Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 203

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 9239 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 9238 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 r.
2019 8928 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 7268 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Sokołów Podlaski
2019 7267 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VI/ 27/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały określającej wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5783 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 5454 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sokołów Podlaski w roku 2019”.
2019 5453 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr V/22/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Sokołów Podlaski”.
2019 5452 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr V/20/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki prowadzonych na terenie Miasta Sokołów Podlaski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2019 5451 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr V/19/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2374 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/11/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta na rok 2019.
2019 2002 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Sokołów Podlaski na lata 2019 - 2024”
2019 2001 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Sokołów Podlaski na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026”
2018 12831 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej dla miasta Sokołów Podlaski na lata 2019-2023 „ Posiłek ”.
2018 12830 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 12829 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/5/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i  poboru podatku na terenie miasta Sokołów Podlaski
2018 12828 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/4/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołów Podlaski.
2018 11296 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2018 11295 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2018 11294 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 października 2018 r. regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski.
2018 11293 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Sokołów Podlaski.
2018 9950 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Sokołów Podlaski.
2018 9949 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, dla których wymiar ten nie został określony w Karcie Nauczyciela, obowiązujących w przedszkolach i szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski.
2018 9075 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach burmistrza
2018 7479 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Sokołów Podlaski instrumentem płatniczym.
2018 7478 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w mieście Sokołów Podlaski
2018 7477 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/226/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski w Sokołowie Podlaskim i ustalenia Statutu Żłobka.
2018 7476 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/189/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, dla których wymiar ten nie został określony w Karcie Nauczyciela, obowiązujących w przedszkolach i szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski
2018 4379 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Sokołów Podlaski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4378 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXX/184/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Sokołów Podlaski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do organu stanowiącego Miasta
2018 4377 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXX/183/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sokołów Podlaski w roku 2018”
2018 4376 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXX/182/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/143/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 4375 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXX/181/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/139/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sokołów Podlaski
2018 4374 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXX/179/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Podlaskim
2018 4373 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXX/178/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
2018 4372 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXX/177/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki prowadzonych na terenie Miasta Sokołów Podlaski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 1003 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta na rok 2018.
2018 563 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXII/124/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski przedszkolach oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dzieci w wieku do lat 5.
2018 562 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej na terenie Miasta Sokołów Podlaski
2017 12566 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2017 11924 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i  poboru podatku na terenie miasta Sokołów Podlaski
2017 9632 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2017 9631 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXV/227/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie ustalenia opłat w Żłobku prowadzonym przez Miasto Sokołów Podlaski oraz warunków częściowego zwolnienia z ponoszonych opłat.
2017 9630 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 września 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołów Podlaski.
2017 6640 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2017 6639 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XXV/143/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 6638 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Sokołów Podlaski
2017 6637 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 6636 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 6635 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sokołów Podlaski
2017 4541 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sokołów Podlaski w roku 2017.
2017 4540 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r.
2017 2806 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów przyjmowania dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2805 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Sokołów Podlaski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2804 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim.
2017 1155 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2017 1154 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXI/120/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2017 1153 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXI/115/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta na rok 2017
2016 11394 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 11393 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/107/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/97/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 września 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sokołów Podlaski
2016 9374 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta Sokołów Podlaski
2016 9373 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 września 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sokołów Podlaski
2016 9372 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/96/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 września 2016r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołów Podlaski.
2016 7221 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2016 4625 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Sokołowie Podlaskim
2016 4529 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2016 4528 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sokołów Podlaski w roku 2016.
2016 4527 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2846 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów przyjmowania dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 2787 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sokołów Podlaski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1132 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XII/67/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta na rok 2016.
2016 1131 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 654 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Sokołów Podlaski
2015 11742 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/60/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołów Podlaski.
2015 11741 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/59/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Miasta Sokołów Podlaski
2015 11233 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2015 11232 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr X/52/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2015 10434 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta
2015 10433 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr X/49/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr X/53/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i poboru podatku terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego.
2015 10432 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr X/48/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 października 2015r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołów Podlaski.
2015 8231 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Miasta Sokołów Podlaski
2015 8230 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulic w Sokołowie Podlaskim
2015 7873 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 7117 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim dla przeprowadzenia głosowania w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
2015 7116 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/33/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2015 5266 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim Nr IV/16/2015 z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sokołów Podlaski w roku 2015.
2015 5265 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Sokołów Podlaski na lata 2015-2022”.
2015 3817 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim dla przeprowadzenia głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
2015 3816 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 marca 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody oraz zmianie Uchwały Nr XXXIV/196/2001 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 179, poz. 2938).
2015 3815 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sokołów Podlaski w roku 2015.
2015 3814 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/15/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Sokołów Podlaski
2015 3813 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/14/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3812 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr Nr IV/13/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 marca 2015r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z zakresu zadań własnych gminy
2015 3811 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów przyjmowania dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1258 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ronda w Sokołowie Podlaskim
2015 1257 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta na rok 2015.
2014 11942 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski w Sokołowie Podlaskim i ustalenia Statutu Żłobka.
2014 11941 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokołowie Podlaskim
2014 11501 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2014 11500 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie ustalenia opłat w Żłobku prowadzonym przez Miasto Sokołów Podlaski oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat
2014 11499 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmiany w Statucie Sokołowskiego Ośrodka Kultury w Sokołowie Podlaskim
2014 11498 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta
2014 9839 2014-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim dla przeprowadzenia głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
2014 9838 2014-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 września 2014r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołów Podlaski
2014 7049 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Sokołów Podlaski, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 7048 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Sokołów Podlaski na lata 2014-2017”.
2014 7047 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/204 /2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2014 7046 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 31 marca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Sokołów Podlaski, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 4558 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim dla przeprowadzenia głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
2014 4557 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sokołów Podlaski w roku 2014.
2014 4556 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski przedszkolach oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
2014 2164 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad i zwolnień od tych opłat.
2014 1169 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 653 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta na rok 2014.
2014 169 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/177/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2013 13570 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr Nr XXV/173/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta
2013 11963 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 października 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Sokołów Podlaski
2013 11962 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 11961 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 października 2013r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego.
2013 8720 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego
2013 8719 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/111/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 8718 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim
2013 8717 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. K. I. Gałczyńskiego w Sokołowie Podlaskim
2013 8716 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania Statutu Sokołowskiemu Ośrodkowi Kultury w Sokołowie Podlaskim
2013 7226 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/115/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 5468 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XX/133/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 18 marca 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2013 3784 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski.
2013 3722 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie podziału Miasta Sokołów Podlaski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 3721 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Sokołów Podlaski
2013 3720 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sokołów Podlaski
2013 3719 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski.
2013 3718 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad i zwolnień od tych opłat.
2013 2122 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XVIII//118/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta na rok 2013
2013 1556 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1555 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Sokołów Podlaski
2013 1554 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1553 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 812 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Miasta Sokołów Podlaski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 9972 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokołów Podlaski – obszaru pomiędzy ul. Piłsudskiego, Grunwaldzką, Wojska Polskiego i ks. Bosco zwanego ,,Planem osiedla Piłsudskiego”.
2012 9426 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta
2012 8199 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 października 2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego.
2012 5942 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2012 4813 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2012 4773 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zmian w Statucie Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim
2012 4772 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 maja 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 4771 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/235/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół i gimnazjów zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
2012 3241 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XII/76/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad i zwolnień od tych opłat.
2012 3240 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XII/70/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2012 3239 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XII/69/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2012 965 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XI/63/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta na rok 2012.
2011 8258 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 25 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2011 8259 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2011 7631 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i poboru podatku na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego
2011 7630 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/52/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego.
2011 7633 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/55/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7632 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/54/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta
2011 5539 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 3910 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia realizowane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Sokołów Podlaski.
2011 3300 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2011 3301 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwolnień od tych opłat
2011 2026 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/5/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego.
2011 1984 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/9/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta na rok 2011.
2010 6998 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr III/5/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego
2010 6611 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/308/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/305/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Sokołów Podlaski
2010 6387 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/313/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta
2010 6388 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/315/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2010 5275 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/311/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 13 października 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim dla przeprowadzenia głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
2010 4450 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XLII/300/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2010 2850 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr Nr XL/290/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/159/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski.
2010 2849 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XL/287/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 2848 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr Nr XL/286/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVI/293/98 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 6 marca 1998r.
2010 2853 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XLI/295/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 11 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/299/98 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2010 2852 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XLI/294/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 11 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/235/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół i gimnazjów zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Sokołów Podlaski przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
2010 2851 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których wymiar ten nie został określony w Karcie Nauczyciela, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski
2010 2392 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/259/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego.
2010 2391 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/256/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2010
2010 2390 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia dla Miasta Sokołowa Podlaskiego liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2010 1694 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/268/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/235/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2009r. w uchwale w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół i gimnazjów zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Sokołów Podlaski przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego
2010 1693 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/267/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mające charakter cywilnoprawny Miasta Sokołowa Podlaskiego oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 1696 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/278/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały określającej zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwolnień od tych opłat
2010 1695 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/299/98 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2009 6667 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/231/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego
2009 6666 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2009 6669 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/233/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta
2009 6670 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/235/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół i gimnazjów zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Sokołów Podlaski przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego
2009 6668 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/232/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i poboru podatku na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego
2009 3833 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/256/2006 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Miasta Sokołowa Podlaskiego, w prawo własności tych nieruchomości.
2009 3834 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 czerwca 2009r. zaliczenia ulic w Sokołowie Podlaskim do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2009 3835 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zamieszkałych na terenie Miasta Sokołów Podlaski.
2009 2644 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2009 2645 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2009 2630 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta na lata 2009-2014
2009 2629 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta
2009 2631 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/299/98 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2009 2632 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwolnień od tych opłat
2009 2604 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2009 1916 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2009 1840 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski
2009 1841 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski
2009 1842 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia gminnego referendum dotyczącego przejęcia przez Miasto Sokołów Podlaski obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.
2009 489 2009-02-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/2008 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2009.
2009 281 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/2008 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie nadania Statutu Sokołowskiemu Ośrodkowi Kultury w Sokołowie Podlaskim.
2009 282 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2008 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie nadania imienia skwerowi w Sokołowie Podlaskim.