Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 107

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1905 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2019
2019 968 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, na terenie Powiatu Żyrardowskiego
2019 967 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2019 roku
2018 10357 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLI/257/18 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 26 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Żyrardowskiego
2018 6876 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr 378/V/18 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok oraz z wykonania planu finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego za 2017 rok
2018 4341 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/236/18 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żyrardowski
2018 2817 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/231/18 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i ich przechowywanie na parkingu na terenie Powiatu Żyrardowskiego
2018 2624 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/18 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żyrardowski
2018 981 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/18 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, których organem rejestrującym jest Powiat Żyrardowski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 691 2018-01-19 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 1 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/17 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Żyrardowskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 11237 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2017 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2018 roku
2017 9865 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/17 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymiw Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Środkowej 36 w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Środkowej 36, stanowiącą szkołę o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy - Prawo oświatowe
2017 9864 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/17 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Środkowej 36 w Specjalną Branżową Szkołę I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Środkowej 36
2017 9863 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/17 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie z siedzibą w Żyrardowie, ul. Legionów Polskich 54/56 w Branżową Szkołę I Stopnia im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie z siedzibą w Żyrardowie, ul. Legionów Polskich 54/56
2017 9862 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/17 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Mszczonowie z siedzibą w Mszczonowie przy ul. Ługowej 13 w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół w Mszczonowie z siedzibą w Mszczonowie przy ul. Ługowej 13
2017 9861 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/17 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Nr 1 z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Bohaterów Warszawy 4
2017 9860 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/17 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół w Mszczonowie z siedzibą w Mszczonowie przy ul. Ługowej 13 w Szkołę Policealną w Zespole Szkół w Mszczonowie z siedzibą w Mszczonowie przy ul. Ługowej 13, stanowiącą szkołę o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe
2017 7366 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/189/17 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w sołectwach Nowe Budy, Kuranów, Kamionka w gminie Radziejowice
2017 4797 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/17 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 15 maja 2017r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 32 B.
2017 4795 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/17 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 15 maja 2017r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego instrumentem płatniczym
2017 4794 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/17 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 15 maja 2017r. w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2017 roku
2017 1146 2017-02-07 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXIII/143/16 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 20 grudnia 2016r.
2017 291 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/16 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu Powiatu Żyrardowskiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 11716 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/16 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej położonego na terenie Gminy Radziejowice od km 114+060 do 116+026 i zaliczenia do kategorii drogi gminnej
2016 11715 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/16 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej położonego na terenie Gminy Mszczonów – odcinek dawnej drogi krajowej nr 50 i zaliczenia do kategorii drogi gminnej
2016 11714 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/16 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i ich parkowanie na terenie Powiatu Żyrardowskiego na rok 2017
2016 10380 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXII/135/16 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2017 roku
2016 9278 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXI/132/16 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie.
2016 8010 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XIX/117/16 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej położonego na terenie Gminy Wiskitki od km 104+140 – początek węzła autostradowego A-2 do km 108+894 – granica administracyjna gmina Wiskitki i zaliczenia do kategorii drogi gminnej.
2016 5151 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XVII/107/16 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 maja 2016r. w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2016 roku
2016 5150 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XVII/106/16 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2016 roku
2016 3402 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XVI/101/16 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
2016 2673 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XV/97/16 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z hali sportowej wraz z zespołem boisk przy Gimnazjum w Wiskitkach i Zespole Szkół Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach.
2016 2672 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XV/95/16 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do Przedszkola Specjalnego Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie prowadzonym przez Powiat Żyrardowski, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2016 2671 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XV/94/16 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie oraz nadania statutu.
2016 2670 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XV/93/16 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 29 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2016 roku
2016 1232 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XIV/87/16 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół z terenu Powiatu Żyrardowskiego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji.
2016 1230 2016-02-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XIII/74/15 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 grudnia 2015r.
2016 311 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/70/15 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2016 roku
2016 27 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIII/78/15 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół z terenu Powiatu Żyrardowskiego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji.
2015 9731 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XI/64/15 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i ich parkowanie na terenie Powiatu Żyrardowskiego na rok 2016.
2015 8805 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr X/58/15 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 24 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2015 roku
2015 7499 2015-09-08 Uchwała Uchwała nr IX/54/15 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia porozumienia pomiędzy Powiatem Żyrardowskim, a Gminą Miasto Żyrardów dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Żyrardów zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego
2015 7497 2015-09-08 Uchwała Uchwała nr IX/53/15 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 26 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2015 roku
2015 7052 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/47/15 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2015 roku
2015 7051 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/46/15 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej przy Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o. o. w Żyrardowie
2015 4887 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr VII/36/15 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 20 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Żyrardowskiego
2015 1970 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr V/22/15 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 28 stycznia 2015r. Uchwała budżetowa Powiatu Żyrardowskiego na rok 2015
2015 1219 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/19/14 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2015 1218 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/18/14 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/154/09 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego
2015 1217 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr II/2/14 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2015 roku
2014 11510 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/210/14 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i ich parkowanie na terenie Powiatu Żyrardowskiego na rok 2015.
2014 9869 2014-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/205/14 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 21 października 2014r. w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2015 roku
2014 8822 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/200/14 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 4 września 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół z terenu Powiatu Żyrardowskiego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji.
2014 6085 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/14 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół w Mszczonowie
2014 6084 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/197/14 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Żyrardowskiego
2014 6083 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/195/14 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2014 2649 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/14 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 12 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i ich parkowanie na terenie Powiatu Żyrardowskiego na rok 2014.
2014 2648 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/183/14 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 12 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żyrardowski
2014 2647 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/182/14 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 12 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żyrardowski
2013 13560 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXX/170/13 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 11 grudnia 2013r.
2013 13509 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/174/13 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 13508 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/172/13 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2014 roku
2013 6402 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/13 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 28 maja 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 6401 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/13 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 28 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żyrardowski
2013 3527 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXV/147/13 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/118/12 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożeniu na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2013 3526 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXV/145/13 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 20 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i ich parkowanie na terenie Powiatu Żyrardowskiego
2013 1826 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/13 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących zmiany granic Powiatu Żyrardowskiego
2013 748 2013-01-21 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXIII/136/12 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 28 grudnia 2012r.
2012 10192 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXII/130/12 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2013 roku
2012 4951 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/12 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 4950 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/12 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Żyrardowie
2012 4949 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/12 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Wiskitkach
2012 4948 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/12 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Mszczonowie
2012 2511 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/98/12 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2012 roku
2012 862 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIV/84/11 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012
2012 108 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/93/11 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie nadania imienia Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie
2012 107 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/92/11 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie nadania imienia Technikum w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie
2012 106 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/91/11 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie
2011 8587 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XIV/85/11 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w I kwartale 2012 roku
2011 5578 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr X/68/11 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 23 września 2011r. w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego
2011 3818 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/63/11 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 27 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/55/11 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze Powiatu Żyrardowskiego
2011 2484 2011-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/53/11 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
2011 2485 2011-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/55/11 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze Powiatu Żyrardowskiego
2011 2345 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/54/11 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie
2011 2202 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr V/45/11 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 3 marca 2011r. w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego
2011 828 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/25/10 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok
2011 748 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr II/20/10 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego
2010 5865 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/248/10 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 29 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Żyrardowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 5866 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/249/10 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 29 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie
2010 5206 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLI/244/10 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 10 września 2010r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 5207 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLI/245/10 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 10 września 2010r. w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego
2010 3305 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/230/10 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego
2010 3284 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XL/238/10 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/219/02 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 03.07.2002r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w wyborach do rad powiatów w 2002 roku.
2010 3056 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/222/10 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 18 marca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu Żyrardowskiego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji
2010 1929 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/211/10 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego
2010 171 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/196/09 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 16 grudnia 2009r. budżetowa Powiatu Żyrardowskiego na rok 2010
2009 6888 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/09 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego
2009 4740 2009-10-17 Aneks Aneks nr 1 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 28 sierpnia 2009r. do Porozumienia z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie powierzenia przez Powiat Żyrardowski gminie Miasto Żyrardów zadania własnego w zakresie prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Janiny Kacperskiej 6a
2009 4437 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/09 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 3 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu żyrardowskiego
2009 3335 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/09 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Żyrardowskiego kategorii dróg powiatowych
2009 1801 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/09 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 24 marca 2009r. w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie, ul. Środkowa 36
2009 1802 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/09 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 24 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żyrardowski
2009 1275 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/09 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Żyrardowskiego i jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.
2009 1276 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/09 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2009 650 2009-03-07 Uchwała Uchwała nr XXV/142/08 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2009