173/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2013-2017.
2013 6171 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi.
2013 6170 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIV /189/ 2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów .
2013 5532 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2011-2019
2013 4792 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 20 marca 2013r. w sprawie : miany Uchwały Nr XXIV/190/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi.
2013 4791 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/207/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 20 marca 2013r. w sprawie : ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4790 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Białobrzegi lub będących w jej zarządzie, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2013 3860 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXV/198/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Białobrzegi na stałe obwody głosowania.
2013 657 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi
2013 656 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2013
2012 9958 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIII /184/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9957 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIII /183/ 2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9956 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2012 9894 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2013 – 2017
2012 9559 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków oraz dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Białobrzegi, wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 Karty Nauczyciela.
2012 9558 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/174/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
2012 9261 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2013 - 2017
2012 9260 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/171/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.
2012 9259 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/170/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 r.
2012 8296 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/159/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 września 2012r. w sprawie : ustalenia wysokości opłaty za wpis do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych”
2012 7845 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/164/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 7678 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XX/161/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Białobrzegi na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 7677 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XX/158/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 września 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 7676 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XX/157/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 września 2012r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Białobrzegi służebnościami przesyłu.
2012 7675 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej, prowadzonych przez Miasto i Gminę Białobrzegi.
2012 7577 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXI/166/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/316/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Białobrzegi na lata 2010 – 2013.
2012 6056 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XVII-130-2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2011 rok
2012 4338 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/306/2010 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Białobrzegi i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, z późniejszymi zmianami.
2012 2817 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolonii Brzeźce.
2012 2816 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.
2012 2676 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Białobrzegi, dla terenów zielonych położonych w Białobrzegach przy ul. Spacerowej i Mikowskiej.
2012 2675 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2012 1055 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012
2012 1054 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi
2012 1053 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/92/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany w załączniku do Uchwały Nr XXXI/150/97 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego Administracja Budynków Komunalnych w Białobrzegach.
2011 7258 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/86/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 7259 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/87/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r.
2011 7261 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/89/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 6396 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XI/77/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Białobrzegi dla terenów położonych w miejscowości Szczyty i Mikówka, Gmina Białobrzegi.
2011 6397 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XI/78/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 września 2011r. w sprawie nadania nazwy dla placu w Białobrzegach.
2011 6398 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XI/79/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XLV/319/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta i Gminy Białobrzegi.
2011 5713 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/80/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/65/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białobrzegi.
2011 5001 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXI/156/08 z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Białobrzegi.
2011 5000 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr X/66/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej, prowadzonych przez Miasto i Gminę Białobrzegi.
2011 4999 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr X/65/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białobrzegi.
2011 5004 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr X/72/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany granicy obwodu glosowania na terenie miasta i gminy Białobrzegi.
2011 5003 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr X/71/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXXIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie: przejęcia przez Gminę Białobrzegi obowiązku w zakresie odbioru stałych odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych od właścicieli posesji oraz określenia wysokości opłat za odbiór tych odpadów.
2011 5002 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr X/70/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 25 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie: przejęcia przez Gminę Białobrzegi obowiązku w zakresie odbioru stałych odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych od właścicieli posesji oraz określenia wysokości opłat za odbiór tych odpadów.
2011 4437 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok.
2011 4438 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/163/2005 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XIII/66/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. ustalającej dzienne stawki opłaty targowej.
2011 4439 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/59/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Białobrzegi”.
2011 1619 2011-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 budżetowa na rok 2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 18 stycznia 2011r.
2011 981 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białobrzegi, obejmującej działkę nr 1243/123 położoną w Białobrzegach przy ulicy Rzemieślniczej
2011 982 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/28/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 1 marca 2011r. w sprawie ustalenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso.
2011 4 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr II/3/2010 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Białobrzegi
2010 7326 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/343/2010 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011
2010 7174 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr XLV/332/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2010 7175 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/342/2010 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/332/2010 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2010 6612 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/335/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 września 2010r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy Białobrzegi i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
2010 6130 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/338/2010 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/83/07 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości.
2010 6131 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/339/2010 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
2010 5708 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/320/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Białobrzegi.
2010 5709 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/321/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Brzeźce.
2010 5710 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/322/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Brzeźce.
2010 5281 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLV/319/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta i Gminy Białobrzegi.