Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 653

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10888 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 163/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 – Alei Jana Pawła II, ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Wołomińskiej położonego na terenie miasta i gminy Radzymin oraz odcinka drogi wojewódzkiej (dawnej drogi krajowej nr 8) – ul. Słowackiego od skrzyżowania ul. Wołomińskiej i Alei Jana Pawła II do nowego przebiegu drogi krajowej nr S8 położonego na terenie miasta i gminy Radzymin.
2019 10887 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 162/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie pozbawienia i zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich niektórych odcinków dróg położonych na terenie m.st. Warszawy.
2019 10886 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 153/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 747 do drogi wojewódzkiej nr 754 w miejscowości Solec nad Wisłą
2019 10885 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 152/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany kategorii niektórych odcinków dróg i ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich na terenie miasta Płock
2019 10884 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 151/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich ul. Tadeusza Kościuszki w Szydłowcu na odcinku od drogi wojewódzkiej (dawnej drogi krajowej nr 7) do skrzyżowania z ul. Jastrzębską i ul. Tadeusza Kościuszki
2019 10883 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 126/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich niektórych dróg oraz odcinków dróg położonych na terenie województwa mazowieckiego
2019 10882 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 125/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2019 10881 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 124/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie”
2019 10880 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 123/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”
2019 10879 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 121/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok
2019 8859 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr 114/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy samorządowej, artystycznej instytucji kultury pod nazwą „Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie” oraz nowego brzmienia jej statutu
2019 8858 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr 109/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego – w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego
2019 8857 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr 108/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego
2019 8856 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr 107/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli, podział środków oraz wysokość nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektorów placówek
2019 8855 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr 106/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok
2019 7942 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 95/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 w województwie mazowieckim
2019 7941 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 89/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Naruszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2019 7940 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 88/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej, artystycznej instytucji kultury pod nazwą: „Warszawska Opera Kameralna”
2019 7939 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 84/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok
2019 6855 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 82/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie konkursu „Edukreator na Mazowszu”
2019 6854 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 63/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 6853 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 62/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok
2019 5380 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 57/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 w województwie mazowieckim
2019 5379 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 55/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami
2019 5378 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 54/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi nr 624 stacja kolejowa Beniaminów – Dąbkowizna – Wólka Radzymińska /droga 631/ na terenie gminy Nieporęt
2019 5377 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 53/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 5376 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 52/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Mazowieckie oraz warunków i zasad korzystania z nich
2019 5375 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 51/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”
2019 5374 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 50/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok
2019 4070 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr 40/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”
2019 4069 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr 33/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy przysusko - szydłowieckie
2019 4068 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr 32/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024
2019 4067 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr 28/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok
2019 2522 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 26/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 w województwie mazowieckim
2019 2521 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 21/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmiany nazwy samorządowej, artystycznej instytucji kultury pod nazwą: „Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie” oraz nowego brzmienia jej statutu
2019 2520 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 19/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok
2019 1464 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 9/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 1463 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 6/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)”
2019 1462 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 4/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024
2019 1461 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 2/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok
2019 1460 2019-01-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego
2018 13184 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 19/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok
2018 13183 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 18/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok
2018 13182 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 29/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki
2018 13181 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 26/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2018 13180 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 22/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego
2018 11075 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 174/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie „Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2018 – 2021”
2018 11074 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 173/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, uczniów dotychczasowych gimnazjów i uczniów dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”
2018 11073 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 172/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2018 11072 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 171/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok
2018 10463 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr 166/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023
2018 10007 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr 162/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Zieluńsko – Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2018 10006 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr 156/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok
2018 9060 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 148/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego
2018 9059 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 145/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi nr 735 stacja kolejowa Ożarów – droga 92 na terenie miasta Ożarów Mazowiecki
2018 9058 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 144/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi nr 625 stacja kolejowa Zielonka – droga 634 na terenie miasta Zielonka
2018 9057 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 140/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023
2018 9056 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 139/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Jeziorki
2018 9055 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 138/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu
2018 9054 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 137/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. w sprawie Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2018 9053 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 136/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Gostynińsko-Gąbińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2018 9052 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 135/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok
2018 8192 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr 127/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Solec nad Wisłą
2018 8191 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr 125/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie”
2018 8190 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr 124/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Regionalne w Siedlcach”
2018 8189 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr 120/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok
2018 7317 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr 110/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok
2018 7213 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 116/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Mazowieckie w Płocku”
2018 7212 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 115/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017 z uwzględnieniem lat 2018–2023
2018 6478 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 108/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa mazowieckiego, dla celów zachowania uprawnień odszkodowawczych za szkody łowieckie, obowiązujących od 2018 roku
2018 6477 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 103/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie konkursu „Edukreator na Mazowszu”
2018 6476 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 99/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego
2018 6475 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 95/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok
2018 5673 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr 66/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2018 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze Skrwy i Wkry
2018 5672 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr 65/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2018 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2018 5671 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr 58/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury pn.: „Muzeum Regionalne w Siedlcach” oraz utworzenia samorządowej instytucji kultury pn.: „Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)” i nadania jej statutu
2018 5670 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr 57/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok
2018 5525 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr 48/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne
2018 4813 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr 52/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok
2018 4717 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr 50/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, uczniów dotychczasowych gimnazjów i uczniów dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”
2018 3492 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 39/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018 w województwie mazowieckim
2018 3491 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 38/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Krysko-Jonieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2018 3490 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 37/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Zieluńsko– Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2018 3489 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 34/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”
2018 3488 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 32/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok
2018 2402 2018-03-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego
2018 2401 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr 24/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok
2018 1307 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr 2/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok
2017 12489 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr 258/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok
2017 12488 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr 254/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok
2017 12414 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr 272/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łomianki
2017 12413 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr 271/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mława oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mława
2017 12412 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr 270/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie likwidacji aglomeracji Ryczywół
2017 12411 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr 269/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mrozy oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mrozy
2017 12410 2017-12-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Góra Kalwaria oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Góra Kalwaria
2017 12409 2017-12-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wołomin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wołomin
2017 11545 2017-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Maków Mazowiecki
2017 11544 2017-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Serock
2017 11543 2017-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nasielsk
2017 11542 2017-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Otwock oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Otwock
2017 11541 2017-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trąbki
2017 11540 2017-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Płoniawy-Bramura
2017 11539 2017-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gąbin
2017 11538 2017-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czosnów
2017 11537 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 242/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Iłża - Makowiec
2017 10822 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr 237/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Krośnicko – Kosmowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2017 10819 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr 202/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok
2017 10781 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mszczonów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mszczonów
2017 10780 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Puszcza Mariańska oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Puszcza Mariańska
2017 10779 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Stanisławów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Stanisławów
2017 10778 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gostynin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Gostynin
2017 10777 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr 201/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego
2017 10775 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Borowie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Borowie
2017 10773 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Miedzna oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Miedzna
2017 10771 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Cegłów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Cegłów
2017 10770 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łaskarzew oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Łaskarzew
2017 10769 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Dębe Wielkie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Dębe Wielkie
2017 10768 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Garwolin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Garwolin
2017 10767 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wiskitki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wiskitki
2017 10766 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grójec oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grójec
2017 10765 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Płock oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Płock
2017 10764 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mińsk Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mińsk Mazowiecki
2017 10763 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Siedlce oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Siedlce
2017 10762 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Tłuszcz oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Tłuszcz
2017 10761 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Radzymin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Radzymin
2017 10760 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pilawa oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Pilawa
2017 10759 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ostrów Mazowiecka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Ostrów Mazowiecka
2017 10758 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mokobody oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mokobody
2017 10757 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mogielnica oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mogielnica
2017 10756 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Iłża oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Iłża
2017 10755 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki
2017 10754 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Białobrzegi oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Białobrzegi
2017 9693 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr 160/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok
2017 9600 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
2017 8797 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr 147/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany kategorii niektórych odcinków dróg i ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich na terenie miasta Płock
2017 8796 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr 144/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2017 8795 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr 143/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2017 8794 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr 140/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok
2017 8597 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 146/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Raszyn oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Raszyn
2017 8596 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 145/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Klembów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Klembów
2017 7341 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr 134/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie” oraz nowego brzmienia jej statutu
2017 7339 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr 130/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków dawnej drogi krajowej nr 50 i nr 8 położonych na terenie gminy Ostrów Mazowiecka
2017 7336 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr 127/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok
2017 6448 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr 106/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok
2017 6273 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 113/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie konkursu „Edukreator na Mazowszu”
2017 6272 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 112/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie nadania statutu Teatrowi Polskiemu im. Arnolda Szyfmana w Warszawie
2017 6271 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 111/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Zespołowi Ludowemu Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie
2017 6270 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 110/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami
2017 5973 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 103/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w wojewódzkim publicznym transporcie zbiorowym
2017 5972 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 93/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mława oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mława
2017 5971 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 86/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok
2017 5966 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 99/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu
2017 5965 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 98/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu
2017 5964 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 97/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5
2017 5963 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 96/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i dwutlenku azotu w powietrzu
2017 5962 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 95/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy miasto Płock, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu
2017 5961 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy miasto Radom, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5 w powietrzu
2017 5045 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr 82/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za każde kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryterióww postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Regionalnej w Ostrołęce
2017 5044 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr 81/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie Nagrody Twórczej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2017 5043 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr 79/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok
2017 4392 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 69/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych””
2017 4391 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 68/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów dotychczasowych gimnazjów, klas dotychczasowych gimnazjów w ośmioletnich szkołach podstawowych, dotychczasowych trzyletnich liceach ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia i uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2017/2018, w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”
2017 4390 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 67/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wiskitki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wiskitki
2017 4389 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 66/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ożarów Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Ożarów Mazowiecki
2017 4388 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 65/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pruszków oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Pruszków
2017 4387 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 64/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej – drogi wojewódzkiej nr 621 na odcinku Warszawa – Sękocin Nowy, drogi wojewódzkiej nr 665 na odcinku Janki – droga wojewódzka nr 621 oraz drogi wojewódzkiej (dawnej drogi krajowej nr 7) na odcinku przebiegającym na terenie m. st. Warszawy od węzła Al. Krakowska do granicy m. st. Warszawy
2017 4386 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 61/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok
2017 3298 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 47/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok
2017 3283 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 59/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich – drogi gminnej nr 240418W (ul. Modlińska) oraz nowo wybudowanych odcinków w ciągu tej drogi położonej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich – drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od km 0+611 do km 1+591 (ul. Warszawska i ul. Bohaterów Modlina) położonej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2017 3281 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 57/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2017 w województwie mazowieckim
2017 3279 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 50/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2017r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków drogi wojewódzkiej w miejscowości Stojadła
2017 3277 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 49/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2017r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w m. Drwalew do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w m. Chynów
2017 2232 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr 23/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Siedlce oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Siedlce
2017 2231 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr 22/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie likwidacji aglomeracji Stoczek
2017 2230 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr 17/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok
2017 1185 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr 16/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie ograniczenia populacji zwierząt
2017 1184 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr 13/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Borowie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Borowie
2017 1183 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr 6/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2017 1182 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr 5/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gostynin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Gostynin
2017 1181 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr 4/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Płoniawy-Bramura
2017 1180 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr 1/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok
2017 778 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr 213/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok
2017 117 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr 40/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok
2016 11758 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr 224/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Niemojki
2016 11757 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr 223/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gielniów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Gielniów
2016 11756 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr 222/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Bielsk oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Bielsk
2016 11755 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr 221/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja warszawska, w której istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego ozonu w powietrzu
2016 11754 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr 212/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok
2016 11753 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr 210/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022
2016 10162 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 198/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok
2016 9768 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr 137/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok
2016 9341 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 195/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Puszcza Mariańska oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Puszcza Mariańska
2016 9340 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 194/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kiełczew
2016 9339 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 193/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dąbrówka
2016 9338 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 192/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Małkinia Górna oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Małkinia Górna
2016 9337 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 191/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Przysucha oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Przysucha
2016 9336 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 190/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sypniewo
2016 9335 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 189/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Garwolin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Garwolin
2016 9334 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 188/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Paprotnia oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Paprotnia
2016 9333 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 187/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Nadarzyn oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Nadarzyn
2016 9332 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 186/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wołomin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wołomin
2016 9331 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 185/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wola Rębkowska oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wola Rębkowska
2016 9330 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 184/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łaskarzew oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Łaskarzew
2016 9329 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 183/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Słupno oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Słupno
2016 9328 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 182/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kozienice oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Kozienice
2016 9327 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 181/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Żyrardów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Żyrardów
2016 9326 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 180/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Dębe Wielkie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Dębe Wielkie
2016 9325 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 179/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gąbin
2016 9324 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 178/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Stare Babice oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Stare Babice
2016 9323 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 177/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Cegłów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Cegłów
2016 9322 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 176/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mińsk Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mińsk Mazowiecki
2016 9321 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 175/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Miedzna oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Miedzna
2016 9320 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 174/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ostrołęka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Ostrołęka
2016 9319 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 173/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Latowicz
2016 9318 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 172/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Góra Kalwaria oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Góra Kalwaria
2016 9317 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 171/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Płock oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Płock
2016 9316 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 170/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wyszogród oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wyszogród
2016 9315 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 169/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Trzcianka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Trzcianka
2016 9314 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 168/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kotuń oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Kotuń
2016 9313 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 167/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Potworów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Potworów
2016 9312 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 152/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej położonego na terenie gminy Gostynin od km 0+000 do km 3+117 – odcinek dawnej drogi krajowej nr 60 od km 48+547 do km 51+664
2016 9311 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 151/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej położonego na terenie gminy Radziejowice od km 114+060 do km 116+026 – odcinek dawnej drogi krajowej nr 50
2016 9310 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 150/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej położonego na terenie gminy Mszczonów – odcinek dawnej drogi krajowej nr 50
2016 9309 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 149/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sułkowice oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sułkowice
2016 9308 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 148/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Stanisławów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Stanisławów
2016 9307 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 147/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nasielsk
2016 9306 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 146/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mszczonów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mszczonów
2016 9305 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 145/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Lipsko oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Lipsko
2016 9304 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 144/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grójec oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grójec
2016 9303 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 143/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Drobin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Drobin
2016 9302 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 142/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łomianki
2016 9301 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 141/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Brochów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Brochów
2016 9300 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 140/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sokołów Podlaski oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sokołów Podlaski
2016 9299 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 138/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023
2016 8165 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 136/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trąbki
2016 8159 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 135/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Siedlce oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Siedlce
2016 8155 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 134/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zbuczyn
2016 8154 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 133/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Serock
2016 8152 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 132/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Różan oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Różan
2016 8151 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 131/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pomiechówek oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Pomiechówek
2016 8150 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 130/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pilawa oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Pilawa
2016 8149 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 129/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie likwidacji aglomeracji Ojrzeń
2016 8148 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 128/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Iłża oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Iłża
2016 8147 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 127/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Glinojeck oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Glinojeck
2016 8144 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 126/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Garbatka-Letnisko oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Garbatka-Letnisko
2016 8136 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 115/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czosnów
2016 8134 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 114/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mrozy oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mrozy
2016 8132 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 113/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ostrów Mazowiecka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Ostrów Mazowiecka
2016 8131 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 112/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej położonego na terenie gminy Gostynin od km 0+000 do km 3+117 – odcinek dawnej drogi krajowej nr 60 od km 48+547 do km 51+664
2016 8130 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 111/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej położonego na terenie gminy Radziejowice od km 114+060 do km 116+026 – odcinek dawnej drogi krajowej nr 50
2016 8129 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 109/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok
2016 6825 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr 99/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok
2016 6650 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 106/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Radzymin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Radzymin
2016 6649 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 105/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rybno
2016 6648 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 104/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018 2023
2016 6647 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 100/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej położonego na terenie gminy Wiskitki od km 104+140 – początek węzła autostradowego A-2 do km 108+894 – granica administracyjna gminy Wiskitki
2016 5763 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 87/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Białobrzegi oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Białobrzegi
2016 5762 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 86/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sierpc oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sierpc
2016 5761 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 85/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Przasnysz oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Przasnysz
2016 5760 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 84/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wiązowna oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wiązowna
2016 5759 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 82/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Mazowieckie oraz warunków i zasad korzystania z nich
2016 5758 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 81/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich nowo wybudowanego odcinka drogi stanowiącego łącznik pomiędzy Rondem Wojska Polskiego, a węzłem „Boryszewo” na terenie miasta Płock
2016 5757 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 78/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok
2016 5351 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr 24/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2016 4965 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 65/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018 2023
2016 4964 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 63/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu – „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych””
2016 4963 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 62/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
2016 4962 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 59/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok
2016 4096 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 57/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Halinów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Halinów
2016 4095 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 56/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mokobody oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mokobody
2016 4094 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 55/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Bulkowo oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Bulkowo
2016 4093 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 42/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2016 w województwie mazowieckim
2016 3968 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr 45/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sadowne
2016 3014 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 35/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Tłuszcz oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Tłuszcz
2016 3013 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 34/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Bodzanów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Bodzanów
2016 3012 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 33/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok
2016 2218 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 29/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie wskazania miasta, w którym może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B
2016 2217 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 23/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018 2023
2016 2216 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 22/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok
2016 2185 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 101/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok
2016 1724 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr 135/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok
2016 1624 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr 2/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok
2016 1398 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 111/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok
2016 1397 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 80/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok
2016 1163 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr 137/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok
2016 1121 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr 18/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Skórzec oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Skórzec
2016 1120 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr 16/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury pn.: „Muzeum Kolejnictwa w Warszawie”
2015 11673 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr 144/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023
2015 11545 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 119/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego i docelowego ozonu w powietrzu
2015 8261 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr 104/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 października 2015r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2015/2016 w ramach projektu – „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”
2015 8260 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr 103/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 października 2015r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2015/2016 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
2015 7971 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr 95/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wołomin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji
2015 7970 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr 94/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Maciejowice
2015 7269 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr 45/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok
2015 7080 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr 33/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok
2015 6886 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr 78/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie wskazania miast, w których może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B
2015 6885 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr 77/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki
2015 6884 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr 76/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Maków Mazowiecki
2015 6883 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr 74/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok
2015 6685 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr 64/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023
2015 6684 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr 63/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok
2015 5687 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr 50/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok
2015 5643 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr 55/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnie z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. samorządowej instytucji kultury pn.: „Stacja Muzeum” oraz nadania jej statutu
2015 5642 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr 54/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie zamiaru likwidacji samorządowej instytucji kultury pn.: „Muzeum Kolejnictwa w Warszawie”
2015 4313 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr 38/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za każde kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Regionalnej w Ostrołęce
2015 4312 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr 36/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2015 w województwie mazowieckim
2015 2883 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr 21/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok
2015 2425 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr 188/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok
2015 1676 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr 16/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie”
2015 1674 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr 15/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i nadania jej statutu
2015 1324 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok
2015 147 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr 22/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Świercze
2015 146 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr 21/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Węgrów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Węgrów
2015 145 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr 20/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Stanisławów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Stanisławów
2015 144 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr 19/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sońsk oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sońsk
2015 143 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr 18/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mogielnica oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mogielnica
2015 142 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr 17/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mława oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mława
2015 141 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr 16/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łochów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Łochów
2015 140 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr 12/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok
2014 10705 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 224/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tj. obszarów linii kolejowych na terenie województwa mazowieckiego, na których został przekroczony długookresowy poziom dźwięku A we wszystkich dobach roku i porach nocy w roku
2014 10704 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 223/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tj. obszarów dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, na których został przekroczony długookresowy poziom dźwięku A we wszystkich dobach roku i porach nocy w roku
2014 10703 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 221/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Młodzieszyn
2014 10702 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 220/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sieciechów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sieciechów
2014 10701 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 217/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego
2014 10700 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 214/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2014r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów garwolińskiego, mińskiego i otwockiego
2014 10699 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 211/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok
2014 10247 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr 166/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok
2014 9531 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr 195/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok
2014 9500 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 205/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.
2014 9499 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 203/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok
2014 9315 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr 181/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok
2014 9223 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr 142/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok
2014 8604 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr 195/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Otwock oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Otwock
2014 8603 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr 194/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2014r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Raciąż oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Raciąż
2014 8602 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr 193/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Orońsko
2014 8601 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr 192/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Góra Kalwaria oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Góra Kalwaria
2014 8122 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr 119/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok
2014 6869 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr 181/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Błonie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Błonie
2014 6868 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
2014 6867 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr 178/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok
2014 6078 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr 167/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie nowego brzmienia statutu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
2014 5245 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr 159/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023
2014 5244 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr 153/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok
2014 4438 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr 148/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Serock
2014 4437 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr 147/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mrozy oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mrozy
2014 4436 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr 138/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok
2014 4250 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr 121/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 14 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok
2014 4219 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr 125/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie wskazania miast, w których może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B
2014 4218 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr 122/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2014/2015 w ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”
2014 3891 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 29/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2014
2014 3775 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 190/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok
2014 2905 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr 27/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok
2014 2446 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr 22/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie”
2014 2445 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr 21/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 marca 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Zbuczyn
2014 2262 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 39/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok
2014 1496 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr 18/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego - w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego
2014 1495 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr 10/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok
2014 689 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 9/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łomianki
2014 688 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 5/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sobolew oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sobolew
2014 687 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 4/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Miedzna oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Miedzna
2014 686 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 2/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok
2013 13565 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr 197/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok
2013 13014 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 190/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Mazowieckie oraz warunków i zasad korzystania z nich
2013 13013 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 188/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Mazowieckiego
2013 13012 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 187/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mokobody oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mokobody
2013 13011 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 186/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i dwutlenku azotu w powietrzu
2013 13010 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 185/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy miasto Radom, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu
2013 13009 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 184/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu
2013 13008 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 183/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie ograniczenia populacji zwierząt
2013 11715 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr 168/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018 2023
2013 11549 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 189/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2011 rok
2013 11275 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr 170/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok
2013 11274 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr 165/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów płońskiego, płockiego i sochaczewskiego
2013 11273 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr 164/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu
2013 11272 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr 163/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy miasto Płock, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu
2013 11271 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr 162/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5
2013 11270 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr 160/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Garwolin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Garwolin
2013 11269 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr 159/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sochocin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sochocin
2013 11257 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr 70/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2011 rok
2013 11197 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr 93/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2011 rok
2013 10714 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 104/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2011 rok
2013 10582 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr 148/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2011 rok
2013 10070 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr 173/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2011 rok
2013 9746 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr 152/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich niektórych odcinków dróg położonych na terenie m.st. Warszawy
2013 9619 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr 150/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wiskitki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wiskitki
2013 8771 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr 46/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2011 rok
2013 8668 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr 15/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2011 rok
2013 8511 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 130/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok
2013 8363 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr 139/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Warka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Warka
2013 8362 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr 135/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego
2013 7984 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr 9/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok
2013 7684 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 171/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok
2013 7454 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr 124/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2013r. zmieniająca niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
2013 7453 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr 120/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018 2023
2013 6715 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 152/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2010r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok
2013 5968 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 115/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Gołotczyźnie i Gimnazjum Specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Gołotczyźnie oraz likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gołotczyźnie oraz szkół wchodzących w jego skład
2013 5967 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 112/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli, podział środków oraz wysokość nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektorów placówek
2013 5966 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 110/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodach z Medycznej Szkoły Policealnej Nr 1 w Warszawie do Medycznej Szkoły Policealnej Nr 4 im. prof. Edmunda Biernackiego w Warszawie, likwidacji Medycznej Szkoły Policealnej Nr 1 w Warszawie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie
2013 5965 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 109/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie likwidacji Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie
2013 5964 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 108/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Siedlcach
2013 5963 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 107/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Ostrołęce i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ostrołęce wchodzących w skład Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce
2013 5962 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 106/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie
2013 5961 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 105/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Ciechanowie
2013 5960 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 104/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Radomiu
2013 5959 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 103/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Radomiu
2013 5958 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 102/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Warszawie
2013 5957 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 101/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie likwidacji Trzyletniego Technikum Uzupełniającego w Wyszkowie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie
2013 5956 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 74/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Opinogóra Górna
2013 5955 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 69/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok
2013 5580 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 132/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 września 2010r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok
2013 5465 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 63/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wołomin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wołomin
2013 5464 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 62/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Otwock oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Otwock
2013 5463 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 61/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki
2013 5462 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 54/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok
2013 3795 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr 45/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2013r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku  i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2013
2013 3794 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr 42/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2013r. w sprawie Regulaminu projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL pn. Rozwój nauki – rozwojem regionu – stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów
2013 3744 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr 41/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2013r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2013/2014 w ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”
2013 3743 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr 39/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie”
2013 3742 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr 38/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok
2013 3665 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 58/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok
2013 3214 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 30/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok
2013 2698 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr 13/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok
2013 2487 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr 35/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018 2023
2013 2486 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr 34/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013r. zmieniająca niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego dotyczące obszarów chronionego krajobrazu)
2013 2420 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr 11/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok
2013 1386 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr 2/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok
2013 616 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 258/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok
2013 316 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 246/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok
2013 4 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr 257/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mogielnica oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mogielnica
2013 3 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr 255/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie
2013 2 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr 254/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie likwidacji Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie
2013 1 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr 244/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok
2012 8839 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 231/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok
2012 7852 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 218/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Puszcza Mariańska oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Puszcza Mariańska
2012 7851 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 217/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łąck oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Łąck
2012 7850 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 213/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego Warszawa – Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim
2012 7849 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023
2012 7848 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 209/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok
2012 7469 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr 64/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok
2012 7426 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr 214/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok
2012 7425 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr 189/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu województwa mazowieckiego na 2009 rok
2012 7424 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr 158/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 października 2009r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok
2012 7423 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr 122/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2009r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok
2012 7422 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr 97/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok
2012 7421 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr 89/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok
2012 7420 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr 53/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok
2012 7419 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr 37/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok
2012 7418 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr 21/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok
2012 6468 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 200/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mińsk Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mińsk Mazowiecki
2012 6467 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 199/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łaskarzew oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Łaskarzew
2012 6466 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 198/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gostynin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Gostynin
2012 6465 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 197/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2012r. w sprawie likwidacji aglomeracji Dziembakowo
2012 5557 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr 169/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Warszawa oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Warszawa
2012 5556 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr 180/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Serock oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Serock
2012 5555 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr 172/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie likwidacji aglomeracji Bieżuń
2012 5554 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr 171/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Zakroczym oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Zakroczym
2012 5553 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr 170/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łomianki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Łomianki
2012 5552 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr 168/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Stromiec oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Stromiec
2012 5551 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr 167/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok
2012 5242 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr 142/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Białobrzegi oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Białobrzegi
2012 5241 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr 141/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji aglomeracji Nowy Duninów
2012 5240 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr 140/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Osieck oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Osieck
2012 5239 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr 136/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok
2012 4978 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr 165/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego
2012 4977 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr 163/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Radom i wyznaczenia nowej aglomeracji Radom
2012 4976 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr 159/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2012/2013 w ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”
2012 4944 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr 139/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego Warszawa – Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim
2012 4533 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr 130/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli, podział środków oraz wysokość nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektorów placówek
2012 4532 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr 128/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trąbki
2012 4531 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr 127/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Otwock oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Otwock
2012 4530 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr 126/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Góra Kalwaria oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Góra Kalwaria
2012 4529 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr 125/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Cegłów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Cegłów
2012 4528 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr 124/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Brwinów i wyznaczenia nowej aglomeracji Brwinów
2012 4527 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr 123/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Tłuszcz oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Tłuszcz
2012 4526 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr 117/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida
2012 4525 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr 114/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok
2012 3882 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr 77/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok
2012 3437 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr 108/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie
2012 3414 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr 103/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Konstancin-Jeziorna oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Konstancin-Jeziorna
2012 3413 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr 102/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kadzidło oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Kadzidło
2012 3412 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr 101/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Żabia Wola oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Żabia Wola
2012 3411 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr 100/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Borowie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Borowie
2012 3410 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr 99/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Nowy Dwór Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Nowy Dwór Mazowiecki
2012 3409 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr 83/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2012
2012 3017 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr 69/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mława oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mława
2012 3016 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr 68/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Myszyniec oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Myszyniec
2012 3015 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr 67/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Jedlińsk oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Jedlińsk
2012 3014 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr 66/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ostrów Mazowiecka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Ostrów Mazowiecka
2012 3013 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr 65/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie likwidacji aglomeracji Latowicz
2012 3012 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr 64/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie”
2012 2901 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr 42/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie „Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012 - 2015”
2012 2866 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr 55/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie likwidacji aglomeracji Regimin
2012 2865 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr 54/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Płońsk oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Płońsk
2012 2864 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr 53/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL pn. Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla doktorantów
2012 2863 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr 50/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2012/2013 w ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”
2012 2846 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr 75/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Radzymin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Radzymin
2012 2845 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr 74/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Bulkowo oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Bulkowo
2012 2844 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr 73/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łyse oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Łyse
2012 2843 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr 72/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Żelechów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Żelechów
2012 2842 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr 71/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Żuków