Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 107

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5050 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Raciąż.
2019 4766 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2019 roku
2019 2085 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MIASTA RACIĄŻ NA ROK 2019
2019 506 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Miasto Raciąż w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 283 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/34/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2019 282 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 281 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/31/ 2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 280 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12360 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 12331 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2018 12330 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 12329 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2018 12328 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Raciąż
2018 12327 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik na terenie miasta Raciąż
2018 12326 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia możliwości oraz określenia warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 12325 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia możliwości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 12205 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasto Raciąż
2018 12145 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2018 8724 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XLI/330/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu
2018 6772 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu w Raciążu
2018 6771 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/321/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych i innych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2018 6770 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/319/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu oraz w Miejskim Przedszkolu w Raciążu.
2018 6769 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/318/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlicy Arka prowadzonej w formie opiekuńczej
2018 5639 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/310/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu targowiska miejskiego
2018 5638 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/304/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/157/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 5637 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/303/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Raciąż
2018 3276 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/300/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Raciąża na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3275 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/299/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Raciąża na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
2018 3274 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/292/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 803 2018-01-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXIV/279/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2017 r. na rok 2018
2018 160 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/282/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych , dla których Gmina Miasto Raciąż jest organem rejestrującym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji .
2017 10032 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/271/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XVII/147/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w Miejskim Zespole Szkół oraz w Miejskim Przedszkolu w Raciążu zmienioną uchwałą Nr XIX/164/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku
2017 9051 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/266/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 5 października 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Raciąż dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych.
2017 7597 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miasta Raciąż, w granicach, obejmujących tereny w otoczeniu "łącznika" ulicy Konarskiego z ulicą Warszawską oznaczone symbolem obszaru T zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady Miejskiej w Raciąż nr XVII/98/2008 z dnia 24 czerwca 2008r. : Obszar T [o pow. ok. 1,5 ha] - po wschodniej stronie ulicy Warszawskiej ograniczony wschodnią linią rozgraniczającą ulicy Warszawską, północną granicą działek o nr ew. 1594 i 1585, wschodnią granicą działek 1585, 1602, 1604, 1605/2, 1605/1, 1606, 1607/2, do północnej granicy działki nr 1608, aż do wschodniej linii rozgraniczającej ulicy Warszawskiej.
2017 7238 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXX/260/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania stypendiów naukowych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu.
2017 7237 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXX/256/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2003 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 7 marca 2003 w sprawie Statutu Gminy Miasta Raciąż.
2017 7236 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXX/255/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/237/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów
2017 7235 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXX/254/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr IX/55/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Raciążu zmienioną uchwałami nr XXXIV/230/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku oraz nr XXIV/208/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 7234 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXX/253/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/226/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
2017 7233 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXX/250/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miasto Raciąż oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny
2017 7232 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXX/249/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Raciąż
2017 5863 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/247/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2017 5862 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik na terenie miasta Raciąż
2017 5163 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/232/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu
2017 5162 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
2017 2234 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Miasto Raciąż oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2233 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Raciąż, zamieszkałych poza obwodami tych szkół
2017 1836 2017-02-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXV/210/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 stycznia 2017r. na rok 2017
2016 11976 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/208/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr IX/55/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Raciążu zmienioną uchwałą nr XXXIV/230/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 sierpnia 2013 roku
2016 11536 2016-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/200/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/172/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2016 11491 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2016 11490 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/201/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasto Raciąż przez inne niż Gmina Miasto Raciąż osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 11489 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/199/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 10862 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/191/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Raciąż"
2016 10679 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/190/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Miasto Raciąż
2016 10678 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/189/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 10677 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/188/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2016 10676 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII /184/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
2016 9171 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXI/181/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 października 2016r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasta Raciąż w ramach pomocy de minimis
2016 8465 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XX/176/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 września 2016r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasta Raciąż w ramach pomocy de minimis
2016 8464 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XX/175/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 września 2016r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Miasto Raciąż
2016 7939 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XIX/165/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca Uchwałę nr XVIII/160/2016 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2016 7938 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XIX/164/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca Uchwałę nr XVII/147/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w Miejskim Zespole Szkół oraz w Miejskim Przedszkolu w Raciążu.
2016 7937 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XIX/163/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/159/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Raciąż.
2016 6690 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/160/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 6689 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/159/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Raciąż.
2016 6688 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Raciąż
2016 6687 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5372 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XVII/151/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 3 czerwca 2016r. Zmieniająca Uchwałę nr XVI/108/2012 Rady Miejskiej w Raciązu z dnia 04 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu.
2016 5371 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XVII/148/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5370 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XVII/147/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w Miejskim Zespole Szkół oraz w Miejskim Przedszkolu w Raciążu.
2016 4610 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XVI/143/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 4 maja 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 4609 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XVI/139/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 4 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę nr XLII/299/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania stypendiów naukowych i nagród dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu.
2016 3744 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XV/136/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 2306 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XIV/129/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia drogi lokalnej ul. Jesionowej do kategorii dróg gminnych
2016 2305 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XIV/128/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu
2016 2304 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XIV/121/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Miasto Raciąż oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 2303 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XIV/120/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Miasto Raciąż, zamieszkałych poza obwodami tych szkół
2016 2302 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XIV/119/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych przez Gminę Miasto Raciąż
2016 1134 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Miasta Raciąż na rok 2016
2016 847 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Raciążu
2016 391 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasto Raciąż przez inne niż Gmina Miasto Raciąż osoby prawne i osoby fizyczne oraz kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej placówkom niepublicznym
2016 105 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XII /103/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 104 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizację i trybu działania Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015 10888 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania dotacji i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Miasto Raciąż przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka terytorialnego
2015 9497 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XI/97/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9311 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/98/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 9310 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/96/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2015 9309 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2015 9308 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/94/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 8695 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr X/83/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15 października 2015r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Raciążu i nadania jej Statutu
2015 7791 2015-09-24 Uchwała Uchwała nr IX/72/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 7790 2015-09-24 Uchwała Uchwała nr IX/79/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Raciąż
2015 5501 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/59/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 maja 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Raciąż
2015 5500 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 maja 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/242/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych przez Gminę Miasto Raciąż.
2015 5499 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/53/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 maja 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
2015 5498 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 maja 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej
2015 5497 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 maja 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5496 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 maja 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik na terenie miasta Raciąż
2015 3009 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia miejsc targowych na terenie miasta Raciąż.
2015 1763 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizację i trybu działania Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015 730 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/161/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik na terenie miasta Raciąż
2012 1482 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2012 1481 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 7 lutego 2012r. W sprawie zmiany Statutu Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu
2009 4912 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/2009 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie nadania numeracji drogom gminnym
2009 4913 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/2009 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Miasto Raciąż
2009 533 2009-02-27 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2009 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia woli połączenia Gmin Miasto Raciąż i Raciaż.