Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 334

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11144 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XI/80/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego działki o nr ew. 93/2, 94/4, 94/6 położone w miejscowości Adamowice.
2019 10965 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/78/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie
2019 9879 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/74/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/284/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów
2019 9878 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/68/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mszczonów oraz określenia granic ich obwodów
2019 9877 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/67/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i młodsze zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów
2019 9188 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr X/75/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia.
2019 8885 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/55/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Informacji w Mszczonowie
2019 7593 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/58/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia statutów sołectw
2019 7592 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia statutów sołectw
2019 6731 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/53/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/418/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 września 2018 roku w sprawie warunków udzielenia osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 5814 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mszczonów
2019 4276 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Mszczonów za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2019 4275 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad korzystania z obiektu „Hala Sportowa” w Mszczonowie, ul. Szkolna 1 i znajdujących się w nim urządzeń oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tego obiektu i urządzeń
2019 4274 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad korzystania z obiektu „Termy Mszczonów” w Mszczonowie, ul. Warszawska 52 i znajdujących się w nim urządzeń oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tego obiektu i urządzeń
2019 3864 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mszczonów na lata 2019-2024
2019 3863 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mszczonów
2019 3680 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2019
2019 3645 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 3587 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mszczonów
2019 2994 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/44/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2993 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady komunalne w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2992 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie zaliczenia nowowybudowanej drogi do kategorii dróg gminnych
2019 2991 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia nowowybudowanej drogi do kategorii dróg gminnych
2019 2420 2019-02-22 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2018 r. GMINY MSZCZONÓW Rady Miejskiej w Mszczonowie
2019 680 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023
2019 679 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania, dowozu posiłków oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 443 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Wręcza oraz fragment miejscowości Wręcza A.
2018 13160 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i informacji o gruntach
2018 13159 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
2018 13158 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny i informacji o lasach
2018 12985 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Mszczonów.
2018 11908 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr LVII/423/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 10807 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LVI/415/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mszczonów
2018 10735 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LVII/427/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2018 10415 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LVI/418/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie warunków udzielenia osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2018 9868 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LVI/416/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mszczonów
2018 8396 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LV/408/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady komunalne w drodze inkasa i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 8395 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LV/409/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 8178 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia.
2018 8125 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr LV/406/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Mszczonów
2018 8124 2018-08-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie
2018 7874 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LIII/391/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego działkę nr ew. 25/11 położoną w miejscowości Badów Górny.
2018 7087 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/385/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
2018 7086 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/384/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sosnowica
2018 6420 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LI/378/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków-Towarzystwo, fragment miejscowości Lublinów oraz fragment miejscowości Czekaj.
2018 5820 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LII/382/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie
2018 5413 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr L/365/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów.
2018 5412 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr L/370/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego część działek o nr ew. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 i 114 położonych w miejscowości Wymysłów.
2018 5411 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr L/369/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 1643/4 i 1643/1 w ich granicach ewidencyjnych.
2018 5410 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr L/364/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów.
2018 3669 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr L/368/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Mszczonów na obwody głosowania
2018 3668 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr L/367/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Mszczonów na okręgi wyborcze
2018 3667 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr L/366/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2018
2018 2085 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/353/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 419/2, 918/13, 918/14, 918/15, 918/17, 918/18 w ich granicach ewidencyjnych.
2018 1704 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/352/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Mszczonów, przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
2018 1137 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/342/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badów Górny - Obszar II.
2018 111 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/349/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MSZCZONÓW NA 2018 ROK
2018 110 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/341/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody.
2017 11202 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/333/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicom we wsiach Marków Towarzystwo, Czekaj i Lublinów
2017 11201 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/332/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsiach Zbiroża i Pieńki Strzyże
2017 11200 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/331/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsiach Długowizna i  Grabce Wręckie
2017 10556 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XLV/319/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/312/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 października 2017r. (Dz. U. Woj. Maz. z 2017r. poz. 9628) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
2017 9874 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/305/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie” i nadania jej statutu
2017 9629 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/313/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2017 9628 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/312/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
2017 9627 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/311/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny i informacji o lasach
2017 9626 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/310/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i informacji o gruntach
2017 9625 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/300/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Józefpolskie oraz fragment miejscowości Marków -Towarzystwo – Obszar I
2017 8456 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/308/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 8455 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/303/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mszczonów oraz warunków i  zasad korzystania z przystanków
2017 7818 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XLII/292/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 16 sierpnia 2017 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIASTA MSZCZONOWA
2017 6300 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XL/284/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów
2017 5899 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/276/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce-Towarzystwo i Grabce Wręckie - Obszar I.
2017 5898 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ewid. 854, 855, 918/5 w ich granicach ewidencyjnych.
2017 5664 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2017
2017 4675 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/263/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miasta Mszczonowa.
2017 4282 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 3246 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/261/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie
2017 3077 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badowo-Dańki.
2017 2780 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/254/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszczonów
2017 2779 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Mszczonów
2017 2124 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/257/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2123 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/258/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady komunalne w drodze inkasa i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1784 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/237/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Ciemno - Gnojna.
2017 1447 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w prowadzonych przez Gminę Mszczonów przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.
2017 1446 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/241/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 865 2017-01-27 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXII/230/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2016r. na rok 2017.
2017 362 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Gąba.
2017 179 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/238/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Badowo-Dańki
2016 11264 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/310/06 z dnia 28 marca 2006r. w sprawie warunków przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
2016 10227 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 10226 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2016 9931 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 5 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Sosnowica
2016 9633 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Dworek
2016 9631 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach Badowo-Dańki i Sosnowica
2016 9051 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 1112/2 i 1112/3 w ich granicach ewidencyjnych
2016 9050 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 września 2016r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MSZCZONOWA OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI O NR EW. 1778/12, 1778/15 I 1778/16 W ICH GRANICACH EWIDENCYJNYCH
2016 7978 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 września 2016r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia.
2016 7265 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXV/182/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonania zadania.
2016 7264 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Adamowice, fragment miejscowości Gurba i fragment miejscowości Powązki
2016 6943 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Wręckie.
2016 6831 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie
2016 6830 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Osuchów
2016 6259 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonania zadania.
2016 5369 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
2016 4785 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XXII/158/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wręcza
2016 4784 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XXII/157/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Pieńki Strzyże
2016 4783 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XXII/153/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 kwietnia 2016r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI BADOWO - DAŃKI ORAZ FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI BADOWO - MŚCISKA.
2016 4185 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XXI/146/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2016
2016 3269 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXXI/145/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie
2016 2682 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XX/140/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia lokalizacji oraz regulaminów targowisk gminnych
2016 397 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVII/122/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mszczonowie
2016 396 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XIV/92/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 października 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych zaliczonych do dróg gminnych na podstawie art.10. ust.5 ustawy o drogach publicznych
2016 309 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mszczonów
2016 121 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 10 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa Gminy Mszczonów na 2016 rok
2015 11491 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/106/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2015 11188 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/99/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 października 2015r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI GRABCE - TOWARZYSTWO
2015 11187 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/93/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 października 2015r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MSZCZONOWA OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI O NR EW. 1778/13, 1496/4, 1971/1, 1971/3, 1971/4 W ICH GRANICACH EWIDENCYJNYCH
2015 9618 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVI/115/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2015 9617 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVI/114/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Mszczonów
2015 9616 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVI/113/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji o gruntach na podatek rolny
2015 9615 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVI/112/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny
2015 9614 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVI/111/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 9613 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVI/110/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.
2015 9032 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XV/100/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2015 8692 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIII/84/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2015 8691 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIII/77/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 8690 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIII/76/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 8689 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIII/75/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów
2015 8688 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIII/74/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi
2015 8687 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIII/73/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 8686 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIII/72/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 7608 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr XII/62/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych
2015 7597 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr XII/63/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania
2015 7040 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr IX/48/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 maja 2015r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIASTA MSZCZONOWA
2015 4081 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VII/37/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2015
2015 4080 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/34/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady komunalne w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 4079 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/33/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 4 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 3184 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/25/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 4 marca 2015r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI MARKÓW-ŚWINICE, WRĘCZA, ŚWINICE, DŁUGOWIZNA, LUBLINÓW, CZEKAJ, GRABCE JÓZEFPOLSKIE – OBSZAR Ia
2015 1222 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr V/19/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszczonów
2015 1221 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr V/16/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie budżetu gminy Mszczonów na 2015 rok
2015 980 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr III/9/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12 grudnia 2014r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENTY MIEJSCOWOŚCI CZEKAJ ORAZ MARKÓW-TOWARZYSTWO
2014 11845 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/391/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 sierpnia 2014r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI WYMYSŁÓW, FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI MARKÓW -TOWARZYSTWO ORAZ FRAGMENT MIASTA MSZCZONÓW
2014 11814 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2014 11292 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LI/412/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 11291 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LI/411/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 11290 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LI/409/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie
2014 10583 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr LI/415/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2015 rok
2014 9720 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr L/406/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 8 października 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady komunalne w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 9719 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr L/405/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 8 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 9718 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr L/404/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 8 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielm lub zarządzającym jest Gmina Mszczonów oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2014 9717 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr L/403/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 8 października 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2014 9716 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr L/398/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 8 października 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mszczonów
2014 9715 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr L/397/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 8 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie
2014 8387 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/393/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 2 września 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
2014 6686 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/373/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miasta Mszczonowa
2014 6675 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/374/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 maja 2014r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mszczonowa dla terenu obejmujacego działki nr ew. 238/1, 239, 240 w ich granicach ewidencyjnych
2014 6674 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/350/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 lutego 2014r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI NOSY - PONIATKI
2014 6273 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/383/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne: przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Mszczonów.
2014 5689 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLV/362/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 15 kwietnia 2014r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI WRĘCZA I OLSZÓWKA
2014 5509 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/377/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjecia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2014
2014 4236 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XLV/366/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 15 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania
2014 2908 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/357/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2014
2014 2907 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/356/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmian w statutach Sołectw Lutkówka Kolonia i Osuchów
2014 2906 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/355/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 marca 2014r. w sprawie odłączenia od sołectwa Lutkówka - Kolonia miejscowości Dębiny Osuchowskie i przyłączenia tej miejscowości do sołectwa Osuchów.
2014 2673 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/352/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Mszczonów do stanu faktycznego
2014 2672 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/351/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Mszczonów do stanu faktycznego
2014 1234 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/339/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1233 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/338/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 656 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XL/317/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badowo Mściska
2014 655 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/311/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badowo Dańki.
2013 13632 2013-12-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie budżet gminy mszczonów na 2014 rok
2013 13631 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XLI/330/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicom wspólnym dla wsi Olszówka (obręb ew. 66) i wsi Wręcza (obręb ew. 67 i 68) oraz zmiany Uchwały Nr IX/44/99 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 27 kwietnia 1999 roku w sprawie nadania nazwy ulicom
2013 13630 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XLI/329/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy wspólnej dla wsi Kowiesy, Kowiesowo i Piekarowo
2013 12373 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XL/320/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 12372 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XL/319/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2014 rok
2013 12371 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XL/318/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy wspólnej dla wsi Badów Górny i Kamionka oraz zmiany Uchwały Nr XIV/102/07 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 10 października 2007r. w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Badów Górny
2013 11791 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/295/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego miejscowość Władysławów oraz fragment miejscowości Badowo Dańki
2013 11567 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/313/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Ciemno - Gnojna
2013 11566 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/310/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mszczonowie
2013 9491 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/296/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy wspólnej dla wsi Suszeniec i Janówek
2013 9492 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/297/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy wspólnej dla wsi Zimnice i Piekary
2013 9493 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/298/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zimnice
2013 9495 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/305/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mszczonów w roku 2012
2013 9494 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/302/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzania poboru opłaty za odpady komunalne w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 9339 2013-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/281/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 1510/1, 1511/1, 1512/1, 1513/1, 1514/1, 1502/1, 1502/2, 1503, 1504/1, 1504/2, 1505 w ich granicach ewidencyjnych oraz część działki o nr ew. 1509/1.
2013 7362 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/282/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mszczonowie
2013 7361 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/286/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 7360 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/285/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7359 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/284/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 7358 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/287/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady komunalne w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 7357 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/279/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie
2013 6495 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/273/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mszczonowie
2013 6494 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/272/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mszczonów oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2013 6493 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/270/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mszczonów.
2013 6492 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych, dla ktorych organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów.
2013 6491 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/268/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe zasady  przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego.
2013 6490 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie
2013 5720 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXX/231/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 stycznia 2013r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI TŁUMY.
2013 5390 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/261/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia sieci i obwodów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów.
2013 5389 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/260/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 5388 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Informacji w Mszczonowie
2013 4092 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/256/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4091 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/257/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadmi komunalnymi
2013 3053 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów
2013 3052 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/246/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3051 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3050 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3049 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/243/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 2907 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Mszczonów.
2013 2906 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały budżetowej gminy Mszczonów na 2012 rok
2013 2905 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/240/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków Towarzystwo.
2013 2904 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2013
2013 2903 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustanowienia „Programu Stypendialnego Gminy Mszczonów” dla uczniów szczególnie uzdolnionych".
2013 208 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów
2013 207 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 206 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/226/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 205 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 204 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 203 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 202 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mszczonów na 2013 rok
2013 185 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 8397 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.
2012 8396 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/208/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 8395 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2012 8394 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2013 rok
2012 7695 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/199/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 6806 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXV/197/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mszczonów
2012 6805 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXV/196/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mszczonów
2012 6170 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulic w Mszczonowie
2012 6169 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/159/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2012
2012 5881 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXII/168/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonania zadania.
2012 5320 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/164/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 kwietnia 2012r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI NOWY DWOREK.
2012 3343 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XX/159/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2012
2012 3342 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XX/157/2012 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie programu pomocy dla rodzin wielodzietnych "3+"
2012 3341 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XX/156/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie
2012 3340 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XX/154/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej we Wręczy
2012 3339 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XX/153/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie.
2012 3338 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bobrowcach
2012 2427 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XIX/148/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/105/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 listopada 2011r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującej fragment miejscowości Marków Towarzystwo.
2012 2426 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XIX/146/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Mszczonów.
2012 2311 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/105/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 listopada 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI MARKÓW TOWARZYSTWO
2012 1378 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVI/123/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENTY MIEJSCOWOŚCI MARKÓW ŚWINICE, WRĘCZA, ŚWINICE, DŁUGOWIZNA, LUBLINÓW, CZEKAJ I GRABCE JÓZEFPOLSKIE
2012 991 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mszczonów
2012 976 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVI/125/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOGMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI POWĄZKI
2012 975 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVI/124/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI SZELIGI, LUBLINÓW I GURBA.
2012 974 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVI/122/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI WRĘCZA I OLSZÓWKA
2012 973 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XV/111/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 listopada 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI OLSZÓWKA, WRĘCZA, WRĘCZA A
2012 972 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XV/110/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 listopada 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI LUBLINÓW.
2012 971 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XV/109/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 listopada 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI WÓLKA WRĘCKA I WRĘCZA A.
2012 970 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XIV/107/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 listopada 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI DŁUGOWIZNA
2012 968 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XIV/106/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 listopada 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI GRABCE WRĘCKIE.
2012 967 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XIV/104/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 listopada 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI GRABCE TOWARZYSTWO I GRABCE WRĘCKIE.
2012 879 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mszczonów na 2012 rok
2012 503 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XII/94/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmujacego fragment miejscowości Sosnowica.
2012 502 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XII/93/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 września 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI NOWY DWOREK.
2011 8681 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XVII/130/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/87/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.
2011 8260 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XVI/126/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Mszczonów.
2011 8271 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XI/84/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI MARKÓW-ŚWINICE
2011 7670 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/115/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2012 rok
2011 7669 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/114/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2011 7668 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/113/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 7673 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/118/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji o gruntach na podatek rolny
2011 7672 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/117/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
2011 7671 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/116/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny
2011 5614 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/92/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Mszczonów.
2011 5297 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr XI/86/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 5298 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.
2011 5299 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr XI/88/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działaności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
2011 5028 2011-09-03 Uchwała Uchwała nr VIII/59/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 14 kwietnia 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MSZCZONOWA OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI NR EW. 1620, 1621 W MSZCZONOWIE
2011 3266 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr V/22/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 stycznia 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MSZCZONOWA DLA DZIAŁKI O NR EWID. 1633/8
2011 3267 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr IX/65/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Mszczonów.
2011 2217 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr VIII/56/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 14 kwietnia 2011r. zmieniajaca statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie
2011 2218 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr VIII/57/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 14 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego, punktów przedszkolnych i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Mszczonów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2011 1955 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VII/33/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Mszczonowie.
2011 1956 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VII/37/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 marca 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie
2011 1957 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1863 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia i nadania Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
2011 1864 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/24/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zasad korzystania z kompleksu boisk sportowych „ Moje boisko Orlik 2012” w Mszczonowie, ul. Szkolna 3.
2011 1865 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/25/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie przyznawania stypendiów sportowych oraz wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe
2011 322 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mszczonów na 2011 rok
2011 17 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 7187 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr II/3/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 4 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mszczonów
2010 6662 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/441/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 5 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2010 6663 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/442/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 5 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 5977 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/456/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Mszczonów na 2011 r.
2010 5978 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/459/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXX/307/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu dotyczącego wynagrodzenia zasadniczego, dodatków motywacyjnych, funkcyjnych, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mszczonów (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2009 r. Nr 51, poz. 1271).
2010 5979 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/465/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
2010 5667 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/450/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 5666 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/444/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 5 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 5669 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/453/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
2010 5668 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/451/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2010 5183 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/434/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mszczonów lub jej jednostkom
2010 3841 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLV/418/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wręcza
2010 3844 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLV/423/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/409/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 maja 2010 r
2010 3842 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLV/419/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Mszczonów do stanu faktycznego
2010 3843 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLV/421/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Mszczonowa za szczególne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Mszczonów"
2010 3840 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/409/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na rok 2010
2010 3146 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/413/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie ustalenia lokalizacji oraz regulaminów targowisk gminnych
2010 3145 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/412/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych
2010 2279 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XL/389/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 17 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie
2010 2278 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XL/388/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Mszczonów.
2010 2276 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XL/383/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 17 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na rok 2010
2010 2277 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XL/387/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Mszczonów oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom.
2010 1768 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XLII/401/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Mszczonów do stanu faktycznego
2010 1588 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XLI/396/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych na terenie Gminy Mszczonów.
2010 808 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/364/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującej obszar działek nr ewid.174/2,175/2,176/2 oraz fragmentów działek nr ew.177/2 i 178/2
2010 583 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/349/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującej fragment miejscowości Wręcza.
2010 142 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/370/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na rok 2010
2009 6831 2009-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/344/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badowo Dańki
2009 5927 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/357/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 5928 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/358/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mszczonów
2009 5925 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/355/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2009 5926 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/356/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2009 5931 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/367/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji o gruntach na podatek rolny
2009 5932 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/368/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny
2009 5929 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/362/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mszczonowie
2009 5930 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/366/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
2009 5254 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/335/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Budy Strzyże, fragment miejscowości Pieńki Strzyże oraz fragment miejscowości Strzyże
2009 5178 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/350/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 września 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2009 5177 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/347/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Piekary, Baków Górny, Budy Strzyże, Strzyże
2009 5179 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/351/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 października 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2009 5181 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/353/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 października 2009r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Mszczonów na 2010r.
2009 5180 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/352/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicom we siach Ciemno Gnojna i Kaczków
2009 4791 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/340/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Gąba, Michalin
2009 4792 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/345/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela; zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mszczonów
2009 4397 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/332/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Grabce Wręckie
2009 4398 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/333/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Piekary, Badów Górny, Budy Strzyże
2009 1350 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/300/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania stypendiów sportowych oraz wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe
2009 1329 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/294/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie zasad korzystania z obiektu „Hala Sportowa” w Mszczonowie, ul. Szkolna 1
2009 1328 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/288/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mszczonów na rok 2009
2009 1271 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXX/307/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu dotyczącego wynagrodzenia zasadniczego, dodatków motywacyjnych, funkcyjnych, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mszczonów
2009 1122 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/281/08 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego miejscowość Pogorzałki
2009 41 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/277/08 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Strzyże