Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 10

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2821 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk – Etap I
2017 2206 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020.
2017 2205 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”na lata 2014-2020.
2016 3726 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XX/127/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku.
2010 2726 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/345/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 maja 2010r. zmieniająca uchwałę XLI/296/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 4739 2009-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/276/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10 września 2009r. w sprawi określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Nasielsk.
2009 3243 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 19 maja 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu odpadów stałych i płynnych oraz omiatania
2009 542 2009-02-27 Uchwała Uchwała nr XXX/202/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budzetu miasta i gminy Nasielsk na rok 2009.
2009 248 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie: likwidacji Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Nasielsku.
2009 64 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXX/204/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Nasielsk