Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 164

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3918 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/62/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2019 rok.
2019 3917 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/56/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2019 3916 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/50/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 19 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2300 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr III/48/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2019 rok.
2019 1259 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr II/21/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2019 1258 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Myszyniec
2019 1257 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 1256 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 1255 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr II/25/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Myszyniec na 2019 rok.
2018 10789 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/286/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych
2018 10788 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/285/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 15 października 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myszyniec
2018 8644 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/278/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 4 września 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myszyniec
2018 8643 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/277/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 4 września 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8642 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/271/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych
2018 6955 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/267/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Myszyniec Stary
2018 6954 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/265/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6001 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/239/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Myszyniec na lata 2018-2021
2018 5663 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/238/17 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Myszyniec na 2018 rok
2018 5113 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXV/260/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 5112 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXV/258/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Myszyniec
2018 3351 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/242/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Myszyniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3350 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/241/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Myszyniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3349 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/240/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 459 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/226/17 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 457 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/223/17 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 455 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/222/17 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnej Administracji Placówek Oświatowych
2017 4068 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/186/17 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 250815W Cięćk-Wykrot
2017 4067 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/184/17 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dorocznej nagrody za osiągnięcia w tworzeniu i upowszechnianiu kultury oraz działalności społecznej imienia Stanisława Sieruty
2017 4066 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/183/17 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dorocznej nagrody za osiągnięcia sportowe
2017 4065 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/180/17 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie statutu Gminnej Administracji Placówek Oświatowych
2017 4064 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/179/17 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu
2017 4063 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/178/17 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 605 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XVI/170/17 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego
2017 603 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/168/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Myszyniec na 2017 rok.
2017 229 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/164/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Myszyńcu
2016 9645 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/154/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 26 października 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Myszyniec na lata 2017-2022
2016 9644 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/152/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myszyniec oraz wprowadzenia zwolnień
2016 9643 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/149/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
2016 9642 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/144/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i stawek opłaty targowej oraz poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 9641 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/141/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 26 października 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 6343 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XII/130/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6342 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XII/129/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Myszyniec
2016 6341 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XII/128/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6340 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XII/127/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Myszyniec
2016 6339 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XII/126/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Myszyniec Stary
2016 6338 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XII/120/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2016 6337 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XII/119/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki
2016 6336 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XII/118/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2016 4953 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XI/106/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu
2016 4952 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr IX/97/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Myszyniec na 2016 rok
2016 4703 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr XI/109/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Myszyniec
2016 2852 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr X/101/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Myszyniec
2016 2728 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr IX/90/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Myszyniec
2016 800 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr IX/91/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 11484 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr VIII/79/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Myszyniec
2015 11483 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr VIII/78/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Myszyniec
2015 11482 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr VIII/77/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 11481 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr VIII/76/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 11480 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr VIII/70/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 10644 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr VIII/74/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 10643 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr VIII/73/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Myszyniec
2015 10642 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr VIII/72/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myszyniec oraz wprowadzenia zwolnień na rok podatkowy 2016
2015 10641 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr VIII/71/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i stawek opłaty targowej oraz poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 8517 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr VII/65/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 21 września 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego
2015 8516 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr VII/62/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 21 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Myszyniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 8515 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr VII/61/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 21 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Myszyniec
2015 8514 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr VII/59/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 21 września 2015r. w sprawie zaliczenia dwóch odcinków dróg do kategorii dróg gminnych
2015 4484 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr V/45/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Myszyniec
2015 4483 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr V/44/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Myszyniec
2015 2321 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/297/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 15 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Myszyniec na 2014 rok.
2015 1745 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr III/13/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Myszyniec na 2015 rok.
2014 10958 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/300/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 16 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Wykrot
2014 10957 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/299/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 16 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Wydmusy
2014 9173 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/295/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 15 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/274/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Myszyniec
2014 9172 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/294/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 15 września 2014r. w sprawie określenia granic obwodu Publicznego Gimnazjum w Myszyńcu
2014 9171 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/292/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 15 września 2014r. w sprawie zmiany opisu siedziby obwodowej komisji wyborczej w Białusnym Lasku
2014 9030 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/240/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Myszyniec na 2013 rok.
2014 8778 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/224/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Myszyniec na 2013 rok.
2014 8240 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXV/218/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Myszyniec na 2013 rok.
2014 7988 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/204/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Myszyniec na 2013 rok.
2014 7035 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/276/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 7034 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/275/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego
2014 7033 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/274/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Myszyniec
2014 7032 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Myszyniec
2014 7031 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/272/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Myszyniec
2014 7030 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/271/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Myszyniec
2014 7029 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/270/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Myszyniec
2014 7028 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/269/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań
2014 3422 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/247/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Myszyniec na 2014 rok.
2014 1564 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/253/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy osobom i rodzinom w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020
2014 540 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/243/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Myszyniec Stary
2013 13264 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/239/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Myszyniec
2013 13263 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/238/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 13262 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/232/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Myszyniec obejmującego obszar gruntów położonych na terenie wsi Myszyniec Stary
2013 13261 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/228/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2013 13260 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/227/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2013 13259 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Myszyńcu
2013 10191 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/223/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy Myszyniec niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 10190 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/221/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszyńcu
2013 9850 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXV/215/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 9691 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXV/214/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Myszyniec
2013 9598 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXV/213/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 9597 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXV/212/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Myszyniec
2013 9596 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXV/207/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Myszyniec
2013 7989 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Białusnym Lasku.
2013 6634 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/202/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 10 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6633 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6632 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Myszyniec
2013 4986 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 4907 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Myszyniec
2013 4906 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/192/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Myszyniec
2013 4066 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/178/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zaliczenia ulic: Modrzewiowej, Akacjowej, Dębowej i Lipowej w Myszyńcu do kategorii dróg gminnych.
2013 2582 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXI/171/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Myszyniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1614 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/175/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Myszyniec na 2013 rok.
2013 1613 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/169/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Myszyniec
2013 1184 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXI/168/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
2013 1183 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXI/167/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1182 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXI/166/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1181 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXI/165/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 1180 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXI/164/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Myszyniec
2013 269 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/157/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Myszyniec
2013 268 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/153/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 9479 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 16 października 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy Myszyniec niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 9478 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/148/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Myszyniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 9448 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2012 8288 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 16 października 2012r. w sprawie utworzenia Punktu przedszkolnego w Myszyńcu
2012 8287 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 16 października 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Myszyniec na lata 2012-2016
2012 6297 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XVI/130/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Myszyniec Stary
2012 6014 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XV/122/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2012 6013 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XV/121/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 20 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i stawek opłaty targowej oraz poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 6012 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XV/117/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Myszyńcu
2012 6011 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XV/116/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Myszyniec
2012 3119 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIII/101/11 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Myszyniec na 2012 rok.
2012 1738 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XX/175/09 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1737 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XIX/167/09 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1736 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/156/09 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 283 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVII/146/08 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012 284 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/127/08 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 8631 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XII/87/11 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu
2011 7768 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/88/11 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2011 7770 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/90/11 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myszyniec oraz wprowadzenia zwolnień na rok podatkowy 2012
2011 7769 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/89/11 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Myszyniec na rok podatkowy 2012
2011 7188 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/77/11 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 3 października 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszyńcu
2011 7189 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/78/11 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 3 października 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu
2011 4884 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr X/69/11 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszyńcu
2011 4885 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr X/70/11 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 8 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu
2011 4886 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr X/72/11 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Myszyniec
2011 4331 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr IX/62/11 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Myszyńcu
2011 4333 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr IX/64/11 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Myszyniec Stary
2011 1162 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/17/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany nazwy Myszynieckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji i nadania statutu Regionalnemu Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego
2010 6623 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Myszyniec.
2010 6624 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/214/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Myszyniec
2010 6505 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/230/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Myszyniec na rok podatkowy 2011
2010 6506 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myszyniec oraz wprowadzenia zwolnień na rok podatkowy 2011
2010 6508 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2010 1880 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/09 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Myszyniec na 2010 rok
2010 734 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XIII/120/08 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 21 lipca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 735 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/123/08 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 2926 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XX/170/09 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Myszyniec
2009 2925 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XX/169/09 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Myszyniec
2009 2924 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/155/09 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendium sportowego oraz ustanawiania nagród i wyróżnień dla zawodników posiadających licencję zawodnika, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we spółzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2009 2181 2009-05-31 Uchwała Uchwała nr XV/124/08 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Myszyniec
2009 2183 2009-05-31 Uchwała Uchwała nr XVII/147/08 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Myszyniec na 2009 rok
2009 2182 2009-05-31 Uchwała Uchwała nr XVII/141/08 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Myszyniec