Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 75

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4578 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 4577 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/73/2019 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 4574 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mława na rok 2019
2013 8118 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
2013 7974 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
2013 6980 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr LI/528/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
2013 6927 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr L/517/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
2013 4828 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/500/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
2013 3087 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/465/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
2013 2647 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XLII/458/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 2 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
2013 2221 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLI/451/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
2011 833 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Mławy na rok 2011
2011 718 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/24/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia założeń do programu gospodarczego w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego Miasta Mławy na lata 2011 -2015.
2011 682 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/22/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/23/2006 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2011 683 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/23/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/23/2006 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2010 7264 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr LI/529/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mława
2010 7265 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr LI/534/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 7067 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 7068 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/9/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 7069 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/10/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia opłaty targowej
2010 6575 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/505/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 14 września 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Mława.
2010 6576 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/507/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 14 września 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/23/2006 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2010 5590 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr L/522/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 15 października 2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania
2010 5591 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr L/523/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 15 października 2010r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej oraz wyłączenia z użytkowania drogi gminnej położonej na działce nr 4660/1, 4660/2, 4660/3, 4660/4 w rejonie ul. Bpa Leona Wetmańskiego w Mławie, oraz drogi gminnej położonej na działce nr 4624/1, 4624/2 w rejonie ul. Ciechanowskiej w Mławie.
2010 5463 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/504/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 14 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 5268 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr L/526/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 15 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
2010 4896 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/498/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2010 4897 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/499/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
2010 3762 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/494/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych – osiedli, utworzenia nowych osiedli oraz nadania nazw osiedlom na terenie miasta Mława
2010 3761 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/493/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 18 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/247/2008 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z zabytkowego parku miejskiego w Mławie zamkniętego ulicami Reymonta, Żeromskiego, Wyspiańskiego i Sienkiewicza, położonego na działce 233/8
2010 3760 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/492/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 18 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę nr IV/23/2006 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2010 3759 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/486/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
2010 3074 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/467/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 30 marca 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXXIV/379/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 26 maja 2009r. w sprawie utworzenia Stacji Naukowej w Mławie
2010 2529 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XLV/484/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r
2010 2011 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLV/482/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie podziału miasta Mławy na stałe obwody głosowania.
2010 2012 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLV/483/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2010 1585 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XL/439/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mławy na rok 2010
2010 504 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XL/449/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2010 502 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XL/441/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/23/2006 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2010 503 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XL/448/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 6645 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/426/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia opłaty targowej
2009 6644 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/425/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 6643 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/424/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 6646 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/427/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 3 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr IV/23/2006 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 grudnia 2006r.w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2009 6649 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/431/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie miasta Mławy
2009 6648 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/430/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego o nazwie „OSTOJA RZEKI SERACZ”
2009 6647 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/428/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta
2009 5081 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/415/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2009 5082 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/416/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta Mława
2009 5083 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/417/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 27 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 4279 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/395/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 25 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr IV/23/2006 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2009 4278 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/394/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Mławy przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2009 3783 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/388/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/23/2006 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2009 3119 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/378/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/315/2008 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Mławy
2009 3120 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/379/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 26 maja 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/235/96 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 16 lutego 1996 roku w sprawie utworzenia Stacji Naukowej w Mławie
2009 2613 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/371/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/323/2008 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie określenia opłaty targowej
2009 2021 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/348/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 24 marca 2009r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Haliny Rudnickiej w Mławie wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 z siedzibą przy ul. Granicznej 39
2009 2022 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/349/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 24 marca 2009r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie z siedzibą przy ul. Żołnierzy 80 Pułku Piechoty 4
2009 2019 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/346/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 24 marca 2009r. w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Mława”.
2009 2020 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/347/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 24 marca 2009r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Mławie wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 z siedzibą przy ul. Warszawskiej 52
2009 2025 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/352/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 24 marca 2009r. w sprawie określenia obwodu Gimnazjum Nr 2 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie z siedzibą przy ul. Pogorzelskiego 4
2009 2026 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/353/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie
2009 2023 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/350/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 24 marca 2009r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Zuzanny Morawskiej w Mławie z siedzibą przy ul. Ordona 14
2009 2024 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/351/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 24 marca 2009r. w sprawie określenia obwodu Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mławie z siedzibą przy ul. Sportowej 1
2009 1782 2009-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/313/2008 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Mławy na rok 2009
2009 1508 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/339/2009 z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/540/2006 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 16 października 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Mława
2009 1509 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/340/2009 z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków kartą płatniczą
2009 1511 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/364/2009 z dnia 24 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 14 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie
2009 1510 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/363/2009 z dnia 24 marca 2009r. o zmianie Uchwały Nr XLIV /529/2006 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie podziału miasta Mławy na stałe obwody głosowania
2009 846 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXX/328/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie.
2009 244 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/316/2008 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 29 grudnia 2008r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/23/2006 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2009 243 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/315/2008 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Mława.
2009 245 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/317/2008 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia założeń do programu gospodarczego w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego Miasta Mławy na lata 2009-2100.
2009 247 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/323/2008 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia opłaty targowej.
2009 246 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/320/2008 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy.