Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 377

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4997 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Iłża
2019 4763 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 4762 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 4761 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłża w 2019 r.
2019 4760 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Iłża
2019 4759 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2019 3714 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia targowiska do prowadzenia działalności handlowej na terenie gminy Iłża oraz zatwierdzenie zasad korzystania z targowiska
2019 991 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr IV/42/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości dziennej opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 990 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr IV/39/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 grudnia 2018 r. sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Domu Kultury w Iłży
2019 989 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr IV/35/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019
2018 12413 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/31/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Iłży w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Iłża- Centrum Usług Wspólnych- pod nazwą Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Iłży oraz nadania jej statutu
2018 12412 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/30/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia z opłat, oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Żłobku Gminnym w Iłży
2018 12411 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/29/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Iłża pod nazwą Żłobek Gminny w Iłży oraz nadania jej statutu
2018 12410 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/27/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 12409 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/26/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 12408 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie gminy Iłża na lata 2019 – 2023”
2018 12278 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 12277 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2018 12276 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2019 dla ustalenia podatku rolnego
2018 11234 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LVI/338/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 października 2018 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 9997 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr LIV/330/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9996 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr LIV/329/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłża
2018 9304 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LIII/324/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 5 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 9303 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LIV/332/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/259/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2018 8926 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr LIII/325/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 5 września 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałych na terenie Gminy Iłża
2018 8035 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr LII/319/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Iłża miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8034 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr LII/318/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Iłża
2018 7147 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LI/314/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Iłża
2018 7131 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr L/311/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Iłży w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Iłża
2018 4647 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/298/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Iłża instrumentem płatniczym
2018 4646 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/293/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Iłża na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4645 2018-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży
2018 4243 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/283/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Iłży w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Iłża
2018 4242 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/282/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłża
2018 4241 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/281/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłża w 2018r.
2018 4240 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/280/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Iłża na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2018 4239 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/279/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Seredzicach
2018 2768 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/274/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zasad korzystania z targowisk gminnych
2018 2767 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/273/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Iłża dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 2766 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/272/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie : określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłża ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 2765 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/271/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłża , branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego , określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 1465 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLV/264/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową dzieci w wieku do lat 6 w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłża
2018 1311 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/252/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 13 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018
2018 959 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/258/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminy Iłża
2018 958 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/257/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży
2017 12103 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/259/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2017 12102 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/255/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Iłży w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 12100 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/254/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Iłża
2017 11380 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/246/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia targowisk do prowadzenia działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej na terenie miasta Iłża oraz uchwalenia zasad korzystania z targowisk
2017 11378 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/245/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenie wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 11372 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/238/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Seredzicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Seredzicach
2017 11370 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/237/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Pakosławiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Pakosławiu
2017 11368 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/236/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Dąbka „Bukowego” w Błazinach Dolnych w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Dąbka „Bukowego” w Błazinach Dolnych
2017 11366 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/235/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. II Brygady AL. „Świt” w Jasieńcu Iłżeckim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. II Brygady AL. „Świt” w Jasieńcu Iłżeckim
2017 11362 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/234/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłży w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłży
2017 10832 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/244/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 10830 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/243/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2017 10824 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/242/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2018 dla ustalenia podatku rolnego
2017 8868 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/222/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2017
2017 8867 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/215/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2017
2017 8866 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/211/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2017
2017 8865 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/205/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2017
2017 8864 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/193/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2017
2017 8863 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/190/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2017
2017 8862 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/182/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2017
2017 8861 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2017
2017 8860 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2017
2017 8859 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXX/173/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016
2017 8858 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016
2017 8857 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016
2017 8856 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 12 października 2016 r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016
2017 8855 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016
2017 8854 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXV/138/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016
2017 8853 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016
2017 6820 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/219/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych niektórych nauczycieli w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Iłża
2017 5285 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/209/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Iłża
2017 4556 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/203/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017 - 2020 dla Gminy Iłża”
2017 4555 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych nie  wymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela prowadzących zajęcia w grupach mieszanych.
2017 4554 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłża , branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego , określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 4553 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłża ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 4552 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/197/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2675 2017-03-20 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXIX/168/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 21 grudnia 2016r. na rok 2017
2017 2227 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia targowiska do prowadzenia działalności handlowej na terenie gminy Iłża oraz zatwierdzenie zasad korzystania z targowiska
2017 1687 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/175/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową dzieci w wieku do lat 5 w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłża
2017 1079 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie określenia dworca i przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z dworca i przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iłża
2016 11191 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłża dla przedszkoli, i innych form wychowania przedszkolnego, szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Iłża oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 10383 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 10382 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2016 10381 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2017 dla ustalenia podatku rolnego
2016 10267 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016
2016 10262 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/121/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016
2016 10261 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr xxi/115/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 14 marca 2016r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016
2016 10259 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016
2016 10258 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XVII/101/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016
2016 10257 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XIX/105/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016
2016 9695 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 12 października 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Iłża- Centrum Usług Wspólnych- pod nazwą Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Iłzy oraz nadania jej statutu.
2016 9694 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 12 października 2016r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Iłża pod nazwą Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłży
2016 8053 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2016 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie: powierzenia Zakładowi Zarządzania Nieruchomościami Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Iłży zarządzania Gminnym Składowiskiem Odpadów w miejscowości Jedlanka Stara
2016 8051 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2016 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/218/13 z dnia 14 października 2013 roku ustalającej zasady wynajmowania lokali wychodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminnego Iłża.
2016 8050 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2016 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie :wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 7180 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Iłża
2016 7179 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6951 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: zasad przyznawania z budżetu Gminy Iłża nagród i wyróżnień zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz trenerom i działaczom zasłużonym w osiąganiu wyników sportowych.
2016 6513 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVI/97/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015
2016 6512 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XV/92/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2015
2016 6511 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV/82/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015
2016 6510 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIII/77/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 października 2015r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015
2016 6509 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr xii/73/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 września 2015r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015
2016 6508 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XI/68/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015
2016 6507 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr X/65/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015
2016 6506 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr IX/56/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015
2016 6505 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr VIII/53/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015
2016 6504 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/41/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015
2016 6503 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr VI/31/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015
2016 6502 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr iv/20/2015 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 stycznia 2015r.
2016 6501 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr III/15/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2016 6500 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr II/8/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014
2016 5257 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XXII/124/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie: uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży
2016 3257 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr XIX/109/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłża dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Iłża oraz trybu i zakresu kontrli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2016 2681 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XIX/108/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXXV/177/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 15 marca 2013 r.w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłża
2016 2680 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XIX/107/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2057 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz klas pierwszych Publicznego Gimnazjum Gminnego prowadzonych przez Gminę Iłża, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 1257 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVI/100/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa na rok 2016
2016 907 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XV/95/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie: nadania drogom statusu drogi gminnej
2016 390 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XIV/89/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Iłża za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.
2016 382 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/96/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłża dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Iłża oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2015 11528 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/93/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Iłża.
2015 10996 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/86/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 10551 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/85/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 10550 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/84/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2015 10549 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/83/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2016 dla ustalenia podatku rolnego.
2015 8316 2015-10-15 Uchwała Uchwała nr XI/71/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały o ustaleniu wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne.
2015 8315 2015-10-15 Uchwała Uchwała nr XI/70/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie: ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Iłża publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
2015 7702 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr X/64/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielonych w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Iłża
2015 6977 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr IX/63/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym.
2015 6976 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr IX/62/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez niektórych nauczycieli.
2015 6535 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VIII/54/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałych na terenie Gminy Iłża
2015 4287 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr vI/33/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości.
2015 3938 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr V/30/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 6 marca 2015r. w sprawie : określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iłża.
2015 3937 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr v/29/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 6 marca 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 3936 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr V/26/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 6 marca 2015r. w sprawie: ustalenie wysokości dziennej opłaty targowej i poboru opłaty w drodze inkasa.
2015 2876 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr LIII/327/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 2868 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr LII/313/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 2857 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr LIV/328/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 września 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 2757 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 6 marca 2015r. w sprawie: wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2015 1847 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody
2015 1846 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 849 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr LI/308/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 848 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr l/303/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 16 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 847 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/299/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 846 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/252/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 845 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/237/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2015 844 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XLV/236/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2015 843 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/226/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2015 842 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/216/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 14 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2015 841 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XLII/214/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 11761 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/12/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Iłży nr XLIV/223/13 z dnia 7 listopada 2013 roku dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości.
2014 11760 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/11/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 11759 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/10/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2014 11758 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr ii/9/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2015 dla ustalenia podatku rolnego.
2014 10210 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr LIV/329/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 września 2014r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 8267 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr LI/311/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie: uchwalenia statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży
2014 7831 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr LII/319/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie: nadania statutu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży.
2014 7495 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr LII/324/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2014 7494 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr LII/323/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXV/177/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłża
2014 7493 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr LII/318/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Iłża za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2014 6830 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLI/213/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 6829 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/199/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 6828 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/183/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 21 marca 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 6827 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/176/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 15 marca 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 6826 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/172/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok Nr: XXXII/153/12 z dnia 17 grudnia 2012
2014 5303 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/155/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2014 5302 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/145/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2014 4950 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/298/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Osiedla Nr 5 w Gminie Iłża.
2014 4949 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/297/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Osiedla Nr 4 w Gminie Iłża.
2014 4948 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/296/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Osiedla Nr 3 w Gminie Iłża.
2014 4947 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/295/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Osiedla Nr 2 w Gminie Iłża.
2014 4946 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/294/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Osiedla Nr 1 w Gminie Iłża.
2014 4945 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/293/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Walentynów w Gminie Iłża.
2014 4944 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/292/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Starosiedlice w Gminie Iłża.
2014 4943 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XlVIII/291/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Seredzice w Gminie Iłża.
2014 4942 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/290/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Kolonia Seredzice w Gminie Iłża.
2014 4941 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/289/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Prędocinek w Gminie Iłża
2014 4940 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/288/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Prędocin Kolonia w Gminie Iłża
2014 4939 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/287/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Prędocin w Gminie Iłża.
2014 4938 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/286/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Płudnica w Gminie Iłża
2014 4937 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/285/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Piłatka w Gminie Iłża
2014 4936 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/284/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Pieńki w Gminie Iłża.
2014 4935 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/283/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Pastwiska w Gminie Iłża
2014 4934 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/282/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Pakosław w Gminie Iłża.
2014 4933 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/281/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Maziarze Stare w Gminie Iłża.
2014 4932 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/280/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Maziarze Nowe w Gminie Iłża.
2014 4931 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/279/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Małomierzyce w Gminie Iłża.
2014 4930 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/278/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Krzyżanowice w Gminie Iłża.
2014 4929 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/277/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Kotlarka w Gminie Iłża.
2014 4928 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/276/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Koszary w Gminie Iłża.
2014 4927 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/275/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Kajetanów w Gminie Iłża.
2014 4926 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/274/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Jedlanka Stara w Gminie Iłża.
2014 4925 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/273/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Jedlanka Nowa w Gminie Iłża.
2014 4924 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/272/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Jasieniec Maziarze w Gminie Iłża.
2014 4923 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/271/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Jasieniec Iłżecki Górny w Gminie Iłża.
2014 4922 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/270/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Jasieniec Iłżecki Dolny w Gminie Iłża.
2014 4921 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/269/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Gaworzyna w Gminie Iłża.
2014 4920 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/268/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Florencja w Gminie Iłża.
2014 4919 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/267/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Chwałowice w Gminie Iłża
2014 4918 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/266/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Błaziny Górne w Gminie Iłża
2014 4917 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/265/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Błaziny Dolne w Gminie Iłża.
2014 4916 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/264/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Białka w Gminie Iłża.
2014 4915 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/263/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Alojzów w Gminie Iłża.
2014 4914 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/259/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: Utworzenia Odrębnego Obwodu Głosowania
2014 4841 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XlIX/300/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic w podziale gminy na okręgi wyborcze
2014 4293 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/260/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: zmiany opisu granicy obwodu głosowania nr 2.
2014 4080 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/134/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 24 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2014 4079 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXX/135/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 29 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2014 3181 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/116/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2014 3180 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/122/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2014 2381 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/101/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2014 2380 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXV/113/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Nr:XX/86/11 z dnia 19 grudnia 2011
2014 2343 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/245/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: uchwalenie Statutu Gminy Iłża
2014 2342 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/251/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych programem "Pomoc państwa w zakrsie dożywiania na lata 2014 -2020."
2014 2341 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/249/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LIII/289/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 9 kwietnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży.
2014 2340 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/248/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: ustalenia lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie gminy Iłża na lata 2014 - 2020.
2014 2339 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/247/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020."
2014 729 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XXII/97/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 13 stycznia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Nr: XX/86/11 z dnia 19 grudnia 2011 r.
2014 728 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XXII/95/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 13 stycznia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2014 727 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XXI/91/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2014 578 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLV/235/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały określającej szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.
2014 577 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLV/234/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłża dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Iłża oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 576 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLV/231/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 16 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014
2014 316 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLV/233/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących zmian wprowadzonych do statutów sołectw i osiedli w Gminie Iłża.
2013 12050 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/224/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatu od środków transportowych
2013 12049 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/223/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2013 12048 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/222/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2013 12047 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/221/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2014 dla ustalenia podatku rolnego
2013 11964 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/218/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 14 października 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Iłża
2013 10466 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XVI/53/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 5 września 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2013 10465 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XIII/43/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2013 10464 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XII/39/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 23 maja 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2013 10463 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XI/38/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2013 10462 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr X/37/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2013 10461 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr IX/26/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2013 10327 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XIX/74/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2013 10326 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/67/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2013 10325 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XVII/64/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 7 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2013 9931 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XLII/215/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Iłża
2013 9212 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XLI/212/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Iłża za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 7895 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
2013 7894 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
2013 7348 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/208/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie: nadania nazwy ulicy
2013 7347 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/207/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2013 6890 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/196/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXV/177/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłża
2013 6889 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/195/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIII/165/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 6888 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/194/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 23 maja 2013r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Iłża za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 5939 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/191/13 RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Iłża
2013 5277 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/182/13 RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY z dnia 15 marca 2013r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji.
2013 5276 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/177/13 RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY z dnia 15 marca 2013r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłża
2013 4332 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/250/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok.
2013 3800 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.
2013 1570 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/83/11 z dnia 19 grudnia 2011r określającej szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.
2013 1569 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/167/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie : wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową , remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2013 1568 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/166/2012 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 grudnia 2012r. .w sprawie: wyboru metody obliczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 1567 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/165/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów
2013 1566 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/164/2012 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji
2013 1565 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/163/2012 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1345 2013-02-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXII/153/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 17 grudnia 2012r.
2013 1297 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży
2013 1296 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Muzeum Regionalnego w Iłży.
2013 1295 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 158 /12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Domu Kultury w Iłży.
2013 1294 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/156/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.
2012 8566 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/149/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 8565 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/148/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie:ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 8564 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/147/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2013 dla ustalenia podatku rolnego.
2012 8563 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/144/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 29 października 2012r. W sprawie: Podziału Gminy Iłża na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic obwodów głosowania, oraz Siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
2012 8562 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/138/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 29 października 2012r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Iłża w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Iłża.
2012 8561 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/137/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 29 października 2012r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Iłża
2012 6289 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/237/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 29 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok
2012 6288 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/245/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009r.
2012 6287 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XLV/242/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009r.
2012 6101 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/130/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: podziału Gminy Iłża na okręgi wyborcze
2012 6100 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 126 /12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do statutu Gminy Iłża.
2012 6099 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 127/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: zmiany pisowni nazw niektórych ulic i placów w Iłży.
2012 6075 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XLII/226/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 17 lipca 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok
2012 5698 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/117/ 12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie : ustalenia statutu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży.
2012 4343 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/105/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 marca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały LIII/289/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży.
2012 3267 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/231/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 18 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok
2012 1820 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/201/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie upoważnienia Burmistrza do udzielania zaliczek.
2012 1819 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/200/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok
2012 1413 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XLI/218/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok
2012 1381 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/211/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 15 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok
2012 847 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XX/90/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicnzego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 846 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XX/86/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 19 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012
2012 845 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XX/84/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie: obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
2012 844 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XX/83/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/264/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania zmienionej Uchwałą Nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 stycznia 2011 r.
2012 647 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XIX/75/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastranomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Iłża
2011 8643 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XX/88/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7973 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIX/71/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: obliżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2012 dla ustalenia podatku rolnego.
2011 7975 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIX/73/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7974 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIX/72/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2011 6543 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/190/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 13 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok
2011 6544 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/197/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok
2011 6327 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XVII/63/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 7 października 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 5773 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XVI/56/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 5 września 2011r. w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży
2011 5235 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XVI/54/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 5 września 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 2745 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr IX/27/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012".
2011 1852 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/19/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 1637 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały określającej szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.
2011 472 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.
2011 236 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/383/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Osiedla nr 2 w Gminie Iłża
2011 235 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/382/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Osiedla nr 1 w Gminie Iłża
2011 237 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/384/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Osiedla nr 3 w Gminie Iłża
2011 239 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/386/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Osiedla nr 5 w Gminie Iłża
2011 238 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/385/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Osiedla nr 4 w Gminie Iłża
2011 77 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2011 dla ustalenia podatku rolnego.
2011 78 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 39 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/361/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Jedlanka Nowa w Gminie Iłża
2011 38 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/360/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Jasieniec Maziarze w Gminie Iłża
2011 37 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/359/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Jasieniec Iłżecki Górny w Gminie Iłża
2011 40 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/362/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Jedlanka Stara w Gminie Iłża
2011 43 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/365/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Kotlarka w Gminie Iłża
2011 42 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/364/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Koszary w Gminie Iłża
2011 41 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/363/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Kajetanów w Gminie Iłża
2011 36 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/358/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Jasieniec Iłżecki Dolny w Gminie Iłża
2011 31 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/353/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Błaziny Dolne w Gminie Iłża
2011 30 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/352/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Białka w Gminie Iłża
2011 29 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/351/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Alojzów w Gminie Iłża
2011 32 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/354/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Błaziny Górne w Gminie Iłża
2011 35 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/357/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Gaworzyna w Gminie Iłża
2011 34 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/356/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Florencja w Gminie Iłża
2011 33 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/355/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Chwałowice w Gminie Iłża
2011 44 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/366/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Krzyżanowice w Gminie Iłża
2011 55 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/377/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Prędocinek w Gminie Iłża
2011 54 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/376/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Prędocin Kolonia w Gminie Iłża
2011 53 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/375/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Prędocin w Gminie Iłża
2011 56 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/378/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Kolonia Seredzice w Gminie Iłża
2011 59 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/381/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Walentynów w Gminie Iłża
2011 58 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/380/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Starosiedlice w Gminie Iłża
2011 57 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/379/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Seredzice w Gminie Iłża
2011 52 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/374/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Płudnica w Gminie Iłża
2011 47 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/369/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Maziarze Stare w Gminie Iłża
2011 46 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/368/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Maziarze Nowe w Gminie Iłża
2011 45 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/367/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Małomierzyce w Gminie Iłża
2011 48 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/370/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Pakosław w Gminie Iłża
2011 51 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/373/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Piłatka w Gminie Iłża
2011 50 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/372/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Pieńki w Gminie Iłża
2011 49 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/371/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Pastwiska w Gminie Iłża.
2010 7319 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr LXVIII/340/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Energetyki Cieplnej w Iłży
2010 7318 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr LXVIII/339/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Iłży
2010 7349 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr LXVI/330/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 11 października 2010r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Iłża na lata 2010 - 2013"
2010 7320 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr LXVIII/341/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu
2010 6583 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr LXIV/324/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 3 września 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Iłża.
2010 5141 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/150/08 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 29 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok
2010 4965 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr LX/313/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie trybu i zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Iłża i jej jednostkom podległym.
2010 2493 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/257/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok
2010 2494 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/255/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała budżetowa na rok 2010 Gminy Iłża
2010 1046 2010-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/264/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2010 1045 2010-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/259/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/251/09 z dnia 02 grudnia 2009 roku dotyczącej ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2010 1044 2010-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/258/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wydatków Gminy Iłża, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2010 1047 2010-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/267/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokości oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagradzania zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za ponadwymiarowe godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Iłża
2009 6895 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XLII/230/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 17 lipca 2009r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne placówki oświatowe o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Iłża
2009 6896 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XLV/244/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie reasumpcji uchwały Nr XLII/ 230/09 dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne placówki oświatowe o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Iłża
2009 6368 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/252/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na 2010 rok dla ustalenia podatku rolnego
2009 6367 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/251/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2009 6370 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/254/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia miesięcznej opłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu
2009 6369 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/253/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportu
2009 4904 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/238/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 29 września 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Iłża.
2009 4905 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/239/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 29 września 2009r. w sprawie wyznaczenia targowisk do prowadzenia działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej na terenie miasta Iłża oraz zatwierdzenia zasad korzystania z targowisk.
2009 4906 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/241/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 29 września 2009r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie na wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Iłża.
2009 4763 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/232/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 18 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2009 3926 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XLI/220/09 z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2009 3925 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XLI/219/09 z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie wyrazenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiacych fundusz sołecki.
2009 3927 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XLI/221/09 z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zaciągniecia kredytu z banku krajowego.
2009 3665 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XL/215/09 z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Kultury w Iłży
2009 3664 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XL/213/09 z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zaciągniecia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2009 3538 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/209/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 15 maja 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie i zabezpieczenie pezyznanych środków FRKF w formie "weksla in blanco" na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieńcu Iłżeckim Górnym 75
2009 2941 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/205/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Iłża
2009 2327 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/192/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 marca 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 2328 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/199/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla stowarzyszenia – Ochotnicza Straż Pożarna w Alojzowie