Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 89

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11208 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XII/111/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Zakroczym
2019 10224 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XI/102/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zakroczym
2019 9217 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/95/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca akt założycielski Szkoły Podstawowej im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu
2019 9216 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/93/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2019 9215 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/92/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz osiągnięć w działalności sportowej
2019 9214 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/91/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Zakroczym
2019 9213 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/90/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez gminę Zakroczym placówkach wychowania przedszkolnego
2019 9212 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/89/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zakroczym
2019 9211 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/88/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zakroczym oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 9210 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/86/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2019 rok
2019 9209 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/85/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym
2019 8952 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży sołtysom
2019 8951 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2019 rok
2019 8950 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym
2019 6056 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym
2019 5857 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym
2019 5805 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2019 5804 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Zakroczym
2019 5803 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 oraz nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. c ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których gmina Zakroczym jest organem prowadzącym
2019 5802 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Zakroczymiu
2019 5801 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Zakroczym
2019 5800 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie skrzyżowania ulic Kapitana Tadeusza Doranta i Płońskiej
2019 5799 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2019 rok
2019 5708 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2019 5707 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zakroczym w 2019 roku
2019 5706 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części obrębu ewidencyjnego 0007 Mochty-Smok w gminie Zakroczym
2019 5705 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2019 rok
2019 5704 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2019 rok
2019 5395 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2019 3813 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zasad zbycia zasiedlonych lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali
2019 3812 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2019 3811 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zakroczym
2019 3810 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2019 rok
2019 3809 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym
2019 2397 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2019 2342 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawek za odbiór ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu w przypadku wykonywania usługi na rzecz podmiotów niebędących odbiorcą usług w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
2019 1172 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Zakroczym w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 1171 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zbycia zasiedlonych lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali
2019 1170 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1169 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 1168 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakroczym na 2019 rok
2019 1167 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym
2019 1166 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
2019 1165 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok
2019 1164 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/321/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2018 11650 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zasad przyznawania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
2018 11649 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zakroczym na lata 2019- 2023
2018 11648 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości
2018 11647 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 11646 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/97/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej
2018 11645 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2018 11644 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 11643 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok
2018 11642 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/321/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2018 11118 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LIV/387/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok
2018 11117 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LIV/386/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/321/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2018 10813 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LIV/397/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 10777 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LIV/396/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca statut gminy Zakroczym
2018 10140 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LIII/385/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok
2018 10139 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LII/384/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok
2018 10138 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LII/383/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/321/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2018 9299 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LI/378/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/321/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2018 9298 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LI/379/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok
2018 7571 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr L/377/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Zakroczym
2018 7570 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr L/376/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Zakroczym
2018 7569 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr L/371/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez gminę Zakroczym placówkach wychowania przedszkolnego
2018 7568 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr L/370/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których gmina Zakroczym jest organem prowadzącym
2018 7567 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr L/369/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Zakroczym
2018 7566 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr L/366/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok
2018 7565 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr L/365/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/321/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2018 6918 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/357/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok
2018 6917 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/356/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/321/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2018 5915 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/354/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Zakroczym na stałe obwody głosowania
2018 5660 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/339/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/321/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2018 5659 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/340/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok
2018 5163 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/346/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Zakroczym
2018 5162 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/345/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zakroczym w 2018 roku
2018 5161 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/343/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Zakroczym
2018 5160 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/342/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 3610 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/341/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Zakroczym za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2018 2686 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/334/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach lub placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakroczym
2018 2685 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/332/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/32/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Zakroczymiu
2018 2598 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/331/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym obejmującego obręb ewidencyjny 0021 02-12
2018 2597 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/330/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym obejmującego obręb ewidencyjny 0022 02-13
2018 2596 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/329/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym, obejmującego obręb ewidencyjny 0023 02-14, z wyłączeniem części działki ewidencyjnej numer 45/4 oraz obejmującego działki ewidencyjne o numerach 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, położone w obrębie 0025 02-16
2018 1211 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/337/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Zakroczym
2018 1210 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/336/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zakroczym
2018 1209 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/335/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zakroczym
2018 1208 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/333/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, dla których gmina Zakroczym jest organem rejestrującym