Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 330

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11699 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XI/94/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany statutu Miasta Sochaczewa
2019 9057 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr X/92/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2019
2019 8987 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X/91/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla terenu położonego przy ulicy Żeromskiego
2019 8986 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X/90/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Miasto Sochaczew jest organem prowadzącym
2019 8985 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X/89/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sochaczew
2019 8984 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X/85/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Sochaczew dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Sochaczew na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych
2019 8778 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X/87/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 8777 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X/88/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2019 8760 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr IX/81/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 czerwca 2019 r. w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/82/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczewska Karta Mieszkańca”.
2019 7206 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sochaczew oraz określenia granic ich obwodów.
2019 6733 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/47/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020
2019 6699 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/58/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska III
2019 6697 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska I
2019 4875 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2019
2019 4874 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIX/423/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji: o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach i deklaracji: na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny i na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 3533 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr V/28/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2019 1978 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/20/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” dla Miasta Sochaczewa na lata 2019-2023.
2019 1977 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/21/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu"
2019 1105 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/10/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Miasto Sochaczew na rok 2019
2019 1039 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do prowadzonych przez Miasto Sochaczew przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 1038 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr III/11/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sochaczew oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 11818 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/428/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej, w tym kategorii dzieci oraz zasad jej rozliczania dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Miasto Sochaczew
2018 11817 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/426/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/67/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie i Klubu Nauczyciela w Sochaczewie w jedną instytucję kultury.
2018 11816 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/417/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 11760 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/422/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
2018 11734 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/423/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji: o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach i deklaracji: na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny i na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 11733 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/424/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 11728 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/425/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 8993 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/413/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Sochaczewa w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 8992 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/412/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/373/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27  kwietnia 2018 roku w sprawie podziału Gminy Miasto Sochaczew na obwody głosowania.
2018 8917 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/415/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 1 w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7, 96-500 Sochaczew
2018 8916 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/360/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Sochaczew na okręgi wyborcze.
2018 6839 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/408/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy dla mostu.
2018 6780 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/405/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania imienia oraz zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 6 w Sochaczewie ul. Stanisława Staszica 106, 96-500 Sochaczew.
2018 6723 2018-07-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Miasta Sochaczewa.
2018 6714 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/404/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Miasto Sochaczew z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Sochaczew
2018 6713 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/406/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 czerwca 2018 r. w przedmiocie zmiany uchwały Nr XXXIV/383/18 w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Sochaczew oraz wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych
2018 6215 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/391/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska III
2018 6214 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/390/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska II
2018 6213 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/389/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska I
2018 5281 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/383/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Sochaczew oraz wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych
2018 5280 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/378/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019
2018 5279 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/373/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Sochaczew na obwody głosowania.
2018 4271 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/366/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie
2018 4260 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/363/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 marca 2018 r. w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/82/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczewska Karta Mieszkańca”.
2018 4135 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/359/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Miasta Sochaczewa
2018 4134 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/371/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2018
2018 3969 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/369/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew
2018 3912 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/364/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 marca 2018 r. w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/79/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczewska Karta Rodziny”.
2018 3878 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/370/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 3877 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/368/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3876 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/367/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
2018 3861 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/360/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Sochaczew na okręgi wyborcze.
2018 898 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XXX/342/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Miasto Sochaczew na rok 2018
2017 10616 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/321/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 10582 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/328/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 6 w Sochaczewie.
2017 10490 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/327/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 1  w Sochaczewie
2017 10488 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/320/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 8370 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/315/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2017 5877 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/295/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach na stanowiskach niewymiennych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew
2017 5854 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/294/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.
2017 5726 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/296/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla terenu położonego przy ulicy Olimpijskiej
2017 5161 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/288/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew
2017 5160 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/287/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Sochaczew w sprawie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na rok 2018
2017 5159 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/286/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sochaczewie
2017 5157 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/279/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy zbywaniu na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Sochaczew
2017 5156 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/276/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/179/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczewa oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania.
2017 3203 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/271/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017
2017 3202 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/269/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/212/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/178/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Sochaczew, a także wyznaczenia operatora publicznego transportu zbiorowego realizującego przewozy na terenie miasta Sochaczew.
2017 3201 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/265/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew
2017 3200 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/264/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Miasto Sochaczew.
2017 3199 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/263/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3198 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/262/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3197 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/261/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew
2017 1654 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXII/248/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 11875 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/238/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy dla ronda.
2016 11874 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/237/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy dla ronda
2016 11359 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/212/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/178/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Sochaczew, a także wyznaczenia operatora publicznego transportu zbiorowego realizującego przewozy na terenie miasta Sochaczew.
2016 11358 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/209/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/180/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sochaczew
2016 11357 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/208/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 11356 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/206/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 10520 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XX/222/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie
2016 10519 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XX/221/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Sochaczew dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.
2016 10518 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XX/219/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie
2016 10517 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XX/214/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/86/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Sochaczewie
2016 10516 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XX/211/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/387/13 Rady Miasta Sochaczew z dnia 25 października 2013 r. w sprawie likwidacji w celu przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sochaczewie w jednostkę budżetową - Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie oraz nadania jej statutu.
2016 10455 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XX/231/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2016r. w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/83/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczew Honorowym Dawcom Krwi”.
2016 10454 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XX/230/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2016r. w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/82/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczewska Karta Mieszkańca”.
2016 10453 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XX/229/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2016r. w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/81/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczew Weteranom”.
2016 10452 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XX/228/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2016r. w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/80/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczewska Karta Seniora”.
2016 10451 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XX/227/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2016r. w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/79/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczewska Karta Rodziny”.
2016 9767 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XX/207/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Miasto Sochaczew
2016 8635 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XIX/196/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 września 2016r. w sprawie nadania nazwy dla mostu.
2016 8634 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XIX/195/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 września 2016r. w sprawie ustalenia nazwy dla parku.
2016 8546 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XIX/199/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/446/05 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 01 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu zakładu budżetowego „Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie”.
2016 8545 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XIX/192/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 września 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Miasto Sochaczew, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2016 6107 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/182/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2016 6106 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/181/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6105 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/180/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sochaczew
2016 6104 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/179/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/60/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczewa oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania.
2016 6103 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/178/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Sochaczew, a także wyznaczenia operatora publicznego transportu zbiorowego realizującego przewozy na terenie miasta Sochaczew.
2016 5333 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XV/166/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowdzenia konsultacji społecznych na terenie miasta Sochaczew w sprawie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017.
2016 5332 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XV/170/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Sochaczew pod nazwą Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie
2016 5331 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XV/169/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie utworzenia jednostki obsługującej jednostki organizacyjne Gminy Miasto Sochaczew oraz nadania jej statutu
2016 5330 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XV/168/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizowania imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych na terenie Gminy Miasta Sochaczew w obiektach i na terenach stanowiących własność miasta, jednostek organizacyjnych miasta lub instytucji kultury oraz regulamin korzystania z gminnych stadionów.
2016 5329 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XV/167/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Miasta Sochaczew na lata 2016-2020”
2016 5328 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XV/165/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 maja 2016r. w przedmiocie zmiany Uchwały Nr LVIII/567/02 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz zasad korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów.
2016 3373 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/149/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2016 3372 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/148/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miasto Sochaczew
2016 3371 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/147/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2016 3370 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/146/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2016
2016 1681 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XIII/125/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1655 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XIII/122/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i jej członków
2016 144 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XII/119/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/106/2015 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmiot inny niż Gmina Miasto Sochaczew oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2015 9692 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/110/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania objętego wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2015 9691 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/106/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmiot inny niż Gmina Miasto Sochaczew oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 9690 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/105/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 9689 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/104/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 9688 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/103/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9687 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/102/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9686 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/101/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 9685 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/100/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 8171 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr X/86/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 września 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu Cmentarza Komunalnego w Sochaczewie
2015 8170 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr X/85/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 września 2015r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 1 oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii bibliotecznych.
2015 8169 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr X/83/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 września 2015r. w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczew Honorowym Dawcom Krwi”
2015 8168 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr X/82/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 września 2015r. w sprawie przyjęcia Programu „SOCHACZEWSKA KARTA MIESZKAŃCA”
2015 8167 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr X/81/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 września 2015r. w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczew Weteranom”
2015 8166 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr X/80/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 września 2015r. w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczewska Karta Seniora”
2015 8165 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr X/79/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 września 2015r. w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczewska Karta Rodziny"
2015 8164 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr X/78/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 września 2015r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miasto Sochaczew.
2015 8015 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/84/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 września 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miasto Sochaczew.
2015 6242 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/75/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Sochaczewa w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 6241 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/70/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie przeniesienia pomnika
2015 6240 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/68/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, podstawy obliczania dotacji, zakresu danych, jakie mają być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonej dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego niepublicznych i publicznych prowadzonych przez podmiot inny niż Gmina Miasto Sochaczew
2015 6239 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/64/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla terenu usług sportu i rekreacji przy ul. Warszawskiej.
2015 6238 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/62/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej Zakład Usług Pogrzebowych w Sochaczewie i nadania statutu jednostki budżetowej pod nazwą Cmentarz Komunalny w Sochaczewie
2015 6237 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/60/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczewa oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
2015 6023 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/67/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie i Klubu Nauczyciela w Sochaczewie w jedną instytucję kultury.
2015 5289 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/49/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizowania imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych na terenie Gminy Miasta Sochaczew w obiektach i na terenach stanowiących własność miasta, jednostek organizacyjnych miasta lub instytucji kultury oraz regulamin korzystania z gminnych stadionów.
2015 4855 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla terenu położonego przy ul. Kochanowskiego
2015 4613 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/51/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"
2015 4612 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/50/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Sochaczew w sprawie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na rok 2016
2015 4611 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/46/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XXXVI/390/2013 z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Sochaczew
2015 3274 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/41/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Sochaczewa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 3273 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 3272 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/28/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie likwidacji jednostki budżetowej tygodnik „Ziemia Sochaczewska”
2015 3271 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 marca 2015r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2015
2015 1795 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/24/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/31/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Ekonomicznego w Sochaczewie oraz Uchwały Nr XXXVIII/427/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 grudnia 2013r.
2015 1734 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Miasto Sochaczew na rok 2015
2015 1465 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr V/23/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/90/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 lipca 2011 r. dotyczącej warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miasto Sochaczew
2015 336 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/513/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 października 2014r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminy przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
2014 10277 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/509/2014 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 10276 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/508/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 9740 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XLV/501/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla terenu położonego w narożniku Alei 600-Lecia i torów kolejki wąskotorowej.
2014 9509 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLV/503/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 września 2014r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizowania imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych na terenie Gminy Miasta Sochaczew w obiektach i na terenach stanowiących własność miasta lub jednostek organizacyjnych miasta oraz regulaminu korzystania z gminnych stadionów.
2014 9508 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLV/495/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Sochaczewa w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 7802 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/490/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/273/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie obwodów głosowania na terenie Miasta Sochaczewa, zmienionej uchwałą Nr XL/459/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 1 kwietnia 2014 r.
2014 7801 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/489/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/249/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 września 2012 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Sochaczewie, zmienionej uchwałą Nr XXVI/272/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 30 października 2012 r.
2014 6594 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/486/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew pod nazwą „Południowa pierzeja rynku – etap I”.
2014 6485 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/485/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/392/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 października 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Sochaczew
2014 6484 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/482/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany nazwy placu.
2014 6483 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLI/477/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie przyjęcia programu „SOCHACZEW WETERANOM”
2014 3916 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XL/466/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za ponadprogramowe świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Sochaczew.
2014 3915 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XL/465/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu "SOCHACZEWSKA KARTA RODZINY"
2014 3914 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XL/464/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu „SOCHACZEWSKA KARTA SENIORA”
2014 3913 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XL/462/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2014
2014 3912 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XL/459/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/273/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie obwodów głosowania na terenie Miasta Sochaczewa
2014 3911 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XL/458/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Sochaczewa w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 3910 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/421/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Miasto Sochaczew na rok 2014
2014 1917 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/445/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Miasta Sochaczew na lata 2014-2018”
2014 1916 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/441/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Sochaczew w sprawie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na rok 2015
2014 1751 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/443/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pomoc Gminy Miasto Sochaczew w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1750 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/442/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie rzeczowej.
2014 554 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/427/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie Uchwały Nr VI/32/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Ekonomicznego w Sochaczewie.
2013 12179 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/415/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie: zaliczenia dróg publicznych na terenie miasta Sochaczewa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2013 12178 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/411/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy.
2013 12177 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/396/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/231/04 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Sochaczewa - zm. uchwałą Nr XXXII/254/04 z dnia 31 sierpnia 2004r. oraz uchwałą Nr LVII/530/06 z dnia 25 kwietnia 2006r.
2013 11750 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI /404 /2013 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 października 2013r. w sprawie: ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Sochaczewie.
2013 11749 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI /403/ 2013 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 października 2013r. w sprawie: ustalenia opłat w żłobku prowadzonym przez Miasto Sochaczew oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat.
2013 11628 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/395/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 października 2013r. w sprawie Regulaminu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek”
2013 11627 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/392/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 października 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Sochaczew
2013 11626 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/390/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Sochaczew
2013 11625 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/386/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.
2013 11624 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/385/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 11623 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/381/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla rejonu ulicy Żyrardowskiej
2013 11622 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/380/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla terenu byłego „Chemitexu”
2013 9692 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/373/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek”
2013 8061 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2010
2013 8060 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2010
2013 7345 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/364/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie
2013 7344 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/363/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie
2013 7343 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/362/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Sochaczewie
2013 7342 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/361/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie
2013 7341 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/360/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie nadania statutu Klubu Nauczyciela w Sochaczewie.
2013 7340 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/359/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie likwidacji filii bibliotecznej Nr 5 i 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie przy ul. Żeromskiego 39a.
2013 7339 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/355/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla rejonu ulicy Traugutta
2013 7124 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/372/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/301/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej Uchwałą nr XXIX/317/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/301/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7123 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/371/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/299/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 7107 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr LXI/537/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2010
2013 7014 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr LX/569/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 7 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2010
2013 5451 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/341/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 15 kwietnia 2013r. sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5450 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/340/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sochaczew
2013 4805 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr LIX/557/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 2 września 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2010
2013 3985 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/544/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2010
2013 3762 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/329/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie ustalenia nazw na terenie miasta Sochaczew
2013 3761 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/324/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2013
2013 3278 2013-03-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 3 w Sochaczewie przy ul. F. Chopina 99 
2013 3277 2013-03-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie, ul. Staszica 106.
2013 3276 2013-03-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie, ul. H. Sawickiej 7. 
2013 3275 2013-03-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie przy ul. F. Chopina 99 
2013 3274 2013-03-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie, ul. Hanki Sawickiej 5.
2013 3061 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/313/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasto Sochaczew, przez inne niż Gmina Miasto Sochaczew osoby prawne i fizyczne oraz dla innych niż Gmina Miasto Sochaczew osób prawnych i osób fizycznych, prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 3060 2013-03-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia obwodu publicznej SzkołyPodstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie, ul. Staszica 25.
2013 3059 2013-03-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie przy ul. 15 Sierpnia 44.
2013 3056 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/322/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sochaczew
2013 3055 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr NR XXX/321/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Sochaczew w sprawie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na rok 2014
2013 3054 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/290/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 grudnia 2012r. Budżetowa Gminy Miasto Sochaczew na rok 2013
2013 2877 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/302/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2876 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/300/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2875 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/299/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 2874 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/298/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sochaczew
2013 2112 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/317/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/301/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2111 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/301/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi
2012 8320 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/270/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy
2012 8084 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/260/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 8083 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/259/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 8082 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/258/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 7804 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/263/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2012 7803 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/264/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Sochaczew dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2012 7802 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/267/2012 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 30 października 2012r. w sprawiew zatwierdzenia regulaminu targowisk na terenie Gminy Miasta Sochaczewa
2012 7801 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/266/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sochaczewie
2012 7800 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/273/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania na terenie Miasta Sochaczewa.
2012 7799 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/272/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/249/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 września 2012 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Sochaczewie.
2012 7798 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXV/249/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 września 2012r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Sochaczewie.
2012 7029 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XXV/247/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 września 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Sochaczewie, ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Cmentarza Komunalnego w Sochaczewie oraz usług świadczonych na Cmentarzu Komunalnym w Sochaczewie.
2012 7010 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XXV/248/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Sochaczew
2012 7009 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XXV/238/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 września 2012r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie nr LII/460/05 z dnia 13 grudnia 2005r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta Sochaczewa organizacjom pozarządowym oraz podmiotom określonym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań miasta, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań.
2012 6078 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XVI/148/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew
2012 5404 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/223/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: zaliczenia dróg publicznych na terenie miasta Sochaczewa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2012 5219 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/226/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.
2012 5218 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XVI/149/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 15 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Miasto Sochaczew na rok 2012
2012 4722 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XXII/215/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XX/191/12 z dnia 28.03.2012r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew”.
2012 4721 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XX/191/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew”.
2012 2470 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIX/185/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy.
2012 2469 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIX/184/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia programu ,,Sochaczewska Karta Rodziny"
2012 2468 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIX/182/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 1474 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/170/12 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 3 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/367/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie ul. Staszica 25.
2012 1471 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/165/12 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 3 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/372/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul. H.Sawickiej Nr 7.
2012 1468 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/12 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie: zlecenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sochaczewie, zorganizowania i realizowania zadania polegającego na pracy z rodziną.
2012 1357 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVII/156/11 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 8541 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XVI/147/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/90/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miasto Sochaczew.
2011 8540 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/136/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/56/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za ponadprogramowe świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Sochaczew.
2011 8539 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/128/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy.
2011 7881 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok
2011 7882 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/135/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie okreslenie wzorów, formularzy, informacji i deklaracji podatkowych
2011 7879 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/132/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 7880 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/133/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 6701 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XV/126/2011 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/120/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/77/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie warunków zamiany lokali i trybu rozpatrywania wniosków przy zasiedlaniu nieruchomości budynkowych przy ul. Fabrycznej 4 A i Towarowej 6 w Sochaczewie.
2011 6205 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIV/120/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/77/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011r.w sprawie warunków zamiany lokali i trybu rozpatrywania wniosków przy zasiedlaniu nieruchomości budynkowych przy ul. Fabrycznej 4 A i Towarowej 6 w Sochaczewie.
2011 6001 2011-10-29 Uchwała Uchwała nr XIII/107/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 4 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 6002 2011-10-29 Uchwała Uchwała nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 4 października 2011r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz trybu powoływania jej członków
2011 5420 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/101/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Sochaczewa
2011 5421 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/102/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Sochaczewa w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 5176 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr X/76/2011 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/59/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 maja 2011 r. w przedmiocie zmiany Uchwały Nr LVIII/567/02 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz zasad korzystania z ulgowych i bezpłatnych przejazdów.
2011 5085 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/51/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie w statutu Żłobka Miejskiego w Sochaczewie
2011 4718 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr X/78/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew.
2011 4643 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr VIII/55/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 maja 2011r. w sprawie: statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Sochaczewie
2011 4641 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr VIII/53/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 maja 2011r. w sprawie: opłaty za pobyt dziecka i maksymalną opłatę za wyżywienie oraz warunki częściowego zwolnienia z opłat w Żłobku Miejskim w Sochaczewie
2011 4642 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr VIII/54/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 maja 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 4610 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/90/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miasto Sochaczew
2011 4563 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr X/74/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla rejonu ulicy Traugutta
2011 4324 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr X/75/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zastąpienia 14 sztuk drzew, będących w złym stanie biologicznym, rosnących w alei, będącej pomnikiem przyrody, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 705 przy ul. Chopina w Sochaczewie nowymi nasadzeniami
2011 4323 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr X/67/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sochaczewie na 2011r.
2011 4326 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr X/80/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miasto Sochaczew, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2011 4325 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr X/77/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie warunków zamiany lokali i trybu rozpatrywania wniosków przy zasiedlaniu nieruchomości budynkowych przy ul. Fabrycznej 4 A i Towarowej 6 w Sochaczewie
2011 3623 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/27/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia nazw ulic na terenie miasta Sochaczewa
2011 3624 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/56/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za ponadprogramowe świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Sochaczew.
2011 3130 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VIII/46/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/290/04 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru tej opłaty, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 3131 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VIII/59/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 maja 2011r. w przedmiocie zmiany Uchwały Nr LVIII/567/02 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz zasad korzystania z ulgowych i bezpłatnych przejazdów.
2011 1814 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr IV/13/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Miasto Sochaczew na rok 2011
2011 1681 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr III/5/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXI/588/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 1682 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/319/08 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 października 2008 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 6344 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LXI/588/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 6209 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LX/572/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 7 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/341/08 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Sochaczew.
2010 6346 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LXI/590/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 6345 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LXI/589/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok
2010 5375 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr LIX/565/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 2 września 2010r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie miasta Sochaczewa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2010 5271 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LX/570/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 7 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Sochaczewa w wyborach samorządowych
2010 4038 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/547/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Sochaczew oraz jej jednostkom podległym i wskazania organów do tego uprawnionych
2010 4039 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/549/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym pensum oraz ustalanie godzin ponadwymiarowych dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew
2010 2683 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr LIII/496/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 1 marca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie miasta Sochaczewa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2010 2684 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr LIII/497/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 1 marca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie miasta Sochaczew przez inne niż miasto Sochaczew osoby prawne i fizyczne oraz dla, innych niż miasto Sochaczew, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 1808 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LV/527/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej na terenie miasta Sochaczewa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
2010 1809 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LV/528/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej na terenie miasta Sochaczewa w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie mazowieckim w okręgu wyborczym nr 15 zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r
2010 1810 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LV/526/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Sochaczewa
2010 1381 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr LIV/509/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla rejonu ulicy Płockiej
2010 1384 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr LIV/518/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Sochaczewa
2010 1382 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr LIV/510/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla trzech fragmentów miasta położonych w obrębie lewobrzeżnej doliny rzeki Bzury
2010 1383 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr LIV/515/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy
2010 805 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr LII/482/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew rejonu ulic 15-go Sierpnia - Wierzbowa
2010 803 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr LII/480/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/341/08 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkamiowego zasobu Gminy Miasto Sochaczew
2010 802 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr LII/476/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 807 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr LII/488/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2010 806 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr LII/487/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2010 804 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr LII/481/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew w rejonie ulicy Spacerowej
2010 272 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr L/457/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 8 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Miasto Sochaczew na rok 2010
2010 72 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr LI/464/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczewa oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
2009 5943 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/454/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy
2009 5944 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/455/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2009 5655 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/368/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 lutego 2009r. zmieniająca Uchwałę X/84/07 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Krzywoustnego w Sochaczewie ul. H. Sawickiej 5
2009 5660 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/373/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 lutego 2009r. zmieniająca Uchwałę X/86/07 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie ul. F. Chopina 99
2009 5662 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/375/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy
2009 5654 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/367/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 lutego 2009r. zmieniająca Uchwałę X/85/07 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie ul. Staszica 25
2009 5656 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/369/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 lutego 2009r. zmieniająca Uchwałę X/83/07 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie ul. 15 Sierpnia 44
2009 5659 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/372/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 lutego 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr X/80/07 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie ul.H. Sawickiej Nr 7
2009 5661 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/374/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków ich przyznawania
2009 5657 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/370/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 lutego 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr X/82/07 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie ul. Chopina Nr 99
2009 5658 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/371/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 lutego 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr X/81/07 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie ul. Staszica Nr 106
2009 5341 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/447/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew rejonu ulic Jasna ÷ Rejtana
2009 5340 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/442/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 października 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok
2009 5339 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/441/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 4908 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/439/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 września 2009r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2009 4312 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/432/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2009 3140 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XLI/396/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina miasto Sochaczew
2009 3125 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/410/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina miasto Sochaczew
2009 3126 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/412/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina miasto Sochaczew
2009 848 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/362/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2009 508 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/343/08 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sochaczew na rok 2009.
2009 168 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/357/2008 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Sochaczewa zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2009 169 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/358/08 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.