Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 211

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6942 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/287/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.
2019 6201 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy oraz określenia granic ich obwodów.
2019 4476 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mordy na 2019 r.
2019 4475 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/183/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Mordy, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 2718 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia na terenie Miasta i Gminy Mordy poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2717 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 2716 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/183/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Mordy, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 2715 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2714 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy
2019 2713 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Mordy
2019 2068 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2019 rok
2019 543 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciel nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy.
2019 542 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 429 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/48/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 428 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2019 427 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 426 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 12334 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Mordy oraz zwolnień w tym podatku
2018 12121 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mordach.
2018 12120 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasenta na 2019 rok
2018 12119 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Mordy oraz zwolnień w tym podatku
2018 12118 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2019 rok
2018 12117 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2019 rok
2018 9991 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr LII/308/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/93/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek oświatowych Miasta i Gminy Mordy
2018 9716 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LI/307/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Mordy.
2018 9715 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LI/305/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę XXI/111/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 17 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach
2018 8276 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr L/301/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Mordy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8275 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr L/300/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia miejsc publicznych, w których dopuszcza się możliwość spożywania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Mordy.
2018 8274 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr L/298/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli wspomagających i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy.
2018 7223 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/292/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/270/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Mordy na okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Miejskiej.
2018 6684 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/289/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia miejsc publicznych, w których dopuszcza się możliwość spożywania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Mordy.
2018 6683 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/288/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Miasto i Gminę Mordy publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym
2018 6682 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/287/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 czerwca 2018 r. określenia zasad przyznawania uczniom stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.
2018 3673 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/271/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Mordy na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3672 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/270/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Mordy na okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Miejskiej.
2018 3671 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/267/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na rzecz spółek wodnych ze środków budżetu Miasta i Gminy Mordy, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Miasta i Gminy Mordy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
2018 3670 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/266/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Mordy za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 2581 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLII/260/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mordy na 2018 r.
2018 2580 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLII/262/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Mordy na lata 2018 – 2022”
2018 370 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLI/254/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/184/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy.
2018 368 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLI/248/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2018 rok.
2017 12156 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/245/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasenta na 2018 rok
2017 12155 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/244/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 oraz określenia zwolnień w tym podatku
2017 12154 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/243/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2018 rok
2017 11413 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/242/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Waleriana Łukasińskiego w Mordach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Waleriana Łukasińskiego w Mordach
2017 11412 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/241/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Kan. Kazimierza Dymitrowicza w Radzikowie Wielkim
2017 11411 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/238/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasenta na 2018 rok
2017 11410 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 11409 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/236/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2018 rok
2017 11408 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/235/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2018 rok
2017 11407 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/234/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2018 rok
2017 7665 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/14/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie inkasa oraz wynagradzania sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków leśnego i od nieruchomości
2017 3834 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze Miasta i Gminy Mordy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 3833 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mordy na 2017 r.
2017 3591 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Mordy.
2017 3590 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej
2017 1883 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy
2017 1881 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Mordy, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 458 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy
2017 345 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy.
2017 344 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/48/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 343 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/155/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2017 342 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/154/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2017 rok
2017 341 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2017 rok
2016 10905 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 10904 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2017 rok
2016 10903 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2017 rok
2016 10902 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasenta na 2017 rok.
2016 10901 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 10900 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2017 rok
2016 9678 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 października 2016r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta i Gminy Mordy oraz nadania jej statutu.
2016 9161 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy”.
2016 8896 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/46/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy i zagospodarowania tych odpadów.
2016 7969 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/131/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 5868 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieruchomości.
2016 5867 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 4716 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XX/122/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/119/2016 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli pedagogiki specjalnej, doradców zawodowych oraz sposobu ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy
2016 4715 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XX/121/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Mordy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2016 4172 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli pedagogiki specjalnej, doradców zawodowych oraz sposobu ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy
2016 784 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2016 rok
2016 277 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej i gimnazjum
2015 10191 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10190 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek oświatowych Miasta i Gminy Mordy
2015 10189 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2016 rok
2015 10188 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2016 rok
2015 10187 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasenta na 2016 rok.
2015 10186 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 10185 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2016 rok
2015 8134 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/48/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 4394 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy
2015 4393 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 4392 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4391 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy i zagospodarowania tych odpadów
2015 4390 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy”
2015 4389 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/32/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy”
2015 3486 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/41/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/14/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie inkasa oraz wynagradzania sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków leśnego i od nieruchomości
2015 2180 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Mordy.
2015 1779 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr VI/26/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr V/14/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie inkasa oraz wynagradzania sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: leśnego i od nieruchomości
2015 697 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/8/2014 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2015 rok
2014 11077 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/242/2014 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2015 rok
2014 10618 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/243/2014 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 10617 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/241/2014 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2015 rok
2014 10616 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/240/2014 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2014r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2015 rok
2014 8652 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr XLV/234/2014 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 8 września 2014r. w sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu siedleckiego.
2014 8651 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr XLV/233/2014 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 8 września 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2014 6605 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/231/2014 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 czerwca 2014r. określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia w sprawie przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Mordy.
2014 4369 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XL/222/2014 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 11 kwietnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/215/2014 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/135/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Mordy na lata 2013 – 2017”
2014 4368 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XL/221/2014 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boisk wielofunkcyjnych będących własnością Miasta i Gminy Mordy
2014 4367 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/215/2014 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/135/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Mordy na lata 2013 – 2017
2014 1492 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/2014 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1491 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/206/2014 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania.
2014 1490 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/2014 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie inkasa oraz wynagradzania sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: leśnego i od nieruchomości
2014 910 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLI/193/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2010 rok.
2014 909 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/192/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2014 rok.
2014 714 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2011 rok
2014 713 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XII/55/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2011rok
2014 712 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XI/52/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2011 rok.
2014 665 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany w sposobie i zakresie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy i zagospodarowania tych odpadów.
2014 30 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/197/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.
2013 12968 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/189/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 12967 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/188/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2014 rok
2013 12966 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/187/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2014 rok
2013 12965 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/186/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2014 rok
2013 12814 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/183/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 12032 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 25 października 2013r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/135/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Mordy na lata 2013 – 2017.
2013 12031 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/178/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/42/07 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Mordy.
2013 10980 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr VIII/31/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2011rok.
2013 10979 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr VII/24/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2011rok.
2013 8740 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXX/167/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2013 8603 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr V/12/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2011 rok.
2013 8018 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 maja 2013r. w sprawie sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu siedleckiego.
2013 7926 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr III/5/2010 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2010 rok.
2013 7907 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/164/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Mordy, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 7906 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 maja 2013r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/137/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy i zagospodarowania tych odpadów.
2013 7905 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 maja 2013r. w sprawie sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/136/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy”
2013 6108 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Mordy dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2013 6107 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy”
2013 6106 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mordy - terenu zabudowy produkcyjno - usługowej
2013 3994 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XL/191/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2010 rok.
2013 3929 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/135/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Mordy na lata 2013 – 2017 ”
2013 3621 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/188/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i mminy Mordy na 2010 rok.
2013 3137 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/174/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2010 rok.
2013 2966 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2965 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 2964 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/138/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2013 2963 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/137/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy i zagospodarowania tych odpadów.
2013 2962 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/136/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy”
2013 2195 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/170/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2010 rok.
2013 990 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/128/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała budżetowa na rok 2013
2013 434 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Mordy na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 8729 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie : określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 8728 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/119/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2013 rok
2012 8727 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/118/201 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2013 rok
2012 8726 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/117/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2013 rok
2012 8158 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/153/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2009 rok.
2012 7961 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 17 października 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach
2012 7428 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 17 października 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach.
2012 7427 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 17 października 2012r. w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu i Gminie Mordy oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2012 5424 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży (za wyjatkiem piwa) na terenie Miasta i Gminy Mordy.
2012 5195 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/164/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Mordy na 2009 rok
2012 5194 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/159/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Mordy na 2009 rok
2012 4331 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr V/14/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 marca 2011r. w sprawie inkasa oraz wynagradzania sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: leśnego i od nieruchomości.
2012 4330 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XV/81/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 4305 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/21/07 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 01 marca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach
2012 4304 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XVII/92/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/07 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Mordach
2012 2800 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXX/141/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2009 rok.
2012 2012 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/139/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2009 rok.
2012 1059 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie udzielenia bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
2012 1058 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mordy w części dot. wsi Ostoje i Wojnów.
2012 1057 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/64/2011 Rady Miejskiej w Mordach w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2012 1056 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012 Miasta i Gminy Mordy
2011 6600 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/57/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy”
2011 6601 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/58/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2012 rok.
2011 6598 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/43/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy przedszkoli publicznych.
2011 6599 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/45/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Mordy.
2011 6604 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/61/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2012r.
2011 6605 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/64/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych.
2011 6602 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/59/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2012 rok.
2011 6603 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/60/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
2011 4570 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/36/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2011 4470 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy w ramach pomocy zdrowotnej, oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2011 4471 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr IX/37/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie uchwalenia regulaminu, ustalającego wysokość stawek i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Mordy.
2011 3933 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Mordy na 2009 rok
2011 3935 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/136/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Mordy na 2009 rok
2011 2631 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr V/14/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 marca 2011r. w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków leśnego i od nieruchomości.
2011 2632 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/22/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy rzeczowej w postaci posiłków.
2011 638 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2010r. uchwała budżetowa na rok 2011 Miasta i Gminy Mordy.
2010 7140 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr XLI/197/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 7139 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr XLI/196/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, oraz nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze.
2010 7141 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr XLI/198/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 5982 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/207/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.
2010 5981 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/206/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2011 rok.
2010 5980 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/205/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2011rok.
2010 5983 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/208/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu drewna do podstawy obliczenia podatku leśnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2011 rok.
2010 5985 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/213/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2010 rok.
2010 5984 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/209/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2010 rok.
2010 4918 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXI/108/08 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 16 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Mordy na 2008 rok
2010 1848 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/169/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok.
2009 6827 2009-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/148/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Mordy
2009 5846 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/160/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010.
2009 5847 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/161/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok
2009 5546 2009-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/103/08 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 18 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2008 rok
2009 3869 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/140/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/50/07 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 10 października 2007r
2009 3870 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXX/143/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/190/2006 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności pieniężnych Miasta i Gminy Mordy oraz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Mordy z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności a także wskazania organów do tego uprawnionych
2009 3871 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXX/144/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez Miasto i Gminę Mordy oraz zbywania, zamian, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Mordy na okres powyżej 3 lat
2009 3142 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/134/09 Rada Miejska w Mordach z dnia 31 marca 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 3143 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/135/09 Rada Miejska w Mordach z dnia 31 marca 2009r. w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
2009 1813 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr X/50/07 Rady Miasta I Gminy Mordy z dnia 10 października 2007r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach
2009 1812 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/09 Rady Miasta I Gminy Mordy z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/18/07 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Mordach
2009 1204 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/124/08 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Mordy na rok 2009
2009 694 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXV/123/2008 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.