Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 291

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 9839 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/217/2016 w sprawie regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko
2019 7039 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/191/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lipsku
2019 5549 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Lipsko
2019 3819 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta i Gminy Lipsko
2019 3818 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 3817 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lipsko w 2019r
2019 3033 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3032 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasntów i okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1419 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Miasta i Gminy Lipsko
2019 1418 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 1408 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
2019 415 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/37/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego, zlokalizowanych w rejonie ulic: Gospodarczej i Obrońców Chotczy w mieście Lipsko oraz drogi powiatowej relacji Lipsko-Jelonek w mieście i gminie Lipsko
2019 414 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/36/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy Solecka III – teren „B” w mieście Lipsko
2019 413 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy Solecka III – teren „A” w mieście Lipsko
2019 412 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2018
2019 411 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „ Programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Lipsko na lata 2019 – 2023”
2019 410 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w powyższym zakresie
2018 12708 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 12707 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019
2018 11727 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 11726 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 11725 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2019 dla ustalenia podatku rolnego
2018 8626 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LIII/369/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 września 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 8625 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LIII/366/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 września 2018 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Lipsko
2018 8624 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LIII/365/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 września 2018 r. w sprawie utworzenia w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku odrębnego obwodu glosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 6618 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LII/361/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Lipsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6617 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LII/360/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Lipsko
2018 6616 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LII/359/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko
2018 5768 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LI/353/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko
2018 4678 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr L/347/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Lipsko dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 3251 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/340/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2018 3250 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/337/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Lipsko dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 3249 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/336/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Lipsku
2018 3248 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/333/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Lipsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3247 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/332/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Lipsko na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2018 3246 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/331/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lipsko w 2018 r.
2018 1713 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/328/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Lipsko dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1712 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/326/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z rynku w Lipsku
2018 1711 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/325/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu targowiska miejskiego w Lipsku"
2018 143 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/319/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2017
2018 116 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/314/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018
2017 12408 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/317/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko
2017 10968 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/312/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Lipsko instrumentem płatniczym
2017 10967 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/309/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Długowoli - w Zespole Placówek Oświatowych w Długowoli w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. K. Makuszyńskiego w Długowoli - w Zespole Placówek Oświatowych w Długowoli
2017 10966 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/308/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. B. Chłopskich w Krępie Kościelnej - w Zespole Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. B. Chłopskich w Krępie Kościelnej - w Zespole Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej
2017 10965 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/307/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Woli Soleckiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. S. Żeromskiego w Woli Soleckiej
2017 10964 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/306/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. A.G. Bema w Lipsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. A.G. Bema w Lipsku
2017 10963 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/305/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2018 dla ustalenia podatku rolnego
2017 10962 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/304/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 10961 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/303/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 8447 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XLII/296/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 8446 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XLII/295/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lipsko
2017 6367 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XLI/290/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia " Regulaminu korzystania z rynku w Lipsku"
2017 6366 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XLI/289/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Lipsko
2017 5691 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XL/283/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie Programu Stypendialnego i Nagród wspierających edukację dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Lipsko.
2017 4200 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/274/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 kwietnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2017 3133 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/269/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
2017 3132 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/268/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gminazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3131 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/267/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w przypadku dzieci zamieszkałych poza obwodem szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Lipsko oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3130 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/266/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lipsko w 2017 r.
2017 1167 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/260/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Lipsko dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto i Gmina Lipsko
2017 1166 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/241/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Lipsko
2017 1165 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/255/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko na rok szkolny 2017/2018
2016 11980 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2016 11979 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2016
2016 11698 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Lipsko dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto i Gmina Lipsko
2016 11697 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/242/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/229/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, pedagogów, logopedów, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Lipsko
2016 11696 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/241/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Lipsko.
2016 11695 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 19 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017
2016 10529 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/235/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/184/2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta i Gminy Lipsko obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 10528 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, pedagogów, logopedów, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Lipsko
2016 10527 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lipsko
2016 10526 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 10525 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości
2016 10524 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 10523 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2017 dla ustalenia podatku rolnego
2016 10522 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 10521 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 9240 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXX/217/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 października 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko
2016 7882 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/209/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 7881 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 7854 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lipsko
2016 7160 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 5903 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lipsku
2016 4992 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 maja 2016r. w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta i Gminy Lipsko obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 2213 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XXI/165/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni nazwy ulicy na terenie miasta Lipsko
2016 1539 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XX/159/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko
2016 1535 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XX/158/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko
2016 1534 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XX/157/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko
2016 328 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIX/150/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2015
2015 11719 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/126/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 11718 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 11717 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz ustalenia zasad poboru opłaty targowej
2015 10340 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/138/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inne niż Miasto i Gminę Lipsko osoby prawne i osoby fizyczne
2015 10339 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/136/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 10338 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/135/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 10337 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/134/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/25/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Lipsko
2015 10139 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości
2015 10137 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz ustalenia zasad poboru opłaty targowej
2015 10134 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/128/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10133 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/127/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2016 dla ustalenia podatku rolnego
2015 10130 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7947 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
2015 7946 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 września 2015r. w sprawie zawarcia przez Miasto i Gminę Lipsko porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Lipski Punktu Przedszkolnego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
2015 7945 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/114/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 września 2015r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Zofiówka w Gminie Lipsko
2015 7944 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 września 2015r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Wola Solecka Druga w Gminie Lipsko
2015 7943 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 września 2015r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Wola Solecka Pierwsza w Gminie Lipsko
2015 7942 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/111/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 września 2015r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Wólka w Gminie Lipsko
2015 7941 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 września 2015r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Wiśniówek w Gminie Lipsko
2015 7940 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 września 2015r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Walentynów w Gminie Lipsko
2015 7939 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 września 2015r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Tomaszówka w Gminie Lipsko
2015 7938 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 września 2015r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Szymanów w Gminie Lipsko
2015 7937 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 września 2015r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Śląsko w Gminie Lipsko
2015 7936 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 września 2015r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Poręba w Gminie Lipsko
2015 7935 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 września 2015r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Ratyniec w Gminie Lipsko
2015 7934 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 września 2015r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Nowa Wieś w Gminie Lipsko
2015 7933 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 września 2015r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Krępa Kościelna w Gminie Lipsko
2015 7932 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 września 2015r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Krępa Górna w Gminie Lipsko
2015 7931 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 września 2015r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Małgorzacin w Gminie Lipsko
2015 7930 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 września 2015r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Maziarze w Gminie Lipsko
2015 7929 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 września 2015r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Maruszów w Gminie Lipsko
2015 7928 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 września 2015r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Lipa Krępa w Gminie Lipsko
2015 7927 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 września 2015r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Leopoldów Gminie Lipsko
2015 7926 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 września 2015r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Lucjanów w Gminie Lipsko
2015 7925 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 września 2015r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Lipa Miklas w Gminie Lipsko
2015 7924 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 września 2015r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Leszczyny w Gminie Lipsko
2015 7923 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 września 2015r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Katarzynów w Gminie Lipsko
2015 7922 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 września 2015r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Jelonek w Gminie Lipsko
2015 7921 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 września 2015r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Jakubówka w Gminie Lipsko
2015 7920 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 września 2015r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Józefów w Gminie Lipsko
2015 7919 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 września 2015r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Huta w Gminie Lipsko
2015 7918 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 września 2015r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Helenów w Gminie Lipsko
2015 7917 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 września 2015r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Gruszczyn w Gminie Lipsko
2015 7916 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 września 2015r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Gołębiów w Gminie Lipsko
2015 7915 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 września 2015r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Długowola Druga w Gimnie Lipsko
2015 7914 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 września 2015r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Długowola Pierwsza w Gminie Lipsko
2015 7913 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 września 2015r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Dąbrówka w Gminie Lipsko
2015 7912 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 września 2015r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Boży Dar w Gminie Lipsko
2015 7911 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 września 2015r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Borowo w Gminie Lipsko
2015 7910 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 września 2015r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Babilon w Gminie Lipsko
2015 7055 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obowodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 5487 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2015
2015 5270 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr X/66/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 5269 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr X/65/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 5268 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/25/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Lipsko
2015 3469 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 marca 2015r. w sprawie utworzenia w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 3333 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 3 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wynzaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3332 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 3 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3326 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/34/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Lipsko
2015 3063 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/33/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 marca 2015r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Lipsko na lata 2015-2019"
2015 3062 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/31/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 2781 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2780 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/25/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Lipsko
2015 2148 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2015 1167 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu i Gminie Lipsko lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg
2015 1166 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015
2015 202 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2014
2014 9993 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr LII/345/2014 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2015 dla ustalenia podatku rolnego
2014 9992 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr LII/341/2014 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 października 2014r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Lipsko na lata 2014-2018"
2014 8838 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr LI/338/2014 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 22 września 2014r. w sprawie utworzenia w Samodzienym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 5962 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/323/2014 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2014 4717 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/314/2014 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2014 4716 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/312/2014 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania ,, Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 4715 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/307/2014 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Mikołaja Oleśnickiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania, ochrony kultury, edukacji
2014 2823 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/303/2014 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 17 marca 2014r. w sprawie utworzenia w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
2014 2822 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/302/2014 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Lipsko na obwody glosowania
2014 2821 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/301/2014 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Lipsko na okręgi wyborcze
2014 1669 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/295/2014 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 19 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/258/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 556 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLII/290/2014 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 20 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inne niż Miasto i Gminę Lipsko osoby prawne i osoby fizyczne.
2014 555 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLII/289/2014 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie trybu i zasad udzielania pomocy zakresie dożywiania na terenie Miasta i Gminy Lipsko dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 469 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLI/285/2013 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2013.
2013 13539 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XL/282/2013 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 16 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014
2013 12405 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/279/2013 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inne niż Miasto i Gminę Lipsko osoby prawne i osoby fizyczne.
2013 12404 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/2013 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, podatku lesnego i podatku od nieruchomości
2013 12403 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/2013 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2014 dla ustalenia podatku rolnego
2013 12402 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/271/2013 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 12401 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/270/2013 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 11296 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/268/2013 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu udostępniania i korzystania z Miejskiego Stadionu Sportowego w Lipsku
2013 9837 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/264/2013 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 września 2013r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 9836 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/263/2013 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście
2013 8235 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/258/2013 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 8234 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/2013 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 lipca 2013r. zmieniająca Uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lipsko
2013 8233 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/255/2013 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 lipca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/133/2000 Rady Miasta i Gminy w Lipsku z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lipsku
2013 8232 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/2013 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Lipsko.
2013 6140 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXX/236/2013 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 9 maja 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/145/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2013 3949 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/2013 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta i Gminy Lipsko działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2013 3948 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/222/2013 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 marca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu udostępniania i korzystania z Miejskiego Stadionu Sportowego w Lipsku
2013 3947 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/2013 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lipsko w 2013 r.
2013 3689 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/227/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 14 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na rok 2009
2013 2614 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2013 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 649 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012
2012 10099 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/244/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2009
2012 9999 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/205/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie sprostowania uzasadnienia do Uchwały Nr XXIII/187/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 października 2012 r.
2012 9998 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/201/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego, zlokalizowanych w rejonach ulic: Gospodarczej i Obrońców Chotczy w mieście Lipsko oraz drogi powiatowej relacji Lipsko-Jelonek w mieście i gminie Lipsko
2012 9997 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/199/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013
2012 8458 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/197/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Lipsko
2012 8457 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8456 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 8455 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2013 dla ustalenia podatku rolnego
2012 8454 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stałych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Lipsko
2012 8453 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/192/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 8452 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2012 8451 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Lipsko
2012 8450 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/189/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tej opłaty
2012 8449 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lipsko
2012 7548 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 października 2012r. określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku
2012 7547 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Lipsko.
2012 7508 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 października 2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
2012 6700 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr XXII/171/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych w Mieście i Gminie Lipsko
2012 6362 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/229/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na rok 2009
2012 6157 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXI/169/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie przekazania zadania własnego Miasta i Gminy Lipsko polegającego na prowadzeniu przez Powiat Lipski przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie
2012 5135 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XX/165/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia z użytkowania oraz z ewidencji dróg gminnych drogi nr 3408033 biegnącej przez kompleks leśny od miejscowości Wólka do granicy gminy (Struga) oraz wyrażenia zgody na przejęcie drogi przez Nadleśnictwo Zwoleń
2012 5134 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XX/164/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2012 4588 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX/151/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 maja 2012r. zmieniająca uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w mieście
2012 4587 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, zespołów szkół i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych
2012 3925 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lipsko w 2012 roku
2012 3855 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso.
2012 3431 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2012 3430 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 marca 2012r. zmiany Uchwały Nr XVI/117/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2012 3429 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę
2012 3428 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 lutego 2006 roku Nr XXXIII/212/2006 w sprawie trybu i zasad udzielania pomocy w zakresie dożywiania terenie Miasta i Gminy Lipsko.
2012 3427 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Lipsko
2012 2743 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/213/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Lipsko na rok 2009
2012 2711 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XLI/226/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na rok 2009
2012 2195 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/215/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Lipsko na rok 2009
2012 1797 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/193/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na rok 2009
2012 1614 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/186/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Lipsko na rok 2009
2012 165 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XV/111/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadawania statuetki „ Rubaszna Lipa” jako nagrody za szczególne zasługi dla Miasta i Gminy Lipsko
2012 164 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XV/103/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012
2011 8379 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia zadań gminy z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2011 8380 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie dokonania reasumpcji Uchwały Nr XIII/84/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2011r., Uchwały Nr XIII/85/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2011r, Uchwały Nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2011r, Uchwały Nr XIII/87/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2011r, Uchwały Nr XIII/88/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2011r.
2011 6944 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2012 dla ustalenia podatku rolnego
2011 6943 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 6945 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna na rok 2012 dla celów podatku leśnego
2011 6947 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego,podatku leśnego i podatku od nieruchomości
2011 6946 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6541 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/177/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na rok 2009.
2011 5621 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/76/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2011 5622 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/81/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 września 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/141/2008 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 8 września 2008r w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z działalności przedszkoli samorządowych na terenie Miasta i Gminy Lipsko
2011 5623 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości, zasad i trybu przyznawania nagród pieniężnych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i osób wyróżniających się działalności sportowej.
2011 4940 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
2011 4919 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy Solecka III – teren „B” w mieście Lipsko
2011 4920 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkalno-usługowej, zlokalizowanych w rejonie ulicy Zwoleńskiej w mieście Lipsko
2011 3375 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/206/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Lipsko na rok 2009
2011 3376 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/211/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Lipsko na rok 2009
2011 3214 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek i zasad odpłatności za usługi w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpłowowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Lipsko
2011 2378 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie zmian obwodów szkolnych w Mieście i Gminie Lipsko
2011 1704 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2011 1705 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/31/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko
2011 1706 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko
2011 1276 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/175/2008 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Lipsko na rok 2008
2011 837 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr Budżetowa na rok 2011 Nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 7 lutego 2011r.
2011 416 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę
2011 417 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/31/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko
2011 294 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2010.
2010 6390 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2011 dla ustalenia podatku rolnego
2010 6389 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr II/7/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2010 6391 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr II/9/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 6393 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr II/11/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości
2010 6392 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr II/10/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna na rok 2011 dla celów podatku leśnego
2010 5459 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LV/306/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku
2010 5460 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LV/307/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 października 2010r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2010 5461 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LV/312/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 października 2010r. w sprawie zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Miastu i Gminie Lipsko i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazanie organów do tego uprawnionych
2010 5320 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/173/2008 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Lipsko na rok 2008
2010 4395 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/2008 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Lipsko na rok 2008
2010 3392 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr LI/285/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/95/2008 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie zasad udzielania bonifikat od cen sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Miasta i Gminy Lipsko
2010 3393 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr LI/292/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Miastu i Gminie Lipsko i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazanie organów do tego uprawnionych
2010 2877 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr L/281/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego
2010 2876 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr L/274/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Lipsko
2010 2249 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr L/283/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie utowrzenia w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej POlskiej oraz w wyborach samorządowych, które odbędą się w 2010 roku.
2010 1775 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/264/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 marca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko
2010 1776 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/265/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 marca 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012”
2010 1294 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/255/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Lipsko oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu
2010 1295 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/256/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 1 lutego 2010r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 lutego 2006 roku Nr XXXIII/212/2006 w sprawie trybu i zasad udzielania pomocy w zakresie dożywiania na terenie Miasta i Gminy Lipsko
2010 469 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/247/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010.
2009 5619 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLV/235/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 5618 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLV/234/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2009 5621 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLV/237/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości
2009 5620 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLV/236/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna na rok 2010 dla celów podatku leśniego
2009 5087 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/2008 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na rok 2008
2009 2240 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zasad sprzedaży wolnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w formie przteragowej
2009 2241 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 marca 2009r. w sprawie utworzenia w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r
2009 1028 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/184/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania, dodatków funkcyjnych nauczycieli w szkołach / placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko na rok 2009.
2009 496 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/176/2008 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2008.
2009 278 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/168/2008 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Lipsku.
2009 277 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/2008 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009.
2009 279 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/169/2008 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Lipsku.
2009 276 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/166/2008 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Lipsko na lata 2004-2013.
2009 3703 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XL/218/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Lipska miejsć sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2009 3704 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XL/219/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Lipsko
2009 3702 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XL/217/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Lipsko