Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 322

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11818 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 199/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 79/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym
2019 11817 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 198/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 720/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki placówkach wychowania przedszkolnego
2019 11816 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 196/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 września 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie posiłku lub w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 11815 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 195/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 193/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z 26 października 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2019 11234 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr 179/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową i garażami wraz z niezbędną infrastrukturą, w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Obrońców Getta i Rotmistrza Witolda Pileckiego.
2019 10850 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 177/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy niepublicznej drodze wewnętrznej w miejscowości Chrzanów Duży gmina Grodzisk Mazowiecki
2019 10849 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 162/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 9779 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 160/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 9778 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 159/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 8879 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr 157/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową i garażami wraz z niezbędną infrastrukturą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Obrońców Getta / ul. Żwirki i Wigury.
2019 8878 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr 151/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 281/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
2019 8877 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr 149/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania statutu Biura Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki
2019 7519 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 139/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Szczęsne w rejonie ul. Orlej i ul. Łagodnej w gminie Grodzisk Mazowiecki- Etap I
2019 7338 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 132/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z gminą Baranów dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na linii łączącej obszar gminy Grodzisk Mazowiecki z obszarem gminy Baranów
2019 7337 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 131/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z gminą Błonie dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na linii łączącej obszar gminy Grodzisk Mazowiecki z obszarem gminy Błonie
2019 7336 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 130/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 79/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym
2019 7335 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 129/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7334 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 125/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 6167 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 120/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na rok 2019
2019 6166 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 107/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym
2019 6165 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 104/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 4402 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr 93/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w 2019 r.
2019 4151 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 86/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B3 – etap IV
2019 3363 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 85/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych
2019 3362 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 79/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym
2019 2428 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr 66/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A10 – etap I
2019 2427 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr 65/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F2 – etap II
2019 2383 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr 74/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 27/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 1662 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 73/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki
2019 1661 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 72/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki
2019 1660 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 63/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 39/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018r.
2019 1659 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 59/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 41/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018r.
2019 1658 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 41/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
2019 1133 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr 45 /2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Tłuste, Kłudzienko, Adamów, Żuków w Gminie Grodzisk Mazowiecki – etap IV.
2018 12984 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr 47/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie utrzymania bezpłatnego transportu publicznego na dodatkowej linii komunikacji miejskiej na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki
2018 12983 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr 40/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania
2018 12982 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr 39/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 12981 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr 38/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 158/2015 r. Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Grodzisku Mazowieckim i nadania jej statutu
2018 12980 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr 37/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce, podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki
2018 12979 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr 32/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2018 12978 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr 27/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
2018 12977 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr 25/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 11724 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr 18/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 11689 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr 22/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki
2018 11688 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr 20/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia podstawy naliczenia podatku rolnego na 2019 rok
2018 11687 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr 19/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 11686 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr 16/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 9952 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 792/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały 780/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 września 2018r. w sprawie określenia zasad i trybu występowania z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą
2018 9951 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 791/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grodzisk Mazowiecki
2018 9776 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr 779/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grodzisk Mazowiecki
2018 9775 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr 777/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 9607 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr 789/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie regulaminu użytkowania rowerów z fotelikami dziecięcymi w systemie Grodziski Rower Miejski (GRM)
2018 9606 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr 785/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie regulaminu bezpłatnego parkingu typu „parkuj i jedź”(„park&ride”) na ul. Żydowskiej w Grodzisku Mazowieckim.
2018 9605 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr 784/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie regulaminu bezpłatnego parkingu typu „parkuj i jedź”(„park&ride”) na ul. Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim.
2018 9604 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr 780/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu występowania z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą
2018 9603 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr 766/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 8415 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr 770/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018 7951 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr 762/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarny Las w rejonie ul. Kalinowej w gminie Grodzisk Mazowiecki – etap I
2018 6681 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr 754/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Lazurowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki
2018 6680 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr 753/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w gminie Grodzisk Mazowiecki
2018 6679 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr 752/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w gminie Grodzisk Mazowiecki
2018 6678 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr 747/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2018 6677 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr 745/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 6277 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 741/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie bezpłatnego parkingu typu „parkuj i jedź” („park&ride”) na ul. Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim
2018 6276 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 740/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie regulaminu bezpłatnego parkingu typu „parkuj i jedź” („park&ride”) na ul. Żydowskiej w Grodzisku Mazowieckim
2018 6153 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr 739/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Natolin w gminie Grodzisk Mazowiecki
2018 6152 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr 728/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 695/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym
2018 5613 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 710/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 5612 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 723/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki w roku 2018
2018 5611 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 722/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 672/2018 Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2018 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Grodzisk Mazowiecki
2018 5610 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 721/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 671/2018 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2018-2022
2018 5609 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 720/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki placówkach wychowania przedszkolnego
2018 4721 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr 717/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Grodzisk Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4603 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr 690/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 4598 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr 702/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w gminie Grodzisk Mazowiecki
2018 4597 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr 701/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w gminie Grodzisk Mazowiecki
2018 4596 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr 698/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 4595 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr 697/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w 2018 r.
2018 4594 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr 696/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisk Mazowiecki miejsca realizacji obowiązku szkolnego od roku szkolnego 2018/19 w szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum
2018 4593 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr 695/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym
2018 4227 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr 694/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu Targowiska Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Montwiłła
2018 3312 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 683/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim
2018 3311 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 682/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym
2018 3310 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 681/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 3173 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr 692/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Grodzisk Mazowiecki na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1491 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 677/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 76/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa nabywania, zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz udzielania bonifikaty
2018 1490 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 676/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2018 1489 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 675/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia bezpłatnego transportu publicznego na dodatkowych liniach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki
2018 1488 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 672/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Grodzisk Mazowiecki
2018 1487 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 671/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2018-2022
2018 1486 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 670/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przdszkolnego i szkół, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1485 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 664/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2018 1484 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 663/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 998 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr 648/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 997 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr 646/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 12387 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr 636/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2017 12386 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr 627/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Biura Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Grodzisku Mazowieckim i utworzenia Biura Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz nadania mu Statutu
2017 12385 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr 624/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
2017 12384 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr 623/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 606/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 października 2017 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 12383 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr 621/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 10029 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 612/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały 502/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2013r.
2017 10028 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 610/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2017 10027 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 609/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia podstawy naliczenia podatku rolnego na 2018 rok
2017 10026 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 608/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 10025 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 607/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 10024 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 606/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 10023 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 603/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 10022 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 582/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8627 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 554/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8450 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr 579/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 7 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mościska po południowej stronie ulicy Pawiej i Słowiczej w gminie Grodzisk Mazowiecki – etap II
2017 8277 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 578/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 7 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A11
2017 8185 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr 538/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8024 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr 524/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 7730 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr 574/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Grodzisku Mazowieckim
2017 7729 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr 573/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w gminie Grodzisk Mazowiecki
2017 7727 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr 572/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia mieszkań chronionych oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2017 7725 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr 567/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 433/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 7270 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 479/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 6972 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr 463/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 6971 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr 449/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 6324 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr 558/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 781/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do polepszenia warunków życia mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki
2017 6121 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr 431/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 6060 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr 564/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Marynin po północnej stronie ul. Gospodarczej w Gminie Grodzisk Mazowiecki – obszar I
2017 6057 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr 563/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka D3
2017 5845 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr 557/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2017 5671 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr 550/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2017-2020
2017 5669 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr 548/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Grodzisku Mazowieckim
2017 5667 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr 540/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2013-2017
2017 5260 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr 517/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A5
2017 4567 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 536/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 529/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2017r.
2017 4566 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 535/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 528/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2017r.
2017 4422 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 518/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Barwnej i ul. Lazurowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki
2017 4421 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 512/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zniesienia ochrony z pomnika przyrody – drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego przy kościele rzymsko – katolickim pw. Św. Michała Archanioła w Izdebnie Kościelnym
2017 4420 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 511/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zniesienia ochrony z części obiektu poddanego ochronie – drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na działce o nr ew. 41/10, obręb Wężyk, gmina Grodzisk Mazowiecki
2017 4419 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 510/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zniesienia ochrony z pomnika przyrody – drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki o nr ew. 153, obręb Opypy
2017 4418 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 509/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w 2017 r.
2017 4417 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 507/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki do nowego ustroju szkolnego
2017 4416 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 506/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym
2017 4415 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 505/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania
2017 4313 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr 419/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 4181 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr 529/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki do przeprowadzenia referendum gminnego zarządzonego na dzień 4 czerwca 2017r.
2017 4180 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr 528/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 4080 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr 516/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarny Las po zachodniej stronie ulicy Dzikiej Róży w gminie Grodzisk Mazowiecki
2017 3498 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 498/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A7
2017 3497 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 497/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A2
2017 3496 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 488/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu Targowiska Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Montwiłła
2017 3495 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 487/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki
2017 3494 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 486/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki
2017 3493 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 485/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego
2017 3492 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 482/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 433/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 3491 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 439/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu Targowiska Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Montwiłła
2017 1981 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr 475/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Janinów w Gminie Grodzisk Mazowiecki – obszar IV
2017 1980 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr 473/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarny Las w rejonie ul. Cedrowej w gminie Grodzisk Mazowiecki
2017 802 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr 387/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2017 617 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr 457/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania
2017 616 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr 451/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 42 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr 447/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mościska po południowej stronie ulic Pawiej i Słowiczej w gminie Grodzisk Mazowiecki – etap I
2017 41 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr 436/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki
2017 40 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr 435/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki przez inne niż Gmina Grodzisk Mazowiecki osoby prawne i fizyczne a także zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 11085 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr 426/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 października 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Chrzanów Mały gmina Grodzisk Mazowiecki
2016 11002 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 440/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2016 11001 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 433/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 11000 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 432/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr 421/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 10482 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 385/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 10270 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr 368/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 9852 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr 424/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki na zadanie służące ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
2016 9388 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 423/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia podstawy naliczenia podatku rolnego na 2017 rok
2016 9387 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 422/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 9386 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 421/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 9342 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr 341/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 9292 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr 414/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 września 2016r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zapole
2016 9291 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr 413/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 września 2016r. w sprawie likwidacji Biura Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Grodzisku Mazowieckim i utworzenia Biura Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz nadania mu Statutu
2016 9290 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr 408/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 9289 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr 407/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 września 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych z jednoczesnym wyłączeniem z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2016 9288 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr 406/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 września 2016r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki
2016 9287 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr 402/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zapole
2016 9286 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr 395/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania statutu Biuru Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki
2016 9285 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr 394/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie likwidacji Biura Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Grodzisku Mazowieckim i utworzenia Biura Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki
2016 8887 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr 404/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Okopowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki
2016 8468 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 403/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zniesienia pomników przyrody rosnących na terenie działki o nr ew. 6/5 we wsi Książenice
2016 8467 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 401/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 8310 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr 321/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 8272 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr 405/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B1 – etap II
2016 7380 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr 381/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Radonie w rejonie ul. Sobolowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki
2016 7185 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr 378/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uznania za park gminny pn. „Stawy Walczewskiego” terenu położonego w Grodzisku Mazowieckim w rejonach ulic: Warszawskiej, Nadarzyńskiej i S. Batorego.
2016 7184 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr 372/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.
2016 7183 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr 371/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki na zadanie służące ochronie powietrza, polegającej na trwalej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne.
2016 7182 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr 370/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania
2016 7181 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr 369/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia Stypendium Burmistrza Grodziska Mazowieckiego za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki oraz określenia warunków, formy i trybu jego przyznawania
2016 5824 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 347/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
2016 5823 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 356/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Grodzisku Mazowieckim
2016 5822 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 352/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 maja 2016r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Sołectwa Zapole
2016 5821 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 351/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 maja 2016r. w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody drzewa gatunku dąb szypułkowy rosnącego w miejscowości Czarny Las, przy polnej drodze stanowiącej ul. Platanową
2016 5820 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 350/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 maja 2016r. w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody drzewa gatunku dąb szypułkowy rosnącego u zbiegu ulicy Choinowej i Kalinowej w miejscowości Czarny Las
2016 5819 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 349/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 maja 2016r. zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2013-2017
2016 4951 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 339/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2016 4950 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 338/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Adamowizna w rejonie ul. Radziejowickiej w Gminie Grodzisk Mazowiecki
2016 4457 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr 331/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Szczęsne gmina Grodzisk Mazowiecki
2016 4456 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr 323/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na 2016 rok z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania
2016 3624 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 261/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 3088 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr 313/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 43/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Grodzisk Mazowiecki
2016 2174 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 229/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2016 2067 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr 301/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia trybu konsultacji dotyczącej utworzenia jednostki pomocniczej Zapole
2016 1751 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 310/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy publicznej drodze gminnej w miejscowości Wężyk gmina Grodzisk Mazowiecki
2016 1750 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 297/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki
2016 549 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr 281/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
2016 548 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr 275/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2015 11315 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr 280/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2015 11314 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr 279/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr 244/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 11313 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr 278/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr 243/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 10051 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr 263/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr 248/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10050 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr 262/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr 243/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 8967 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr 250/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr 230/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 września 2015 roku
2015 8966 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr 249/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 października 2015r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2015 8965 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr 248/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 8964 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr 247/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 października 2015r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 8963 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr 246/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 października 2015r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2015 8962 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr 245/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia podstawy naliczenia podatku rolnego na 2016 rok
2015 8961 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr 244/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 8960 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr 243/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 8428 2015-10-21 Uchwała Uchwała nr 230/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 września 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 8218 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr 242/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka D1 – etap I
2015 7709 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr 218/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
2015 7708 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr 212/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 6757 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 136/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 6556 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr 89/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 6403 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 204/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu dróg publicznych na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki
2015 6402 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 199/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 6401 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 198/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 6400 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 194/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych, prowadzonych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki przez inne niż gmina Grodzisk Mazowiecki osoby prawne i fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 5654 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr 187/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 maja 2015r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Chrzanów Mały gmina Grodzisk Mazowiecki
2015 5653 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr 183/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim
2015 5156 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 15/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 5030 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr 173/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy niepublicznej drodze wewnętrznej w miejscowości Książenice gmina Grodzisk Mazowiecki
2015 5029 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr 162/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody stanowiącego grupę ośmiu świerków pospolitych rosnących na terenie działki o numerze ewidencyjnym 59, obręb Wężyk w Gminie Grodzisk Mazowiecki
2015 5028 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr 161/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki
2015 5027 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr 159/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2013-2017
2015 5026 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr 158/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Grodzisku Mazowieckim i nadania jej statutu
2015 3892 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 83/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Opypy w rejonie ul. Polnej Róży w Gminie Grodzisk Mazowiecki
2015 3874 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 156/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej z jednoczesnym wyłączeniem z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2015 3873 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 155/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej z jednoczesnym wyłączeniem z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2015 3872 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 154/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu dróg publicznych na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki
2015 3871 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 147/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 3870 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 146/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2015 3869 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 144/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3868 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 143/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 3867 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 141/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2015 3866 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 139/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 3865 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 138/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany w podziale gminy Grodzisk Mazowiecki na stałe obwody głosowania oraz zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania
2015 3345 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr 133/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A4
2015 3344 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr 93/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na 2015 rok z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania
2015 3165 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr 794/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 2938 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr 81/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F2 – etap I
2015 2937 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr 78/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B4
2015 2936 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr 77/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A6
2015 2727 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr 809/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 2500 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 43/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Grodzisk Mazowiecki
2015 2499 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 42/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na 2015 rok z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania
2015 2232 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 126/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zabłotnia
2015 2231 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 125/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Wólka Grodziska
2015 2230 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 124/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Władków
2015 2229 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 123/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Wężyk
2015 2228 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 122/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Urszulin
2015 2227 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 121/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Tłuste
2015 2226 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 120/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Szczęsne
2015 2225 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 119/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Radonie
2015 2224 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 118/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Opypy
2015 2223 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 117/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Odrano Wola
2015 2222 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 116/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Natolin
2015 2221 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 115/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Mościska
2015 2220 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 114/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Marynin
2015 2219 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 113/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Makówka
2015 2218 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 112/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Książenice
2015 2217 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 111/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kraśnicza Wola
2015 2216 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 110/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kozery Nowe
2015 2215 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 109/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kozery
2015 2214 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 108/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kozerki
2015 2213 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 107/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kłudzienko
2015 2212 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 106/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kłudno Stare
2015 2211 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 105/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kłudno Nowe
2015 2210 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 104/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kałęczyn
2015 2209 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 103/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kady
2015 2208 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 102/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Janinów
2015 2207 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 101/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Izdebno Nowe
2015 2206 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 100/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Izdebno Kościelne
2015 2205 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 99/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Czarny Las
2015 2204 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 98/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Chrzanów Mały
2015 2203 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 97/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Chrzanów Duży
2015 2202 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 96/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Chlebnia
2015 2201 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 95/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Adamów-Żuków
2015 2200 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 94/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Adamowizna
2015 1575 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr 779/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 1463 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr 745/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 1372 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr 738/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 671 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr 708/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr 687/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 670 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr 706/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 561 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr 34/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze publicznej na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki
2015 560 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr 33/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy gminnej drodze wewnętrznej w miejscowości Marynin gmina Grodzisk Mazowiecki
2015 559 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr 32/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy gminnej drodze wewnętrznej w miejscowości Marynin gmina Grodzisk Mazowiecki
2015 558 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr 31/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy niepublicznej drodze wewnętrznej w miejscowości Chrzanów Mały gmina Grodzisk Mazowiecki
2015 557 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr 30/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy niepublicznej drodze wewnętrznej w miejscowości Chrzanów Mały gmina Grodzisk Mazowiecki
2015 556 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr 23/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki
2015 555 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr 17/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 61 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr 21/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr 811/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 11133 2014-12-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 15/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 października 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustalenia stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2014 10717 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 765/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 10411 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr 814/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 października 2014r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 10410 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr 813/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia podstawy naliczenia podatku rolnego na 2015 rok.
2014 10409 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr 812/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów w 2015 roku
2014 10408 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr 811/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 10407 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr 810/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 10143 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr 687/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 9632 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr 799/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 września 2014r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki
2014 9088 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr 797/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów do głosowania na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 8994 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr 639/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 8768 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr 612/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 8381 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr 587/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 8300 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr 784/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w podziale gminy Grodzisk Mazowiecki na stałe obwody głosowania oraz zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania
2014 8299 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr 781/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki
2014 7809 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr 551/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2014 7658 2014-08-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 13/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki
2014 7269 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr 516/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok