Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 228

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11770 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy
2019 10089 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2019 10088 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Makowiec.
2019 10087 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy.
2019 10046 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skaryszew, udostępnionym dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2019 10045 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 9924 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skaryszew
2019 9923 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 7436 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy
2019 7435 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i inne osiągnięcia promujące gminę.
2019 7434 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr X/76/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Skaryszew
2019 7433 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr X/75/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skaryszew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5938 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/68/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Skaryszewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Skaryszewie
2019 5937 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Skaryszewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Skaryszewie
2019 4834 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4833 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych
2019 4832 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023".
2019 3915 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2025
2019 3653 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu budżetu Gminy Skaryszew na rok 2019
2019 3181 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skaryszew w 2019r.”
2019 1565 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zapewnienia właściwej organizacji Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego zwanego „Wstępami” odbywającego się corocznie w pierwszy poniedziałek i wtorek Wielkiego Postu
2019 775 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr IV/40/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 774 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr IV/39/2018 z  dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skaryszew
2019 773 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie nr IV/38/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 772 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr IV/37/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji.
2019 771 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr IV/36/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2019 770 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 290 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia staki takiej opłaty
2019 289 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/36/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonwej pojemności
2019 288 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/37/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru dekleracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji
2019 287 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/38/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od włascicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
2019 286 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/39/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skaryszew
2019 285 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/40/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2018 12881 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12880 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
2018 12879 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12878 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Gminą Skaryszew w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w  zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2018 12299 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla określenia podatku rolnego.
2018 12092 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Skaryszew
2018 10753 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLII/367/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Skaryszew innym instrumentem płatniczym.
2018 10590 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLII/368/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Skaryszew
2018 10473 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLII/369/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Skaryszew.
2018 8364 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XL/359/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulamiu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Skaryszew
2018 8363 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XL/358/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy
2018 8326 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XL/362/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8325 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XL/361/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Skaryszew maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poz miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 6658 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/343/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy.
2018 6657 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/342/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2018 5238 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/341/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy
2018 4226 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/324/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skaryszew w 2018r."
2018 3925 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/321/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skaryszew na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3924 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/320/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Skaryszew na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2018 3923 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/319/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w szkołach, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Skaryszew.
2018 3922 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/317/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2018 3758 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/335/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy
2018 3757 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/334/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy
2018 3756 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/333/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy
2018 3755 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/332/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy
2018 3754 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/331/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy
2018 3753 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/330/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy
2018 3752 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/329/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy
2018 3751 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/328/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy
2018 3750 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/327/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy
2018 3749 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/326/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy
2018 3748 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/325/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy
2018 1309 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/310/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2025
2018 1308 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/309/2108 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu budżetu Gminy Skaryszew na rok 2018
2018 1267 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/313/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/185/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 1266 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/312/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 1265 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/311/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Skaryszew publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2018 566 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/308/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy
2018 565 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/307/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy
2018 60 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/305/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 12505 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/297/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ul. B. Piaseckiego, ul. M. Kopernika, ul. M. Konopnickiej i ciekiem wodnym od strony południowej w Skaryszewie
2017 12504 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/296/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkaniowej i usługowej w obrębie działek nr ewid. 284/11, 284/12 i 284/13 w sołectwie Makowiec
2017 11521 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/294/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zapewnienia właściwej organizacji Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego zwanego "Wstępami" odbywającego się corocznie w pierwszy poniedziałek i wtorek Wielkiego Postu
2017 10247 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/289/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 10246 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/279/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2017 10242 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/278/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skaryszew
2017 10241 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/275/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skaryszew
2017 10240 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/274/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 10239 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 10238 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/272/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2017 10237 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/271/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla określenia podatku rolnego.
2017 7598 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/265/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg gminnych oraz ustaleniu ich przebiegu
2017 7596 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/264/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie
2017 6692 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/258/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej im.Orląt Lwowskich w Skaryszewie.
2017 6691 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/257/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie zmiany siedziby Samorządowego Przedszkola im.s.Gabrieli Sporniak w Skaryszewie.
2017 5476 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/250/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Osiedla Wincentów w Skaryszewie
2017 5475 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/249/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Osiedla Gaj w Skaryszewie
2017 5474 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/248/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Osiedla Centrum w Skaryszewie
2017 5473 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/247/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Zalesie w Gminie Skaryszew
2017 5472 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/246/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Maków Nowy w Gminie Skaryszew
2017 5471 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/245/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Wymysłów w Gminie Skaryszew
2017 5470 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/244/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Wilczna w Gminie Skaryszew
2017 5469 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/243/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Wólka Twarogowa w Gminie Skaryszew
2017 5468 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/242/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Tomaszów w Gminie Skaryszew
2017 5467 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/241/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Sołtyków w Gminie Skaryszew
2017 5466 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/240/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Podsuliszka w Gminie Skaryszew
2017 5465 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/239/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Odechowiec w Gminie Skaryszew
2017 5464 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/238/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Odechów w Gminie Skaryszew
2017 5463 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/237/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Niwa Odechowska w Gminie Skaryszew
2017 5462 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/236/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Modrzejowice w Gminie Skaryszew
2017 5461 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/235/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Miasteczko w Gminie Skaryszew
2017 5460 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/234/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Maków w Gminie Skaryszew
2017 5458 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/232/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Kłonowiec Koracz w Gminie Skaryszew
2017 5457 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/233/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Makowiec w Gminie Skaryszew
2017 5456 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/231/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Kłonowiec Kurek w Gminie Skaryszew
2017 5455 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/230/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Kazimierówka w Gminie Skaryszew
2017 5454 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/229/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Kobylany w Gminie Skaryszew
2017 5453 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/228/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Janów w Gminie Skaryszew
2017 5451 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/227/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Huta Skaryszewska w Gminie Skaryszew
2017 5450 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Gębarzów Kolonia w Gminie Skaryszew
2017 5448 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/225/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Gębarzów w Gminie Skaryszew
2017 5447 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/224/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Grabina w Gminie Skaryszew
2017 5446 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/223/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Edwardów w Gminie Skaryszew
2017 5445 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/222/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Dzierzkówek Nowy w Gminie Skaryszew
2017 5444 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/221/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Dzierzkówek Stary w Gminie Skaryszew
2017 5443 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/220/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Chomentów Socha w Gminie Skaryszew
2017 5441 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/219/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Chomentów Szczygieł w Gminie Skaryszew
2017 5440 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/218/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Chomentów Puszcz w Gminie Skaryszew
2017 5439 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Bogusławice w Gminie Skaryszew
2017 5438 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/216/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Bujak w Gminie Skaryszew
2017 5437 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Anielin w Gminie Skaryszew
2017 5436 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Antoniów w Gminie Skaryszew
2017 5272 2017-06-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skaryszewie.
2017 5147 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie przyjecia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza miasta i Gminy Skaryszew dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i inne osiagnięcia promujace gminę.
2017 5145 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 5144 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wymagań jakie poeinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Skaryszew.
2017 4023 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXV/201/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 4022 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXV/200/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej im.Orlat Lwowskich w Skaryszewie
2017 4021 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXV/199/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany siedziby Samorządowego Przedszkola im.s.Gabrieli Sporniak w Skaryszewie
2017 4020 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXV/198/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skaryszew w 2017r."
2017 4019 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXV/197/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków
2017 4018 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXV/195/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2017 2537 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/179/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2024
2017 2535 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/178/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 2108 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Skaryszew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej.
2017 2107 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Skaryszew.
2017 2106 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skaryszew
2017 1059 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXII/181/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skaryszew
2017 880 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXII/182/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zapewnienia właściwej organizacji Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego zawnego "Wstępami" odbywającego sie corocznie w pierwszy poniedziałek i wtorek Wielkiego Postu.
2017 879 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXII/177/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Gminy Skaryszew na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2017 608 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXI/168/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Skaryszew przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 277 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXI/171/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skaryszewie
2017 276 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXI/174/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
2017 275 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXI/169/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skaryszew oraz warunków zwolnienia z tych opłat.
2016 10370 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/160/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Skaryszew
2016 10369 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/159/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Skaryszew.
2016 10368 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/158/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Skaryszew na lata 2016-2020
2016 10367 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/157/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Skaryszew.
2016 10366 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/153/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 10365 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 10364 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/151/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla określenia podatku rolnego.
2016 8745 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 września 2016r. w sprawie przyjęcia „ Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Skaryszew”
2016 8124 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XVII/137/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i Gminy Skaryszew
2016 8119 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XVII/136/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Skaryszew w miejscowości Makowiec
2016 8117 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2016-2019 dla miasta i gminy Skaryszew
2016 8116 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie miasta i gminy Skaryszew.
2016 6604 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XV/127/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skaryszew w 2016r."
2016 6603 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XV/126/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji
2016 6602 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XV/125/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokosci wynagrodzenia za inkaso i ustalenia innych niż określone w ordynacji podatkowej terminów wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla inkasentów
2016 6601 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XV/124/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6600 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XV/123/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skaryszew
2016 6599 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XV/116/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Statutu Gminy
2016 6568 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/129/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skaryszew
2013 12078 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr X/75/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 11460 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 11427 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 10587 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XI/78/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 10560 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XII/89/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 10083 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 8295 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 6926 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XLI/306/2010 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
2013 4827 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/2010 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2013 4254 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i Gminy na 2009 rok
2013 4017 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII286/2010 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2013 3886 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/277/2010 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2013 3620 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/2010 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
2013 3458 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/224/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009r.
2013 3431 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/247/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2013 2245 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/261/2010 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2012 3858 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XV/132/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie w sprawie przyjęcia „Gminnego regulaminu udzielania dotacji na utylizację odpadów azbestowych przy wymianie i likwidacji pokryć dachowych oraz elewacji zawierających azbest w obiektach budowlanych”.
2012 2461 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2012 1813 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXV/176/ 2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2012 1115 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIV/121/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia uchwły budżetowej na 2012r.
2012 606 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXI/145/2008 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2012 334 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV120/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr XV/120/2004 z dnia 28 czerwca 2004r. dotyczącej nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Sołtyków.
2012 333 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/119/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwał: Miejskiej Rady Narodowej Nr 9/60 z dnia 11 maja 1960r. i Rady Narodowej Miasta i Gminy w Skaryszewie Nr XXII/59/82 z dnia 5 listopada 1982r. dotyczących nadania nazw ulic na terenie miasta Skaryszew.
2012 332 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/118/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym.
2012 331 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/116/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przyjecia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie.
2012 330 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
2012 329 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zapewnienia właściwej organizacji jarmarku końskiego zwanego "Wstępy" odbywającego się corocznie w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu.
2012 328 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, rolnego oraz podatku leśnego.
2011 7794 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości.
2011 7793 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 7795 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 7798 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/105/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy i modernizacji infrastruktury technicznej.
2011 7796 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek za wywóz nieczystości stałych i płynnych.
2011 5918 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2011 5919 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 21 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2011 5859 2011-10-22 Uchwała Uchwała nr XI/84/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia nowych zasad korzystania ze stołówki szkolno przedszkolnej działającej w Samorządowym Przedszkolu w Skaryszewie.
2011 5860 2011-10-22 Uchwała Uchwała nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia nowych zasad korzystania ze stołówek szkolnych działających na terenie gminy Skaryszew
2011 5861 2011-10-22 Uchwała Uchwała nr XI/86/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 września 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie w Samorządowym Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Skaryszew
2011 4748 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2008 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2011 4603 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr IV/19/2010 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skaryszew na 2011.
2010 2137 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/258/10 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
2010 2138 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/259/10 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/226/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 2139 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/10 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Makowiec Etap I, Gmina Skaryszew
2010 1104 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/249/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/225/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2010 1105 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na rok 2010
2010 1106 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek kalkulacyjnych dla ustalenia kwoty dotacji przedmiotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na rok 2010
2010 709 2010-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2008 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2009 6818 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2008 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2009 6620 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/226/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 6619 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2009 6621 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie prowadzenia targowisk oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej
2009 6624 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/238/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zapewnienia właściwej organizacji jarmarku końskiego zwanego WSTĘPY odbywającego się w Skaryszewie corocznie w pierwszy poniedziałek WIELKIEGO POSTU
2009 6623 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/236/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Sołtyków
2009 6622 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Maków
2009 3096 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2009 3095 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie ustalenia stawki za przyjmowane na składowisko w Skaryszewie nieczystości stałych spoza tereny gminy Skaryszew
2009 3077 2009-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skaryszew
2009 974 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXV/178/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zapewnienia właściwej organizacji jarmarku końskiego zwanego Wstępy odbywającego się w Skaryszewie corocznie w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu.
2009 677 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/2008 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 593 2009-03-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2008 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 594 2009-03-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2008 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,ustalenie planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie.
2009 595 2009-03-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2008 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009.