Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 350

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 9905 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII/97/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zwoleń.
2019 9264 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 9263 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XII/90/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie dowozu dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Zwoleń.
2019 9262 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XII/88/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Zwoleń dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Gminy Zwoleń, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystania dotacji
2019 9261 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XII/87/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych wprowadzonych przez Gminę Zwoleń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9260 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XII/86/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLVII/281/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zwoleń
2019 7880 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XI/82/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zwoleń, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 7879 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XI/81/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Zwoleń
2019 7306 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr X/76/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Zwoleń w 2019 roku
2019 5964 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych Gminy Zwoleń oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3  ustawy – Karta Nauczyciela
2019 4185 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VIII/70/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/62/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów.
2019 4184 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VIII/69/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany w Uchwale nr VII/61/19 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i  określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3880 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/59/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Zwoleń w 2019 roku"
2019 3583 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VII/62/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów.
2019 3582 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2954 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/55/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zwoleń
2019 1496 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Zwoleń w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 1495 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1494 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1493 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 21 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZWOLEŃ na 2019r.
2019 1492 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/11/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń
2019 1292 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/47/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Zielonka Stara w Gminie Zwoleń
2019 1291 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/46/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Zielonka Nowa w Gminie Zwoleń
2019 1290 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/45/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Wólka Szelężna w Gminie Zwoleń
2019 1289 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/44/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Sydół w Gminie Zwoleń
2019 1288 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/43/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Sycyna w Gminie Zwoleń
2019 1287 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/42/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Strykowice Podleśne w Gminie Zwoleń
2019 1286 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/41/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Strykowice Górne w Gminie Zwoleń
2019 1285 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/40/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Strykowice Błotne w Gminie Zwoleń
2019 1284 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/39/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Podzagajnik w Gminie Zwoleń
2019 1283 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/38/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Paciorkowa Wola Stara w Gminie Zwoleń
2019 1282 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/37/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Paciorkowa Wola Nowa w Gminie Zwoleń
2019 1281 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/36/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Osiny w Gminie Zwoleń
2019 1280 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/35/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Niwki w Gminie Zwoleń
2019 1279 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/34/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Mostki w Gminie Zwoleń
2019 1278 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Mieczysławów w Gminie Zwoleń
2019 1277 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Męciszów w Gminie Zwoleń
2019 1276 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Ługi w Gminie Zwoleń
2019 1275 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/30/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Linów w Gminie Zwoleń
2019 1274 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Koszary w Gminie Zwoleń
2019 1273 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Karolin w Gminie Zwoleń
2019 1272 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Józefów w Gminie Zwoleń
2019 1271 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Jedlanka w Gminie Zwoleń
2019 1270 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Jasieniec Solecki w Gminie Zwoleń
2019 1269 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Jasieniec - Kolonia w Gminie Zwoleń
2019 1268 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Helenówka w Gminie Zwoleń
2019 1267 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/22/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Filipinów w Gminie Zwoleń
2019 1266 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/21/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Barycz w Gminie Zwoleń
2019 1265 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/20/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Atalin w Gminie Zwoleń
2018 11239 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LIX/367/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Zwoleń
2018 11238 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LIX/365/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 11237 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LIX/364/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 10671 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LVII/355/2018 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zwoleń
2018 10670 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/359/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zasad ustanawiania służebności przesyłu oraz służebności gruntowych
2018 10669 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LVII/354/2018 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane projekty.
2018 10583 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LVII/353/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych
2018 8319 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LVI/347/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Zwoleń dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018 7589 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr LIV/340/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zwoleń
2018 7588 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr LIV/339/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zwoleń, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6752 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LII/323/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy osiedlu mieszkaniowemu w Zwoleniu
2018 6358 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr LIII/331/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2018 5972 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr LII/327/2018 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich
2018 4777 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr L/315/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/103/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Zwoleń
2018 4776 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr L/314/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2018 4775 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr L/311/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/205/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 4774 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr L/306/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zwoleń na obwody głosowania i  ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4773 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr L/304/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLIV/260/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3358 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr L/310/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Zwoleń instrumentem płatniczym
2018 3357 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/303/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zwoleń na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2018 3356 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/299/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2018 3355 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/298/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 2602 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/279/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZWOLEŃ na 2018r.
2018 2601 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/278/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń
2018 2317 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/297/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/289/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017r. uchylającej Uchwałę Nr XVII/103/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Zwoleń.
2018 2316 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/296/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zwoleń, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2018 2315 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/295/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla poszczególnych kryteriów do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zwoleń oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2018 2314 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/294/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zwoleń
2018 1901 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/287/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Zwoleń trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2018 1512 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/289/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/103/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Zwoleń.
2018 1511 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/281/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zwoleń
2018 80 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/271/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2017 10835 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/267/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 10834 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/266/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 10833 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/265/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 10831 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/262/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany nazw siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2017 10828 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/260/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 9730 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/250/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Zwoleniu nr XLIII/300/2013 z dnia 5 września 2013r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Zwoleń
2017 7737 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XLI/239/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 13 sierpnia 2012r. nr XXIX/196/2012 w sprawie określenia zasad korzystania i ustalenia wysokości stawki opłat za korzystanie z przystanku komunikacyjnego zlokalizowanego przy ul. Moniuszki w Zwoleniu, którego właścicielem jest Gmina Zwoleń
2017 6517 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr VI/18/2015 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2017 4347 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zwoleń, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 4346 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla poszczególnych kryteriów do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zwoleń oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 4345 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/205/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3801 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/185/16 Rady Miejskiej w zwoleniu z dnia 28 grudnia 2016 roku o  udzielenie pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zwoleń
2017 1307 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zwoleń
2017 1300 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zwoleń
2017 1299 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Zwoleń oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 1298 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwoleniu
2017 1297 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1296 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZWOLEŃ na 2017r.
2017 1295 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń
2016 11215 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 11214 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 11213 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 10306 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zwoleniu w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zwoleń
2016 10305 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zwoleń w latach 2015-2019
2016 9693 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/157/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Zwoleń
2016 9692 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/156/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 września 2016r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Zwoleń publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2016 9691 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/153/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 września 2016r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Zwoleń
2016 8651 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zwoleniu w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zwoleń
2016 7392 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XXII/134/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany opisu granic okręgu wyborczego Nr 6 Gminy Zwoleń
2016 6751 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXI/131/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 maja 2016r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w Zwoleniu
2016 4338 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIX/124/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4337 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIX/119/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4336 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIX/118/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/222/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zwoleń
2016 4141 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XVI/93/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Zwoleń
2016 3388 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta i Gminy Zwoleń na lata 2016-2019
2016 3110 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVI/92/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń
2016 2234 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/112/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zwoleń, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 2233 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/109/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Prostej
2016 2232 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/104/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w podziale Gminy Zwoleń na obwody głosowania
2016 1456 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVI/102/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalenia, poboru i terminów płatności oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej
2016 135 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/85/2015 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Zwoleń oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2016 134 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/82/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2016 133 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/81/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 132 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/80/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2016 131 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/79/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 10336 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/77/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 10335 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/76/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 października 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 10334 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/73/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zwoleń w latach 2015 -2019
2015 9024 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/61/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w orębie geodezyjnym miasta Zwoleń.
2015 8795 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/71/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6483 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr X/53/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia obwodu odrębnego dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego w 2015r. na terenie Gminy Zwoleń
2015 3909 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/25/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLI/291/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. Rady Miejskiej w Zwoleniu w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3908 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/22/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Jasieńcu - Kolonii
2015 3907 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/21/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia obwodu odrębnego dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów posłów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2015r. na terenie Gminy Zwoleń
2015 2917 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/19/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zwoleń
2015 2916 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/18/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 1680 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej we wsi Podzagajnik, w gminie Zwoleń
2015 1191 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie zmian w podziale Gminy Zwoleń na okręgi wyborcze
2015 695 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr III/8/14 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Zwoleń na 2015r.
2015 694 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr III/7/14 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń
2015 122 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/447/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Zielonka Stara w Gminie Zwoleń
2015 121 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/446/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Zielonka Nowa w Gminie Zwoleń
2015 120 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/445/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Wólka Szelężna w Gminie Zwoleń
2015 119 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/444/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Sydół w Gminie Zwoleń
2015 118 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/443/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Sycyna w Gminie Zwoleń
2015 117 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/442/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Strykowice Podleśne w Gminie Zwoleń
2015 116 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/441/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Strykowice Górne w Gminie Zwoleń
2015 115 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/440/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Strykowice Błotne w Gminie Zwoleń
2015 114 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/439/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Podzagajnik w Gminie Zwoleń
2015 113 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/438/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Paciorkowa Wola Stara w Gminie Zwoleń
2015 112 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/437/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Paciorkowa Wola Nowa w Gminie Zwoleń
2015 111 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/436/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Osiny w Gminie Zwoleń
2015 110 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/435/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Niwki w Gminie Zwoleń
2015 109 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/434/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Mostki w Gminie Zwoleń
2015 108 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/433/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Mieczysławów w Gminie Zwoleń
2015 107 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/432/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Męciszów w Gminie Zwoleń
2015 106 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/431/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Ługi w Gminie Zwoleń
2015 105 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/430/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Linów w Gminie Zwoleń
2015 104 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/429/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Koszary w Gminie Zwoleń
2015 103 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/428/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Karolin w Gminie Zwoleń
2015 102 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/427/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Józefów w Gminie Zwoleń
2015 101 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/426/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Jedlanka w Gminie Zwoleń
2015 100 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/425/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Jasieniec – Solecki w Gminie Zwoleń
2015 99 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/424/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Jasieniec – Kolonia w Gminie Zwoleń
2015 98 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/423/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Helenówka w Gminie Zwoleń
2015 97 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/422/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Filipinów w Gminie Zwoleń
2015 96 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/421/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Barycz w Gminie Zwoleń
2015 95 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LXI/420/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Atalin w Gminie Zwoleń
2014 11254 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr LXI/415/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 11253 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr LXI/414/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 11252 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr LXI/413/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 8844 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr LX/407/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 września 2014r. utworzenia obwodu odrębnego dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na terenie Gminy Zwoleń
2014 8811 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr LIX/398/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Zwoleniu przy ul. Parkowej 1
2014 8810 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr LIX/397/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Zwoleń.
2014 8104 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr LVIII/393/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zwoleń
2014 6705 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr LVIII/389/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w podziale Gminy Zwoleń na obwody głosowania
2014 5469 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr LV/376/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwoleniu
2014 3497 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr LIV/366/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia obwodu odrębnego na wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
2014 3496 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr LIV/365/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w podziale Gminy Zwoleń na obwody głosowania
2014 3495 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr LIV/364/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w podziale Gminy Zwoleń na okręgi wyborcze
2014 1506 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr LI/357/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/224/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2014 1505 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr LI/354/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 449 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr L/351/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/224/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2014 448 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr L/338/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLI/291/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. Rady Miejskiej w Zwoleniu w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 447 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr L/337/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/290/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 446 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr L/336/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLI/289/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 445 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr L/335/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/225/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 444 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr L/334/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Zwoleń
2014 443 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr L/333/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa gminy Zwoleń na 2014r.
2014 442 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr L/332/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń
2013 13265 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/328/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej i usług publicznych przy ul. Batalionów Chłopskich w mieście Zwoleniu
2013 12500 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/322/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLI/291/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. Rady Miejskiej w Zwoleniu w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 12499 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/321/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/222/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zwoleń
2013 12498 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/318 /2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 12497 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/317/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 12496 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/316/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 11138 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XLV/310/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 września 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Zwoleń dla przedszkoli, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Zwoleń oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 10025 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/300/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 5 września 2013r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Zwoleń
2013 10024 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/298/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 5 września 2013r. w sprawie nadania statutu Muzeum Regionalnemu w Zwoleniu
2013 10023 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/301/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Zwoleń na lata 2011 – 2014
2013 9316 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XLII/296/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLI/289/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 8847 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XLI/291/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 8846 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XLI/290/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 8845 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XLI/289/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 8844 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XLI/282/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w obrębie geodezyjnym miasta Zwoleń
2013 7541 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/275/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 maja 2013r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu
2013 7540 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/274/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 maja 2013r. w sprawie nadania statutu Domowi Kultury w Zwoleniu
2013 6226 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/270/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/223/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 6225 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/271/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/222/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zwoleń
2013 6224 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/261/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w obrębie geodezyjnym miasta Zwoleń
2013 5596 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wyznaczenia targowisk do prowadzenia działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej na terenie miasta Zwolenia oraz zatwierdzenia zasad korzystania z targowisk
2013 3188 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/246/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów nad zalewem w mieście Zwoleniu
2013 1478 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/232/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Zwoleń na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1477 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa gminy Zwoleń na 2013r.
2013 1476 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń
2013 592 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 591 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2013 590 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 589 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 588 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 587 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 586 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zwoleń
2013 123 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/219/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/419/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 1 czerwca 2010 r w sprawie wyznaczenia targowisk do prowadzenia działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej na terenie miasta Zwolenia oraz zatwierdzenia zasad korzystania z targowisk
2013 122 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2013 121 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2013 120 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 8816 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Zwoleń na lata 2011 – 2014
2012 8815 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Zwoleń na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 8814 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 października 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w obrębie geodezyjnym miasta Zwoleń
2012 8813 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 października 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w obrębie geodezyjnym miasta Zwoleń
2012 6748 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie określenia zasad korzystania i ustalenia wysokości stawki opłat za korzystanie z przystanku komunikacyjnego zlokalizowanego przy ul. Moniuszki w Zwoleniu, którego właścicielem jest Gmina Zwoleń
2012 5775 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zwoleń
2012 5774 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zwoleń
2012 5168 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/339/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.
2012 5167 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/338/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2012 4288 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXV/175/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zwoleń
2012 4287 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad współpracy Gminy Zwoleń z Gminą Miasta Radom w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi dotyczącej dostarczenia odpadów komunalnych z terenu Gminy Zwoleń do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych tj. instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów eksploatowanych przez PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu
2012 4286 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminnego Zwolenia.
2012 4285 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwoleniu
2012 3275 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/315/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2012 3127 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w obrębie geodezyjnym miasta Zwoleń
2012 2764 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Zwoleń
2012 2462 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/311/2009 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009r.
2012 1828 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/293/2009 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
2012 1827 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/292/2009 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009r.
2012 1826 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/291/2009 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009r.
2012 1825 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/290/2009 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009r.
2012 1824 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/2009 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009r.
2012 1757 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XL/317/2009 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 7 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2012 1389 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/284/2009 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2012 1388 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/282/2009 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2012 1387 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/280/2009 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2012 1386 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/279/2009 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2012 340 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012 339 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 16 grudnia 2011r. Uchwała budżetowa gminy Zwoleń na 2012r.
2012 338 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń
2011 7772 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/125/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 7771 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/124/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 7774 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/127/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7773 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/126/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 6536 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 24 października 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwoleniu.
2011 5986 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011r. w sprawie uchwalenia częściowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zwoleń dla wybranych obszarów zainwestowania w sołectwie Atalin
2011 5985 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Zwoleń.
2011 5988 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011r. w sprawie zmian w Uchwale NR XLVIII/311/2006 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 19 października 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zwoleń
2011 5987 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej działki nr 252/4 usytuowanej w obrębie geodezyjnym Sycyna Gmina Zwoleń.
2011 4827 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr XV/97/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w granicach stałych obwodów głosowania i utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Zwoleń
2011 4611 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/257/2008 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2011 4612 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/258/2008 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2011 4613 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/2008 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2011 3768 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr XI/72/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Zwoleń na lata 2011 - 2014
2011 3767 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w obrębie geodezyjnym miasta Zwoleń
2011 3770 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr XI/81/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 3769 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr XI/79/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie określenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, trybu ich pobierania jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat na terenie Gminy Zwoleń
2011 3288 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/25/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 9 listopada 2010 roku Nr LX/459/2010 określającej wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 3289 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/26/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 9 listopada 2010 roku Nr LX 467/2010 w sprawie wzorów deklaracji i formularzy informacji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości.
2011 2844 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr X/62/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w obrębie geodezyjnym miasta Zwoleń
2011 2843 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w obrębie geodezyjnym miasta Zwoleń
2011 2846 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr X/66/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 28 kwietnia 2011r. zmiany uchwały Nr LIII/419/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 1 czerwca 2010 r w sprawie wyznaczenia targowisk do prowadzenia działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej na terenie miasta Zwolenia oraz zatwierdzenia zasad korzystania z targowisk
2011 2845 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr X/65/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia częściowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zwoleń dla obszaru o funkcji mieszkaniowej, jednorodzinnej, zlokalizowanego w miejscowości Podzagajnik
2011 2807 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia częściowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zwoleń dla wybranych obszarów zainwestowania w sołectwach: Mostki, Paciorkowa Wola Nowa i Strykowice Błotne
2011 2808 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr IX/58/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/2007 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej
2011 2335 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/266/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2011 2336 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/269/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2011 2051 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia ponad podstawy programowe w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Zwoleń.
2011 908 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/12/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń na lata 2011-2017
2011 909 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/13/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zwoleń na rok 2011
2011 780 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/122/2004 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie warunków zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zwoleń w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców tych lokali.
2011 781 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/19/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XVII/120/2007 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie: określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej.
2011 782 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr LIII/419/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie wyznaczenia targowisk do prowadzenia działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej na terenie miast Zwolenia oraz zatwierdzenia zasad korzystania z targowisk.
2011 410 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr LX/462/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian do Uchwały nr XLVII/364/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola działające na terenie Gminy Zwoleń.
2011 10 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr LX/459/2010 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 11 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr LX/460/2010 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2011 12 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr LX/467/2010 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wzorów deklaracji i formularzy informacji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości
2010 5882 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LVII/445/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej
2010 4533 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr LIII/419/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie wyznaczenia targowisk do prowadzenia działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej na terenie miasta Zwolenia oraz zatwierdzenia zasad korzystania z targowisk
2010 4531 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr LII /407/ 2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu częściowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zwoleń dla obszaru o funkcji produkcyjno-usługowej, zlokalizowanego w rejonie ul. Doktora Perzyny, w mieście Zwoleniu oraz w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, jakie należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, przewidzianych w ww. zmianie miejscowego planu
2010 4532 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr LII/408/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia częściowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zwoleń dla obszaru o funkcji produkcyjno-usługowej, zlokalizowanego w rejonie ul. Doktora Perzyny, w mieście Zwoleniu.
2010 4158 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2010 4159 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/250/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2010 2205 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr L390/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 22 marca 2010r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Zwoleń
2010 2204 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/386/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zwoleń i jej jednostkom podległym
2010 2207 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr LI/405/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2010 2206 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr L/391/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
2010 1580 2010-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/360/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zwoleń na rok 2010
2010 1581 2010-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/364/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacj oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez niepubliczne przedszkola działające na terenie Gminy Zwoleń
2010 825 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/230/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2010 824 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/229/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2010 823 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok
2010 826 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/231/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2010 829 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
2010 828 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 października 2008r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2010 827 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2010 624 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/342/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
2010 277 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2010 276 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2010 275 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/217/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2010 280 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/223/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2010 279 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2010 278 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 88 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 7 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2010 89 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 7 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008r
2009 6089 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/345/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr V/29/2007 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej
2009 6090 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/347/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6091 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/348/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 5261 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XLII/326/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 września 2009r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zwoleń dla terenu o funkcji produkcyjno-usługowej, zlokalizowanego u zbiegu dróg: krajowej nr 79 i gminnej (ul. Długa), w mieście Zwoleniu
2009 4918 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 11 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008r
2009 4917 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 11 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008r
2009 4920 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 11 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008r.
2009 4919 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 11 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008r.
2009 4788 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XL/318/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 7 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2009 4789 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XL/319/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 7 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia preferencyjnego kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie
2009 4054 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/308/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2009 4055 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/314/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Zwoleń
2009 3439 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/289/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2009 3440 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/294/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia dopłat do stawek jednostkowych w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Komunalny Zakład Budżetowy „ADM” w Zwoleniu
2009 3441 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/295/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
2009 2611 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/285/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 marca 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego
2009 2610 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/281/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia dopłat do stawek jednostkowych w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Komunalny Zakład Budżetowy „ADM” w Zwoleniu
2009 1727 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/273/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmian w podziale gminy Zwoleń na obwody głosowania
2009 1726 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/272/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
2009 1728 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/275/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokości oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypła-cania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla na-uczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Zwoleń
2009 1725 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/270/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych ze spożyciem w miejscu sprzedaży powyżej 4,5% alkoholu
2009 1390 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zwoleń dla terenów o funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego i komunikacji lokalnej zlokalizowanych w rejonach ulic: Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Żeromskiego i Słowackiego oraz w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, jakie należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, przewidzianych w w/w zmianach miejscowego planu
2009 1392 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/267/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2009 1391 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/264/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia częściowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zwoleń dla terenów o funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego i komunikacji lokalnej zlokalizowanych w rejonach ulic: Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Żeromskiego i Słowackiego
2009 652 2009-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/260/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2009 651 2009-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zwoleń na rok 2009.
2009 9 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/245/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Zwoleń
2009 10 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2009 określającego wysokości oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zwoleń