Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 659

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11521 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/224/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2019 11520 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/221/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr 284/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia.
2019 10250 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/213/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 647/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania zmienionej Uchwałą Nr 76/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2015 r.
2019 10249 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/211/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia
2019 10248 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/206/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasta Radomia
2019 10247 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/205/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 10246 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/204/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 180/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 sierpnia 2015r zmienionej Uchwałą Nr 316/2016 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2016r w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat w mieście Radom.
2019 10245 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 735/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia
2019 10244 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2019 8043 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/192/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w ramach lokalnego programu Gminy Miasta Radomia "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2019 oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2019 8042 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/187/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2023".
2019 8041 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/186/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 395/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych
2019 8040 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/185/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu, ul. Prospera Jarzyńskiego 3 w Przedszkole Publiczne Nr 26 w Radomiu, ul.Prospera Jarzyńskiego 3 oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Radomiu,ul. Prospera Jarzyńskiego 3
2019 8039 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/184/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lotników Polskich w Radomiu, ul. Długojowska 6 w Przedszkole Publiczne Nr 20 w Radomiu, ul. Długojowska 6 oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Radomiu, ul. Długojowska 6
2019 8038 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/183/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 im. Adama Jerzego Czartoryskiego w Radomiu, ul. Jurija Gagarina 19 w Przedszkole Publiczne Nr 21 w Radomiu, ul. Jurija Gagarina 19 oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Radomiu, ul. Jurija Gagarina 19
2019 7003 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/170/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia.
2019 7002 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/169/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 7001 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/168/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Radomiu przy ul. Rwańskiej 7 oraz w Dziennym Domu Pomocy w Radomiu przy ul. Wyścigowej 16.
2019 7000 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/165/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Radomia
2019 5381 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr XV/153/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy oraz zmiany przebiegu ulic w mieście Radomiu
2019 4965 2019-04-16 Porozumienie Porozumienie Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Jedlnia - Letnisko zarządzania częścią drogi gminnej nr 530127W – ulicy Porannej w Radomiu oraz prowadzenia zadania pod nazwą „Przebudowa części drogi gminnej nr 530127W – ulicy Porannej w Radomiu w istniejących granicach pasa drogowego urządzonej na części działki o nr 43, ark. 243, obręb 0330 w Radomiu obejmująca budowę chodnika wraz z jego odwodnieniem oraz zapewnieniem odwodnienia istniejącej jezdni”
2019 4040 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr XII/128/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia
2019 2768 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IX/112/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie procedury wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców.
2019 2767 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IX/111/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Radomia.
2019 2766 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IX/109/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015-2018" za 2018 rok
2019 2765 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IX/105/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2019 r.’’
2019 2764 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IX/104/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyznawania stypendiów stażowych dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia
2019 1359 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr VII/89/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2018 rok
2019 1293 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr VII/88/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia
2019 36 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr V/79/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019
2018 12921 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr V/67/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 125/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia zmienionej Uchwałą Nr 372/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 września 2016 r.
2018 12920 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr V/66/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
2018 12919 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr V/65/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 12918 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr V/63/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 11492 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr II/29/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Radomiu Nr 768/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie procedury wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców.
2018 11491 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr II/28/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia.
2018 9944 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 769/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia.
2018 9943 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 768/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 października 2018 r. w sprawie procedury wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców.
2018 9942 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 764/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 231/2015 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia
2018 9941 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 762/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 395/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych
2018 9159 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 755/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób w autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej.
2018 9158 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 753/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu
2018 9157 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 752/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Radomiu
2018 9156 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 748/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wośniki”
2018 9155 2018-09-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radomia
2018 8349 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr 737/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznej, prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia
2018 8348 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr 736/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasta Radomia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 8347 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr 735/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia
2018 8346 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr 734/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Radomia w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
2018 8345 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr 733/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Miasta Radomia na stałe obwody głosowania.
2018 8344 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr 727/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Potkanów – etap I”.
2018 6985 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 720/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków ,,Radomirek” w Radomiu
2018 6984 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 719/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Żłobek ,,Radomirek” w Radomiu przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 13 oraz utworzenia jednostki budżetowej Miejski Zespół Żłobków „Radomirek” w Radomiu i nadania Statutu.
2018 6486 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 704/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 284/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia
2018 6485 2018-06-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Miasta Radomia.
2018 6484 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 700/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie miasta Radomia
2018 6483 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 699/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Radomia
2018 6482 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 698/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową w zakresie nowo wybudowanych budynków biurowych.
2018 6481 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 697/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia
2018 6480 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 696/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 640/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę nr 304/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia
2018 6479 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 693/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka ulicy Nadrzecznej na terenie miasta Radomia.
2018 6118 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr 687/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Zarządem Powiatu Radomskiego w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Radomia zarządzania częścią drogi powiatowej nr 3528W w oraz prowadzenia zadania pod nazwą „budowa odcinka drogi powiatowej nr 3528W” celu zachowania ciągłości komunikacyjnej, w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa lotniska Radom”
2018 5879 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 683/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Radomiu
2018 5878 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 682/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu
2018 5877 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 681/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka "Radomirek".
2018 5876 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 680/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Miasta Radomia w 2018 roku
2018 5875 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 679/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia
2018 5874 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 677/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 5873 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 670/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Radomia
2018 4833 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr 663/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz pozbawienia kategorii dróg powiatowych i ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie miasta Radomia.
2018 4832 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr 662/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.
2018 4831 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr 657/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2018 4830 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr 654/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Radomia stałych obwodów głosowania
2018 3341 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 642/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia.
2018 3340 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 641/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Radomiu
2018 3339 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 640/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 304/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia
2018 3338 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 636/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2018 3337 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 631/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Radomia na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy – miasta na prawach powiatu.
2018 2343 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr 613/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015-2018" za 2017 rok
2018 2342 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr 612/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2018 r.’’
2018 2341 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr 611/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2018 2340 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr 610/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Radomia na 5 sektorów wywozowych do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi
2018 2339 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr 607/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto”
2018 1772 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr 605/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2017 rok
2018 1770 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr 604/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 stycznia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018
2017 12421 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr 596/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 12420 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr 593/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 grudnia 2017 r. dotyczy zmiany uchwały Nr 470/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych miasta Radomia.
2017 12419 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr 589/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 12418 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr 585/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy oraz zmiany przebiegu ulicy w mieście Radomiu
2017 11016 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr 583/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury „Amfiteatr” w Radomiu
2017 11015 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr 582/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu
2017 11014 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr 576/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2018
2017 11013 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr 570/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 751/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc de minimis dla przedsiębiorców inwestujących w zakup lub budowę nieruchomości w  Radomiu kwotę powyżej 1 000 000  zł
2017 10573 2017-11-20 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego
2017 9972 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 567/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w m.Radomiu
2017 9971 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 551/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 279/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 listopada 2003r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radomia
2017 9970 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 550/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Radomia na 5 sektorów wywozowych do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi
2017 8302 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 543/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 55/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Tytusa Chałubińskiego.
2017 7306 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 533/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu
2017 7305 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 532/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy dla placu położonego w Radomiu
2017 7304 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 531/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu
2017 7303 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 530/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu
2017 7302 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 529/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu
2017 7301 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 528/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu
2017 7300 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 527/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu
2017 7299 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 526/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu
2017 7298 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 525/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu
2017 7297 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 524/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu
2017 7296 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 521/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta Radomia na lata 2017 - 2020"
2017 5790 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 507/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 411/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 5789 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 506/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu
2017 5788 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 505/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy dla placu położonego w Radomiu
2017 5787 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 504/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2017 r. uchylająca uchwałę nr 423/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30  stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 5786 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 503/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2017 r.''
2017 5785 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 502/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 171/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Radomiu ul. Rwańska 7, zmienionej Uchwałą Nr 387/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 listopada 2016 r.
2017 5784 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 501/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Radomiu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 161/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3 sierpnia 2015 roku w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Radomiu ul. Rwańska 7.
2017 5783 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 499/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach utworzonych przez Gminę Miasta Radomia.
2017 5203 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 481/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu
2017 4250 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr 474/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia.
2017 4249 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr 473/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Radomiu
2017 4248 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr 470/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych miasta Radomia
2017 4247 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr 468/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru węzłowego „Grzecznarowskiego – Niemcewicza – Jarzynowa – Biała - Etap I”
2017 3214 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 456/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 720/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła
2017 3213 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 455/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Radomia na rok 2017
2017 3212 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 453/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Na Lata 2015-2018" za 2016 rok
2017 3211 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 449/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.
2017 3144 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr 465/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 304/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16 kwietnia 2016 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia
2017 3143 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr 464/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu
2017 3142 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr 463/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej prowadzonej przez Gminę Miasta Radomia, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3141 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr 462/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
2017 3140 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr 461/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3139 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr 460/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3138 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr 459/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. uchylająca uchwałę nr 260/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i placówek prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
2017 3137 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr 458/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 3136 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr 457/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia
2017 1657 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr 434/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.
2017 1656 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr 433/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2017 r.’’
2017 1274 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 427/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia
2017 1273 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 424/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2016 rok
2017 1272 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 423/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 1271 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 422/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały nr 649/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej
2016 11830 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr 414/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 56/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.
2016 11829 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr 413/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego.
2016 11828 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr 411/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 11827 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr 410/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie: połączenia Filii Nr 17 z Czytelnią Muzyczną i Zbiorów Multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu oraz wprowadzenia zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu.
2016 11826 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr 409/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 11825 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr 408/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Radomiu oraz ustalenia cen grobów i płyt, cen usług pogrzebowych i stawek opłat cmentarnych obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu.
2016 11824 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr 402/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2016r. Uchwała budżetowa na 2017 rok
2016 9753 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr 398/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia
2016 9752 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr 395/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych
2016 9707 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 394/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu.
2016 9706 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 393/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób w autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej.
2016 9705 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 392/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radomia.
2016 9704 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 391/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 9703 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 390/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ,,Aleja nad Sadkówką"
2016 9702 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 387/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 171/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Radomiu ul. Rwańska 7
2016 9701 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 383/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 55/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Tytusa Chałubińskiego.
2016 9700 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 382/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości kosztów oraz opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym obowiązujących w 2017 r.
2016 8462 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 372/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 125/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia.
2016 7852 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr 362/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 55/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie nadania Statutu Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Tytusa Chałubińskiego.
2016 7851 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr 361/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 56/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie nadania Statutu Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.
2016 7850 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr 360/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia.
2016 7849 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr 356/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 7848 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr 354/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 7847 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr 353/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasta Radomia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 7846 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr 352/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia
2016 7845 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr 350/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ul. Rodziny Ziętalów, ul. Zubrzyckiego, wschodnią granicą działki nr ewid. 230/3 i ul. Żółkiewskiego.
2016 7844 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr 349/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kasztelańska, Orkana w Radomiu uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr 549/2001 z dnia 23 kwietnia 2001r.
2016 6542 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 345/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 147/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych i nagród
2016 6541 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 343/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno –opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.
2016 6540 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 339/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr 360/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012 roku zmienioną Uchwałą nr 233/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Radomiu oraz ustalenia cen grobów i płyt, cen usług pogrzebowych i stawek opłat cmentarnych obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu
2016 6539 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 338/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę nr 269/2016 z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór
2016 6538 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 337/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę nr 231/2015 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia
2016 6537 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 336/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób w autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu.
2016 5205 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr 326/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazw ulic dla obwodnicy południowej miasta Radomia
2016 5204 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr 325/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy alei w Radomiu
2016 5200 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr 321/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2016r. w sprawie: połączenia i zmiany lokalizacji filii bibliotecznych oraz wprowadzenia zmian w statucie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu.
2016 5199 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr 319/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego.
2016 5198 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr 317/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w Radomiu
2016 5197 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr 316/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 180/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 sierpnia 2015r w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat w mieście Radom.
2016 5196 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr 315/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2016r. w sprawie przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia
2016 4082 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 306/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 322/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka
2016 4081 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 304/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia
2016 4080 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 303/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 4079 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 302/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Radomia na rok 2016.
2016 4078 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 300/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ,,Korkowiec"
2016 4077 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 299/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody „Fastigiata”
2016 4076 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 298/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2016 r.’’
2016 4075 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 297/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasta Radomia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4074 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 296/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie podziału Gminy Miasta Radomia na 5 sektorów wywozowych do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi
2016 4073 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 294/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 330/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie podziału Radomia na obszary Systemu Informacji Miejskiej.
2016 4072 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 293/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 688/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie Systemu Informacji Miejskiej w Radomiu.
2016 2669 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr 283/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 55/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie nadania Statutu Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Tytusa Chałubińskiego.
2016 2668 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr 281/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2016 r.’’
2016 2667 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr 279/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości Oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Na Lata 2015-2018" za 2015 rok
2016 2666 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr 277/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.
2016 1290 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 273/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Radomiu
2016 1289 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 272/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2015 rok
2016 1288 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 270/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół
2016 1287 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 269/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór
2016 451 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr 262/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 450 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr 261/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia.
2016 449 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr 260/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i placówek prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
2016 242 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 251/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2015 10361 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr 241/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia na rok 2016 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2015 10360 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr 239/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Radomiu
2015 10359 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr 233/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr 360/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Radomiu oraz ustalenia cen grobów i płyt, cen usług pogrzebowych i stawek opłat cmentarnych obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu
2015 10358 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr 231/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia
2015 10163 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 234/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę nr 809/2014 z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia
2015 10162 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 232/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór
2015 10161 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 227/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10160 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 226/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie utraty mocy uchwały nr 529/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 13 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2015 10159 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 225/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radomia
2015 10158 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 224/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasta Radomia
2015 8680 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr 206/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 147/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych.
2015 8493 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr 198/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 5 października 2015r. w sprawie przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia
2015 8492 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr 196/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 5 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 284/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia zmienionej Uchwałą Nr 150/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2015r.
2015 7894 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr 187/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 września 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej Nr 177/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie podziału stałych obwodów głosowania na terenie Miasta Radomia.
2015 7893 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr 177/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie podziału stałych obwodów głosowania na terenie Miasta Radomia.
2015 7892 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr 175/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody
2015 7593 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr 180/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat w mieście Radom.
2015 7592 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr 179/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej na terenie miasta Radomia
2015 7591 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr 176/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy dla placu położonego w m. Radomiu
2015 7590 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr 171/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Radomiu ul. Rwańska 7.
2015 7589 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr 170/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową z zakresu badań naukowych i prac rozwojowych
2015 6841 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr 161/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Radomiu ul. Rwańska 7.
2015 6105 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr 154/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w podziale Gminy Miasta Radomia na stałe obwody głosowania.
2015 6104 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr 153/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Radomia dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
2015 6103 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr 152/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Radomiu
2015 6102 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr 150/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 284/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia, zmienionej Uchwałą Nr 717/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 kwietnia 2014 r.
2015 6101 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr 148/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.
2015 6100 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr 147/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie podziału Gminy Miasta Radomia na 5 sektorów wywozowych do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi
2015 6058 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr 139/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2015r. o ustanowieniu Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza
2015 6057 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr 137/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie: udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową
2015 6056 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr 136/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej
2015 4396 2015-05-12 Uchwała Uchwała nr 90/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina rzeki Mlecznej - Aleksandrowicza – etap I”.
2015 4395 2015-05-12 Uchwała Uchwała nr 86/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren pomiędzy ulicami: Kielecką, Skrajną, Bulwarową, Pośrednią, Wośnicką, Suchą i rzeką Mleczną „Wośnicka – etap I”.
2015 3216 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 105/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 759/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie określenia Regulaminów przewozu osób i rzeczy autobusami komunikacji miejskiej w Radomiu.
2015 3215 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 104/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 758/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu.
2015 3214 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 102/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Radomiu
2015 3213 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 101/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Radomiu
2015 3212 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 100/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy/placu w Radomiu
2015 3211 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 99/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy dla placu w m. Radomiu
2015 3210 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 98/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Radomiu
2015 3209 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 97/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 3208 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 96/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Radomia w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na 2015r.
2015 3207 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 94/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Radomia na rok 2015
2015 3206 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 89/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 3205 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 88/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2015r."
2015 3204 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 85/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Radomia lub jej jednostkom podległym.
2015 1792 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr 76/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2015 1791 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr 75/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Radomia na lata 2015-2019
2015 1790 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr 74/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1789 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr 73/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasta Radomia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1788 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr 72/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2015 1787 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr 71/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasta Radomia.
2015 1430 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr 42/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015.
2015 1429 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr 41/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2015-2029
2015 1029 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr 56/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie nadania Statutu Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.
2015 1028 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr 55/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie nadania Statutu Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Tytusa Chałubińskiego.
2015 1027 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr 53/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2014 rok
2015 214 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr 32/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2 drzew uznanych za pomnik przyrody
2014 11846 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr 26/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia.
2014 10250 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr 809/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 października 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia.
2014 10133 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr 812/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 października 2014r. w sprawie ustalenia na rok 2015 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 10132 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr 811/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 października 2014r. w sprawie przyjęcia" Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2018".
2014 10131 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr 808/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 759/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie określenia Regulaminów przewozu osób i rzeczy autobusami komunikacji miejskiej w Radomiu.
2014 9505 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 800/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 6 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 785/2014 z dnia 29 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Radomia w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
2014 9504 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 797/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 6 października 2014r. zmieniająca uchwałę nr 396/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 września 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Straż Miejska z siedzibą w Radomiu.
2014 9503 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 792/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 6 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gołębiowska”
2014 9191 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 785/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Radomia w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
2014 9190 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 784/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w podziale Gminy Miasta Radomia na stałe obwody głosowania.
2014 8161 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr 780/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 759/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie określenia Regulaminów przewozu osób i rzeczy autobusami komunikacji miejskiej w Radomiu.
2014 8160 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr 779/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 758/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu.
2014 6504 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 760/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Lubelska”
2014 6503 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 759/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia Regulaminów przewozu osób i rzeczy autobusami komunikacji miejskiej w Radomiu.
2014 6502 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 758/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu.
2014 6501 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 756/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasta Radomia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 6500 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 755/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 507/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia.
2014 6499 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 753/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości na odnowę zabytkowych budynków.
2014 6498 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 752/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc de minimis dla przedsiębiorców po raz pierwszy inwestujących w Radomiu
2014 6497 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 751/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc de minimis dla przedsiebiorców inwestujących w zakup lub budowę nieruchomości w Radomiu kwotę powyżej 1 000 000 zł.
2014 4537 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr 720/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła
2014 4536 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr 717/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 284/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.02.2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia.
2014 4535 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr 714/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 602/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w Radomiu.
2014 4534 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr 712/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Dzielnica przemysłowa
2014 3890 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 705/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Radomia w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.
2014 3889 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 704/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w podziale Gminy Miasta Radomia na stałe obwody głosowania.
2014 2888 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 702/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 marca 2014r. w sprawie: określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Radomia na 2014 r.
2014 2887 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 697/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu
2014 2886 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 695/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, z siedzibą przy ul. Kilińskiego 25:
2014 2885 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 694/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ignacego Daszyńskiego w Radomiu, ul. Odrodzenia 37
2014 2884 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 692/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 marca 2014r. w sprawie uznania za pomnik przyrody ,,Starodrzew Starego Ogrodu”
2014 2883 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 691/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 marca 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody „Antoni”
2014 2882 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 689/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 462/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Radomia na 5 sektorów wywozowych do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi.
2014 2881 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 688/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 marca 2014r. w sprawie Systemu Informacji Miejskiej w Radomiu
2014 2880 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 687/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zakazu umieszczania reklam na słupach oświetleniowych i słupach energetycznych zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych miasta Radomia.
2014 2879 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 681/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia „Brzustówka – I etap” obejmującego teren w obrębie ulic: Żółkiewskiego, Mieszka I, Energetyków i Brzustowskiej.
2014 1552 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr 668/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc Gminy Miasta Radomia w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2014 1504 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr 677/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały 509/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników i operatorów, zasad i warunków korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2014 1033 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr 672/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 472/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia.
2014 1032 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr 671/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2013 rok
2014 1031 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr 663/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną
2013 13694 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr 662/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie rzeczowej
2013 13693 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr 661/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej.
2013 13692 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr 657/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzoru informacji o zmianie danych identyfikacyjnych podatnika w sprawach podatków i opłat lokalnych
2013 13691 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr 654/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Radomia
2013 13690 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr 653/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 520/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, zmienionej uchwałą Nr 534/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 kwietnia 2013r.
2013 13689 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr 652/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 518/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasta Radomia.
2013 13688 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr 651/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 518/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasta Radomia, zmienionej uchwałą Nr 614/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 listopada 2013r.
2013 13533 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr 640/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie
2013 13531 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr 639/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2029
2013 13470 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr 649/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej.
2013 13469 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr 648/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 165/2011Rady Miejskiej w Radomiu z dn 29 sierpnia 2011r. w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną.
2013 13468 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr 647/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2013 13467 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr 646/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia.
2013 13466 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr 645/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Radomiu
2013 13465 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr 644/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 13464 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr 641/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Radomia na lata 2013 – 2020 ”
2013 12769 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 637/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmiany Statutu Miasta.
2013 12768 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 636/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kozienicka – cmentarz - etap I”.
2013 11678 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 627/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmiany części nazwy ulicy w Radomiu
2013 11677 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 626/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie ustalenia na rok 2014 stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym
2013 11676 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 624/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 495/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Radomia na 2013 r.
2013 11675 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 621/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 11674 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 616/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia „Bernardyni”
2013 11673 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 615/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 520/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, zmienionej uchwałą Nr 534/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 kwietnia 2013r.
2013 11672 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 614/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 518/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasta Radomia, zmienionej uchwałą Nr 564/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 1 lipca 2013r.
2013 11671 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 613/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 518/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasta Radomia.
2013 11593 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 622/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 147/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych
2013 9979 2013-10-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 września 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miasta Radomia.
2013 9978 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr 604/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: Struga, Malczewskiego, Chrobrego oraz Potoku Północnego „Centrum Północ”.
2013 9977 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr 602/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 września 2013r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w Radomiu.
2013 9483 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr 587/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 9482 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr 586/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie nadanania nazw ulic
2013 9481 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr 584/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 367/ 2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w mieście Radomiu .
2013 9480 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr 583/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 497/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia
2013 9479 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr 581/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na ternie Miasta Radomia.
2013 9478 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr 580/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany w Statucie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej nadanym Uchwałą Nr 164/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.08.2007 r.
2013 9477 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr 579/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
2013 8216 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr 556/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Radomia.
2013 7633 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr 572/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia
2013 7632 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr 570/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta Radomia na lata 20013 – 2016”
2013 7631 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr 569/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie zmiany nazwy Publicznego Gimnazjum Nr 8 im. Królowej Jadwigi w Radomiu
2013 7630 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr 568/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych w Radomiu, ul. Kościuszki 7
2013 7629 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr 565/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na zmianę ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w ramach realizacji „Programu obniżania niskiej emisji na terenie miasta Radomia”
2013 7628 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr 564/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 518/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasta Radomia, zmienionej uchwałą Nr 533/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 kwietnia 2013r.
2013 7627 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr 561/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 505/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uznania za park gminny terenu położonego w obrębie osiedla Ustronie i nadania mu nazwy.
2013 7043 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 548/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie zwolnienia z ponoszenia opłat przez osoby ubiegające się o wydanie dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą ich adresu spowodowaną zmianami administracyjnymi
2013 7042 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 546/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. Stanisława Władysława Reymonta w Radomiu, ul. Wośnicka 125 oraz szkół wchodzących w jego skład
2013 7041 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 544/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie zmiany siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 w Radomiu, ul. Wośnicka 121
2013 5630 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 535/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 6 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ul. Rodziny Ziętalów, ul. Zubrzyckiego, wschodnią granicą działki nr ewid. 230/3 i ul. Żółkiewskiego.
2013 5186 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr 534/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 520/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 5185 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr 533/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 518/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasta Radomia.
2013 5184 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr 529/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Radomia oraz sezonu kąpielowego w 2013r.
2013 5183 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr 528/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Radomia
2013 4656 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr 520/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 4655 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr 519/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4654 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr 518/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasta Radomia.
2013 4234 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 537/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 maja 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2009 rok.
2013 4233 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 536/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 maja 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Radomia na 2009 rok
2013 4232 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 535/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 maja 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Radomia na 2009 rok
2013 4157 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr 512/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 422/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej
2013 4156 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr 511/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 283/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych systemem oświaty i niektórych nauczycieli objętych systemem pomocy społecznej zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia
2013 4155 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr 509/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych, udostępnianych dla przewoźników i operatorów, zasad i warunków korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2013 4154 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr 507/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia
2013 4153 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr 505/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uznania za park gminny terenu położonego w obrębie osiedla Ustronie i nadania mu nazwy
2013 4042 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 639/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2009 rok.
2013 4032 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 638/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2009 rok.
2013 3971 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 625/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Radomia na 2009 rok
2013 3970 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 620/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 października 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Radomia na 2009 rok
2013 3715 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 733/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2010 rok
2013 3714 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 732/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2010 rok
2013 3713 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 730/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2010r.
2013 3615 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 721/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta Radomia na 2010r.
2013 3032 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr 498/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie ustalenia na rok 2013 stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym
2013 3031 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr 495/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Radomia na 2013 r.
2013 3030 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr 494/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 366/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miasta Radomia.
2013 3029 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr 493/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 367/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w mieście Radomiu.
2013 3028 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr 492/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu, ul. Wyścigowa 49, na Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu, ul. Wyścigowa 49.
2013 3027 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr 491/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmiany nazwy V Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Radomiu ul. Traugutta 52a, na V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta w Radomiu, ul. Traugutta 52a.
2013 3026 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr 489/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie nadania imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego Zespołowi Szkół Samochodowych w Radomiu, ul. 25 Czerwca 66.
2013 3025 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr 488/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia „Witolda – Kilińskiego” przyjętego uchwałą Nr 260/2000 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 marca 2000 r., zmienionego Uchwałą Nr 826/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 maja 2006 r. – etap I.
2013 3024 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr 487/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Leśniczówka” w Radomiu.
2013 2726 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr 497/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia
2013 2725 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr 496/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach utworzonych przez Gminę Miasta Radomia.
2013 2206 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 684/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2010 rok.
2013 2205 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 683/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2010 rok.
2013 1261 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr 476/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2012 rok
2013 1260 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr 475/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 367/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w mieście Radomiu.
2013 1259 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr 474/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie zmiany nazwy Publicznego Gimnazjum Nr 8 im. Królowej Jadwigi w Radomiu,ul. Piastowska 17, na Publiczne Gimnazjum Nr 8 im. Królowej Jadwigi z oddziałami integracyjnymi w Radomiu, ul. Piastowska 17
2013 1258 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr 473/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany nazwy Zespołu Szkół Mody Stylizacji i Usług w Radomiu, ul. Śniadeckich 5, na Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu, ul. Śniadeckich 5.
2013 1257 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr 472/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia.
2013 1256 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr 471/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 165/2011Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2011r w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną.
2013 615 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 466/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 614 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 465/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Miasta Radomia.
2013 613 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 464/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 612 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 463/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 611 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 462/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Miasta Radomia na 5 sektorów wywozowych do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi
2013 610 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 461/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasta Radomia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 609 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 460/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia
2013 351 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 448/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 grudnia 2012r. Uchwała budżetowa na rok 2013
2013 350 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 447/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2013-2041
2012 10234 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr 453/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 238/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 10233 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr 452/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie okreslenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
2012 9749 2012-12-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Ośrodka Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska" w Radomiu stanowiącego załącznik do uchwały nr 368/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu dla Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu
2012 9748 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr 444/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia
2012 9747 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr 440/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 366/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów, prowadzonych na terenie Gminy Miasta Radomia.
2012 9746 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr 439/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie przekazania do Gminy Zakrzew zadania do prowadzenia pod nazwą: ,,Budowa odcinka drogi gminnej'' na działkach w granicach administracyjnych miasta Radomia o nr ewidencyjnych: 73/10, 73/12, 83/7, 83/5, 85/1, 89/1, 91/1, 93/1, 95/1, 97/1, 99/1, 101/1, 103/1, 107/1, 108/1, 253/1, 255/1 i 256/1 i na działkach, będących własnością Gminy Zakrzew o nr ewidencyjnych: 409/6, 409/4, 410/1, 258/17, 258/15, 258/13, 259/5 i 262.
2012 9745 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr 438/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 122/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 142/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.
2012 7477 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 424/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 października 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr 147/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia  20 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych
2012 7476 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 423/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 367/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w mieście Radomiu
2012 7475 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 422/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 października 2012r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej
2012 7474 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 421/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 października 2012r. w sprawie Zmieniająca Uchwałę nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28.02.2011 roku  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.
2012 7473 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 420/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 października 2012r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Radomia stałych obwodów głosowania
2012 7472 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 419/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 października 2012r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu.
2012 7471 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 418/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 października 2012r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Łaźnia”- Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria
2012 7470 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 417/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 287/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Radomia na 2012 r.
2012 6813 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr 409/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych utworzonych do wyboru Rady Miejskiej w Radomiu.
2012 6812 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr 408/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury „Amfiteatr” w Radomiu
2012 6811 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr 407/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Borki” w Radomiu
2012 6810 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr 406/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 września 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury
2012 6809 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr 404/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 września 2012r. w sprawie nazewnictwa obiektów (ulic i placów) na terenie miasta Radomia
2012 6808 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr 403/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 września 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr 806/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24.04.2006r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia.
2012 6807 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr 402/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 września 2012r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
2012 6141 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr 659/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Radomia na 2009 rok
2012 6140 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr 657/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Radomia na 2009 rok
2012 6123 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 391/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 368/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu dla Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu
2012 6122 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 390/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie nadania statutu Domowi Kultury „Idalin” w Radomiu
2012 6121 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 388/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół
2012 6120 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 386/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej nadanym Uchwałą Nr 164/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.08.2007 r.
2012 6119 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 381/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „SZWARLIKOWSKA” na obszarze położonym w rejonie ulic: Szpitalnej, Esterki, Szwarlikowskiej, Reja, ronda Mireckiego – Okulickiego – Placu Ks. Romana Kotlarza w Radomiu.
2012 5312 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr 370/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 5038 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr 368/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu dla Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu
2012 5037 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr 367/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w mieście Radomiu.
2012 5036 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr 366/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miasta Radomia.
2012 5035 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr 365/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia
2012 5034 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr 364/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 148/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia
2012 5033 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr 363/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w Radomiu.
2012 5032 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr 362/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale nr 93/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia Regulaminu przewozu osób i rzeczy środkami komunikacji miejskiej w Radomiu.
2012 5031 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr 360/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Radomiu oraz ustalenia cen grobów i płyt, cen usług pogrzebowych i stawek opłat cmentarnych obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu.
2012 5030 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr 358/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: Kasztelańska, Orkana przyjętego Uchwałą Nr 768/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2006 r.
2012 5029 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr 357/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej na terenie miasta Radomia.
2012 4613 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr 351/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego stadionowi lekkoatletyczno - piłkarskiemu położonemu przy ul. Narutowicza 9 w Radomiu.
2012 4612 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr 346/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji artystycznej pod nazwą Radomska Orkiestra Kameralna
2012 4611 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr 345/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie dostosowania aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Radomska Orkiestra Kameralna do wymogów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
2012 4610 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr 344/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Teatrowi Powszechnemu im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.
2012 4609 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr 343/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie dostosowania aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu do wymogów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
2012 4608 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr 334/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Radomia oraz sezonu kąpielowego w 2012 roku
2012 4596 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr 331/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Potokowa – etap I” w Radomiu
2012 4595 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr 330/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie podziału Radomia na obszary Systemu Informacji Miejskiej
2012 3809 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 322/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.
2012 3089 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr 317/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: Struga, Malczewskiego, Chrobrego oraz Potoku Północnego „Centrum Północ” przyjętego Uchwałą Nr 895/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16 października 2006 r. ( z późn. zm.), będącego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: Struga, Malczewskiego, Chrobrego oraz Potoku Północnego „Centrum Północ” przyjętego Uchwałą Nr 261/2000 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 marca 2000 r.
2012 3088 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr 314/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 3087 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr 311/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia’’
2012 3086 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr 305/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych
2012 2870 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr 590/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 431/2008 Rady Miejskiej z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radomia na 2009 rok
2012 2766 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 584/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2009 rok
2012 2738 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 556/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Radomia na 2009 rok
2012 2482 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr 295/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 519/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2012 2396 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 288/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2012 2395 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 287/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Radomia na 2012 r.
2012 2394 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 285/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie nadania imienia Lotników Polskich Publicznemu Gimnazjum nr 10 w Radomiu, ul. Długojowska 6
2012 2393 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 284/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia.
2012 2392 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 283/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych systemem oświaty i niektórych nauczycieli objętych systemem pomocy społecznej zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia
2012 2391 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 282/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2011 rok
2012 2390 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 281/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie ustalenia na rok 2012 stawek opłat za usunięcie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Radomia
2012 2389 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 280/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
2012 2388 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 279/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 718/2002 (z późn. zm.) Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 marca 2002r. zmieniającej Uchwałę Nr 417/92 Rady Miejskiej w Radomiu z dna 26 listopada 1992r. w sprawie powołania zakładu budżetowego pod nazwą Cmentarz Komunalny w Radomiu.
2012 2387 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 278/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę nr 249/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Radomiu poprzez przekształcenie likwidowanego gospodarstwa pomocniczego Urzędu Miejskiego w Radomiu pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Radomiu
2012 2386 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 277/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór
2012 2385 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 276/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia
2012 2380 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 291/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia dla obszaru w rejonie zalewu Borki przy ul. Maratońskiej, Bulwarowej, Kosowskiej, Suchej zwanego „Zalew Borki”.
2012 2366 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr 290/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Południe – etap I” w Radomiu
2012 1275 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr 592/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 września 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2009 rok
2012 1274 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr 591/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 września 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2009 rok
2011 8571 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr 255/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2011 7833 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 236/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radomia
2011 7834 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 237/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2011 7836 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 249/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi oraz określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób taksówkami na terenie miasta Radomia..
2011 7835 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 238/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6711 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr 230/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie reorganizacji - Placówki Wielofunkcyjnej "Słoneczny Dom" z siedzibą w Radomiu przy ul. Kolberga 19 i nadania jej statutu.
2011 6710 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr 229/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego z siedzibą w Radomiu przy ul. Kolberga 19.
2011 6713 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr 233/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr 216/2011 z 28 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Radomia
2011 6712 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr 232/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wyłączenia ze struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Juliusza 18 oraz zmiany uchwały Nr 377/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.08.2008 r., w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomiu przy ul. Rodziny Ziętalów 13 oraz nadania Statutu Domu.
2011 6124 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr 215/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 października 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Radomiu Nr 153/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór
2011 6123 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr 214/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 października 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Radomiu Nr 152/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia
2011 6122 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr 213/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 października 2011r. zmieniająca uchwałę Nr 279/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24.11.2003r w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radomia, zmienioną uchwałą Nr 637/2005 z dnia 30.05.2005r i uchwałą Nr 770/2006 z dnia 27.02.2006r.
2011 6127 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr 218/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz zasad i trybu ich przyznawania
2011 6126 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr 217/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr 147/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych.
2011 6125 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr 216/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Radomia
2011 5563 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr 197/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr 79/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Radomia.
2011 5562 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr 193/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: Lubelskiej, Al. Wojska Polskiego, Odrodzenia, Komunalnej Kaszubskiej – Osiedla „Dzierzków” w Radomiu.
2011 5564 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr 198/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 września 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr 806/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24.04.2006r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia
2011 5566 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr 200/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 września 2011r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Radomia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.
2011 5565 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr 199/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2011 5150 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr 170/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Stary Radom”
2011 5149 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr 165/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2011r. udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną
2011 5152 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr 182/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Radomia w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
2011 5151 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr 171/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr 52/2011 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu-Radom).