Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 306

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 12018 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XIV/116/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 7 października 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grójcu i nadania jej statutu
2019 11970 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XIV/122/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 7 października 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 11969 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XIV/121/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 7 października 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 11968 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XIV/120/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 7 października 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 11967 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XIV/119/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 7 października 2019 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 11966 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XIV/118/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 11965 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XIV/117/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 7 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Grójec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym
2019 11964 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XIV/110/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 7 października 2019 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grójec oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grójec
2019 11963 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XIV/107/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 7 października 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Grójec instrumentem płatniczym
2019 10803 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XI/97/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grójec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 10802 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XI/96/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 2 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr X/86/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 24 czerwca 2019 roku
2019 10801 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XI/95/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 2 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części miasta Grójca położonego przy ulicach Zdrojowej, Laurowej i Poświętne
2019 10800 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XI/94/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 2 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 10799 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XI/88/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.
2019 9140 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/69/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Józefa Piłsudskiego 59f w Grójcu
2019 9139 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/68/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Józefa Piłsudskiego 61 w Grójcu
2019 9138 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/67/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Laskowej w Grójcu
2019 9137 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/66/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Grójcu
2019 8746 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X/86/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grójec
2019 8745 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X/80/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Gminy Grójec
2019 8744 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X/78/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w Grójcu, gmina Grójec
2019 7609 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/65/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie projektu ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grójec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7608 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/64/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie nazw oraz przebiegu ulic w Grójcu
2019 7607 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/63/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Kobylin, gmina Grójec
2019 7478 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Grójec
2019 6518 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 6517 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 6516 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/58/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy i Miasta Grójec w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019 – 2023
2019 6515 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.
2019 6306 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca- obszar przy ulicy Poświętne
2019 5308 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Józefa Piłsudskiego 61
2019 5307 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
2019 5306 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części miasta Grójca uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/368/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 stycznia 2014r.
2019 4389 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grójec
2019 4388 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 368/6 położonej w Słomczynie gm. Grójec
2019 4387 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grójec w 2019 roku
2019 3014 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.
2019 2951 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Grójcu
2019 2950 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
2019 1402 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/231/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 marca 2017 roku
2019 1401 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 871 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/309/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 stycznia 2018 roku
2019 491 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy i miasta Grójec
2019 490 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Grójec
2018 12946 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/3/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Grójec
2018 10810 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/367/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej
2018 10809 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/364/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kobylin gm. Grójec.
2018 10808 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/360/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu
2018 8656 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/357/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 3 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w  wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21  października 2018  roku
2018 7343 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/348/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy i miasta Grójec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7342 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/347/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy i miasta Grójec przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /detal/ oraz w miejscu sprzedaży /gastronomia/
2018 6221 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/332/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Chudowola, gmina Grójec
2018 5971 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XLV/338/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 listopada 2015 r.
2018 5192 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/336/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Słomczyn gm. Grójec
2018 5191 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/333/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/307/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 stycznia 2018 r.
2018 4656 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/337/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w  miejscach publicznych na terenie gminy Grójec
2018 2730 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XLII/319/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy i miasta Grójec na stałe obwody głosowania
2018 2729 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XLII/318/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2728 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XLII/316/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
2018 1931 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XL/292/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRÓJEC NA ROK 2018
2018 1553 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLI/309/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1552 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLI/307/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grójec w 2018 roku
2018 1551 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLI/306/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Grójec
2018 626 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XL/295/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu
2018 624 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XL/294/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Opieki nad Dzieckiem w  Gminie Grójec na lata 2018 - 2020
2017 11417 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/283/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/154/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji
2017 11416 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/282/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 11415 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/281/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 10081 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/276/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Grójec
2017 9613 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/263/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca uchwalonego uchwałą Nr XXXI/228/08 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 września 2008 roku, ogłoszoną Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 189, poz.6852
2017 9612 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/262/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca uchwalonego uchwałą Nr XXXI/228/08 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 września 2008 roku, ogłoszoną Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 189, poz.6852
2017 9611 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/261/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 8650 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Grójec
2017 8649 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/266/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Grójec
2017 8648 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/265/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Lesznowola gm. Grójec
2017 7395 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
2017 7309 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/257/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu
2017 5945 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/245/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu
2017 5521 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/251/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - działki nr 1729 i 1730 przy ul. POW.
2017 5519 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/246/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 listopada 2015 r.
2017 3887 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3768 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - działki nr 1766 i 3368
2017 3767 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/229/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grójec
2017 3766 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Grójec lub jej jednostkom organizacyjnym
2017 3765 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grójec w 2017 roku
2017 3188 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/231/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których gmina Grójec jest organem prowadzącym, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3185 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grójec
2017 2355 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXV/211/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/110/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2017 1352 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXV/213/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/176/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 19 września 2016 r.
2017 1351 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXV/209/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Lesznowola gm. Grójec.
2016 10925 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/186/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 10924 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/185/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 9584 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XIX/176/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 19 września 2016r. w sprawie wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania oraz wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Grójec
2016 5999 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XVII/160/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grójec
2016 5796 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVII/165/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zmiany nazwy ronda
2016 5795 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVII/159/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 listopada 2015 r.
2016 4506 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XVI/156/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/119/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 listopada 2015 r.
2016 4505 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XVI/153/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu
2016 4354 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XV/147/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 14 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
2016 4353 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIII/120/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016
2016 2999 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XV/150/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 14 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, dla których gmina Grójec jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 2998 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XV/145/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/154/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji, zmienionej uchwałą Nr XII/109/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 listopada 2015 r.
2016 2997 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XV/144/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 14 marca 2016r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy i Miasta Grójec
2016 2996 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XV/142/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 14 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grójec w 2016 roku
2016 1350 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/136/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie połączenia gminnych placówek wsparcia dziennego z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
2016 1349 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/135/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Grójec
2016 1348 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/134/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 listopada 2015r.
2016 1347 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/129/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2015 10884 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/119/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Grójec przez inne niż Gmina Grójec osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 10883 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/117/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie podziału sołectwa Wola Krobowska i utworzenia dwóch odrębnych sołectw
2015 10152 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/110/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10147 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/109/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/154/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji.
2015 10146 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 10145 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/107/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10143 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/106/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 9127 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XI/100/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kobylin gm. Grójec
2015 6267 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/80/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum
2015 6266 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/76/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów sportowych przy ul. Laskowej 17 w Grójcu
2015 6265 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/74/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Grójec
2015 6264 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/73/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Lesznowola gm. Grójec
2015 3614 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr V/50/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, dla których gmina Grójec jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 3613 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr V/49/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach prezydenckich i wyborach parlamentarnych, które odbędą się w 2015 roku
2015 3612 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr V/43/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 marca 2015r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu
2015 3611 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr V/42/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grójec w 2015 roku
2015 1849 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/37/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie utworzenia przedszkola publicznego, przyjęcia aktu założycielskiego przedszkola oraz nadania statutu
2015 1848 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Opieki nad Dzieckiem w Gminie Grójec na lata 2015 - 2017
2015 1053 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr III/12/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu
2015 967 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr III/14/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 966 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRÓJEC NA ROK 2015
2014 9330 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LV/430/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
2014 9329 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LV/429/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/279/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie podziału gminy i miasta Grójec na stałe obwodu głosowania
2014 9328 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LV/428/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
2014 9327 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LV/ 427 /14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Falęcin
2014 7914 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr LIV/419/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Grójec w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie
2014 7913 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr LIV/418/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany granic stałych okręgów wyborczych
2014 6696 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr LIII/408/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2014 6695 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr LIII/405/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Grójca
2014 6694 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr LIII/404/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Worowskiej, położonej za drogą krajową nr 50 i nadania nazw nowym ulicom w mieście Grójcu
2014 6693 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr LIII/403/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Krobów gm. Grójec
2014 4300 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr LI/391/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
2014 3907 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr L/390/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Grójcu
2014 3444 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/387/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum” miasta Grójca w kwartale 33.Kwn-Pv, obejmującą część terenu działki ewidencyjnej nr 1417 położonej przy ul. ks. Piotra Skargi w Grójcu.
2014 3443 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/378/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 marca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 3442 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/377/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2014 1440 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/368/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części miasta Grójca
2014 1127 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/365/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności oraz częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat za usługi opiekuńcze
2014 1126 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/364/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania, odpłatności i zwalniania z opłat oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2014 634 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/354/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 16 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Grójec na rok 2014
2013 13028 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/349/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Grójec
2013 13027 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/347/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/126/04 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 1 marca 2004 r.
2013 13026 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/346/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2013 13025 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/345/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 11135 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XLV/338/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 października 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grójec w 2014 roku
2013 9956 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/331/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 września 2013r. w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej  im. W. S. Laskowskiego w Grójcu
2013 9955 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/335/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 września 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,  prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Grójec
2013 6375 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XLI/313/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/269/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2012 r.
2013 5735 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XL/307/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 5734 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XL/306/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/271/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2012 r.
2013 5733 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XL/305/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę Grójec
2013 5728 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XL/312/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Grójca
2013 4451 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/303/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18 marca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w mieście i gminie Grójec oraz granic ich obwodów
2013 4450 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/294/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr LXIV/490/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 października 2010 r.
2013 2436 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/271/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2067 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/276/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz nieczystości ciekłych oraz wywóz odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat do Gminy Grójec za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2066 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/279/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy i miasta Grójec na stałe obwody głosowania
2013 2065 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/278/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grójec w 2013 roku
2013 2064 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/275/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych
2013 1534 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/272/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie podziału obszaru gminy Grójec na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 1533 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/270/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę Grójec
2013 1532 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Grójec
2013 1531 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/268/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty na terenie gminy Grójec
2013 1530 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grójec
2012 9884 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Grójec
2012 9883 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/490/10 Rady Miejskiej w Grójcu  z dnia 25 października 2010 roku
2012 9882 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/249/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2012 9881 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/248/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 9880 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/247/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 7443 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 7442 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 października 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków w Gminie Grójec .
2012 6818 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXX/233/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 10 września 2012r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu
2012 6817 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXX/232/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 10 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 6816 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXX/228/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 10 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca uchwalonego uchwałą nr XXXI/228/08 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 września 2008 roku
2012 6815 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXX/227/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 10 września 2012r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Grójec na lata 2012-2015”
2012 6814 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXX/223/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 10 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kobylin
2012 6234 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutów sołectwa Kośmin
2012 6233 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żyrówek
2012 6232 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Załącze
2012 6231 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/219/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zalesie
2012 6230 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zakrzewska Wola
2012 6229 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wólka Turowska
2012 6228 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Worów
2012 6227 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wola Worowska
2012 6226 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wola Krobowska
2012 6225 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Uleniec
2012 6224 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szczęsna
2012 6223 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słomczyn
2012 6222 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Skurów
2012 6221 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Podole
2012 6220 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Piekiełko
2012 6219 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pabierowice
2012 6218 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/206/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mirowice Wieś
2012 6217 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołetwa Mirowice Parcela
2012 6216 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mięsy
2012 6215 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mieczysławówka
2012 6214 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Marianów
2012 6213 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Maciejowice
2012 6212 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lisówek
2012 6211 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/199/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lesznowola
2012 6210 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Las Lesznowolski
2012 6209 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kociszew
2012 6208 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kobylin
2012 6207 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kępina
2012 6206 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Janówek
2012 6205 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grudzkowola
2012 6204 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gościeńczyce
2012 6203 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Głuchów
2012 6202 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Falęcin
2012 6201 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Duży Dół
2012 6200 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dębie
2012 6199 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Częstoniew Kolonia
2012 6198 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Częstoniew
2012 6197 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bikówek
2012 5379 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Grójcu
2012 5378 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie w uchwalenia Trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Opieki nad Dzieckiem w Gminie Grójec na lata 2012 – 2014
2012 4078 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grójec
2012 4077 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Słomczyn
2012 4076 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXV/165/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 marca 2012r. zmieniajaca Uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Grójcu
2012 3890 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XXV/162/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Grójec
2012 3889 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XXV/155/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/109/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 24 października 2011 roku
2012 3888 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XXV/154/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji
2012 1486 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w mieście Grójcu
2012 1485 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Grójec
2012 475 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/130/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu
2012 474 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/127/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 16 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Grójec na rok 2012
2011 7419 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/117/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków w Gminie Grójec .
2011 7420 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/122/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/29/02 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 grudnia 2002 roku.
2011 6325 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XVII/115/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2011 6326 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XVII/116/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2011 6217 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XVI/109/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 24 października 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 6218 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XVI/110/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/312/05 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji.
2011 5799 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr XIII/104/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/198/04 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 października 2004 roku
2011 5241 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XII/90/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie miasta i gminy Grójec
2011 5242 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XII/91/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2011 5243 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XII/92/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany w Statucie Gminy Grójec
2011 3597 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr X/78/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie: podziału sołectwa Krobów i utworzenia dwóch odrębnych sołectw.
2011 3598 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr X/81/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w m. Grójec
2011 3102 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z terenu Gminy i Miasta Grójec
2011 3101 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr IX/65/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu
2011 3103 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 16 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Grójec w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie
2011 3105 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr IX/73/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 16 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w m. Grójec.
2011 3104 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr IX/72/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 16 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w m. Grójec
2011 2028 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/59/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Lesznowola gm. Grójec
2011 2027 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/58/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w m. Grójec
2011 1985 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/47/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 marca 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Grójec, będących podmiotami niezaliczonymi do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań.
2011 969 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr V/38/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w m. Grójcu.
2011 970 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr V/43/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/218/2000 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18 grudnia 2000r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na targowiskach miejskich
2011 534 2011-02-09 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Grójec na rok 2011
2011 490 2011-02-05 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenie scieków w Gminie Grójec
2011 491 2011-02-05 Uchwała Uchwała nr III/21/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/312/05 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji
2011 380 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/20/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/475/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 października 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 7285 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr LXIV/488/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 października 2010r. w sprawie utworzenie przedszkola publicznego w Grójcu, przyjęcia aktu założycielskiego przedszkola oraz nadania statutu
2010 7284 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr LIX/456/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów współpracy Gminy Grójec z tymi organizacjami i podmiotami
2010 7286 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr LXIV/489/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 października 2010r. w sprawie utworzenie przedszkola publicznego w Grójcu, przyjęcia aktu założycielskiego przedszkola oraz nadania statutu
2010 7288 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr LXIV/494/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/456/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 czerwca 2010r.
2010 7287 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr LXIV/490/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 października 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Grójec przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji
2010 6902 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LXIV/486/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 października 2010r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w granicach administacyjnych miasta Grójca
2010 6901 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LXIV/475/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 6904 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LXIV/495/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Grójcu Nr XXVI/178/08 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Grójec.
2010 6903 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LXIV/487/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 października 2010r. w sprawie szczegółówych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Grójec lub jej jednostkom organizacyjnym
2010 4966 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr LXI/459/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych
2010 4293 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr LIX/447/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Grójec oraz zapewnienia im dalszej opieki
2010 2248 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr LVI/443/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie miasta i gminy Grójec i utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2010 1108 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr LIV/416/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w m. Grójcu
2010 552 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr LII/404/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grójec na rok 2010.
2009 6127 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/386/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 października 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Szczęsna gm. Grójec
2009 6084 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr LI/391/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2009 6083 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr LI/390/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków w Gminie Grójec
2009 6085 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr LI/392/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 6088 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr LI/401/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grójec
2009 6087 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr LI/394/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Lesznowola gm. Grójec
2009 6086 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr LI/393/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałym ulicom w m. Grójcu
2009 4872 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/379/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 września 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 4871 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/378/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 września 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2009 4874 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/381/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Grójcu Nr XXVI/178/08 z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Grójec
2009 4873 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/380/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmany uchwały Nr XIX/126/04 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 1 marca 2004 r
2009 4609 2009-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/364/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkole Podstawowej w Częstoniewie
2009 4608 2009-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/356/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Grójca
2009 4611 2009-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/367/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Słomczyn
2009 4610 2009-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/365/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Grójec
2009 4238 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XLV/352/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grójec
2009 4239 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XLV/355/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli, budynków położonych na terenie objętym Przebudową Rynku w Grójcu
2009 3543 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/306/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 marca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Grójec
2009 3019 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr XL/321/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Lesznowoli imienia „Bajkopisarzy Świata”
2009 3020 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr XL/326/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Grójec
2009 2246 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/312/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 marca 2009r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego gminy Grójec pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu"
2009 2248 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/314/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/298/97 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 10 lutego 1997r
2009 1041 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/284/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr geod. nr 222/1, 222/2, 222/3, 222/4, 222/5, 222/6, 222/7, 222/8, 222/9, 222/10, 222/11, 222/12, 222/13, 222/14, 222/15, 222/16, 222/17, 222/18, 222/19, 222/20, 222/21 (przed podziałem nr geod. 222) i części działki nr 230 położonych we wsi Mirowice w gminie Grójec uchwalonego Uchwałą Nr LI/366/06 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 19 czerwca 2006 roku, ogłoszonego w Dz.Urz.Woj. Mazowieckiego Nr 130 z dnia 7 lipca 2006r, poz.4273.
2009 1040 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/280/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału.
2009 1039 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/278/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/312/05 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji.
2009 1042 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/285/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr geod. 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9, 60/10, 60/11, 60/12, 60/13, 60/14 (przed podziałem nr geod. 60) położonych we wsi Mirowice w gminie Grójec uchwalonego uchwałą Nr LI/365/06 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 19 czerwca 2006 roku, ogłoszonego w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego nr 130 z dnia 7 lipca 2006 r, poz.4272.
2009 1045 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/299/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w załączniku nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Grójcu nr XXXIV/255/08 z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków w Gminie Grójec.
2009 1044 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/291/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Grójec od 2009 roku.
2009 1043 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Głuchów.
2009 175 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/265/08 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Grójec na rok 2009.
2009 53 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/255/08 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie: zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenia ścieków w Gminie Grójec.
2009 54 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/08 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Grójcu Nr XXVII/204/08 z dnia 21 kwietnia 2008 roku