Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 233

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10631 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XI.65.2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 6 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru
2019 10630 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XI.63.2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 6 września 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Różan
2019 8789 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr X.61.2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2019 8788 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr X.60.2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość, warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego i nagród
2019 7726 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX.58.2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Różan oraz określenia granic obwodu publicznej szkoły podstawowej, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7725 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX.57.2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Różan publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 7724 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX.56.2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 7723 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX.55.2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2019 7722 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX.54.2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty i opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 7721 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX.53.2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska
2019 7720 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX.50.2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Różan
2019 7029 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Placu Obrońców Różana w Różanie
2019 6009 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Różan na lata 2019 – 2023
2019 6008 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru
2019 4671 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Różan
2019 4670 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Różan w roku 2019
2019 4669 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Różan
2019 2530 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2019
2019 1766 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet przysługujących radnym Rady Miejskiej
2019 1765 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 1355 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dyszobaba
2018 13063 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru
2018 13062 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023 na terenie gminy Różan.
2018 13061 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 na terenie gminy Różan
2018 13060 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska w Różanie
2018 12345 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru
2018 12344 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11  kwartałów przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Różan na 2019 rok
2018 12343 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Różan na 2019 rok
2018 10045 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/220/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 10044 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/219/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Różan
2018 7877 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/218/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Różan
2018 7876 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/217/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Różan miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6393 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLII/215/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Różan na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 6392 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLII/214/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Różan na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 6391 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLII/213/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Różan
2018 3160 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XL/202/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia nazwy ulic w mieście Różan
2018 3159 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XL/201/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Różan na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2681 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/200/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Różan na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2680 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/197/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Różan w roku 2018
2018 2679 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/196/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 5 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 2678 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/195/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Różan
2018 1879 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2018
2018 1651 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2018 1650 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/174/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2018 1649 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2018 1648 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/161/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2018 1647 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXX/155/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2018 1448 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2016 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
2018 1446 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2016 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
2018 1445 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2016 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
2018 1444 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/2016 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
2018 627 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/177/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11  kwartałów przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Różan na 2018 rok
2018 625 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/176/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Różan na 2018 rok
2018 41 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/193/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 12337 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/185/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Różan instrumentem płatniczym
2017 11359 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/183/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2017 11358 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/182/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Różan
2017 11354 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/181/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2017 11346 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/180/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty i opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2017 11341 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/179/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 8270 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Różan
2017 8269 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/169/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Różan
2017 5654 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/165/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola samorządowego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Różan oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3588 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXX/153/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Różan dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3587 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXX/152/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola samorządowego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Różan oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 2007 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/139/2016 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2017
2017 1341 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/147/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 31 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym prowadzonym przez Gminę Różan
2016 11834 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/145/2016 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Różanie
2016 11833 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/144/2016 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Różan
2016 10949 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/137/2016 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Różan, na 2017 rok
2016 10948 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/136/2016 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Różan, na 2017 rok
2016 10947 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/135/2016 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Różan
2016 10946 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/134/2016 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Różan
2016 10945 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/133/2016 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 9272 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/2016 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 21 października 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Różan
2016 9271 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/127/2016 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 21 października 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5647 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2016 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia oraz określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych w Gminie Różan
2016 4148 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiani w budżecie gminy na rok 2015
2016 4147 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XII/74/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2016 4146 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2016 4145 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2016 4144 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2016 4143 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2016 4142 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2016 2895 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2016 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Różan
2016 2894 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2016 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 14 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do pierwszej klasy szkoły podstawowej i pierwszej klasy gimnazjum prowadzonych przez Gminę Różan dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania kryteriów
2016 999 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2016
2015 10972 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji w sprawie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
2015 9921 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2015 9920 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/88/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9919 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/87/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji w sprawie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego
2015 9918 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/86/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Różan na 2016 r.
2015 9917 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/85/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Różan na 2016 rok.
2015 9916 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/84/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Różan
2015 8497 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr XII/79/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 września 2015r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2015 8496 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr XII/75/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 września 2015r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Różan konsultacji projektu „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów społecznych na lata 2015 – 2020”.
2015 7975 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2015 6048 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr X/61/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określania warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 4825 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2015 4824 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 4823 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 4822 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Różan
2015 4821 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2015 4078 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VII/47/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Różan w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców
2015 4077 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VII/46/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Różan
2015 2581 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Różan
2015 1182 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2015
2015 151 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Różan na 2015 r.
2015 150 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Różan na 2015 rok.
2015 149 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Różan
2014 10562 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2014 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 10561 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2014 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 10560 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2014 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 9709 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
2014 9093 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/2014 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Różan
2014 8929 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
2014 8886 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
2014 7253 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
2014 7252 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
2014 7251 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
2014 6412 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/2014 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Różan
2014 5532 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
2014 5531 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/61/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
2014 5530 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/59/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2014 5078 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
2014 5077 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XV/101/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
2014 4511 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr X/80/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
2014 4510 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XII/94/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
2014 3816 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2014 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2014 2585 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2014 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia przyznane z pomocy społecznej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”.
2014 2584 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2014 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Różan na lata 2014 – 2018
2014 2583 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/186/2014 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Różanie.
2014 44 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2014
2014 43 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Różanie.
2014 42 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Różan.
2014 41 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 40 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Różan na lata 2014 – 2018
2013 13286 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XX/121/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2013
2013 13285 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
2013 12988 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji w sprawie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
2013 12987 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Różan na 2014 r.
2013 12986 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Różan na 2014 rok.
2013 12985 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym prowadzonym przez Gminę Różan.
2013 8808 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
2013 8807 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr IV/32/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
2013 7438 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 7437 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Różan
2013 7436 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, dla których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Różan udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 7435 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7434 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Różan
2013 6871 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/185/10 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 1 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2013 5777 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Różan
2013 5476 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 3654 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/175/10 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2013 3010 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Różan.
2013 1198 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XX/129/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Różan
2013 1197 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XX/128/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Różan na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1196 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XX/127/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1195 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XX/126/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1194 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XX/125/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1193 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XX/124/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Różan
2013 1192 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XX/123/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty i opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2012 8879 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji w sprawie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
2012 8878 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Różan na 2013 rok.
2012 8877 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Różan na 2013 r.
2012 8876 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Różan.
2012 8875 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok .
2012 8874 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Różan na rok podatkowy 2013.
2012 7387 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 22 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Różan.
2012 7386 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 22 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Różan na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 6370 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/155/09 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 3186 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XI/89/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 26 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 2632 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXX/144/09 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 2348 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr X/81/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Różanie
2012 2347 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr X/79/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 1754 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/147/09 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 852 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Różan na rok podatkowy 2012.
2012 637 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr IX/76/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012
2011 7313 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Różan na 2012 r.
2011 7314 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Różan na 2012 rok.
2011 7311 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Różan na rok podatkowy 2012.
2011 7312 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Różan
2011 7315 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok .
2011 7318 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011 7319 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji w sprawie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
2011 7316 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2011r. uchylająca uchwalę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie Gminy Różan.
2011 7317 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia nazw ulic w mieście Różan
2011 4799 2011-08-20 Uchwała Uchwała nr III/12/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011
2011 4006 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/50/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmian w opisie granic okręgów wyborczych.
2011 3761 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/48/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazwy ulic w mieście Różan.
2011 3762 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/49/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany w opisie granic obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Różan
2011 3763 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/54/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Różanie
2011 3129 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/131/09 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2011 2037 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 1831 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr III/16/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaszewiec
2011 1830 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr III/15/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chełsty
2011 1833 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr III/18/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Dzbądz
2011 1832 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr III/17/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Paulinowo
2011 835 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/24/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2011 836 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/25/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 755 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/21/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia nazwy ulic w mieście Różan.
2010 6946 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/189/10 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 1 października 2010r. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym.
2010 6947 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/190/10 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 1 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2010 6116 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XL/194/2010 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 roku przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Różan na 2011 rok
2010 6115 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XL/193/2010 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Różan na rok podatkowy 2011
2010 6118 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XL/196/10 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 6117 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XL/195/2010 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Różan na 2011 rok
2010 4764 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/107/2008 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2010 4765 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/2008 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2010 3749 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/179/10 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmian w opisie granic okręgów wyborczych
2010 3750 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/180/10 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Różan
2010 3751 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/182/10 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 2396 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/176/10 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Różan
2010 2394 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/171/10 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Różan
2010 2395 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/173/10 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 1402 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/165/10 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Różan
2010 1011 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/168/10 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010
2009 6019 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/152/09 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r. przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Różan na 2010 r.
2009 6018 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/151/09 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Różan na rok 2010
2009 6017 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/150/09 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Różan na rok podatkowy 2010.
2009 6022 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/156/09 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Różan na lata 2009 - 2032”
2009 6021 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/154/09 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6020 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/153/09 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Różan na 2010 rok
2009 4716 2009-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/149/09 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 września 2009r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Różan
2009 2463 2009-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/141/09 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008r. i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Różan
2009 2464 2009-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/142/09 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2009 2465 2009-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/143/09 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 2015 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/137/09 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Różan
2009 2016 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/138/09 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość, warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego i nagród
2009 1195 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/124/2009 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Różan na rok 2009
2009 1196 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/2009 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szygi i Zawady-Ponikiew
2009 1197 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/2009 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Prycanowo i Podborze
2009 877 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/127/2009 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Różan w latach 2009-2013.