Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 340

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11802 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X/99/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Nasielsk
2019 11801 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X/98/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu oddłużeniowego mieszkaniowych zasobów Gminy Nasielsk
2019 11800 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X/97/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2019r.
2019 11210 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr IX/87/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 10300 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/89/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Nasielsk
2019 8521 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/80/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 8520 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/78/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 8519 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/74/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2019r.
2019 8518 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/58/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2019r.
2019 8425 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/75/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Nasielsk instrumentem płatniczym
2019 8424 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/81/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk
2019 8423 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/82/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 8422 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/83/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Nasielsku
2019 6752 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr VI/67/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/275/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nasielsk
2019 5946 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr V/45/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Nasielsk
2019 5945 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku" oraz nadania jej statutu
2019 5944 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nasielsk.
2019 5006 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.
2019 5005 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2019r.
2019 4532 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców
2019 4531 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/48/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym zorganizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2019 4530 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nasielsk w 2019 roku
2019 4529 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 4528 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/30/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nasielsk na 2019 rok Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku
2019 4241 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad na jakich sołtysom będzie przysługiwać dieta
2019 256 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających roku 2018
2019 255 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/27/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018r.
2019 254 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Nasielsk na 2019 rok
2019 253 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żwynościowych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 252 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Nasielsk w prawo własności tych gruntów
2018 11976 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 11975 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Nasielsk w 2019r.
2018 11974 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 11401 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr LV/417/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nasielsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 10986 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr LV/423/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas III i VI kończących klasę trzecią i szóstą w latach 2016/2017-2018-2019
2018 10985 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr LV/422/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 10984 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr LV/421/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/275/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nasielsk
2018 9705 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LI/412/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 9202 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LI/415/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/155/16 z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku, prowadzony przez Gminę Nasielsk oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie
2018 9201 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LI/414/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nasielsk na prowadzenie niepublicznych przedszkoli, szkół prowadzonych na terenie Gminy Nasielsk oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 7786 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr L/402/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku
2018 7785 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/390/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk
2018 7784 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/387/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018r.
2018 7770 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr L/406/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Nasielsk.
2018 7769 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr L/405/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nasielsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 6552 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/399/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Nasielsku" oraz ustalenia opłat za korzystanie ze Stadionu
2018 6551 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/389/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Nasielsk
2018 6550 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/397/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/360/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nasielsk na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 6549 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/398/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/361/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4343 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/376/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nasielsk w 2018 roku
2018 2653 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLV/370/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 2652 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLV/364/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nasielsk
2018 2651 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLV/359/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018r.
2018 2650 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLV/360/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nasielsk na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2649 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLV/361/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 862 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/354/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018r.
2018 861 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/347/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/275/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nasielsk.
2018 264 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/351/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2017r.
2018 263 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/348/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2018 262 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/345/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Nasielsk na 2018 rok
2017 11286 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/340/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz zasad udzelenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców
2017 11268 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/336/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2017 11267 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/331/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2017r.
2017 11266 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/335/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie Senior + w Nasielsku, ul. Warszawska 52.
2017 11265 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/334/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych.
2017 11264 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/333/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy -pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe, zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu
2017 11263 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/332/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty i rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Nasielsk lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2017 11262 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/329/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 11261 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Nasielsk w 2018 r.
2017 11260 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/327/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 10040 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/318/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/79/2011 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 09 czerwca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2017 9153 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2017r.
2017 8660 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/281/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2017r.
2017 7736 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/300/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2017 6930 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXX/236/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2016r.
2017 6285 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/290/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/275/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nasielsk
2017 6284 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/275/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nasielsk.
2017 6283 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr NrXXXVI/284/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku.
2017 5807 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Nasielsku" oraz ustalenia opłat za korzystanie ze Stadionu
2017 5806 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/285/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Nasielsk w 2017 roku
2017 5805 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/282/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2017 4562 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.
2017 4256 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/267/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas III i VI kończących klasę trzecią i szóstą w latach szkolnych 2016/2017-2018/2019.
2017 4255 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/266/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3836 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/263/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Nasielsk w 2017 roku.
2017 3297 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/269/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nasielsk.
2017 3296 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/268/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk.
2017 2968 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2016r.
2017 2208 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej „NASIELSZCZANIE”.
2017 2207 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/250/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 792 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2016r.
2017 789 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXV/172/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2016r.
2017 635 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXX/242/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/390/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nasielsk.
2017 514 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXX/239/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2017 513 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXX/238/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 3 drzew uznanych za pomniki przyrody
2017 512 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXX/235/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Nasielsk na 2017 rok
2016 11152 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 11151 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Nasielsk służebnościami gruntowymi i przesyłu
2016 10587 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 10586 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Nasielsk w 2017 r.
2016 10585 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 10094 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/207/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.
2016 10093 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 września 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku ” oraz nadania jej statutu
2016 10092 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, prowadzony przez Gminę Nasielsk oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie
2016 10091 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXI/145/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom szkół i nauczycielom pełniącym inne funkcje kierownicze.
2016 8605 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/61/03 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Nasielsk.
2016 8437 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 września 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 8436 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/188/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 września 2016r. uchylająca Uchwałę Nr XXV/184/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/156/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 8435 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXV/184/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/156/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 8434 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXV/175/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/368/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 kwietnia 2014 roku
2016 6324 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 4 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 6323 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 4 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 6322 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 4 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nasielsk
2016 6321 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 6320 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nasielsk
2016 6319 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2016 6318 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany kategorii drogi powiatowej nr 2429W relacji Siennica – Mogowo przebiegającej na terenie Powiatu Nowodworskiego w Gminie Nasielsk , celem zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych
2016 6317 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nasielsk.
2016 5071 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XXI/144/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 5070 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XX/133/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2016 5069 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XX/132/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk
2016 5068 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XX/131/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2016 5067 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XX/129/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nasielsk w 2016 roku.
2016 5014 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2015 r.
2016 3729 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XX/137/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2016 roku, a także określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk
2016 3728 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XX/136/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Nasielsku
2016 1574 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XIX/120/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Nasielsk
2016 1570 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XIX/119/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.
2016 840 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy placowi
2016 837 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nasielsk.
2016 833 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XVII/104/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 572 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/100/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2016 571 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Nasielsk na 2016 rok
2016 570 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVII/100/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 11006 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/97/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 11005 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/96/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 11004 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/95/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Nasielsk w 2016 r.
2015 11003 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/94/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 9684 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XV/86/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 października 2015r. w sprawie: UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NASIELSK OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ WSI ZABORZE
2015 8734 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/91/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/224/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie opłaty targowej
2015 8733 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/88/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 7464 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XII/74/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nasielsk.
2015 7460 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XI/69/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/386/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku.
2015 6449 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr XII/71/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/194/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 6448 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr XII/70/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/189/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2015 6447 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/68/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazw ulic
2015 6446 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/62/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 roku.
2015 5546 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/24/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2015 r.
2015 4014 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr IX/48 /15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nasielsk.
2015 3542 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr IX/47/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Nasielsk w 2015 roku
2015 3541 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr IX/44/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk
2015 3540 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr IX/43/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
2015 3539 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr IX/42/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany w Statucie Nasielskiego Ośrodka Kultury.
2015 2989 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr LVIII/405/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2014 r.
2015 2460 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr LVI/385/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2014 r.
2015 2337 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr LVII/393/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2014 r.
2015 1828 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr VII/33/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nasielsk.
2015 1727 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr LII/363/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2014 r.
2015 1556 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr LV/381/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2014 r.
2015 839 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr LIV/376/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2014 r.
2015 527 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/17/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynku znajdującym się na nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców
2015 526 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/16/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynku stanowiącym własność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców
2015 323 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/19/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Nasielsk na 2015 rok
2015 139 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr LVIII/406/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nasielsk dot. wsi Dębinki, Miękoszyn-Miękoszynek, Studzianki
2014 10328 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/334/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2014 r.
2014 10327 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LI/354/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2014r.
2014 10216 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/410/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę NR XXXVIII/276/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2014 10215 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/409/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/199/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2014 10214 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/403/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 10213 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/402/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Nasielsk w 2015 r.
2014 10212 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/401/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 9181 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LVII/400/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej geodezyjnego podziału.
2014 9180 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LVII/394/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/194/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 8864 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/327/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2013 r.
2014 8863 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XLV/322/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2013 r.
2014 8862 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/310/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2013 r.
2014 8861 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/301/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2013 r.
2014 8860 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XLI/294/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2013 r.
2014 8611 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr LVI/386/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku
2014 8485 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XLI/289/2013 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2013 r.
2014 8484 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/280/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2013 r.
2014 8271 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr LVI/391/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.
2014 8270 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr LVI/390/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nasielsk
2014 8269 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr LVI/387/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nasielsk.
2014 8032 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr LV/384/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie ustalenia „Regulaminu korzystania ze Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Konary gmina Nasielsk” oraz „Regulaminu korzystania z Placu Zabaw dla Dzieci w miejscowości Konary gmina Nasielsk”.
2014 8031 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr LV/383/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/194/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 8030 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr LV/382/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/189/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 7899 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/272/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2013 r.
2014 6818 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2013 r.
2014 6817 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2013 rok Nr XXIX/221/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2012 roku
2014 6519 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LIV/379/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 6518 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LI/361/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Nasielsk w 2014r.
2014 6353 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/229/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2013 r.
2014 5180 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr LII/368/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców
2014 4865 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2012 r.
2014 4864 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2012 r.
2014 4863 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/215/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2012 r.
2014 4644 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXV/193/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2012 r.
2014 4553 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr LII/364/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Nasielsk lub jej jednostkom podległym.
2014 3365 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2012 r.
2014 3153 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXII/176/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2012 r.
2014 2634 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXI/166/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2012 r.
2014 2171 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr L/352/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nasielsk na lata 2014 - 2019
2014 2170 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr L/349/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia „Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Nasielsku”.
2014 2118 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/154/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2012 r.
2014 1769 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/330/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk obejmującego obszar wsi Lelewo
2014 1206 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/340/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
2014 1205 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/339/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1204 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/338/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1203 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/337/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1202 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/336/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 977 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/332/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Nasielsk przez inne niż Gmina Nasielsk osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 930 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2012 r.
2014 929 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XVII/135/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2012 r.
2014 571 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/325/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Nasielsk na 2014 rok
2013 13622 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/315/2013 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nasielsk przez inne niż Gmina Nasielsk osoby prawne i osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 13511 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/321/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/305/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk.
2013 12752 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/320/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nasielsk
2013 12751 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/316/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie nadania nazw ulic
2013 12750 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/309/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 12749 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/308/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Nasielsk w 2014 r.
2013 12748 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/307/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 12285 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/303/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.
2013 11797 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/306/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 11796 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/305/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk.
2013 11481 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/304/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 11480 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/302/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2013r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Nasielsku w okręgu wyborczym nr 3, zarządzonych na dzień 8 grudnia 2013 roku.
2013 10158 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XLII/297/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 września 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nasielsk.
2013 10157 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XLII/296/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 września 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 9576 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XLI/292/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 9268 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/273/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk obejmującego obszar wsi Andzin
2013 9267 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.
2013 9029 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/281/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nasielsk.
2013 9028 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/276/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 8168 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 7751 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/275/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Opieki nad zabytkami Gminy Nasielsk na lata 2013-2016
2013 7432 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/267/13 Rady Mieskiej w Nasielsku z dnia 27 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 7431 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/13 Rady Mieskiej w Nasielsku z dnia 9 maja 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk
2013 4628 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Nasielsk w 2013 roku
2013 4627 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/254/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk
2013 3339 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 3072 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 marca 2013r. w sprawie ustalenia zasad i trybu dzierżawienia nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne będące własnością Gminy Nasielsk
2013 3071 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 marca 2013r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Nasielska przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 7 kwietnia 2013 roku.
2013 3070 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/159/04 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych.
2013 3069 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/160/04 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania.
2013 2132 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/230/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2013 2097 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2013 2096 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie opłaty targowej
2013 1992 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 1991 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 1829 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania przed upływem kadencji Burmistrza Nasielska.
2013 814 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/226/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk
2013 813 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa
2013 355 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.
2012 9189 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/207/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku.
2012 9188 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 9187 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Nasielsk w 2013 r.
2012 9186 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 8739 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/201/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Nasielsk.
2012 8738 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/200/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2012 8737 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/199/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2012 8736 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/198/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 8007 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXV/194/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 8006 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 września 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LII/384/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2010 r. w sprawie opłaty targowej.
2012 7347 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 7346 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/189/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4862 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXI/171/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 17 maja 2012r. w sprawie nadania nazw ulic
2012 4861 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXI/170/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 17 maja 2012r. w sprawie nadania nazw ulic
2012 4860 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXI/169/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany nazwy ulic
2012 4334 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XVII/150/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nasielsk, dotyczącego części wsi Budy Siennickie.
2012 4211 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XX/162/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2012 r.
2012 4210 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XIX/159/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Nasielsk w 2012 roku
2012 4209 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XIX/158/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2012r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk.
2012 2618 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVII/143/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku.
2012 2440 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVII/142/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2012 2439 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVII/137/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Nasielsk.
2012 2438 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVII/136/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Nasielsk podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconych zadań
2012 820 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XV/126/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Nasielsk na 2012 rok
2012 79 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/132/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania
2011 8261 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XIV/118/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.
2011 7636 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/109/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 7635 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/108/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Nasielsk w 2012 r.
2011 7634 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/107/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 7639 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/112/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 7638 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/111/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.
2011 7637 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/110/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 6051 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XII/103/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/76/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk.
2011 6052 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XII/104/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 września 2011r. w sprawie nadania nazw ulic
2011 5248 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/96/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 5249 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/97/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w 2011 roku.
2011 5250 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/99/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.
2011 4998 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr X/88/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 4671 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/73/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Nasielsk
2011 4672 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr X/84/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 14 lipca 2011r. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2011 3997 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/75/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie Uchwały Nr XXXVII/259/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nasielsk.
2011 3996 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/74/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Nasielsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 3998 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/76/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk
2011 4000 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/80/2011 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 3999 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/79/2011 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2011 3389 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VII/48/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 marca 2011r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom szkół i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze.
2011 3390 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VII/49/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 marca 2011r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela.
2011 1925 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazw ulic
2011 1836 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr III/17/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nasielsk, obejmujacego obszar wsi: Nowe Pieścirogi, Stare Pieścirogi, Mogowo, Morgi, Mokrzyce Włościańskie”, dotyczącej części miejscowości Stare Pieścirogi.
2011 1472 2011-03-26 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2011 648 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr V/34/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Nasielsku
2010 7566 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr LII/388/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 5671 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LII/382/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 5670 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LI/ 381/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/330/10 z dnia 27 kwietnia 2010r.
2010 5672 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LII/383//10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 5674 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LII/392/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5673 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LII/ 384 /10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2010r. w sprawie: opłaty targowej.
2010 5495 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr L/367/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Nasielsk lub jej jednostkom podległym.
2010 5496 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr L/368/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5345 2010-11-21 Uchwała Uchwała nr LII/ 386/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2010r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 4863 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LI/379/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach samorządowych w 2010 roku.
2010 3884 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/330/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego MIASTA NASIELSK
2010 3583 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/333/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Straży Miejskiej.
2010 2727 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/347/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 maja 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku wiejskiego i mieszkaniowego
2010 2728 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/348/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 maja 2010r. o zmianie w planie sieci Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie Gminy Nasielsk.
2010 4 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr XLII/303/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Nasielsk na rok 2010
2009 5957 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/295/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 5956 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/294/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5959 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/301/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nasielsk
2009 5958 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/296/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 5448 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XL/283/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 14 października 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Nasielsk przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2009 5449 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XL/289/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 14 października 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2009 4026 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/271/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nasielsk na lata 2009-2013"
2009 4025 2009-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2009r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej
2009 2648 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nasielsku
2009 2647 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIV / 239 /09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 2649 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/247/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XX/130/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmiany w planie sieci Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie Gminy Nasielsk
2009 2646 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego gminy Nasielsk, obejmującego obszar wsi: Nowe Pieścirogi, Stare Pieścirogi, Mogowo, Morgi, Mokrzyce Włościańskie
2009 1925 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/232/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 marca 2009r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXVI/160/04 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
2009 1924 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/231/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 marca 2009r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXVI/159/04 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
2009 1926 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/233/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania na terenie Gminy Nasielsk, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego.
2009 1656 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/236/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 marca 2009r. w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Nasielsk, w tym nauczycieli będących emerytami i rencistami
2009 1657 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/237/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 marca 2009r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2009 1655 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/235/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1344 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku
2009 3712 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nasielsk