Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 244

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 4844 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLV/324/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2018 rok
2018 3706 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/319/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3705 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/318/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3704 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/317/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki na rok 2018 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane
2018 3703 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/316/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki
2018 3702 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/313/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Maków Mazowiecki
2018 2388 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/311/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2018 rok
2018 1286 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLII/309/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2018 rok
2018 1285 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLII/306/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Maków Mazowiecki w 2018 roku
2018 77 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLI/302/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2017 rok
2018 76 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLI/300/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Maków Mazowiecki dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 75 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLI/299/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 74 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLI/298/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 12510 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XL/296/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2018 rok
2017 12509 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XL/294/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2017 rok
2017 12508 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XL/290/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych
2017 12507 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XL/289/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Maków Mazowiecki
2017 12506 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XL/287/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Maków Mazowiecki
2017 9761 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/283/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2017 rok
2017 9760 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/280/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Miasta Maków Mazowiecki instrumentem płatniczym
2017 9759 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/279/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2017 9758 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/274/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 5 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2017 rok
2017 9149 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/271/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 7 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2017 rok
2017 8196 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/252/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2017 rok
2017 7907 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/245/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2017 rok
2017 7702 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/264/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 7 września 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 7701 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/263/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 7 września 2017 r. w sprawie określenia wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 7700 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/262/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 7 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 7699 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/261/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 7 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Maków Mazowiecki
2017 7579 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2017 rok
2017 7576 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2017 rok
2017 7159 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXX/222/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2017 rok
2017 6737 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2016 rok
2017 5722 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/247/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Makowa Mazowieckiego
2017 4844 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/243/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 11 maja 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4843 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4616 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2016 rok
2017 3523 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Maków Mazowiecki dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Maków Mazowiecki przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy prowadzące oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu ich rozliczania
2017 3522 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Maków Mazowiecki
2017 3521 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 marca 2017r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Makowa Mazowieckiego
2017 2002 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 października 2016r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2016 rok
2017 1116 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 września 2016r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2016 rok
2017 198 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Maków Mazowiecki dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Maków Mazowiecki przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy prowadzące oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystaniaoraz terminu i sposobu ich rozliczania
2017 197 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2016 11419 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2017 rok
2016 11418 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Maków Mazowiecki
2016 9572 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2016 9571 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Miasta Maków Mazowiecki na rok 2017
2016 9570 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Miasta Maków Mazowiecki na rok 2017
2016 9569 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Maków Mazowiecki
2016 9099 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2016 rok
2016 8694 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 września 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Maków Mazowiecki
2016 8311 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2016 rok
2016 7810 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/159/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Maków Mazowiecki
2016 7580 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XV/123/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 10 marca 2016r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2016 rok
2016 6983 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki – sektor E
2016 5546 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 5543 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wyliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określane dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2016 5539 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta Maków Mazowiecki
2016 5538 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Maków Mazowiecki
2016 5537 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 5536 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5535 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5170 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2016 rok
2016 4773 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2015 rok
2016 4453 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XVII/130/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 4425 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XII/100/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2015 rok
2016 2966 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XV/114/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 10 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki – obszar działek nr ewid. 183/2, 184/1, 184/2, 895
2016 2902 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/118/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 10 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełnienia kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego: do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego oraz pierwszych klas szkół podstawowychi gimnazjum zamieszkałych poza obwodami szkół, prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki
2016 2901 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/117/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 10 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim
2016 1893 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr IX/73/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2015 rok
2016 1198 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki – obszar działek nr ewid. 183/2, 184/1, 184/2, 895
2016 959 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2016 385 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/105/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Miasta Maków Mazowiecki niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu ich rozliczenia
2015 11734 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2016 rok
2015 11733 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 10180 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/90/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Miasta Maków Mazowiecki niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu ich rozliczenia
2015 10179 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/89/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10178 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/88/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Miasta Maków Mazowiecki na rok 2016
2015 10177 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/87/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Miasta Maków Mazowiecki na rok 2016
2015 10176 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/86/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
2015 8479 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2015 rok
2015 7712 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 7703 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia w Mieście Maków Mazowiecki odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustalenia ich siedzib i numerów
2015 7085 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr VI/48/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2015 rok
2015 6276 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia w Mieście Maków Mazowiecki odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum oraz ustalenia ich siedzib i numerów
2015 6275 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Maków Mazowiecki
2015 6274 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Maków Mazowiecki na lata 2015 – 2018”
2015 5850 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 5 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2015 rok
2015 5716 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/53/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Maków Mazowiecki na lata 2015-2019
2015 5401 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok
2015 4986 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Maków Mazowiecki na lata 2015-2019
2015 4718 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr VI/50/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Makowa Mazowieckiego
2015 3170 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/323/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 9 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok
2015 3168 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/318/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok
2015 2747 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/330/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok
2015 2677 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr L/331/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok
2015 2636 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim
2015 2635 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 5 marca 2015r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących przyznawania dodatku energetycznego
2015 2634 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 5 marca 2015r. w sprawie utworzenia w Mieście Maków Mazowiecki odrębnych obwodów głosowania
2015 2011 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/310/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok
2015 1937 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/301/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 maja 2014r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok
2015 1709 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr XLI/279/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok
2015 1466 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki – sektor C
2015 1384 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z Siłowni Miejskiej przy ulicy Admirała Rickovera w Makowie Mazowieckim
2015 1383 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2015 rok
2015 1032 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/319/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 9 października 2014r. w sprawie utworzenia w Mieście Maków Mazowiecki odrębnych obwodów głosowania
2015 985 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/292/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok
2015 984 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr XLII/281/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok
2014 11866 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/328/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Miasta Maków Mazowiecki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 9934 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XL/271/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok
2014 9703 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/263/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 rok
2014 9702 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 rok
2014 9701 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/250/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawiew dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 rok
2014 9283 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/246/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 rok
2014 9282 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/239/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 rok
2014 8486 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 rok
2014 8158 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/315/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2014 8120 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 rok
2014 7942 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/305/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki – sektor D
2014 7941 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/304/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki – sektor B
2014 7940 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/303/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki – sektor A
2014 7235 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 22 marca 2013r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 rok
2014 6908 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/306/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie nadania nazw ulicom w Mieście Maków Mazowiecki
2014 5074 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 4 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2012 rok
2014 5073 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2012 rok
2014 4883 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2012 rok
2014 4103 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/287/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.
2014 3649 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2012 rok
2014 3360 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLII/280/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2014 2922 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XX/130/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2012 rok
2014 2846 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2012 rok
2014 2481 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2012 rok
2014 998 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XL/273/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2014 997 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XL/266/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 996 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XL/265/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 149 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/260/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok
2014 148 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2014 147 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w związku z uchwałą Nr XXVI/171/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 146 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany opisu granic w związku z uchwałą w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2013 13208 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Maków Mazowiecki
2013 11866 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2011 rok
2013 11698 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 października 2013r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Maków Mazowiecki
2013 11252 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr IX/60/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2011 rok
2013 10757 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr X/72/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 1 września 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2011 rok
2013 10569 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XII/81/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2011 rok
2013 9118 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 26 maja 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2011 rok.
2013 8861 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2011 rok.
2013 8313 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2011 rok
2013 8126 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr L/334/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2010 rok
2013 8117 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2010 rok
2013 7692 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr IV/22/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2010 rok
2013 7505 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom w Mieście Maków Mazowiecki
2013 6626 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 rok
2013 6625 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4002 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2009 rok
2013 3792 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Maków Mazowiecki w 2013 roku”
2013 3791 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3790 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 22 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Maków Mazowiecki
2013 3435 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XLI/273/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2009 rok
2013 3144 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XLV/298/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2010 rok
2013 3092 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XLII/287/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 4 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2010 rok.
2013 442 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 rok
2013 441 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych oraz publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji
2013 440 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 439 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 438 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 437 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 436 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Maków Mazowiecki
2013 435 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 10093 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXX/175/08 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Makowa Mazowieckiego na 2008 rok
2012 8748 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk „Moje boisko - ORLIK 2012” przy ul. Sportowej 11 w Makowie Mazowieckim
2012 8747 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/161/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 8746 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 7496 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 7495 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem, jak i w miejscu sprzedaży
2012 6614 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XL/264/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Makowa Mazowieckiego na 2009 rok
2012 5149 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/253/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 1 października 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Makowa Mazowieckiego na 2009 rok
2012 4986 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/128/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 4523 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie m. Maków Mazowiecki do kategorii dróg gminnych
2012 4522 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 24 maja 2012r. w sprawie szczegółowych zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów, w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki
2012 3868 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Makowie Mazowieckim
2012 3867 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 19 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych Gimnazjów w Makowie Mazowieckim oraz granic ich obwodów
2012 3866 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 19 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych Szkół Podstawowych w Makowie Mazowieckim oraz granic ich obwodów
2012 2274 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/100/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Makowie Mazowieckim
2012 1532 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 23 lutego 2009r. W sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2009 rok
2012 863 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012
2012 649 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/2008 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 3 października 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Makowa Mazowieckiego na 2008 rok
2011 8699 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 7694 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2011 7695 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego
2011 7696 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego
2011 6129 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Makowie Mazowieckim
2011 5681 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Maków Mazowiecki.
2011 5193 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr X/65/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 1 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Makowie Mazowieckim
2011 5194 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr X/70/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 1 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 roku
2011 3805 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/56/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2011 3154 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 3153 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z boiska wielofunkcyjnego na ulicy Ciechanowskiej w Makowie Mazowieckim
2011 3156 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 26 maja 2011r. w sprawie szczegółowych zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów, w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki.
2011 3155 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/47/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Maków Mazowiecki.
2011 312 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok
2010 6995 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 6996 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 6997 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2010 5716 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/317/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 5717 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/333/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 23 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2010 rok
2010 5341 2010-11-21 Uchwała Uchwała nr XLXIX/322/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 23 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Maków Mazowiecki w obrębie sektora C
2010 5340 2010-11-21 Uchwała Uchwała nr XLXIX/321/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 23 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Maków Mazowiecki obszaru działki 166/2 - sektor B
2010 5343 2010-11-21 Uchwała Uchwała nr XLXIX/324/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 23 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Maków Mazowiecki w obrębie sektora E
2010 5342 2010-11-21 Uchwała Uchwała nr XLXIX/323/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 23 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Maków Mazowiecki w obrębie sektora D
2010 4558 2010-10-12 uchwala Uchwala nr XLIX/332/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 23 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku
2010 4376 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/313/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na okręgi wyborcze.
2010 4377 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/315/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2010 rok
2010 3880 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/309/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 3881 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/312/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2010 rok
2010 3311 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/302/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2010 rok
2010 2365 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/2008 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Makowa Mazowieckiego na 2008 rok
2010 2289 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/291/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Maków Mazowiecki na 2010 rok
2010 2290 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr XLV/297/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia zamkniętego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
2010 1404 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLII/281/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 4 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Makowie Mazowieckim
2010 1403 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLII/276/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 4 marca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2010 1406 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLII/285/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 4 marca 2010r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim
2010 1405 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLII/284/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 4 marca 2010r. w sprawie Regulaminu Stypendialnego w Mieście Maków Mazowiecki
2010 584 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XLI/274/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Maków Mazowiecki na 2010 rok
2010 210 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2008 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Makowa Mazowieckiego na 2008 rok
2009 5940 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/265/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 5941 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/266/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5933 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/254/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczeniai wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki
2009 5939 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/261/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie organizowania, realizacji i dofinansowania społecznych inicjatyw lokalnych
2009 5934 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/255/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Maków Mazowiecki obszar działki nr 465/39
2009 5937 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/258/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Maków Mazowiecki w obrębie sektora E
2009 5938 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/259/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Maków Mazowiecki w obrębie sektora E
2009 5935 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/256/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Maków Mazowiecki w obrębie sektora C
2009 5936 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/257/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Maków Mazowiecki w obrębie sektora D
2009 4859 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/08 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 11 września 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2008 rok
2009 3121 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/214/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki
2009 1206 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki na 2009 rok
2009 1207 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/179/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 19 lutego 2009r. W sprawie zmian w Statucie Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim
2009 1092 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXX/177/08 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Makowa Mazowieckiego na 2009 rok.
2009 3692 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Maków Mazowiecki
2009 3691 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/229/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Makowa Mazowieckiego na lata 2009 - 2013
2009 3690 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy
2009 3689 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/224/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim