Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 246

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11358 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/84/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Warka
2019 11357 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/90/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 11356 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/87/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 11355 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/82/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Sportu i Rekreacji w Warce
2019 9995 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XII/77/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 7774 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr XI/72/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 7773 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr XI/70/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Warka oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 7772 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr X/69/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 7771 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr X/68/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków budżetu gminy Warka dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie gminy Warka, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystania dotacji
2019 6996 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/60/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Warka
2019 6835 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/53/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/224/08 Rady Miejskiej w Warce z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy nowo utworzonej ulicy w m. Warka oraz nadania nazwy ulicy
2019 6834 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/51/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, nauczycieli zatrudnionych na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2019 6833 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/64/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 6832 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/62/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Warka
2019 6831 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/61/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie gminy Warka
2019 6830 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/59/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6829 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/54/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy nowo utworzonej ulicy w m. Warka
2019 4978 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VIII/48/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 4668 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/47/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Rady Miejskiej w Warce Nr VII/38/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 4667 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/42/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Warka pn. „Ciemniewskiego” w obrębie ulic: Ks. Ciemniewskiego i Puławskiej
2019 3081 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VII/36/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3080 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VII/38/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 1647 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/35/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 1646 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/34/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Warka w prawo własności tych gruntów
2019 1645 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/33/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Warka
2019 1644 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/32/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały NR X/44/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania
2019 63 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/26/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2019 62 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/17/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w  formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 61 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/15/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w Gminie Warka w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12958 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warka na 2019 rok
2018 12957 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr III/8/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce
2018 11300 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LVII/367/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 11299 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LVII/366/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/29/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 5 marca 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 11298 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LVII/359/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej stanowiącej ul. Jana Skrzetuskiego do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Warka
2018 10148 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LVI/356/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 9982 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr LVI/353/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Warka
2018 9644 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LV/351/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 9643 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LV/346/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej stanowiącej ul. Dereniową do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Warka
2018 9642 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LV/345/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej stanowiącej ul. Jana Chryzostoma Paska do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Warka
2018 9641 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LV/344/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej stanowiącej ul. Onufrego Zagłoby do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Warka
2018 9640 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LV/343/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej stanowiącej ul. Oleńki Billewiczówny do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Warka
2018 9639 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LV/342/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej stanowiącej ul. Michała Wołodyjowskiego do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Warka
2018 9638 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LV/341/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej stanowiącej ul. Andrzeja Kmicica do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Warka
2018 9637 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LV/340/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej stanowiącej ul. Karola Dickensa do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Warka
2018 8385 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LIII/337/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 8384 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LIII/336/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 8383 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LIII/335/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/240/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 września 2017 r.
2018 8382 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LIII/334/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/241/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 września 2017 r.
2018 8381 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LIII/333/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/239/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 września 2017 r.
2018 8380 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LIII/332/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/218/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 8 czerwca 2017 r.
2018 6746 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LII/324/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Warka
2018 6745 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LII/323/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Warka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6513 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr L/317/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 6429 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr L/318/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego.
2018 6428 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr L/316/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Warka
2018 5253 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/309/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 4907 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/306/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy parkowi miejskiemu w m. Warka
2018 4256 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/301/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
2018 3319 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/302/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 3318 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/298/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz nieczystości ciekłych oraz wywóz odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat do Związku Międzygminnego po nazwą "Natura" za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3317 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/297/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Warka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2411 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/295/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 2303 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/293/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XLIII/302/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Warka
2018 2302 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/291/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Warka
2018 2301 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/289/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Warka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2018 1708 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLV/288/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 1707 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLV/286/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1706 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLV/284/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/29/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1705 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLV/281/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Warka
2018 1572 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/278/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2018 191 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/275/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2018 32 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/271/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warka na 2018 rok.
2017 11785 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/269/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 11258 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/259/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 w Warce w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce
2017 11257 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/258/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego w Warce w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
2017 11256 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/257/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Nowickiego w Konarach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Zygmunta Nowickiego w Konarach
2017 11255 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/256/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Michałowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Michałowie
2017 11254 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/255/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrociszewie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrociszewie
2017 11253 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/254/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Styczniowego 1863 r. w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Bohaterów Powstania Styczniowego 1863 r. w Nowej Wsi
2017 11252 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/253/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Ostrołęce w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Stefana Czarnieckiego w Ostrołęce
2017 11251 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/249/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce
2017 9813 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLI/247/2017 Rady Miejskiej w Warce z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 9107 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/237/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 9044 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr Xl/245/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 9043 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr Xl/244/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 5 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia do zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Warka
2017 9042 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr xl/242/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 5 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Warka
2017 8453 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/241/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowościach Gośniewice i Laski do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Warka.
2017 8452 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/240/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w mieście Warka stanowiącej ul. Armii Krajowej do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Warka
2017 8451 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w mieście Warka do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Warka.
2017 8247 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/232/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 8177 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/228/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 7586 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 7184 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 6698 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXX/189/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 6138 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 5368 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 5367 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/218/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Michalczew do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Warka.
2017 4931 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 4306 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/213/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/249/13 z dnia 22 marca 2013 r.
2017 3752 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Warki w rejonie ul. Cmentarnej, ul. K. Pułaskiego i ul. Ledóchowskiego
2017 3093 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy nowo utworzonej ulicy na drodze wewnętrznej w m. Warka
2017 3092 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy nowo utworzonej ulicy w m. Warka
2017 2699 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Warka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 2698 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Warka, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 2697 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2404 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 1729 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 1 w Warce
2017 1506 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr xxv/159/16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 123 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 11935 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Warka.
2016 11528 2016-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warka na 2017 rok.
2016 9882 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 9210 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXII/137/16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 8989 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr xxv/149/16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/99/99 Rady Miejskiej w Warce z dnia 12 marca 1999r. w sprawie nadania nazwy nowo utworzonej ulicy w m. Warka
2016 8847 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXI/132/16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 7664 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XX/116/16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 6866 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XIX/105/16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 5193 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/133/16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 31 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy pasażowi miedzy ul. Piotra Wysockiego i ul. Polną w m. Warka
2016 4392 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVI/89/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 4019 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII/90/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 3916 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XV/86/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 3633 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/79/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
2016 3244 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XX/114/16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Warka.
2016 3243 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XX/113/16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Warka na lata 2016 –2020.
2016 3242 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XX/107/16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/249/13 z dnia 22 marca 2013 r.
2016 3241 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XX/106/16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz ustalenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania
2016 2209 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/101/16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze stadionu sportowego przy ul. Mostowa -Nowy Zjazd w Warce .
2016 2043 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XIII/67/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 1291 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Warka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 248 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/88/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warka na 2016 rok
2015 11685 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr LXVII/ 405 /10 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustanowienia drzewa pomnikiem przyrody
2015 10770 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XV/85/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2015 10097 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/73/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy nowo utworzonej ulicy w m. Warka
2015 9195 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/78/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 9194 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/77/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 9193 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/76/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 9192 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/75/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
2015 8333 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr XIII/69/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 24 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2015 7848 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XII/59/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 7387 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr X/47/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 6900 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/42/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 6311 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr XII/57/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Warka współfinansowanego przez unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-357/13-00
2015 6310 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr XII/51/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatury na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Grójcu na kadencję 2016-2019
2015 6073 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/33/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 5754 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr X/46/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce
2015 5753 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr X/45/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 maja 2015r. w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce poprzez likwidację komórki organizacyjnej
2015 5752 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr X/44/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 maja 2015r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania
2015 5742 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/30/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 4757 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr LI/363/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2015 4243 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr IV/10/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 3610 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII/34/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce
2015 3076 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/29/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 5 marca 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3075 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 5 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez gminę Warka, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 3074 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/20/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 5 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Warka na stałe obwody głosowania
2015 2676 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr LX/417/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 2413 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr LIX/410/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 1926 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr L/351/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 1529 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr LIV/387/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 1527 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr LVI/396/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 664 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr LVII/397/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2015 497 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr LIII/384/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 292 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr LVIII/404/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 11316 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LX/416/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce
2014 10330 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LII/371/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 9935 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/344/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 9487 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/318/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 9103 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/336/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 9102 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/334/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 9078 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr LIX/408/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/52/11 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 8622 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/306/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 8533 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XLI/298/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 8364 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/305/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 8205 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LVIII/399/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 8067 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XL/292/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 6339 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr LVI/395/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Warka lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 5389 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr LIII/383/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 22 maja 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 5388 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr LIII/379/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 22 maja 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Warka
2014 4448 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr LII/368/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych
2014 4447 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr LII/367/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany aktu założycielskiego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
2014 3341 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr LI/360/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska miejskiego w Warce
2014 3340 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr LI/359/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2014 3339 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr LI/358/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/115/07 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 listopada 2007 r.
2014 3338 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr LI/352/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 1885 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr L/348/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Pułaskiego w Warce, poprzez likwidację filii w Laskach Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Pułaskiego w Warce
2014 1884 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr L/347/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce
2014 627 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/346/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 16 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce
2014 626 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/342/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014 – 2020”
2014 625 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/341/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w Gminie Warka w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2013 13637 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/329/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warka na 2014 rok
2013 13636 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/328/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Warka na lata 2014 – 2020
2013 13635 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/324/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Warka na lata 2014 – 2020.
2013 13634 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/320/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmian w Uchwale Nr LXIII/383/10 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 lipca 2010r. dotyczącej wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Warka na lata 2010 – 2014.
2013 13633 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/319/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 18 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce
2013 12801 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/316/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Warka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-2015”
2013 12800 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/315/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach gminnych na terenie Gminy Warka oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 12799 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/312/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Warka
2013 11267 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XLV/308/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 9511 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/304/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 9510 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/302/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Warka
2013 9227 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XLII/301/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 7563 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/288/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/126/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. oraz uchwały nr XXIX/180/08 z dnia 11 lipca 2008 r.
2013 7531 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/287/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Warka na lata 2013 - 2016
2013 7530 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/295/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/233/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz nieczystości ciekłych oraz wywóz odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat do gminy Warka za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5693 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Warka
2013 5604 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/267/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie podziału obszaru Gminy Warka na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 4488 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/256/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat z tytułu rezerwacji powierzchni handlowej na terenie targowiska miejskiego w Warce
2013 4487 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/255/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Warka w 2013r.”
2013 4486 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/254/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Warka
2013 4485 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/249/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 22 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Warce
2013 2376 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/243/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Warka
2013 489 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/233/12 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz nieczystości ciekłych oraz wywóz odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat do gminy Warka za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 488 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/232/12 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę Warka.
2013 487 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/231/12 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Warka
2013 486 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/12 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Warka
2013 485 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/229/12 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenia gminy Warka
2012 9968 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr Uchwała budżetowa na 2013 rok Rady Miejskiej w Warce z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2012 9626 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/12 Rady Miejskiej w Warce z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/411/05 Rady Miejskiej w Warce z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie reasumpcji Uchwały Nr XXXI/321/05 Rady Miejskiej w Warce z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego dla Miasta i Gminy Warka na lata 2005-2013.
2012 9015 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/217/12 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Warka na stałe obwody głosowania
2012 7681 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/200/12 Rady Miejskiej w Warce z dnia 25 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 7680 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/199/12 Rady Miejskiej w Warce z dnia 25 października 2012r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 7173 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/12 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Warka.
2012 7172 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/12 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału gminy Warka na okręgi wyborcze
2012 3097 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/12 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Warka w 2012r.”
2012 2493 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XXII/144/12 Rady Miejskiej w Warce z dnia 6 marca 2012r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2012 621 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XX/132/12 Rady Miejskiej w Warce z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego w Warce.
2012 620 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XX/131/12 Rady Miejskiej w Warce z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie zasad nadawania lub zmiany nazw ulic, placów i innych terenowych obiektów publicznych na terenie Gminy Warka
2011 8693 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XIX/123/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce do realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny.
2011 8516 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XVIII / 113 / 11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Warka.
2011 8517 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr Nr XVIII / 117 / 11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie sprawie określenia zasad udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości.
2011 8185 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVIII / 120 / 11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, ustalenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso.
2011 8184 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVIII / 119 / 11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/106/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 8183 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVIII / 118 / 11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 6627 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XVII/105/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 6626 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XVII/98/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Warka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2013”
2011 6629 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XVII/107/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2011 6628 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XVII/106/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 4338 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr IV/31/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr LXVI/402/10 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 4339 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr V/44/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Warce Nr LXVIII/415/10 z dnia 10 listopada 2010r.
2011 4337 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr IV/28/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 4335 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz ustalenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania.
2011 4336 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania
2011 4343 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr VIII/73/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2011 4344 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr VIII / 76 / 11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Warka.
2011 4342 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr VIII/70/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Warce Nr XXX/300/05 z dnia 28 lutego 2005 r.
2011 4340 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 4341 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr VII/64/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Warka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”