Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 94

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 8997 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/48/2019 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa
2019 8942 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr X/59/2019 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Huszlew od dnia 01 września 2019 roku
2019 8940 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr X/56/2019 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2019 8939 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie : regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Huszlew
2019 8938 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Huszlew na lata 2019-2023.
2019 8937 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/49/2019 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5672 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5671 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa
2019 5238 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Huszlew w 2019 roku.
2019 4693 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 2851 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/21/2019 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Huszlew
2019 2850 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym i sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży radnych Gminy Huszlew
2019 1942 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/13/2018 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwalenia Budżetu Gminy Huszlew na rok 2019
2018 12388 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019 –2023.
2018 12387 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019 –2023.
2018 12386 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Huszlew.
2018 12385 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/6/2018 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Huszlew na 2019 rok.
2018 12384 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/5/2018 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2019 rok.
2018 9728 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLI/221/2018 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Huszlew ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 9727 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLI/219/2018 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Huszlew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 9726 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLI/218/2018 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Huszlew
2018 7361 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/211/2018 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 7360 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/210/2018 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Huszlew
2018 3896 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2018 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawieustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3895 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/2018 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2018 3894 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/2018 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3893 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/2018 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Huszlew oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 3892 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/187/2018 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Huszlew w 2018 roku
2018 957 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/2017 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwalenia Budżetu Gminy Huszlew na rok 2018
2017 12082 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/172/2017 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/83/2016 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 29 czerwca 2016 r w  sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Huszlew
2017 12081 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/171/2017 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/85/2016 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Huszlew i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 12079 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/170/2017 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Huszlew na 2018 rok.
2017 12077 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/169/2017 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2018 rok
2017 8798 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2017 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Huszlewie
2017 8107 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXV/157/2017 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Huszlew instrumentem płatniczym
2017 4187 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXII/133/2017 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Zespołu Szkolno- Wychowawczego w  Huszlwie do Przedszkola Samorządowego w Huszlewie i  oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Wychowawczym w Huszlewie w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Huszlewie , dla których Gmina Huszlew jest organem prowadzącym
2017 4159 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2017 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 27 marca 2017r. w sprawie grupy drzew pomnika przyrody połozonego w miejscowości Bachorza gm. Huszlew
2017 4157 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2017 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy w Zespole Szkolno –Wychowawczym w Huszlewie w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Huszlewie dla której organem prowadzącym jest Gmina Huszlew.
2017 4155 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XXII/132/2017 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 27 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego .
2017 2689 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2017 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Huszlew za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Huszlew.
2017 2688 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXI/126/2017 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Huszlew w 2017 roku
2017 2687 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XX/124/2017 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu .
2017 2053 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2017 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso .
2017 2052 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/127/2017 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie poboru podatków : od nieruchomości ,rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa
2017 1439 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XX/120/2017 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Huszlew .
2017 1438 2017-02-15 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XIX/111/2016 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Huszlew na 2017 rok
2017 992 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2016 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2016 11146 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/2016 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Huszlew.
2016 11145 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/2016 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Huszlew na 2017 rok.
2016 11144 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2016 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2017 rok.
2016 6534 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XV/86/2016 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Huszlew.
2016 6533 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XV/85/2016 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6532 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XV/84/2016 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4746 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2016 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2016 3406 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XII/68/2016 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Samorządowego w Huszlewie , Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Huszlewie i Gimnazjum im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Huszlewie w Zespole Szkolno - Wychowawczym w Huszlewie prowadzonych przez Gminę Huszlew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1075 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XI/60/2015 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Huszlew oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 1074 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Huszlew na rok 2016
2015 10838 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X.54.2015 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Huszlew.
2015 10275 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr X.55.2015 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2015 10274 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr X.53.2015 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10273 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr X.52.2015 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 10272 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr X.51.2015 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2016 rok.
2015 9907 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 października 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Huszlewie
2015 3958 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie :zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 3957 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa
2015 2155 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1040 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr Nr Nr III/6/2014 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Huszlew na rok 2015.
2014 11558 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XLI/238/2014 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych .
2014 11557 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XLI/237/2014 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 11556 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XLI/236/2014 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2015 rok.
2014 7103 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/2014 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Huszlew
2014 7102 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/212/2014 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie : określenia rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom , którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Huszlew
2014 7101 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/2014 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Huszlew.
2014 5181 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/2014 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Huszlew obejmującego części wsi Juniewicze, Liwki Szlacheckie, Liwki Włościańskie, Kopce i Mostów z przeznaczeniem pod „Farmę Wiatrową Juniewicze”
2014 1818 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2014 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Huszlew na lata 2014-2018.
2014 1535 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2014 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1534 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/193/2014 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2013 10247 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/2013 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 13 września 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 8478 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2013 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2013 8477 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2013 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Huszlew
2013 8476 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2013 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/126/2012 Rady Gminy Huszlew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 8475 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2013 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 13 czerwca 2013r. sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Huszlewie
2013 6462 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2013 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 27 marca 2013r. w Huszlewie w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Huszlew w 2013 roku.
2013 2605 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2012 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 2604 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2012 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2603 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2012 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności.
2013 2601 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2012 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2013 2588 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2012 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013
2013 2427 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2012 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 grudnia 2012r. W sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Huszlew niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu prawidłowości ich wykorzystania.
2012 9429 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2012 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2012 9428 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2012 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 9427 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2013 rok.
2011 6391 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr X /66/2011 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 12 października 2011r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2011 1918 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr III/4/2010 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Huszlew na 2011 rok.