Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 161

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5506 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wyśmierzyce
2019 5505 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: dopłaty dla indywidualnych odbiorców taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od dnia 01 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku
2019 4717 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/51/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyśmierzyce w 2019 roku
2019 4716 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowania zadań z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wyśmierzyce
2019 4715 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Wyśmierzyce
2019 2811 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/46/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Witaszyn
2019 2810 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/45/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Ulaski
2019 2809 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/44/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Romanów
2019 2808 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Redlin
2019 2807 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Paprotno
2019 2806 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Olszowa
2019 2805 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Kożuchów
2019 2804 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Kozłów
2019 2803 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Kostrzyn
2019 2802 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Korzeń
2019 2801 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Jabłonna
2019 2800 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Statutu Sołectwa Grzmiąca
2019 2799 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2798 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 2797 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXV/187/17 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 grudnia 2017 r.
2019 2796 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych stale oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 2795 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/29/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 2794 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/28/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyśmierzyce
2019 2793 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wyśmierzye na 2019 rok
2018 13368 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023
2018 13367 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
2018 13366 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
2018 13365 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach
2018 13364 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 13363 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 12249 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr XLV/213/18 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 5 października 2018 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Wyśmierzyce.
2018 4015 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/198/18 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyśmierzyce w 2018 roku”.
2018 4014 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/197/18 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie: podziału gminy Wyśmierzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4013 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/196/18 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Wyśmierzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 3329 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/195/18 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie: szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wyśmierzyce lub jej jednostkom organizacyjnym
2018 1268 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/192/18 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: określania kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyśmierzyce
2018 724 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/185/17 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wyśmierzye na 2018 rok
2018 158 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/187/17 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wyśmierzyce
2018 152 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/186/17 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wyśmierzyce na lata 2018-2022”
2017 11095 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/17 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyśmierzycach i nadania jej statutu
2017 8461 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/177/17 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 22 września 2017 r. w sprawie: nadania nazwy drodze gminnej ul. Wiosenna, położonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Wyśmierzyce numerem 683.
2017 8460 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/173/17 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 22 września 2017 r. w sprawie: zmiany załącznika nr 3 do Statutu Gminy Wyśmierzyce.
2017 8459 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/172/17 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 22 września 2017 r. w sprawie: przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych w Wyśmierzycach w ośmioklasową szkołę podstawową.
2017 8458 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/171/17 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 22 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostrzynie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Kostrzynie.
2017 7666 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/163/17 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2017 5258 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/17 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyśmierzyce w 2017 r.”
2017 5176 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/17 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyśmierzyce.
2017 5175 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/17 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany załącznika nr 3 do Statutu Gminy Wyśmierzyce, przyjętego Uchwałą Nr XVI/98/16 w dniu 16 czerwca 2016 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Wyśmierzyce.
2017 3026 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXII/138/17 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wyśmierzyce.
2017 3025 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXII/137/17 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie: nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach.
2017 3024 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXII/133/17 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXI/139/13 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 4 października 2013 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2017 3023 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXI/130/16 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wyśmierzye na 2017 rok
2016 11402 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/119/16 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 11401 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/115/16 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 31 października 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wyśmierzycach.
2016 11400 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/108/16 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Wyśmierzyc absolutorium z wykonania budżetu za 2015 rok
2016 11399 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/105/16 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2015 rok.
2016 11344 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/122/16 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie: określenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Wyśmierzyce składników mienia do korzystania.
2016 5925 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI/100/16 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wyśmierzyce.
2016 5924 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI/98/16 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Wyśmierzyce.
2016 4558 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XIV/91/16 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: nadania Statutu Osiedla Miasta Wyśmierzyce.
2016 4557 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XIV/90/16 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyśmierzyce w 2016 roku.
2016 3211 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XII/76/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wyśmierzyce na 2016 rok.
2016 2825 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XIII/87/16 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Wyśmierzyce jest organem prowadzącym.
2016 2238 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIII/86/16 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wyśmierzyce.
2016 70 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XI/70/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2016 69 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XI/69/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie: przejęcia obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wyśmierzyce niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne, z ograniczeniem ww. obowiązków do właścicieli tych nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2015 11562 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/71/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2015 10406 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XI /67/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 10405 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XI/66/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 9770 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XI/68/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 7546 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr IX/59/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie: Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wyśmierzyce.
2015 7226 2015-08-21 Uchwała Uchwała nr VII/51/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie:udzielenia Burmistrzowi Wyśmierzyc absolutorium z wykonania budżetu za 2014 rok
2015 7148 2015-08-18 Uchwała Uchwała nr IX/57/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych stale i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2015 7147 2015-08-18 Uchwała Uchwała nr VII/54/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół Samorządowych w Wyśmierzycach i nadania mu Statutu.
2015 6907 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/53/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyśmierzyce.
2015 6187 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 5514 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały wyznaczającej inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 5513 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/39/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Witaszyn
2015 5512 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ulaski
2015 5511 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Romanów
2015 5510 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Redlin
2015 5509 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Paprotno
2015 5508 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/34/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Olszowa
2015 5507 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/33/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kożuchów
2015 5506 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/32/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kozłów
2015 5505 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/31/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kostrzyn
2015 5504 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/30/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Korzeń
2015 5503 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/29/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Jabłonna
2015 5502 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/28/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Grzmiąca
2015 4074 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/26/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyśmierzyce w 2015 roku .
2015 4073 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/25/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2015 203 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/16/14 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wyśmierzyce na 2015 rok
2014 10772 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLII/186/14 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie podatku od środków transportowych
2014 10771 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLII/185/14 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 obowiązujących na terenie gminy Wyśmierzyce
2014 10770 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLII/184/14 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 5884 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/175/14 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 maja 2014r. w sprawie: określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyśmierzyce
2014 5883 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/172/14 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 maja 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wyśmierzyc za rok 2013
2014 1557 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/157/14 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1140 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/159/14 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1139 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/158/14 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 252 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/155/13 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wyśmierzyce na 2014 rok
2013 12279 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/148/13 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej wchodzącej w skład Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyśmierzycach zlokalizowanej w Kostrzynie oraz zmiany statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyśmierzycach
2013 12278 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/147/13 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie podatku od środków transportowych
2013 12277 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/146/13 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Wyśmierzyce
2013 12276 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/145/13 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie gminy Wyśmierzyce
2013 12275 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/144/13 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 10289 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/139/13 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 4 października 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 7076 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr NR XXVIII/131/13 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIII/98/12 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wyśmierzyce
2013 7075 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/127/13 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wyśmierzyc za rok 2012
2013 7074 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/123/13 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 16 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach
2013 4683 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/114/2013 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wyśmierzyce
2013 4682 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/105/13 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie podziału gminy Wyśmierzyce na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 391 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/104/12 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wyśmierzyce na 2013 rok
2013 390 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/100 /12 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej stale i zamieszkałej sezonowo.
2013 389 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/99 /12 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wyśmierzyce i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 388 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/98 /12 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wyśmierzyce
2013 387 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/97/12 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty.
2013 386 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/96/2012 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wyśmierzyce
2012 8627 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/ 93 /12 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Wyśmierzyce
2012 8626 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/92 /12 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Wyśmierzyce na okręgi wyborcze
2012 8625 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/91/12 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie podatku od środków transportowych
2012 8624 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/90/12 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miast i gminy Wyśmierzyce
2012 8623 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/89/12 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8622 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/88/12 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego
2012 7174 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XX/82/12 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 11 października 2012r. w sprawie: podziału gminy Wyśmierzyce na okręgi wyborcze
2012 4960 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/75/12 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wyśmierzyc za rok 2011
2012 4592 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XVII/71/12 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 24 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wyśmierzyce za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
2012 3212 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/64/12 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wyśmierzyce za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
2012 1164 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XV/56/12 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wyśmierzyce na 2012 rok
2011 6722 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/43/11 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6721 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/42/11 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego
2011 6724 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/45/11 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych
2011 6723 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/44/11 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miast i gminy Wyśmierzyce
2011 5720 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XI /39/11 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2011 5111 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr X/ 33/11 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Wyśmierzyce
2011 5112 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr X/ 34/11 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Wyśmierzyce i zapewnienia im dalszej opieki
2011 4036 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/26/11 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wyśmierzyc za rok 2010
2011 4037 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/27/11 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach opiekuńczych
2011 1900 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr V/15/11 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze gminy Wyśmierzyce
2011 1901 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr V/16/11 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Wyśmierzyce
2011 1497 2011-03-28 Uchwała Uchwała nr IV/11/11 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wyśmierzyce na 2011 rok
2010 6203 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/167/10 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 27 września 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2010 roku
2010 5724 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/172/10 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 października 2010r. w sprawie podatku od środków transportowych
2010 5723 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/171/10 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Wyśmierzyce
2010 5726 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/174/10 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 października 2010r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez gminę Wyśmierzyce
2010 5725 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/173/10 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2401 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/156/10 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wyśmierzyc za rok 2009
2010 1545 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/151/2010 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Wyśmierzyce na 2010 rok
2009 6794 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/137/09 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych
2009 6793 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/136/09 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Wyśmierzyce
2009 6795 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/138/09 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 6797 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/140/09 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 6796 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/139/09 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez gminę Wyśmierzyce
2009 4684 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/130/09 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 29 września 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Wyśmierzyce
2009 4685 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/131/09 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 29 września 2009r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie miasta i gminy Wyśmierzyce
2009 2416 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/116/09 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Białobrzegach
2009 2415 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/115/09 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wyśmierzyc za rok 2008
2009 2417 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/117/09 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Białobrzegach
2009 1909 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/114/09 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2009
2009 1613 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/82/08 z dnia 30 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wyśmierzyce za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Komendanta gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
2009 3705 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/125/09 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy Wyśmierzyce