Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 166

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11398 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr VI/11/99/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/55/451/05 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2005 r. w sprawie określenia : - zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; - zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze; - tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2019 11397 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr VI/11/98/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat ciechanowski wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za wysługę lat, a  także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 11396 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr VI/11/83/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyjęcia logo Powiatu Ciechanowskiego
2019 11395 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr VI/11/81/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok
2019 10264 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr VI/10/78/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów uczniom szczególnie uzdolnionym szkół, dla których powiat ciechanowski jest organem prowadzącym, za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne
2019 10263 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr VI/10/76/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/9/67/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród uczniom szczególnie uzdolnionym szkół ponadpodstawowych, dla których powiat ciechanowski jest organem prowadzącym, za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne
2019 10262 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr VI/10/72/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok
2019 8076 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/9/68/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/55/451/05 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2005 roku
2019 8075 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/9/67/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród uczniom szczególnie uzdolnionym szkół ponadpodstawowych dla których powiat ciechanowski jest organem prowadzącym, za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągniecia edukacyjne
2019 8031 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/9/70/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej im.Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie
2019 8030 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/9/65/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok
2019 7738 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VI/8/61/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok
2019 6011 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/7/55/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu ciechanowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące
2019 6010 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/7/54/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok
2019 4543 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/6/41/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok
2019 4434 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/6/49/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Ciechanowskiego
2019 4433 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/6/46/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej niepublicznym szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 2373 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/5/39/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok
2019 2372 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/3/23/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2018 rok
2019 2371 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/3/21/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ciechanowskiego na 2019 rok
2019 1584 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/4/35/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody Powiatu Ciechanowskiego instrumentem płatniczym
2019 1583 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/4/34/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie ciechanowskim
2018 12866 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr VI/2/9/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2018 rok
2018 12865 2018-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Ciechanowskiego
2018 12768 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr VI/2/14/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdów w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu ciechanowskiego
2018 12767 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr VI/2/12/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 11372 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr 118/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2018 rok
2018 11313 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr V/34/195/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/156/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Ciechanowie w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie, w Szkołę Policealną w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie, o której mowa w art. 18  ust. 1 pkt 2  lit. f ustawy – Prawo oświatowe
2018 10873 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr V/34/194 /2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznania
2018 9908 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr V/34/192/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Ciechanowskiego
2018 9907 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr V/34/191/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2018 rok
2018 8255 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr V/30/179/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Ciechanowskiego Nr II/55/451/05 z dnia 26 września 2005 roku w sprawie określenia: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy- Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2018 8161 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr V/32/185/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2018 rok
2018 3974 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr V/30/178/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2018 rok
2018 3973 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr V/29/174/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2018 rok
2018 345 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr V/28/172/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej niepublicznym szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 342 2018-01-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Ciechanowskiego
2018 340 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr V/28/168/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie ciechanowskim
2018 339 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr V/28/167/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia na 2018 rok wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdów w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu ciechanowskiego
2018 338 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr V/28/165/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2017 rok
2018 337 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr V/28/163/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w spraie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2018
2017 11595 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr V/27/161/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w ramach Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie, w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 4 w Ciechanowie w ramach Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie
2017 11594 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr V/27/157/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Ciechanowskiego.
2017 11593 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr V/27/156/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Ciechanowie ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie, w Szkołę Policealną w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe
2017 11592 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr V/27/155/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Ciechanowie ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie, w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie, stanowiącą szkołę o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe
2017 11591 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr V/27/154/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Ciechanowie ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie, w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Ciechanowie w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie.
2017 11590 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr V/27/153/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w ramach Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie, w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 w Ciechanowie w ramach Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie.
2017 11589 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr V/27/152/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie, w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Ciechanowie w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie.
2017 11588 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr V/27/151/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w ramach Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie, w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Ciechanowie w ramach Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
2017 11587 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr V/27/150/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie
2017 11586 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr V/27/143/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2017 rok
2017 9198 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr V/26/135/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2017 rok
2017 8697 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr V/26/139/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie ustalenia na 2018 rok wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdów w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu ciechanowskiego.
2017 8696 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr V/26/138/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Ciechanowskiego
2017 8695 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr V/26/136/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/55/451/05 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2005 roku w sprawie określenia: - zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; - zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze; - tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy- Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
2017 8618 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr V/25/132/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2017 rok
2017 7889 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr V/23/129 /2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2017 rok
2017 7180 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr V/21/119/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2017 rok
2017 6860 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr V/20/115/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2017 rok
2017 6322 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr V/25/133/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Ciechanowskiego Nr II/55/451/05 z dnia 26 września 2005 roku w sprawie określenia: - zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; - zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze; - tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy- Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
2017 6147 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr V/19/105/2016 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2016 rok
2017 6146 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr V/18/97/2016 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2016 rok
2017 3289 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr V/22/121/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2016 11987 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr V/19/110/2016 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr V/10/67/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie ciechanowskim
2016 11986 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr V/19/109/ 2016 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i placówkom niepublicznym
2016 11985 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr V/19/103/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Powiatu Ciechanowskiego na rok 2017
2016 11563 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr V/15/89/2016 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2016 rok
2016 11561 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr V/13/81/2016 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2016 rok
2016 11559 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr V/16/91/2016 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2016 rok
2016 4826 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr V/10/65/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2015 rok
2016 4817 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr V/9/54/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2015 rok
2016 4816 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr V/8/51/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2015 rok
2016 752 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr V/10/68/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i placówkom niepublicznym
2016 751 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr V/10/67/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr V/3/21/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie ciechanowskim
2016 750 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr V/10/63/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ciechanowskiego na 2016 rok
2016 293 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr V/9/60/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat ciechanowski wysokość stawek dodatku motywacyjnego , funkcyjnego i za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2015 11560 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr V/9/57/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr IV/29/190/2014 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i placówkom niepublicznym
2015 6666 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr V/4/28/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2015 rok
2015 5417 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr V/3/20/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2015 rok
2015 5416 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr V/2/11/2014 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2014 rok
2015 3519 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr V/4/33/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznania
2015 3518 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr V/4/29/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2015
2015 3122 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/34/219/2014 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2014 rok
2015 2746 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/35/222/2014 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2014 rok
2015 1270 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr V/3/22/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie: przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia"
2015 1269 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr V/3/21/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr IV/30/194/2014 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie ciechanowskim
2015 1268 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr V/2/9 /2014 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie budżetu na 2015 rok.
2015 987 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/32/205/2014 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2014 rok.
2014 10714 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr IV/33/212/2014 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2014 rok
2014 10007 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr IV/29/192/2014 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2014 rok
2014 9041 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr IV/28/188/2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ceichanowskiego na 2013 rok
2014 8793 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr IV/27/181/2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2013 rok
2014 7909 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr IV/26/173/2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2013 rok
2014 7908 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr IV/25/169/2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2013 rok
2014 7728 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr IV/23/160/2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 13 maja 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2013 rok.
2014 6996 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr IV/21/155/2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2013 rok
2014 5735 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr IV/18/129/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2012 rok.
2014 5639 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr IV/19/140/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2012 rok.
2014 5599 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr IV/32/206/2014 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/199/2014 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ciechanowskiego w roku budżetowym 2014.
2014 5598 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr IV/32/203/2014 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 maja 2014r. w sprawie podziału Powiatu Ciechanowskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Powiatu Ciechanowskiego
2014 5003 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr 146/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2012 rok.
2014 4748 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr IV/30/199/2014 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ciechanowskiego w roku budżetowym 2014
2014 4747 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr IV/30/194/2014 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr IV/20/147/2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie ciechanowskim
2014 4066 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr IV/17/117/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 września 2012r. zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2012 rok.
2014 3033 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr IV/16/100/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2012 rok
2014 2754 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr IV/14/90/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2012 rok.
2014 2753 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr 4.15.95.2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2012 rok
2014 2139 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/13/86/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2012 rok
2014 1114 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/29/190/2014 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i placówkom niepublicznym
2014 1113 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/29/189/2014 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr IV/6/36/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla nauczycieli ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
2014 404 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/28/185/2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia”
2014 403 2014-01-17 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr IV/28/183/2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 grudnia 2013r.
2013 11458 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr Iv/6/35/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2011 rok.
2013 11393 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr IV/ 7 / 38 /2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2011 rok.
2013 11111 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr IV/ 8 / 45 /2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2011 rok.
2013 11108 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr IV/9/52/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2011 rok
2013 10174 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr IV/26/178/2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie: ustalenia na 2014 rok opłat za usuwanie z drogi pojazdów w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu ciechanowskiego
2013 10173 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr IV/26/175/2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr IV/20/148/2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i placówkom niepublicznym
2013 10172 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr IV/26/174/2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/161/2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ciechanowskiego w roku budżetowym 2013.
2013 10129 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr IV/10/61/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2011 rok
2013 8874 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr IV/5/33/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego defucytu budżetu powiatu ciechanowskiego w roku budżetowym 2011
2013 8873 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr IV/5/32/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 kwietnia 2011r. zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2011 rok.
2013 7713 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr IV/2/16/10 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2010 rok
2013 7205 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr III/38/267/10 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2010 rok
2013 6818 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr IV/23/161/2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 13 maja 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ciechanowskiego w roku budżetowym 2013
2013 5563 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr III/37/259/10 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2010 rok
2013 3996 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr III/35/243/10 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2010 rok
2013 3651 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr III/33/228/10 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2010 rok
2013 3623 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr III/34/236/10 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2010 rok
2013 2632 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr III/32/223/10 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2010 rok
2013 1739 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/20/148/2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie : ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i placówkom niepublicznym
2013 1738 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/20/147/2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr IV/9/54/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie ciechanowskim
2013 1036 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/19/137/12 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 grudnia 2012r.
2013 1035 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/19/141/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 grudnia 2012r. ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Ciechanowskiego
2013 1034 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/19/142/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 grudnia 2012r. ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Ośrodka Wsparcia pn. Ośrodek Opiekuńczy – Mieszkania Chronione w Ciechanowie
2012 9940 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr IV/18/132/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie.
2012 9939 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr IV/18/131/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie.
2012 6904 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr IV/17/122/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie.
2012 6903 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr IV/17/119/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat ciechanowski wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2012 6902 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr IV/17/118/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 września 2012r. zmieniająca uchwałę Nr III/30/217/09 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i placówkom niepublicznym
2012 4552 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr IV/15/96/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie : przyjęcia programu zdrowotnego pn. "Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia w okresie od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r."
2012 4551 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr IV.14.93.2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Ciechanowskiego Nr II/55/451/05 z dnia 26 września 2005 roku
2012 2406 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/12/67/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie: pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic położonych na terenie miasta Ciechanowa.
2012 1323 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/11/66/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 1322 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/11/65/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Ciechanowskiego.
2012 87 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr IV/10/57/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na rok 2012
2011 8584 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/9/53/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na strzeżonym parkingu.
2011 8585 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/9/54/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie ciechanowskim
2011 6215 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr III/18/142/08 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie powiatu ciechanowskiego na 2008 rok
2011 6216 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr III/18/143/08 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie powiatu ciechanowskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
2011 5931 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr IV/8/49/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie ciechanowskim
2011 4700 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr IV/6/36/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla nauczycieli ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
2011 3321 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr III/37/255/10 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 3322 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr IV/2/9/10 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011
2011 2822 2011-05-26 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 marca 2011r. zawarte z Powiatem Brodnickim w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej.
2010 5770 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr III/ 36/248/10 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 7 września 2010r. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Siewnej położonej na terenie miasta Ciechanów.
2010 3787 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr III/34/238/2010 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 maja 2010r. w sprawie: ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie.
2010 3788 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr III/35/239/2010 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat ciechanowski wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków i dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2010 1797 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr III/17/140/08 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie powiatu ciechanowskiego na 2008 rok
2010 697 2010-03-06 Uchwała Uchwała nr III/30/217/09 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i placówkom niepublicznym
2010 696 2010-03-06 Uchwała Uchwała nr III/30/210/09 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ciechanowskiego na rok 2010
2009 5589 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr III/28/189/09 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 września 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic położonych na terenie miasta Ciechanowa
2009 5405 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr III/16/130/08 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie powiatu ciechanowskiego na 2008 rok
2009 1880 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr III/21/164/09 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 marca 2009r. z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat ciechanowski wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków i dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 691 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr III/19/155/09 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Ciechanowskiego.
2009 3682 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr III/26/178/09 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie ciechanowskim