Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 286

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11251 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XLIX/280/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk
2019 11250 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 września 2019 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Płońsk i jej jednostkom organizacyjnym
2019 7917 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk
2019 6811 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr XII/105/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny
2019 6810 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 6809 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6808 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr XII/102/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w odniesieniu do świadczeń rzeczowych w tym świadczenia rzeczowego w postaci posiłku dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5644 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr XI/91/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu wsparcia dla najuboższych osób - beneficjentów projektów - „Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku" oraz ”Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku - etap II" realizowany na terenie Gminy Miasto Płońsk
2019 5643 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4173 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4109 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr X/81/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej w Płońsku
2019 4108 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2776 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasto Płońsk.
2019 2775 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2774 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasto Płońsk na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2019 28 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr V/42/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Miasta Płońsk na rok 2019
2018 13312 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr V/54/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 13311 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr V/55/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 13310 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr V/49/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w związku z realizacją zadań w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Płońsku
2018 12833 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/36/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Płońska
2018 12832 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/35/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik na terenie miasta Płońsk
2018 12776 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr IV/37/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II/30/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie opłaty targowej
2018 11964 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/32/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik na terenie miasta Płońsk
2018 11963 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/31/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2018 11962 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/30/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 11961 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/29/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w mieście Płońsku
2018 11960 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/26/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Płońska w 2019 roku
2018 11959 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/24/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2018 11958 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/23/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”
2018 11957 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku
2018 10017 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr LXXIV/552/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 11 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9980 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr LXXIV/548/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów miasta Płońsk, położonych w strefach: północno-centralnej, wschodniej i przemysłowej
2018 9195 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXXII/544/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/202/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku, zmienionej Uchwałą Nr XLI/327/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 2 marca 2017 roku
2018 9194 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXXII/542/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Płońsk
2018 9192 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr LXXII/540/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 września 2018 r. w sprawie określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Płońsk, których właścicielem jest Gmina Miasto Płońsk
2018 8087 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LXX/534/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Zakładzie Karnym w Płocku, Oddział Zewnętrzny w Płońsku, Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Płońsku w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
2018 6781 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXVIII/523/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Płońska.
2018 6611 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXVIII/521/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu przy zbiegu ulic: Żołnierzy Wyklętych i Henryka Sienkiewicza
2018 6610 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXVIII/520/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwalę nr XLIX/280/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk
2018 6609 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXVIII/519/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę NR XLII/334/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk do nowego ustroju szkolnego
2018 5662 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr LXVII/515/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr LXIV/501/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału Gminy Miasto Płońsk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5661 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr LXVII/514/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny
2018 4868 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LXV/507/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr LXI/494/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Miasto Płońsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 4631 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr LXIV/501/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Płońsk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3151 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LXI/494/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Płońsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3150 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LXI/493/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/79/2003 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 28 października 2003 roku w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Gminy Miasta Płońsk - Osiedli
2018 2131 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr LX/484/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Płońsk
2018 2130 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr LX/483/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Płońsk
2018 1339 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr LIX/481/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasto Płońsk na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 1338 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr LIX/480/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 209 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr LVIII/470/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Miasta Płońsk na rok 2018
2017 11146 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr LVII/462/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku
2017 11145 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr LVII/461/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku
2017 11144 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr LVII/459/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku
2017 11143 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr LVII/458/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
2017 11142 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr LVII/455/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/21/93 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 28 kwietnia 1993 roku w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Płońsku
2017 11141 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr LVII/454/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w mieście Płońsku
2017 9892 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr LVI/450/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/505/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie podziału Gminy Miasto Płońsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2017 9891 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr LVI/449/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/307/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Płońsk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 9890 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr LVI/448/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę NR XLII/334/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk do nowego ustroju szkolnego
2017 9889 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr LVI/445/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 9888 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr LVI/444/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 9887 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr LVI/443/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/114/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 9886 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr LVI/442/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2017 9885 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr LVI/441/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku
2017 9884 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr LVI/440/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Płońsk na lata 2018 - 2022
2017 9883 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr LVI/439/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia jednorazowego "Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Płońsk"
2017 9325 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr LV/433/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/283/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w mieście Płońsku
2017 8298 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr LIV/428/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/186/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Płońsk
2017 8297 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr LIV/427/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku
2017 8296 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr LIV/419/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/339/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.
2017 7362 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr LIII/410/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Miasta Płońsk instrumentem płatniczym
2017 7361 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr LIII/409/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Gen. Aleksandra Zawadzkiego w Płońsku
2017 7360 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr LIII/408/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Janka Krasickiego w Płońsku
2017 7359 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr LIII/407/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 19-tego Stycznia w Płońsku
2017 7358 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr LIII/406/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 40-lecia PRL w Płońsku
2017 7357 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr LIII/405/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Bronisława, Bronisławy i Władysława Wieczorków w Płońsku
2017 7356 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr LIII/404/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Adolfa Warskiego w Płońsku
2017 7355 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr LIII/403/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Gen. Zygmunta Berlinga w Płońsku
2017 7354 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr LIII/402/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Róży Luxemburg w Płońsku
2017 7353 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr LIII/401/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Związku Walki Młodych w Płońsku
2017 6024 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr L/392/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk dla terenu położonego przy ul. Klonowej
2017 6023 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr L/391/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk dla terenów położonych w obrębie ulic: Związku Walki Młodych, Warszawskiej, Prostej i Wyszogrodzkiej oraz w obrębie ulic: Płockiej, Warszawskiej, Związku Walki Młodych i 1 – Maja
2017 6022 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr L/390/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk dla terenu położonego przy ul. Żołnierzy Wyklętych
2017 5740 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/384/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 5739 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/377/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Płońsk
2017 5136 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XLV/363/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/41/2004 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli na terenie Gminy Miasto Płońsk zmienionej uchwałą Nr XXIX/222/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 czerwca 2016r. oraz uchwałą Nr XLII/334/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 marca 2017r.
2017 4465 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/352/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 3671 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XLII/339/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny
2017 3618 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/342/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie regulaminu targowisk w Płońsku
2017 3617 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/341/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia miejsc i placów targowych na terenie miasta Płońska
2017 3616 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/334/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk do nowego ustroju szkolnego
2017 2501 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XLI/330/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 2 marca 2017r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/189/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Płońska oraz nadania jej statutu
2017 2500 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XLI/329/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 2 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
2017 2499 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XLI/328/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 2 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 2498 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XLI/327/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 2 marca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXVIII/202/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku
2017 2497 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XLI/326/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 2 marca 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 950 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/316/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w  przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk
2017 24 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/309/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasto Płońsk przez inne niż Gmina Miasto Płońsk osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 23 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/296/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Miasta Płońsk na rok 2017
2016 10505 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/283/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w mieście Płońsku
2016 10504 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/282/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/87/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 września 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku
2016 10503 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku
2016 9260 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/273/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/307/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Płońsk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 9259 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/272/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/186/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Płońsk
2016 9258 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/263/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 października 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 8440 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/258/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 września 2016r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/212/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w mieście Płońsku
2016 8439 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/257/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 września 2016r. zmieniająca uchwałę nr XVI/54/95 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku
2016 8438 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/256/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/307/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Płońsk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 7686 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Płońsk
2016 7685 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/186/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Płońsk
2016 7684 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/235/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Płońska
2016 6087 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/226/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/280/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, łańcucha Burmistrza Miasta Płońsk oraz pieczęci miasta Płońska i zasad ich używania
2016 6086 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej
2016 6085 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/41/2004 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli na terenie Gminy Miasto Płońsk
2016 6084 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/307/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Płońsk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 6083 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6082 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6081 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6080 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Płońsk
2016 6079 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w mieście Płońsku
2016 5028 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/151/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Płońska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 5027 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 maja 2016r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLI/12/2002 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku
2016 5026 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 maja 2016r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku
2016 5025 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 maja 2016r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku
2016 4333 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/318/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2016 4332 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Płońska oraz nadania jej statutu
2016 4331 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Gminę Miasto Płońsk
2016 3030 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 3029 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Płońska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 1114 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 stycznia 2016r. Uchwała Budżetowa Miasta Płońsk na rok 2016
2016 295 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XX/136/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Płońsk
2016 262 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasta Płońska przez inne niż Gmina Miasta Płońska osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 151 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych i nagród sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Płońsk
2015 11693 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Płońsk w wybranych kwartałach miasta
2015 10878 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Płońsk lub jej jednostkom podległym
2015 10877 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest” z terenu nieruchomości położonych w granicach miasta Płońsk.
2015 10876 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/186/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Płońsk
2015 10821 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10820 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10793 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10772 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku
2015 7867 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XV/98/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Areszcie Śledczym w Płońsku, Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Płońsku w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
2015 7866 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XV/87/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 września 2015r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Centrum Kultury w Płońsku
2015 7010 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku
2015 5072 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr X/55/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/450/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku
2015 3264 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Areszcie Śledczym, Szpitalu i Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Płońsku w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
2015 3263 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Miasto Płońsk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 2477 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk, dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Warszawską, Grunwaldzką, a drogą ekspresową S7 oraz obszaru położonego pomiędzy ulicą Wieczorków, a torami kolejowymi
2015 1867 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2015 1866 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/34/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 1833 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 15 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Miasta Płońsk na 2015 rok
2014 10373 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LXII/539/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXXV/307/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Miasto Płońsk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej uchwałą Nr LX/518/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25 września 2014 roku.
2014 10372 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LXII/538/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr LIX/505/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie podziału Gminy Miasto Płońsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 9234 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LX/519/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Areszcie Śledczym, Szpitalu i Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Płońsku w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
2014 9233 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LX/518/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/307/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Miasto Płońsk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 9232 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LX/513/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk
2014 8106 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr LIX/505/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie podziału Gminy Miasto Płońsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 6482 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LVII/494/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Płońsk na prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych w granicach miasta Płońsk
2014 6481 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LVII/493/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 89/83 z dnia 30 grudnia 1983 roku w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 5492 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr LV/484/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/67/2000 z dnia 25 października 2000 roku w sprawie nadania nazw projektowanym ulicom oraz ustalenia ich kategorii
2014 5459 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr LIV/469/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońska dla wybranych obszarów - II etap realizacji
2014 4567 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr LIV/477/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku
2014 4566 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr LIV/476/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie udzielania przez Gminę Miasto Płońsk zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą na terenach Miasta Płońsk w Podstrefie Płońsk Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
2014 4565 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr LIV/475/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy „Park Wolności” parkowi nad rzeką Płonką, pomiędzy ulicami Wolności i Kopernika w Płońsku
2014 4564 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr LIV/471/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2014 4563 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr LIV/470/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2014 3188 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr LIII/462/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Areszcie Śledczym, Szpitalu i Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Płońsku w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
2014 3187 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr LIII/461/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 2991 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr LII/448/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk dla terenów położonych w obrębie ulic: Targowej, Wieczorków, Sienkiewicza
2014 1705 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr LII/450/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku
2014 1548 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr LI/442/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1063 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr LI/443/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2014 167 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/431/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/357/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w mieście Płońsku
2014 166 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/430/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących przyznawanie dodatku energetycznego
2014 165 2014-01-09 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XLIX/426/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 grudnia 2013r.
2013 12951 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/421/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/402/2013 z dnia 24.10.2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku
2013 12950 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/420/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Płońsk
2013 11311 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/406/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 października 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej, na odcinku od ul. Targowej do ul. Klonowej
2013 11310 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XVLII/404/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 października 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2013 11309 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/403/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 11308 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/402/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku
2013 11265 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XLV/385/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Płońsk w wybranych kwartałach miasta
2013 9913 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XLV/395/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 września 2013r. w sprawie określenia przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Miasto Płońsk, zlokalizowanego przy ul. Mikołaja Kopernika
2013 9387 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/382/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 sierpnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7546 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/362/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy "Rondo im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego„ rondu przy zbiegu ulic ks. R. Jaworskiego, Kopernika i Młodzieżowej w Płońsku
2013 7542 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/361/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/186/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Płońsk
2013 6236 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XLI/357/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w mieście Płońsku
2013 5405 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XL/349/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 18 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/310/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5404 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XL/348/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 18 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/309/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Płońsk
2013 3945 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/340/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Płońsk w 2013 roku
2013 1730 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/327/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2013 283 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/310/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 282 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/307/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Miasto Płońsk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 281 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/306/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Miasta Płońsk na rok 2013
2013 267 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/309/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Płońsk
2012 8934 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/296/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 8933 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/295/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 8932 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/294/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik na terenie miasta Płońsk
2012 8931 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/291/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy „Konstytucji 3 Maja” rondu przy ulicy Płockiej, Wolności i 1 Maja w Płońsku
2012 8930 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/290/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy „Rondo im. Nauczycieli Tajnego Nauczania” rondu przy zbiegu ulic Płockiej, Kolejowej i Kopernika w Płońsku
2012 8929 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/281/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/186/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Płońsk
2012 8928 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/280/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, łańcucha Burmistrza Miasta Płońsk oraz pieczęci miasta Płońska i zasad ich używania
2012 7266 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/276/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 18 października 2012r. w sprawie nadania skwerowi przy ulicy Wspólnej nazwy im. Dawida Ben Guriona
2012 7265 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/274/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 18 października 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2012 7264 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/272/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Miasto Płońsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 7263 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/271/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 18 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 7262 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/270/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 18 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku
2012 6037 2012-08-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 5210 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/236/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zasad umieszczania reklam, tablic informacyjnych, plansz na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Miasta Płońsk oraz związanych z tym opłat
2012 5209 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/232/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk dla terenów położonych w obrębie rzeki Płonki
2012 5208 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/224/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie regulaminu umieszczania materiałów reklamowych na słupach ogłoszeniowych należących do Gminy Miasta Płońsk
2012 4835 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/220/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/122/07 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 4834 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/219/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 maja 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Płońsku, powołania tej Rady i nadania jej statutu
2012 4833 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/218/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 maja 2012r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2012 4832 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 maja 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku
2012 3950 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXV/206/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Płońska
2012 3949 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXV/201/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/52/07 z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2012 3061 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Płońsk w 2012 r.
2012 2514 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Płońsk
2012 2357 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miasto Płońsk.
2012 876 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XXII/177/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/108/99 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 listopada 1999 roku w sprawie nadania nazw ulicom projektowanym na oś. "Wiejska II" oraz Uchwały Nr XXXIII/35/2001 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 maja 2001 roku w sprawie zaliczenia istniejących ulic do kategorii dróg gminnych
2012 875 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XXII/176/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zaliczenia nowo powstałych ulic do kategorii dróg gminnych
2012 386 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XXI/165/2011 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Miasta Płońsk na rok 2012
2012 375 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XXI/172/2011 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Płońsk na lata 2012 – 2017
2011 8608 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XX/154/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/88/2003 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie nadania statutu samorządom osiedli nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
2011 8673 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/166/2011 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
2011 8337 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XIX/139/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie nadania nazw projektowanym ulicom
2011 8338 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XIX/151/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Płońska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 6303 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6304 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku
2011 5609 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XVI/122/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 września 2011r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk służebnościami gruntowymi i przesyłu
2011 5610 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XVI/126/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk
2011 5300 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr XV/111/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 6 września 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/108/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Areszcie Śledczym i Szpitalu w Płońsku w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku
2011 4862 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr XIV/108/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Areszcie Śledczym i Szpitalu w Płońsku w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku
2011 4001 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr XIII/104/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/35/2002 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 11 grudnia 2002 roku.
2011 2744 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr XI/86/2011 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w mieście Płońsku
2011 2166 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr IX/74/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/9/2002 z dnia 27 lutego 2002 roku w sprawie nadania nazw ulicom oraz ustalenia ich kategorii.
2011 1200 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr VII/63/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w związku z realizacją zadań w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Płońsku
2011 707 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w mieście Płońsku
2011 708 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr VI/44/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2011 685 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Miasta Płońska na rok 2011
2011 117 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/466/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVI/65/97 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 listopada 1997 r. (Dz. U. Woj. Ciech. Z 1998 r. nr 1, poz. 3) dla wybranych obszarów miasta Płońsk I etap realizacji
2010 6984 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/476/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 6983 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/475/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w roku 2011
2010 6986 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 6985 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku
2010 6170 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LXXX/458/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2010 5120 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/464/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 14 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2010 4061 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr LXXVII/446/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/354/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w roku 2010
2010 3809 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr LXXII/421/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Płońska dla terenów położonych przy ulicach: Brzechwy, Sienkiewicza i Rzemieślniczej.
2010 3769 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr LXX/412/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońska dla terenów położonych przy ulicach: 19 Stycznia, Mazowieckiej, Przemysłowej i Wyszogrodzkiej
2010 3770 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr LXXII/422/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca uchwałę Nr LXX/412/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońska dla terenów położonych przy ulicach: 19-Stycznia, Mazowieckiej, Przemysłowej i Wyszogrodzkiej
2010 2661 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr LXX/416/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w statucie Gminy Miasta Płońsk
2010 2388 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr LXIX/404/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 marca 2010r. w sprawie "Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płońsk"
2010 2386 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr LXIX/402/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w Płońsku przy ul. Przemysłowej
2010 2387 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr LXIX/403/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 marca 2010r. zmieniająca uchwałę nr XV/82/2007 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007 – 2011
2010 2357 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr LXVIII/393/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Płońsku nr LXIII/376/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie nadania nazwy „Solidarności” rondu przy ulicy Grunwaldzkiej i Sienkiewicza w Płońsku
2010 2262 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr LXX/413/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Płońsk lub jej jednostkom podległym
2010 2008 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr LXXI/417/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 6 maja 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu i Areszcie Śledczym w Płońsku w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
2010 1888 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr LXX/410/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu i Areszcie Śledczym w Płońsku w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
2010 1889 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr LXX/414/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale miasta Płońska na stałe obwody głosowania
2010 1890 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr LXX/415/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale miasta Płońsk na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2010 388 2010-02-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/372/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2010 389 2010-02-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/374/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 390 2010-02-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/376/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy „ Solidarności ” rondu przy ulicy Grunwaldzkiej i Sienkiewicza w Płońsku
2009 6833 2009-12-19 Uchwała Uchwała nr LXII/369/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2009 5954 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr LXI/353/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2009 5955 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr LXI/354/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w roku 2010
2009 5111 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/348/2009 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 października 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Płońsk przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2009 3515 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr LIII/318/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
2009 3514 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr LIII/310/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 czerwca 2009r. o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Płońsku Nr XXXIII/34/2001 z dnia 30 maja 2001 roku w sprawie nadania nazw ulicom oraz ustalenia ich kategorii
2009 3517 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr LIII/322/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmian w statucie Gminy Miasta Płońsk
2009 3516 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr LIII/319/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy, obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2009 3225 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr L/292/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2006 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie opłat za korzystanie z mienia komunalnego
2009 3226 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr L/291/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie regulaminu targowisk w Płońsku
2009 3227 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr L/295/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 1 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2009 2588 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/278/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia bonifikat od ceny sprzedawanych komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Płońsku przy ul. Północnej 15 B
2009 2153 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/268/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/223/08 Rady Miejskiej z dnia 20 listopada 2008r. dotyczącej uchwalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w roku 2009
2009 1616 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/269/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Areszcie Śledczym i Szpitalu w Płońsku w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.
2009 1389 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/260/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę nr XLIV/94/2005 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płońska
2009 1386 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/255/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 1388 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr Nr XLVII/259/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie ustalenia bonifikat od ceny sprzedawanych komunalnych lokali mieszkalnych
2009 1387 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr Nr XLVII/258/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie ustalenia bonifikat od ceny sprzedawanych komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Płońsku przy ul. Św. M. M. Kolbe 9
2009 1060 2009-03-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/252/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płońska na rok 2009
2009 695 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/251/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/72/2005 z dnia 19 października 2005 roku w sprawie ustalenia bonifikat od ceny sprzedanych komunalnych lokali mieszkalnych