Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 300

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11326 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XII/86/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
2019 9329 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/80/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 72/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szydłowiec
2019 9328 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/79/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 9327 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/78/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2019 9326 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/77/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Szydłowiec na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2019 9325 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/69/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 9324 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/64/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowiec.
2019 9323 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/76/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej części ulicy Kościuszki w Szydłowcu.
2019 9322 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/74/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2019 9321 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/73/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
2019 9320 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/72/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szydłowiec
2019 9319 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/71/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
2019 9318 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/70/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i innych nauczycieli specjalistów oraz nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia trybu, warunków i przypadków, w których nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin.
2019 7718 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII/56/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Szydłowiec
2019 7522 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/57/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 7521 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/55/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłowiec, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2019 6199 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/48/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Szydłowiec na lata 2019 -2024.
2019 5974 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/50/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Szydłowiec w 2019 r.
2019 3614 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec.
2019 2742 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2019 r.
2019 2741 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Szydłowiec oraz zmiany statutu Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu.
2019 2740 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szydłowiec.
2019 2739 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/223/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2019 433 2019-01-10 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2019 432 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/27/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłowiec, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2018 12471 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Szydłowieckiemu Centrum Kultury – Zamek
2018 12470 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 12469 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12468 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12467 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szydłowiec.
2018 12237 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 12236 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 12235 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 r.
2018 12234 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szydłowiec.
2018 12233 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Szydłowcu.
2018 12232 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szydłowiec.
2018 12231 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/259/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Szydłowiec.
2018 10034 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LI/367/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Żłobek Miejski w Szydłowcu oraz utworzenia jednostki budżetowej Miejski Zespół Żłobków w Szydłowcu i nadania jej statutu.
2018 10033 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LI/366/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 109/XVIII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2018 9474 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr L/362/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Szydłowiec.
2018 9473 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr L/361/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 9472 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr L/360/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szydłowiec
2018 9293 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/357/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zdziechów
2018 9292 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/356/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zastronie
2018 9291 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/355/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wysoka
2018 9290 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/354/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wysocko
2018 9289 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/353/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Korzeniowa
2018 9288 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/352/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilcza Wola
2018 9287 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/351/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Świniów
2018 9286 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/350/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Świerczek
2018 9285 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/349/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szydłówek II
2018 9284 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/348/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szydłówek I
2018 9283 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/347/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sadek
2018 9282 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/346/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rybianka
2018 9281 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/345/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Omięcin
2018 9280 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/344/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Majdów
2018 9279 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/343/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łazy
2018 9278 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/342/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzcięcin
2018 9277 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/341/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korzyce
2018 9276 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/340/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jankowice
2018 9275 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/339/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hucisko
2018 9274 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/338/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciechostowice
2018 9273 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/337/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chustki
2018 9272 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/336/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Barak
2018 9271 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/334/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Szydłowieckiej Rady Seniorów stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 28/VII/15 Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2015 r. oraz przedłużenia trwającej kadencji Szydłowieckiej Rady Seniorów.
2018 9270 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/332/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/208/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
2018 8072 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/329/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Wsparcia dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania na jeden z systemów ekologicznych w ramach projektu: „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec”.
2018 8071 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/327/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo - zachodniej części miasta Szydłowca, część I
2018 8070 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/324/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Szydłowiec.
2018 7202 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/322/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
2018 7201 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/321/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia trybu, warunków i przypadków, w których nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin.
2018 6427 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/316/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
2018 6426 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/315/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szydłowiec.
2018 6425 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/313/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie cen za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych stanowiące własność Gminy Szydłowiec.
2018 6424 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/312/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 6423 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/311/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowiec.
2018 6422 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/310/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
2018 4809 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLV/303/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Szydłowiec, w ramach „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szydłowiec”.
2018 3202 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/297/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2018 r.
2018 3201 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/296/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielanie dotacji ze środków budżetu Gminy Szydłowiec dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie gminy Szydłowiec, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystania dotacji.
2018 3200 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/292/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szydłowiec oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 3199 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/291/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia trybu, warunków i przypadków, w których nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin.
2018 3198 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/290/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Szydłowiec na stałe obwody głosowania.
2018 3197 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/289/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Szydłowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 1722 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/288/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 r.
2018 1721 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/287/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
2018 1720 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/286/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
2018 1719 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/285/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szydłowiec na lata 2018-2022.
2018 1718 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/284/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/VIII/07 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie sposobu poboru oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 1717 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/282/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 110/XVIII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu
2018 1716 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/281/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
2018 452 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLII/278/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Szydłowiec dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie gminy Szydłowiec.
2018 451 2018-01-12 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XLII/280/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2017 r.
2017 12604 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLI/271/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szydłowiec oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2017 12603 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLI/270/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szydłowiec dla obszaru osiedla „Wschód”
2017 11184 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/267/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i  trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2017 11183 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/266/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej obowiązujących w mieszkaniowym zasobie gminy Szydłowiec
2017 11182 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/263/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r.
2017 11181 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/262/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 11180 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/261/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 10057 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/259/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Szydłowiec.
2017 8326 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/246/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/232/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Szydłowiec.
2017 8325 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2017 8324 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Szydłowiec instrumentem płatniczym.
2017 7591 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 48/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu.
2017 7365 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Szydłowiec.
2017 7364 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 171/XXVI/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Szydłowiec oraz zmiany statutu Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu.
2017 5598 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szydłowiec
2017 5596 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Szydłowiec.
2017 5546 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 82/XIV/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 października 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Szydłowiec pod nazwą Żłobek Miejski w Szydłowcu oraz nadania jej statutu.
2017 5545 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2017 4231 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/218/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/VIII/07 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie sposobu poboru oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 4230 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej.
2017 3676 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2017 r.
2017 3675 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Szydłowiec
2017 3674 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 marca 2017r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
2017 3673 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
2017 3672 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 1787 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i  trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2017 1208 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 31 stycznia 2017 r. wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5.
2017 243 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr 188/XXVIII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDZETOWA NA ROK 2017
2017 242 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr 186/XXVIII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 11740 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr 181/XXVII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze S7 przebiegającej przez Miasto i Gminę Szydłowiec.
2016 11739 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr 176/XXVII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szydłowiec
2016 10223 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr 171/XXVI/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Szydłowiec oraz zmiany statutu Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu.
2016 9603 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr 165/XXV/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 109/XVIII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2016 9602 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr 164/XXV/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 października 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r.
2016 9601 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr 163/XXV/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 9599 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr 162/XXV/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 9598 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr 161/XXV/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 8626 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr 157/XXIV/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 52/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szydłowiec.
2016 8009 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr 149/XXIII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szydłowiec.
2016 8008 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr 145/XXIII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szydłowiec.
2016 5772 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 135/XXI/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowiec.
2016 5771 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 134/XXI/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szydłowiec.
2016 5770 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 133/XXI/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5769 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 132/XXI/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 5768 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 131/XXI/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zasad korzystania z obiektów sportowych w Gminie Szydłowiec.
2016 5470 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr 128/XX/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 48/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015 r. oraz przedłużenia trwającej kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu.
2016 5469 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr 123/XX/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2016 4217 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr 118/XIX/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
2016 4216 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr 117/XIX/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
2016 3364 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr 107/XVIII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru sołectwa Zdziechów i części obszaru sołectwa Świerczek Gmina Szydłowiec, część nr 1.
2016 3035 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 110/XVIII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu.
2016 3034 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 109/XVIII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 marca 2016r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2016 3033 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 108/XVIII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 47/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2016 2220 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr 100/XVII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szydłowiec.
2016 1729 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 105/XVII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 1728 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 104/XVII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłowiec w 2016 r.
2016 1727 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 101/XVII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu.
2016 683 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na 2016 rok
2016 675 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 96/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
2016 306 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 93/XV/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2015 11739 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr 91/XV/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2015 11738 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr 90/XV/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny.
2015 11737 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr 89/XV/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny.
2015 11736 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr 88/XV/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.
2015 11735 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr 87/XV/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 78/XIV/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 9839 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr 82/XIV/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 października 2015r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Szydłowiec pod nazwą Żłobek Miejski w Szydłowcu oraz nadania jej statutu.
2015 9838 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr 81/XIV/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2015 9772 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 83/XIV/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia z opłat, zwrotu opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Żłobku Miejskim w Szydłowcu.
2015 9136 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr 79/XIV/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Szydłowiec.
2015 9135 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr 78/XIV/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9134 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr 77/XIV/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9133 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr 76/XIV/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2016 r.
2015 8002 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr 64/XI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 11 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 49/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015 r., w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie gminy Szydłowiec w ramach pomocy de minimis
2015 8001 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr 63/XI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 11 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 103/XVI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Szydłowiec, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zleconych zadań
2015 8000 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr 62/XI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 11 września 2015r. w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury „Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu – Zamek” oraz zmiany jej statutu.
2015 7999 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr 61/XI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 11 września 2015r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2015 6579 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr 52/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szydłowiec.
2015 6578 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr 49/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie gminy Szydłowiec w ramach pomocy de minimis
2015 6577 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr 48/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu
2015 6576 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr 47/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2015 4843 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr 38/VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Szydłowiec
2015 3984 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr 28/VII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie powołania Szydłowieckiej Rady Seniorów
2015 2488 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 24/VI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany treści § 13 załącznika do uchwały Nr 11/IV/14 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2015 r.
2015 1772 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr 16/V/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szydłowiec
2015 1771 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr 15/V/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Szydłowiec
2015 1770 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr 14/V/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Szydłowiec
2015 1769 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr 13/V/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 1281 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr 4/III/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowca obejmującej obszar działek nr 1380/15, 1380/4, 1381/15, 1381/4, 1382/12, 1383/14, 1383/15, 1380/11, 1381/1, 1382/1 w mieście Szydłowcu
2015 1033 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr 11/IV/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2015 r.
2014 11329 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 272/XLIV/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu
2014 11085 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 265/XLIV/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 11084 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 264/XLIV/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 10681 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr 263/XLIV/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2015 r.
2014 9817 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr 256/XLIII/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru sołectw Szydłówek I i Szydłówek II gmina Szydłowiec ETAP I
2014 9765 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr 261/XLIII/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szydłowiec
2014 9764 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr 258/XLIII/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 września 2014r. w sprawie przyjęcia Regulamin dotyczącego zasad i trybu korzystania ze stadionu MKS „Szydłowianka” podczas rozgrywania meczów piłki nożnej niebędących imprezą masową
2014 8258 2014-09-04 Uchwała Uchwała nr 253/XLII/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 3 września 2014r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 165/XXV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy Szydłowiec na stałe obwody głosowania, zmienionej uchwałą Nr 231/XXXVII/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Szydłowcu.
2014 8257 2014-09-04 Uchwała Uchwała nr 252/XLII/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 3 września 2014r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 133/XX/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Szydłowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 6350 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr 244/XL/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar
2014 5978 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 237/XXXIX/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo - zachodniej części Miasta Szydłowca, część III
2014 5977 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 236/XXXIX/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo - zachodniej części Miasta Szydłowca, część II
2014 3927 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 231/XXXVII/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Szydłowcu
2014 3926 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 226/XXXVII/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 marca 2014r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłowiec w 2014 r.
2014 1413 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr 225/XXXVI/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar
2014 1412 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr 222/XXXVI/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Ciechostowice, Majdów, Łazy – gmina Szydłowiec
2014 454 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 221/XXXV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014.
2014 453 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 220/XXXV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2014 - 2025
2013 13307 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 210/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują oraz nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 13306 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 209/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 152/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz dokumentach potwierdzających dane zawarte w deklaracji.
2013 13305 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 208/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szydłowiec.
2013 11731 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr 202/XXXIII/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 11730 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr 201/XXXIII/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 11729 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr 200/XXXIII/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2014 r.
2013 9858 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr 195/XXXI/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 9 września 2013r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Szydłowiec
2013 9857 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr 194/XXXI/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 9 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 150/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłowiec, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
2013 9769 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr 199/XXXII/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 września 2013r. w sprawie zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 9768 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr 198/XXXII/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 września 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Szydłowiec
2013 9003 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr 190/XXIX/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 150/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012 r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłowiec, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2013 7385 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 178/XXVII/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 15 maja 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szydłowiec.
2013 7384 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 177/XXVII/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 15 maja 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szydłowiec.
2013 6683 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 305/LVIII/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r.
2013 5467 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 173/XXVI/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 5466 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 170/XXVI/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Szydłowiec.
2013 4431 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 165/XXV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Szydłowiec na stałe obwody głosowania
2013 1955 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr 159/XXIV/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013.
2013 1331 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 157/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2013 1330 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 156/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłowiec w 2013 r.
2013 1329 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 155/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowiec.
2013 1328 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 154/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1327 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 153/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
2013 1326 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 152/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz dokumentach potwierdzających dane zawarte w deklaracji.
2013 1325 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 151/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szydłowiec.
2013 1324 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 150/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłowiec, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2013 1323 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 149/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Szydłowiec.
2012 9949 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr 134/XXI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo- zachodniej części miasta Szydłowca, część I
2012 9503 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 138/XXI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany statutu Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu –Zamek
2012 9502 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 137/XXI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 9501 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 136/XXI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 9500 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 135/XXI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2013 r.
2012 8463 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr 133/XX/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 października 2012r. w sprawie podziału gminy Szydłowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 7743 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 126/XIX/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 12 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 106/XIX/96 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie powołania jednostki budżetowej gminy pod nazwą „Administracja Oświaty” w Szydłowcu.
2012 7742 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 123/XIX/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 12 września 2012r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2012 7741 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 122/XIX/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szydłowiec
2012 5886 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr 118/XVIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 34/V/11 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Szydłowiec Miejskiego Wysypiska Śmieci.
2012 5885 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr 117/XVIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szydłowiec, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 5884 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr 116/XVIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych gimnazjów, publicznych przedszkoli oraz obwodów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Szydłowiec.
2012 4204 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr 108/XVII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziechowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu.
2012 4202 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr 109/XVII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szydłowiec.
2012 4068 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 106/XVI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłowiec w 2012 r.
2012 4067 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 105/XVI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Szydłowiec.
2012 4066 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 104/XVI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Szydłowiec
2012 4065 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 103/XVI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Szydłowiec, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zleconych zadań.
2012 4064 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 102/XVI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 4063 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 96/XVI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowiec.
2012 2967 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr Nr 94/XV/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku.
2012 2205 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr 91/XIV/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Szydłowiec.
2012 1687 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr 87/XIII/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłowiec na 2012 rok
2012 1068 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr 83/XII/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 291/XLV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 12 października 2006r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 372 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 77/XI/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 2 grudnia 2011r. trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej, niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego działające na terenie gminy Szydłowiec.
2011 8236 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr 73/X/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 października 2011r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych.
2011 7555 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 66/X/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 7554 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 65/X/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2012r.
2011 7556 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 67/X/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 7558 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 71/X/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich.
2011 7557 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 68/X/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7124 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr 150/XXXI/08 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2011 6681 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr 52/IX/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 6 października 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 6268 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr 143/XXX/08 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2011 4683 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr 35/V/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 25 maja 2011r. ustalenia wysokości opłat za dodatkowe świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Szydłowiec
2011 4684 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr 42/VII/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia branży targowiska miejskiego nr 1 przy ul. Wschodniej / Strażackiej w Szydłowcu
2011 4012 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr 32/V/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 25 maja 2011r. zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury „Szydłowieckiego Centrum Kultury –Zamek” oraz zmiany jej statutu.
2011 4013 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr 33/V/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Zakładu Budżetowego Administracji Budynków Komunalnych w Szydłowcu
2011 4014 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr 34/V/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Szydłowiec Miejskiego Wysypiska Śmieci
2011 3268 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr 27/IV/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2011 1851 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr 11/III/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 1053 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr 309/LIX/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru - Strefa nowej dzielnicy przemysłowej S 2 w mieście Szydłowcu
2011 1035 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr 8/II/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez niepubliczne przedszkola działające na terenie gminy Szydłowiec.
2010 7314 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr 283/LVI/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 września 2010r. w sprawie reorganizacji jednostek organizacyjnych Gminy Szydłowiec
2010 7313 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr 282/LVI/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 września 2010r. w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 7315 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr 284/LVI/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Szydłowiec
2010 7317 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr 302/LVIII/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 287/LVII/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 8 października 2010r.
2010 7316 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr 287/LVII/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 8 października 2010r. w sprawie zakazu sprzedaży substancji psychoaktywnych tak zwanych „dopalaczy” na terenie gminy Szydłowiec
2010 6414 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 298/LVIII/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011r.
2010 6415 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 299/LVIII/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6416 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 300/LVIII/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 5524 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr 276/LIII/10 z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Szydłowiec, warunków udzielania bonifikaty oraz wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych należących do Gminy.
2010 5060 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr 268/LI/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie podziału gminy Szydłowiec na okręgi wyborcze utworzone dla wyboru Rady Miejskiej w Szydłowcu.
2010 2766 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr 253/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 10 maja 2010r. w sprawie zwolnienia gruntów pod powierzchniowymi wodami stojącymi sklasyfikowanymi jako Ws z podatku od nieruchomości
2010 2767 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr 255/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 10 maja 2010r. w sprawie zmian uchwały nr 29/VIII/07 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 marca 2007r. w sprawie sposobu poboru oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 1984 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr 234/XLVI/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłowiec na rok 2010
2010 1744 2010-05-15 Uchwała Uchwała nr 237/XLVII/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym gminie Szydłowiec oraz jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 160 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr 133/XXVIII/08 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 3 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2010 110 2010-01-08 Uchwała Uchwała nr 124/XXVII/08 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 24 września 2008r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2008 roku
2010 111 2010-01-08 Uchwała Uchwała nr 125/XXVII/08 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 24 września 2008r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2008 roku
2010 112 2010-01-08 Uchwała Uchwała nr 126/XXVII/08 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 24 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2009 6919 2009-12-24 Uchwała Uchwała nr 137/XXIX/08 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2008 roku
2009 6920 2009-12-24 Uchwała Uchwała nr 138/XXIX/08 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2009 6329 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 216/XLIV/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 października 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010r.
2009 6330 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 217/XLIV/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6331 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 218/XLIV/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.
2009 5365 2009-11-28 Uchwała Uchwała nr 208/XLIII/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 września 2009r. w sprawie założenia cmentarza komunalnego poprzez rozbudowę czynnego cmentarza wyznaniowego
2009 5366 2009-11-28 Uchwała Uchwała nr 209/XLIII/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 157/XXXII/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Budżetowego Gminy Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu.
2009 5367 2009-11-28 Uchwała Uchwała nr 212/XLIII/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru – Strefa historycznego centrum S1 w mieście Szydłowcu
2009 4541 2009-09-27 Uchwała Uchwała nr 193/XL/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Szydłowiec oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2009 2660 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr 172/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Szydłowiec
2009 2661 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr 174/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szydłowiec
2009 911 2009-03-20 Uchwała Uchwała nr 149/XXXI/08 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009.