Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 66

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11840 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr XII/73/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 4 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/8/2018 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska
2019 10779 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XI/65/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska.
2019 9803 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/61/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 9802 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/60/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym prze Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2019 9539 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Puszcza Mariańska na rok 2019.
2019 6737 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Grabina Radziwiłłowska.
2019 6736 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Radziwiłłów.
2019 4785 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej.
2019 4784 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 4783 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 4782 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Puszcza Mariańska.
2019 4781 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/61/2011.
2019 4780 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 2958 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkasa na terenie gminy Puszcza Mariańska.
2019 1081 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Puszcza Mariańska.
2019 883 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019.
2019 352 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/162/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 25 stycznia 2017r w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Puszcza Mariańska oraz ich wydzierżawiania, najmu, lub oddawania w użytkowanie na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2019 351 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 350 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 349 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych nieopodatkowanych należności stanowiących dochody budżetu Gminy Puszcza Mariańska za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2018 10685 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/266/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca Statut Gminy Puszcza Mariańska przyjęty uchwałą Nr VII/28/2003 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22 stycznia 2003 roku w sprawie statutu Gminy Puszcza Mariańska.
2018 8657 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LII/260/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Puszcza Mariańska
2018 7728 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr LI/256/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Puszcza Mariańska
2018 4660 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/240/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Puszcza Mariańska na obwiody głosowania.
2018 4137 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/237/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Puszcza Mariańska na okręgi wyborcze.
2018 4031 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/236/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puszcza Mariańska.
2018 4030 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/235/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Puszcza Mariańska.
2018 2585 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLV/222/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska
2018 2584 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLV/223/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Puszcza Mariańska przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 1294 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/216/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Puszcza Mariańska na rok 2018.
2018 1153 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/219/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym we wsi Radziwiłłów.
2018 1152 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/217/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2017 12227 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/212/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzyi deklaracji podatkowych
2017 10506 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XLI/202/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 8 listopada 2017 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA DLA FRAGMENTU MIEJSCOWOŚCI BARTNIKI (ZABUDZISKA).
2017 10505 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XLI/201/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 8 listopada 2017 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT WSI RADZIWIŁŁÓW.
2017 10494 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XLI/208/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 10493 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XLI/207/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 10492 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XLI/206/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 7593 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/193/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2 użytków ekologicznych
2017 3352 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/177/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2017 3263 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/170/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 23 marca 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Puszcza Mariańska
2017 3262 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/176/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 23 marca 2017r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 3261 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/172/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 23 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska.
2017 3260 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/178/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 23 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2170 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/157/2016 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Puszcza Mariańska na rok 2017
2017 895 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/163/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 894 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/162/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Puszcza Mariańska oraz ich wydzierżawiania, najmu, lub oddawania w użytkowanie na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2017 148 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/158/2016 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska.
2017 147 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/150/2016 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Puszcza Mariańska przez osoby fizyczne i prawne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 9417 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/147/2016 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 26 października 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 9416 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/146/2016 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 8551 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr XII/57/2015 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 14 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6130 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Puszcza Mariańska na rok 2015
2015 5998 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Puszcza Mariańska
2015 5997 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 5996 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2015 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 11 maja 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Puszcza Mariańska
2015 5995 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2015 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 11 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2014 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 19 lutego 2014 roku
2015 5781 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/178/2013 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 18 marca 2013 roku
2015 5780 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 4648 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Puszcza Mariańska
2015 4060 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Puszcza Mariańska
2015 3920 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2015 3327 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz do publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska
2015 2749 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Puszcza Mariańska
2014 4382 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/245/2014 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Puszcza Mariańska
2014 4381 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/244/2014 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia obwodów głosowania w gminie Puszcza Mariańska