Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 202

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11407 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr IX/ 80 /2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 11042 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/129/ 2009 Rady miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kałuszyn.
2019 11041 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Kałuszyn zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 8917 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII.66.2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalie wykorzystywanego do kąpieli
2019 8916 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/49/2015 Rady Miejskiej Kałuszynie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn
2019 8915 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/63//2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 8914 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie określenia Statutów Sołectw Gminy Kałuszyn
2019 5702 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 11 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 5676 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela
2019 5675 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kałuszyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół pdstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 5674 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kałuszyn
2019 5673 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Kałuszynie
2019 3099 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3098 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Kałuszynie
2019 3097 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia zasad ustalania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych – sołtysów
2019 3096 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie dopłat do wywozu ścieków bytowych ze zbiorników bezodpływowych
2019 3095 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 3094 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kałuszyn.
2019 3093 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat , jak również trybu ich pobierania
2019 3092 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn na 2019 r.
2019 3022 2019-03-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej
2019 1991 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1990 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”.
2019 1989 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dopłat do wywozu ścieków bytowych ze zbiorników bezodpływowych
2019 1988 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/13/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2019
2018 12082 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2018 11380 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr XLV/304/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Kałuszyn.
2018 11379 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr XLV/303/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej.
2018 11378 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr XLV/302/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 14 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 11377 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr XLV/300/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kałuszyn
2018 11376 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr XLV/299/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2018 11375 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr XLV/298/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019 na obszarze Gminy Kałuszyn
2018 10315 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLII/287/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kałuszyn.
2018 10127 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLII/290/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych z budżetu gminy zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe.
2018 7826 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLI/283/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 7825 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLI/282/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Kałuszyn zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6778 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/273/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2018 5100 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/265/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kałuszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 5099 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/264/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kałuszyn
2018 2786 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/260/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kałuszyn na stałe obwody głosowania.
2018 2785 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/259/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kałuszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2704 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Kałuszynie i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Szkole Podstawowej w Kałuszynie prowadzonych przez Gminę Kałuszyn dla dzieci w wieku do lat 6
2018 2703 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/251/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn na 2018 r.
2018 373 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/248/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów.
2018 372 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/247/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Kałuszyn.
2018 371 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/246/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2018 369 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/240/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2018
2017 10461 2017-11-17 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1.2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej
2017 10460 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej.
2017 10459 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bolesława Prusa w Kałuszynie
2017 10458 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018 na obszarze Gminy Kałuszyn.
2017 10457 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kałuszyn
2017 10456 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2017 8683 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 11 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze B.
2017 8682 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 11 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze A.
2017 5881 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej.
2017 5879 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2017 5875 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej w m. Wąsy
2017 3848 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Kałuszyn na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2017 3847 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru uczniów zamieszkałych poza obwodem szkolnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonych przez gminę Kałuszyn, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3846 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2017 2083 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn na 2017 r.
2017 2027 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze B.
2017 844 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Kałuszyn
2017 843 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Kałuszynie prowadzonego przez Gminę Kałuszyn dla dzieci w wieku do lat 5
2017 842 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2017
2016 10880 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny.
2016 10879 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017 na obszarze Gminy Kałuszyn.
2016 10878 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kałuszyn
2016 10877 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 10876 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2016 9851 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów informacji podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny.
2016 9850 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017 na obszarze Gminy Kałuszyn.
2016 9849 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kałuszyn
2016 9848 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXII/139/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzania poboru tego podatku w drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2016 8809 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 września 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 8808 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu korzystania z obiektu Zalew Karczunek w Kałuszynie" oraz ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu
2016 8807 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn na rok 2016
2016 8806 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 września 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Kałuszyn.
2016 7442 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XX/127/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.
2016 7050 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.
2016 4606 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XVII/113/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Kałuszyn
2016 4605 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie
2016 3000 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XV/92/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn na rok 2016 r.
2016 1200 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2016
2016 448 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2015 11283 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/77/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Kałuszyn
2015 9405 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X/75/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Kałuszyn
2015 9404 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X/70/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny.
2015 9403 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X/69/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2016 rok na obszarze Gminy Kałuszyn.
2015 9402 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X/68/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kałuszyn
2015 9401 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X/67//2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzania poboru tego podatku w drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2015 7625 2015-09-16 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn
2015 7302 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Gminny Żłobek w Kałuszynie i ustalenia Statutu Żłobka.
2015 7301 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2015 6717 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Kałuszyn
2015 6716 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kałuszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 6715 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 4665 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn w 2015 r.
2015 4268 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/129/2009 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kałuszyn.
2015 2192 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do Przedszkola Publicznego, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie.
2015 1584 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2015
2014 11212 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/264/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wzorów informacji podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny.
2014 11211 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2015 rok na obszarze Gminy Kałuszyn.
2014 10909 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/262/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kałuszyn
2014 10908 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/261/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzania poboru tego podatku w drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2014 9961 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany podziału gminy Kałuszyn na stałe obwody głosowania
2014 6666 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/250/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Kałuszyn
2014 6665 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie regulaminów targowisk miejskich
2014 6664 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kałuszyn.
2014 6663 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/246/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Kałuszynie prowadzonego przez Gminę Kałuszyn
2014 5919 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXX/241/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej.
2014 5918 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXX/238/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych położonych na terenie Gminy Kałuszyn
2014 5176 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektu Zalew Karczunek w Kałuszynie – w zakresie korzystania z łowiska ryb
2014 5175 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kałuszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 2820 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej.
2014 2819 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/217/ 2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2818 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn na 2014 r.
2014 631 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXV/208/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 630 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXV/203/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2014
2013 13332 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzania poboru tego podatku w drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2013 13331 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 13330 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/195/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej.
2013 13329 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/193/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kałuszyn
2013 13328 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/192/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzania poboru tego podatku w drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2013 13327 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 wartałów przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2014 rok na obszarze Gminy Kałuszyn.
2013 10295 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XXII/188/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 września 2013r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Kałuszyn zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2013 10294 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XXII/187/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 września 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, na terenie Gminy Kałuszyn
2013 10000 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXII/190/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze B
2013 9999 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXII/189/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb przeprowadzenia linii energetycznej 400kV Miłosna – Ujrzanów przez teren Gminy Kałuszyn
2013 8277 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXI/178/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/158/2013 w sprawie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości.
2013 8276 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXI/177/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 8275 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXI/176/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/130/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8274 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXI/172/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn
2013 5999 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XX/163/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kałuszyn i granic ich obwodów.
2013 5998 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XX/161/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kałuszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 5997 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XX/160/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zgody na stosowanie innej stopy procentowej dla rozłożonej na raty opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego.
2013 5996 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XX/159/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie podwyższenia bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.
2013 5995 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XX/158/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości.
2013 5994 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XX/157/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich wykorzystywanie
2013 5993 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XX/156/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu korzystania z Kortów Tenisowych usytuowanych w Kałuszynie przy ulicy Pocztowej" oraz ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu
2013 5992 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XX/155/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli” zlokalizowanego na "Zalewie Karczunek” w Kałuszynie
2013 5991 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XX/154/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu korzystania z obiektu Zalew Karczunek w Kałuszynie" oraz ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu
2013 4675 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XIX/151/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy rondu
2013 3816 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn
2013 3815 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2013 3814 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XIX/139/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn na 2013 r.
2013 1255 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, na terenie Gminy Kałuszyn
2013 1254 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Kałuszyn
2013 1253 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1252 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 1251 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1250 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2013
2012 9157 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2013 rok na obszarze Gminy Kałuszyn
2012 8918 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzania poboru tego podatku w drodze inkasa raz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2012 8917 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kałuszyn
2012 7880 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału gminy Kałuszyn na stałe obwody głosowania
2012 7879 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Kałuszyn na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 7196 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze A
2012 7168 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XV/101/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej.
2012 4002 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/179/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2010 r., w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej, oraz sposobu jej poboru na terenie gminy Kałuszyn
2012 4001 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej.
2012 2988 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XII/76/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Kałuszyn
2012 2987 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XII/75/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn
2012 809 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2012
2011 7216 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kałuszyn
2011 7215 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2012 rok na obszarze Gminy Kałuszyn
2011 7218 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/52/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek leśny , rolny i od nieruchomości
2011 7217 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości , zarządzania poboru tego podatku w drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2011 4882 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Kałuszynie prowadzonego przez Gminę Kałuszyn.
2011 2540 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/242/02 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 września 2002 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów.
2011 2541 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 1665 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr IV/12/2011 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2011
2010 6299 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIV/220/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 10 listopada 2010r. sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2011 rok na obszarze Gminy Kałuszyn
2010 6300 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kałuszyn
2010 6301 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości , zarządzania poboru tego podatku w drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2010 4030 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/207/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Przedszkola Publicznego w Kałuszynie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
2010 4029 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze Gminy Kałuszyn
2010 4028 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn
2010 4031 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie
2010 4034 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/230/2002 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Miejskiej
2010 4033 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kałuszyn
2010 4032 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Kałuszyn i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 3253 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2010 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/98/2004 z dnia 23 października 2004r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych z budżetu gminy zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe
2010 3252 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2010 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/79/2004 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 kwietnia 2004r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie
2010 3255 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, oraz sposobu jej poboru na terenie gminy Kałuszyn
2010 3254 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych położonych na terenie gminy Kałuszyn
2010 1421 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/09 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2010
2009 6080 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/162/09 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 listopada 2009r. sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2010 rok na obszarze gminy Kałuszyn
2009 6079 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/161/09 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzania poboru tego podatku w drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2009 6081 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/163/09 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Kałuszyn
2009 6082 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/166/09 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy Kałuszyn
2009 4870 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/09 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 września 2009r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2009 3884 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2009 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela
2009 3885 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2009 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących obowiązki o różnym wymiarze pensum
2009 3886 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2009 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/140/2009 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Kałuszyn
2009 2814 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/140/09 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkól i przedszkola prowadzonych przez Gminę Kałuszyn
2009 2815 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/137/09 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Kałuszyn
2009 808 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr XX/130/2009 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków mieszkaniowych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych gminy Kałuszyn.
2009 807 2009-03-15 Uchwała Uchwała nr XX/129/2009 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kałuszyn.
2009 714 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XIX/117/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2009.
2009 715 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XIX/118/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kałuszyn.