Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 357

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10798 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowe Miasto nad Pilicą na działkach nr: 2198, 295/8, 295/3, 131/1, 2083 , 937, 938, 939, 940, 941, 753, 755, 757, 758, oraz części działki nr 800/2, położonych w Nowym Mieście nad Pilicą
2019 9714 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.
2019 8073 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci i wyżywienie w Żłobku Samorządowym prowadzonym przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą
2019 8072 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/73/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023.
2019 8071 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/72/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023.
2019 7237 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w prawo własności tych gruntów
2019 7236 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.
2019 4758 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4757 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/260/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą
2019 4756 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą
2019 4755 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
2019 4754 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą instrumentem płatniczym.
2019 2400 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie opłaty od posiadania psów
2019 2399 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2398 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso od podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 1631 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z warunkami i trybem jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 728 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłat targowych
2019 727 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2019 726 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli lub innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 725 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
2019 724 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Nowe Miasto nad Pilicą na 2019 rok w gminie Nowe Miasto nad Pilicą na 2019 rok
2019 723 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Nowe Miasto nad Pilicą na 2019 rok
2019 722 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 721 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
2019 720 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 719 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 718 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
2019 717 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019
2019 716 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2019-2032
2018 12558 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z warunkami i trybem jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 12557 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 11973 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2018 11972 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 11971 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2019 rok.
2018 11970 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 11969 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 10396 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LII/345/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 10395 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LII/342/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
2018 9624 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LI/331/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/295/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 kwietnia 2018 r. sprawie podziału Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na stałe obwody głosowania
2018 9548 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/330/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą
2018 9547 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/328/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą
2018 9546 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/327/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uznania za park miejski terenu położonego w Nowym Mieście nad Pilica w rejonie ulic: Tomaszowska, Mostowa i Góra
2018 8574 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr L/323/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Nowym Mieście nad Pilicą.
2018 8573 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr L/322/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w Przedszkolu Samorządowym prowadzonym przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą
2018 8572 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr L/321/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom, obniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Pilicą.
2018 8571 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr L/320/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/153/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci i wyżywienie w Żłobku Samorządowym, prowadzonym przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą ze zmianami
2018 8570 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr L/319/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 8569 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr L/318/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą
2018 8568 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr L/317/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8567 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr L/316/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Pilicą.
2018 7710 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/310/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą
2018 7709 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/309/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/308/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą
2018 7485 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/307/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.
2018 6970 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/308/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą
2018 6969 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/307/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.
2018 4996 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/296/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondom
2018 4823 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/295/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na stałe obwody głosowania
2018 4822 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/294/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
2018 3647 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/291/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2613 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/284/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
2018 1797 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLI/272/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony pomnika przyrody
2018 1793 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLI/270/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Pilicą.
2018 516 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XL/266/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso od opłat targowych
2018 514 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XL/264/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018
2018 512 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XL/263/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2018-2025
2017 11749 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/260/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą
2017 11748 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/259/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Franciszki Siedliskiej w Żdżarach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Bł. Franciszki Siedliskiej w Żdżarach
2017 11747 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
2017 11746 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/257/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Nowe Miasto nad Pilicą na 2018 rok
2017 11745 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Nowe Miasto nad Pilicą na 2018 rok
2017 11743 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/253/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 11742 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/252/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2017 11740 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/251/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2018 rok
2017 11739 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
2017 11738 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/249/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 11737 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/248/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2018 rok.
2017 11736 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/247/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 8790 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Żłobka Samorządowego w Nowym Mieście nad Pilicą
2017 5647 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/226/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków
2017 4490 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
2017 2798 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2017 2213 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.,, Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracji Nowe Miasto nad Pilicą,, oraz studium wykonalności.
2017 1706 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/187/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso od opłat targowych
2017 1705 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/110/2007 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia miejsc i zasad funkcjonowania targowisk miejskich
2017 1704 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
2017 1703 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, dla dzieci do lat 5-ciu.
2017 1702 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
2017 331 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/186/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2016-2021
2017 317 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017
2017 315 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2016r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2017-2022
2016 12001 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso od opłat targowych
2016 10722 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2016 10721 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Nowe Miasto nad Pilicą na 2017 rok
2016 10720 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Nowe Miasto nad Pilicą na 2017 rok
2016 10719 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 19 lutego 2015roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 10718 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 19 lutego 2015roku w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso od podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2016 10717 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2017 rok
2016 10716 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2016 10715 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 10714 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 10713 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 10712 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2017 rok.
2016 10711 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
2016 10710 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2016 8631 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/71/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 24 września 2015 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą i nadania Statutu.
2016 8630 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 września 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
2016 8629 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/153/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci i wyżywienie w Żłobku Samorządowym, prowadzonym przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą
2016 7933 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXII/154/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Pilicą oraz nadania mu statutu
2016 7928 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci i wyżywienie w Żłobku Samorządowym prowadzonym przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą
2016 5934 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Pilicą oraz nadania mu statutu
2016 5933 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVI/175/2005 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie aktu o utworzeniu Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Pilicą i nadania jej Statutu.
2016 5932 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXI/145/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/134/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/175/2005 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie aktu o utworzeniu Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Pilicą i nadania jej Statutu.
2016 5931 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
2016 5930 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5929 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5928 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z warunkami i trybem jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 5927 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
2016 4679 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XX/134/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/175/2005 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie aktu o utworzeniu Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Pilicą i nadania jej Statutu.
2016 3063 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 marca 2016r. zmiany Statutu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
2016 3055 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 marca 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji.
2016 1596 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji.
2016 1595 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2016 1295 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą
2016 1294 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Pilicą.
2016 1293 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą na 2016 rok
2016 1292 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą na 2016 rok
2016 367 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/92/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015 r w sprawie opłaty targowej
2016 366 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w uchwale nr XVI/90/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2016 rok
2016 365 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/89/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2016 364 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/86/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2016 363 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w uchwale nr XVI/84/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny
2016 362 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/82/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego
2016 361 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2016
2016 360 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2016-2021
2016 314 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
2016 313 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr IX/53/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą zadania własnego Powiatu Grójeckiego, polegającego na prowadzeniu Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą.
2015 10777 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/84/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny
2015 10715 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10714 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2015 10713 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2016 rok
2015 10712 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 10711 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 10710 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 10709 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2015 10708 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 10707 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2016 rok.
2015 10706 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego
2015 10705 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/81/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
2015 8800 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 24 września 2015r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą i nadania Statutu.
2015 8799 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 24 września 2015r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Nowym Mieście nad Pilicą i nadania Statutu.
2015 7115 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.
2015 7114 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr X/59/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej przy ul. Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.
2015 7113 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu/z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów i warunków sprzedaży tych napojów
2015 5551 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 maja 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu/z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów i warunków sprzedaży tych napojów
2015 4566 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/293/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 11 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 4190 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/36/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 marca 2015r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016
2015 4189 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej przy ul. Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą.
2015 4188 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/34/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą.
2015 3640 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/32/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2015 3639 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/31/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą
2015 3638 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/28/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki szkoleniowe i osiągnięcia w działalności sportowej
2015 3637 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/27/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyznawania Nagród Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2015 2179 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2178 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso od podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 1762 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/15/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/240/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 25 września 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego
2015 1761 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/14/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
2015 1760 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/10/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2015-2020
2015 1287 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/11/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015
2015 282 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/280/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 10920 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr LV/344/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2014 10919 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr LV/343/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2015rok
2014 10918 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr LV/342/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 10917 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr LV/341/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 10916 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr LV/340/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 10915 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr LV/339/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 10914 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr LV/338/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2015 rok.
2014 10913 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr LV/337/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 10379 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/301/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 2 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 9929 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLV/268/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 9708 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/262/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 9341 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LIII/332/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 września 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą.
2014 9112 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/248/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 8990 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLII/244/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 8727 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XL/239/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 8590 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/238/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 6 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 8530 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/224/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 8460 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/229/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 8294 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr LI/324/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.
2014 8293 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr LI/323/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z pomostu do cumowania kajaków przy rzece Pilicy w Nowym Mieście nad Pilicą
2014 8069 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 7604 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/213/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 7374 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 7307 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr L/313/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
2014 6728 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 6224 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok.
2014 6223 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok.
2014 6195 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/310/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu.
2014 6194 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/307/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2013.
2014 6193 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/306/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok.
2014 5728 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/168/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok.
2014 5120 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/305/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 2 maja 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2014-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2021”.
2014 5119 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/304/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 2 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXII/190/2013 z dnia 01 lutego 2013 roku dotyczącej utworzenia na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą stałych obwodów głosowania
2014 5118 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/303/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 2 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale nr XXVII/148/2012 z dnia 12 października 2012 roku dotyczącej podziału Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 5117 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/302/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 2 maja 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2014-2020.
2014 5070 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/151/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok.
2014 4656 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 12 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok.
2014 3388 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXV/133/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok.
2014 3326 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok.
2014 3258 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok.
2014 2943 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok.
2014 2780 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XX/116/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok.
2014 2745 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok.
2014 2677 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/300/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 11 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
2014 2676 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/299/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 11 marca 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą.
2014 2675 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/298/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 11 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.
2014 2674 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/294/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 11 marca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2014-2020.
2014 2575 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XVLII/296/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 11 marca 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2574 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/295/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 11 marca 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2014 2569 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/281/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2014-2020.
2014 2521 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 maja 2012r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok.
2014 1655 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XLV/275/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 1654 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XLV/269/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2014-2020.
2014 995 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLV/272/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 994 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLV/270/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 245 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/267/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/240/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 25 września 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
2014 244 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/265/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014
2014 243 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/264/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2014-2020
2014 242 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/263/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2013-2018.
2013 12718 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/261/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/202/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 12717 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/258/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”
2013 12716 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/257/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2013 12715 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/256/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok
2013 12714 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/255/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 12713 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/254/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 12712 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/253/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 12711 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/252/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 12710 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/251/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2014 rok.
2013 12709 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/250/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 12708 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/249/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2013-2018.
2013 11297 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XLII/245/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2013-2018.
2013 10533 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XLI/242/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 11 października 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2013-2018.
2013 9986 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XL/240/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2013-2018.
2013 9582 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 6 września 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 9581 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/236/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 6 września 2013r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso od podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2013 9287 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVIII/234/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/188/2001 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą.
2013 9286 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/233/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie.
2013 9285 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/232/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowym Mieście nad Pilicą na lata 2013-2016.
2013 9284 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/209/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
2013 9283 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2013-2018.
2013 8802 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok
2013 8032 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/227/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta na terenie obejmującym działki nr ew. 1869, 696, 1835, 1836/2 położone pomiędzy cmentarzem a terenem Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą.
2013 8031 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 8030 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2013-2018.
2013 7947 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2013 7593 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2013-2018.
2013 7592 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/221/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2012.
2013 7591 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.
2013 6131 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą Nr XXVII/149/2012 z dnia 12 października 2012 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.
2013 6130 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 maja 2013r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2013 roku.
2013 6129 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 maja 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą.
2013 6128 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/214/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 maja 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2013-2018.
2013 5385 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
2013 5384 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2013 roku.
2013 5383 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/205/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 5382 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/204/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5381 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2013-2018.
2013 4328 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 4327 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4326 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 15 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4325 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 15 marca 2013r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 4324 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII /197/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 15 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2013-2018.
2013 3640 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLV/281/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok
2013 2409 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zasad polityki czynszowej
2013 2408 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/193/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/240/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 25 września 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego
2013 2407 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/192/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie zmian w uchwale nr XXIX/161/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2013 – 2017” i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2013 2406 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/184/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso od opłat targowych
2013 2405 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą stałych obwodów głosowania.
2013 2404 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/186/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2013-2018.
2013 1207 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2013 ROK
2013 877 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso od opłat targowych
2013 876 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2013 - 2018
2013 875 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2012-2015
2013 874 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXX/179/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/156/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą a dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2013 873 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXX/176/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zasad polityki czynszowej
2013 872 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXX/174/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 871 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXX/173/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 870 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXX/171/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą, składanej przez władającego nieruchomością
2013 869 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXX/172/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 868 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXX/170/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
2013 867 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXX/169/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2012-2015
2012 9712 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”
2012 9711 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/164/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
2012 9710 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Pilicą.
2012 9709 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/161/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2013 – 2017” i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2012 9708 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2012 9707 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/ 2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok
2012 9706 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/158/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 9705 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 9704 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 9703 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 9702 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/154/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2013 rok.
2012 9701 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/153/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
2012 9700 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/152/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2012-2015
2012 7614 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/234/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 r.
2012 7509 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 października 2012r. w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą „Natura”.
2012 7254 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 12 października 2012r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.
2012 7253 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 12 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 7252 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 12 października 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2012-2015
2012 6885 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 14 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działek nr 214, 215, 216 i 217 położonych w miejscowości Sacin w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą na obszarze oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolami od a do d.
2012 6776 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 14 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.
2012 6775 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 14 września 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2012-2015
2012 6603 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XLI/255/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2012 6421 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XXV/138/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z dworca autobusowego i przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowe Miasto nad Pilicą.
2012 6420 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2012-2015
2012 5874 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Pilicą
2012 5873 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2012-2015
2012 5533 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2012 roku.
2012 5532 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2012 roku.
2012 5531 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2012 roku.
2012 5530 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą.
2012 5529 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2012-2015
2012 4922 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.
2012 4921 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XXII/119/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2011 rok.
2012 4387 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 11 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
2012 4386 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmiany Rozporządzenia Nr 66 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2008 r w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Powiatu Grójeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 196, poz. 7027)
2012 4385 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 11 maja 2012r. w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą „Natura”.
2012 4384 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2012-2015
2012 4290 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/117/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2012-2015
2012 4289 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/115/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2012 roku.
2012 3005 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 marca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą.
2012 3004 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/240/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 25 września 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
2012 3003 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 marca 2012r. w sprawie wyznaczenia przystanków komunikacyjnych położonych na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz dworca autobusowego
2012 3002 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 marca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2012-2015
2012 652 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/008 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 3 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok
2011 5361 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 6 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2011 5362 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 r.
2011 2918 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działek nr 214, 215, 216 i 217 położonych w miejscowości Sacin w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą na obszarze oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolami od A do D.
2011 223 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2010-2014
2010 2078 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLV/282/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 kwietnia 2010r. o zmianie uchwały Nr XLIV/278/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w sprawach należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Nowe Miasto nad Pilicą oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 2079 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLV/286/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich, oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.
2010 2080 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLV/289/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą.
2010 274 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2008 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok
2010 239 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/254/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010
2009 7092 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XLI/256/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/247/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 20 listopada 2009r
2009 7093 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XLI/257/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowe Miasto nad Pilicą dla działek o numerach ewidencyjnych 878 i 879, na obszarze oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolami; A, B, C, D-A w Nowym Mieście nad Pilicą
2009 7094 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XLI/258/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich resztek
2009 4675 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/240/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 25 września 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego
2009 4393 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII /235 /2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2009 3163 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/2009 z dnia 29 maja 2009r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Nowe Miasto nad Pilicą
2009 2807 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/2009 z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2009 – 2012”
2009 687 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso od opłat targowych na 2009 rok.
2009 688 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto nad Pilicą w miejscowości Jankowice – „Folwark”, na obszarze oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolami od a do l.
2009 139 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2008 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2008 r.
2009 138 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXX/193/2008 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2009 rok.
2009 140 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXX/196/2008 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 grudnia 2008r. o zmianie uchwały nr XXIX/182/2008 w sprawie ustalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2009 rok.
2009 142 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXX/198/2008 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 grudnia 2008r. o zmianie uchwały nr XXIX/192/2008 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad. Pilicą z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą.
2009 141 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXX/197/2008 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 grudnia 2008r. o zmianie uchwały nr XXIX/184/2008 w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2008 rok.