Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 181

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11528 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XIX/90/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/26/2018 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród ze specjalnego funduszu nagród.
2019 8892 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XVI/79/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 8891 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XVI/78/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 8890 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
2019 6755 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na fragmentach sołectw Kozietuły Nowe i Kozietuły w gminie Mogielnica.
2019 6383 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XII/61/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2019 r w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Gminy i Miasta Mogielnica.
2019 5352 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr XII/62/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Mogielnica.
2019 5351 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr XII/60/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwały nr VI/27/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. Rady Miejskiej w Mogielnicy.
2019 5350 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr XII/61/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Gminy i Miasta Mogielnica
2019 3802 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr XI/58/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.
2019 3801 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr IX/46/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Mogielnica dla niepublicznych szkól, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 3800 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII/35/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019
2019 1545 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr VI/26/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród.
2019 972 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr VII/36/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy i Miasta Mogielnica
2019 971 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr VI/30/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 589 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr VI/27/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin na stanowiskach kierowniczych oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogielnica.
2019 588 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr VI/28/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 587 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr VI/29/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023.
2018 12011 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr V/20/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2018 12010 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr V/19/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłat za gospodarowani odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2018 12009 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr V/18/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
2018 12008 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr V/17/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2019 rok.
2018 12007 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr V/16/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej na 2019 r.
2018 12006 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr V/15/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 12005 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr V/14/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 11423 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr LXVI/284/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru"Teren A" położonego w sołectwie Izabelin, gmina Mogielnica.
2018 10316 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LXVI/280/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mogielnica.
2018 9191 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr LXV/276/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin na stanowiskach kierowniczych oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogielnica.
2018 9190 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr LXV/278/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Mogielnica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 9189 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr LXV/277/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy i Miasta Mogielnica.
2018 7910 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr LXIII/272/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU „BRZOSTOWIEC - RYBSKA” OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI NR 44, 45, 46, 47, 48, 49 POŁOŻONE W MIEJSCOWOŚCI BRZOSTOWIEC, GMINA MOGIELNICA
2018 7879 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LXIII/270/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogielnicy
2018 5819 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LIX/259/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Mogielnica na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib komisji wyborczych.
2018 4872 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LVII/254/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2018 4871 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LVI/250/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Mogielnica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2018 1384 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LIII/240/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa oraz wskazanie organów i osób do tego uprawnionych.
2018 1379 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LIII/234/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018
2018 1375 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LIII/237/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mogielnica.
2017 11336 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr LII/230/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które obowiązywać będą na terenie Gminy i Miasta Mogielnica w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
2017 11335 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr LII/221/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
2017 11334 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr LII/220/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2018 rok.
2017 11333 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr LII/219/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej na 2018 r.
2017 11332 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr LII/218/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 11331 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr LII/217/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 5874 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XLII/ 184 /2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy.
2017 5872 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XLII/182/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mogielnica.
2017 5870 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XLII/181/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Dla Gminy Mogielnica na lata 2017 – 2020
2017 4574 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XL/175/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Mogielnica do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe.
2017 4573 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XL / 172 / 2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017- 2021
2017 4572 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XL/170/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogielnica
2017 4087 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/162/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 2173 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/149/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2017 450 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/152/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/121/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. Rady Miejskiej w Mogielnicy w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2017 449 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/151/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/143/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 maja 2012r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Mogielnica na lata 2012 – 2016
2016 9991 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/140/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2017 rok.
2016 9845 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/142/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 9844 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/141/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej na 2017 r.
2016 9843 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/139/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 9842 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/138/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 8190 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/131/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogielnica
2016 8189 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/133/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Gminy i Miasta Mogielnica
2016 6656 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/121/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
2016 6655 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/120/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Mogielnica dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 6654 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/119/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 6368 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXX/126/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanieodpadami komunalnymi
2016 3052 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/104/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 marca 2016r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Mogielnicy
2016 3001 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/108/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/143/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 maja 2012r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Mogielnica na lata 2012 – 2016
2015 11387 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/ 93 / 2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/87/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 10285 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/88/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek rolny od nieruchomości i leśny .
2015 10284 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/87/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 10283 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/86/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na 2016r.
2015 10282 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/85/20015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2016 rok.
2015 10281 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/84/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 10280 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/83/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 9734 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/79/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/143/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 07 maja 2012r w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Mogielnica na lata 2012 - 2016
2015 6532 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr XI/54/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Teren A” położonego w sołectwie Izabelin, gmina Mogielnica.
2015 5632 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 maja 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mogielnica
2015 5631 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr IX/46/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 maja 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty .
2015 5630 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr IX/45/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 maja 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2015 3636 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII/28 /2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2015 3635 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII / 27 /2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
2015 3634 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII / 26/ 2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mogielnica.
2015 3633 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII / 25 / 2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mogielnica.
2015 172 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr VI/17/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu na 2015 rok.
2015 17 2015-01-02 Uchwała Uchwała nr VI/18/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2014 11717 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr V/12/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 11716 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr V/11/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie w sprawie opłaty targowej na 2015r.
2014 11715 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr V/10/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2015 rok.
2014 11714 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr V/9/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 11713 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr V/8/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 6413 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr LII/296/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 maja 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogielnicy do załatwiania spraw pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2014 3945 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr LI/293/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2014 3944 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr LI/292/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2014r. w sprawie w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2014 3943 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr LI/291/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2014r. w sprawie przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie gminy Mogielnica na 2014rok
2014 3942 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr LI/288/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Mogielnica w zakresie dożywiania „ pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 3941 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr LI/287/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2014r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielane w zakresie zadań własnych gminy.
2014 3940 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr LI /286/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2014r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2014 633 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr L/275/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014
2013 12510 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/261/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie w podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 12509 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/266/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę z urządzeń miejskich i wiejskich i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej.
2013 12508 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/260/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 12507 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/264/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 12506 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/263/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej na 2014r.
2013 12505 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/262/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2014 rok.
2013 11130 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/250/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2013r. w sprawieokreślenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy i Miasta Mogielnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 11129 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/249/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2013r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy.
2013 7033 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr xLII/233/2013l Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2013 6374 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XL/226/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/188/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie  gminy Mogielnica
2013 6373 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/ 221 /2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/ 180/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy
2013 6372 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/220/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru oświadczenia o prowadzeniu przez właściciela nieruchomości przydomowego kompostownika
2013 6371 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/219/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogielnica
2013 4908 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 208 /2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Mogielnicy
2013 3888 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/209/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Mogielnica na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 3887 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/208/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Mogielnicy
2013 2366 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/194/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na rok 2013
2013 830 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mogielnica
2013 829 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/187/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mogielnica
2013 828 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/185/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogielnica
2013 827 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/173 /2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Mogielnica na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2013 826 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/172/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 października 2012r. w sprawie: przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości i majątku komunalnego dla SPZOZ w Mogielnicy
2013 825 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/171/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 października 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w statucie Gminy i Miasta Mogielnica
2013 824 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 października 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012- 2016
2012 9966 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/184/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mogielnicy
2012 9965 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/181/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek rolny od nieruchomości i leśny .
2012 9964 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2013 rok.
2012 9963 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 9518 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/182/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę z urządzeń miejskich i wiejskich i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej.
2012 9517 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/180/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012r. opłaty targowej na 2013r.
2012 9516 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/178/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 9515 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/176/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012r. określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 6162 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectw Tomczyce i Ulaski Gostomskie w gminie Mogielnica. na obszarze oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 literami od A do W.
2012 5053 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 maja 2012r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mogielnica na lata 2012 - 2016.
2012 1775 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany zapisu w uchwale Nr XLII/333/2006 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lipca 2006r.
2012 1252 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XXII/116/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2012
2012 1047 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XXII/119/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za przyjęcie odpadów komunalnych na Gminnym Składowisku we wsi Wężowiec
2012 1046 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XXII/117/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 listopada 2011r. sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XLII/333/2006 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lipca 2006r.
2011 8245 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Mogielnica
2011 7865 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/105/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek rolny od nieruchomości i leśny.
2011 7077 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę z urządzeń miejskich i wiejskich i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej.
2011 6939 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/101/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 6938 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/100/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 6937 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/99/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 6942 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/104/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011r. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 6941 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/103/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na 2012r.
2011 6940 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/102/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2012 rok.
2011 6060 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XVIII / 87 / 2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 września 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych
2011 5237 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XVI / 75 / 2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: ustalenia zasad i trybu korzystania z Kompleksu Sportowego im. Jana Pawła II w Mogielnicy.
2011 4972 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr XVI / 76 / 2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń i nagród nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy i Miasta Mogielnica.
2011 2483 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr X/45/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie: utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Promocji
2011 1623 2011-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/2/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta na 2011 rok
2011 1304 2011-03-19 Uchwała Uchwała nr V/20/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany zapisu w uchwale Nr XLII/333/2006 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lipca 2006
2011 1305 2011-03-19 Uchwała Uchwała nr VII/27/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za przyjęcie odpadów komunalnych na Gminnym składowisku we wsi Wężowiec
2010 6539 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na 2011 rok.
2010 6538 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2011 rok.
2010 6537 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 6542 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę z urządzeń miejskich i wiejskich i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej.
2010 6541 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 6540 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 5887 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LIX/331/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 września 2010r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania przyznawania dodatków do wynagrodzeń i nagród nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy i Miasta Mogielnica
2010 4574 2010-10-14 Uchwała Uchwała nr LVI/321/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmiany zapisu w uchwale Nr XLII/333/2006 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lipca 2006 r.
2010 3869 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr LV/311/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany zapisu w uchwale Nr XXXII/190/96 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 kwietnia 1996 roku.
2010 3870 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr LV/312/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany zapisu w uchwale Nr XLII/333 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lipca 2006
2010 3871 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr LV/315/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 maja 2010r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin na stanowiskach kierowniczych w publicznych szkołach na terenie Gminy i Miasta w Mogielnicy
2010 3127 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/283/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2010 rok
2010 2470 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/283/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2010 rok
2010 1940 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr XLXI/300/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa oraz wskazanie organów i osób do tego uprawnionych
2010 1900 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/281/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Mogielnica
2010 962 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/289/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru o nazwie ,, Teren A - Izabelin" położonego w sołectewie Izabelin, gmina Mogielnica
2009 6455 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/262/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 września 2009r. w sprawie zmiany zapisu w uchwale Nr XLII/333/2006 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lipca 2006 roku.
2009 6012 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/275/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.
2009 6010 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/268/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych na terenie Gminy i Miasta
2009 6011 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/267/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Mogielnica
2009 6009 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/276/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2010 rok.
2009 6015 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/279/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę z urządzeń miejskich i wiejskich i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej
2009 6014 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/278/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na 2010 rok
2009 6013 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/277/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie poboru podatku od nieruchomosci, rolnego i leśnego w drodzę inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2010 rok.
2009 3889 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XLII/255/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmiany zapisu w uchwale Nr XLII/333/2006 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21.07.2006r
2009 3064 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/247/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy i miasta Mogielnica oraz dodatków do wynagrodzeń i nagród
2009 3063 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/245/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za opiekę nad dzieckiem w czasie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy
2009 3062 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/234/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmiany zapisu w uchwale nr XLII/333/2006 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lipca 2006r
2009 2108 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/09 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie : uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Mogielnica