Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 287

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11576 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 100/XIV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Gostynina na lata 2019 - 2022
2019 11491 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr 101/XIV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gostynin
2019 9280 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr 85/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda
2019 8614 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 87/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 377/LXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Gminy Miasta Gostynina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2019 8613 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 84/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 8612 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 83/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 94/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015 r. w  sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina
2019 8611 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 82/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 8610 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 81/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 września 2018 r. Nr 427/LXXXIV/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym “Uśmiech Malucha” z siedzibą w Gostyninie
2019 8609 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 80/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2015 r. Nr 64/XII/2015 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, zmienionej Uchwałą Nr 224/XLV/2016 dnia 27 października 2016 r.
2019 8540 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 88/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2019 7028 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr 77/X/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie : zmiany uchwały nr 73/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gostynina.
2019 7027 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr 76/X/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2020 rok
2019 6347 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr 73/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gostynina.
2019 6346 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr 71/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Gostynina na rok 2019
2019 6345 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr 70/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Gostynina na 2019 rok.
2019 4568 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 64/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie
2019 4567 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 63/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2019
2019 4566 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 62/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 53/XI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2019 4565 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 61/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gostynin.
2019 4564 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 60/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2019 roku, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gostynin
2019 3015 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 52/VII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2019 2361 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr 38/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2019
2019 1653 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 42/VI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Gostynina.
2019 362 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr 33/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka "Gostynińskie becikowe"
2018 12619 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 29/IV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2018 12618 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 28/IV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 12617 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 27/IV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 12616 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 24/IV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 409/LXXIX/2018 Rady Miasta Gostynina z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta Gostynina
2018 12615 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 23/IV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023.
2018 12614 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 22/IV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023.
2018 12613 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 21/IV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 11812 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr 17/III/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Gostynina oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 11414 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr 447/LXXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 11413 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr 446/LXXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń oświatowych oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich
2018 11412 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr 445/LXXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 101/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyninie.
2018 11411 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr 444/LXXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2006 r. Nr 216/XXXVIII/06 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2018 10092 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr 436/LXXXVI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 287/LVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia Programu „Gostynińska Karta Seniora”
2018 9476 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr 429/LXXXV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Gostynina
2018 9445 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr 434/LXXXV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Klubu Dziecięcego “Uśmiech Malucha” z siedzibą w Gostyninie
2018 8749 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr 427/LXXXIV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym “Uśmiech Malucha” z siedzibą w Gostyninie
2018 8748 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr 426/LXXXIV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnychobwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
2018 7980 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr 425/LXXXIII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok
2018 7950 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr 424/LXXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy “Uśmiech Malucha” z siedzibą w Gostyninie i nadania jej statutu
2018 6543 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 414/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Gostynina na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych
2018 6542 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 409/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta Gostynina
2018 6541 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 408/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Gostynina
2018 6540 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 407/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Gostynina
2018 6539 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 406/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 392/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018  r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół, dla których Miasto Gostynin nie jest organem prowadzącym
2018 6538 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 405/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.
2018 6537 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 404/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gostynin
2018 6536 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 403/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 271/LIV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2018 6227 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr 400/LXXVIII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania oraz adresów obwodowych komisji wyborczych w Uchwale Nr 387/LXXV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Gostynina na obwody głosowania
2018 6226 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr 399/LXXVIII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmian opisu granic okręgów wyborczych w uchwale Nr 381/LXXIII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Gostynina na okręgi wyborcze
2018 6225 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr 398/LXXVIII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Miasta Gostynina na 2018 rok.
2018 5847 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 392/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół, dla których Miasto Gostynin nie jest organem prowadzącym
2018 5846 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 391/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  prowadzonych przez Miasto Gostynin przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych
2018 5845 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 390/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Gostynina na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.
2018 5844 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 394/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów”
2018 5843 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 393/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Gostynina możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2018 4923 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 387/LXXV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Gostynina na obwody głosowania
2018 2948 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 381/LXXIII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Gostynina na okręgi wyborcze
2018 2696 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr 377/LXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Gminy Miasta Gostynina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2018 2695 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr 375/LXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2018
2018 2694 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr 373/LXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na działkach nr ewid. 3577, 3580, 3663, 3670, 3581/1, 3585/3, 3586/1, 3587/3, 3587/5, 3588/1, 3700/1, 3701/2, 3702/2, 3703/1, 3704/1, 3739/16 do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
2018 2693 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr 372/LXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na działce nr ewid.3225/3, ul. Spółdzielczej do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
2018 1464 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 352/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2018
2018 1216 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr 363/LXXI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Gostynin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 464 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr 360/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2018 463 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr 357/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gostynina na lata 2017 - 2021
2018 462 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr 356/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie
2017 11487 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 350/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2017 11486 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 345/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 94/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015 r. w  sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina
2017 11485 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 344/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.
2017 11484 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 343/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 11483 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 342/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2017 11482 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 341/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2017 11481 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 340/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna
2017 11480 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 339/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2006 r. Nr 216/XXXVIII/06 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2017 9469 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr 327/LXVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 95/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015 r. w  sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 9468 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr 326/LXVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 94/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015 r. w  sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina
2017 9467 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr 325/LXVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe
2017 7820 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 318/LXVI/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały 74/XV/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2017 7819 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 319/LXVI/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok
2017 7145 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr 314/LXV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 5 w Gostyninie ul. Polna 36
2017 7144 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr 313/LXV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przejęcia należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach budżetowych oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a także przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Gostynin w związku z przekształceniem w ośmioletnią szkołę podstawową lub włączeniem do ośmioletniej szkoły podstawowej
2017 6672 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr 309/LXIII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Gostynina na lata 2017 - 2023
2017 6045 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr 304/LXI/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Gostynina.
2017 5524 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr 294/LVIII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok
2017 4875 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr 286/LVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 250/XLVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych jednorodzinnych ogrzewanych wyłącznie olejem opałowym, gazem, biomasą, energią elektryczną, poprzez pompy ciepła lub przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej.
2017 2959 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr 253/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2017
2017 2788 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr 272/LIV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin
2017 2787 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr 271/LIV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 2786 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr 270/LIV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Gostynin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1216 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 262/LII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Miasto Gostynin przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych
2017 334 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr 259/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 140/XXVI/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach pomocy de minimis
2017 329 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr 255/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.
2016 11018 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 250/XLVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych jednorodzinnych ogrzewanych wyłącznie olejem opałowym, gazem, biomasą, energią elektryczną, poprzez pompy ciepła lub przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej.
2016 11017 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 249/XLVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2015 r. Nr 64/XII/2015 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 137/XXVI/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 11016 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 248/XLVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2006 r. Nr 216/XXXVIII/06 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2016 11015 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 245/XLVII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 215/XLIV/2016 z dnia 29 września 2016r. w sprawie przyjęcia programu „Gostynińska Karta Seniora”
2016 11014 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 237/XLVII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina
2016 9805 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr 231/XLV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gostynina
2016 9628 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr 224/XLV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2015 r. Nr 64/XII/2015 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2016 9626 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr 228/XLV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
2016 9012 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr 215/XLIV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2016r. w sprawie przyjęcia programu Gostynińska Karta Seniora
2016 9011 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr 213/XLIV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej
2016 9010 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr 212/XLIV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2016r. w sprawieustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
2016 9009 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr 211/XLIV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 134/XX/04 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Gostynina
2016 9008 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr 210/XLIV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów”
2016 9007 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr 209/XLIV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina
2016 7648 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr 203/XLI/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina
2016 7647 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr 202/XLI/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie ul. gen. J. Bema 23
2016 7646 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr 201/XLI/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie ul. J. Ozdowskiego 2
2016 6934 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr 200/XL/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 187 /XXXVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6933 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr 197/XXXIX/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2017 rok
2016 6058 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 187/XXXVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6057 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 186/XXXVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2016 5134 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr 178/XXXVI/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 maja 2016r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Gostynina możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2016 5133 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr 177/XXXVI/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 maja 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Gostynina przez inne niż Miasto Gostynin osoby prawne lub osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 5132 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr 164/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Gostynina.
2016 2924 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr 158/XXX/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 8 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 95/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2079 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr 136/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2016
2016 2012 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr 154/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek i zasad poboru i rozliczania opłaty targowej na terenie Miasta Gostynina.
2016 1669 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr 148/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 9 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę nr 28/VIII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do miejskich przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1647 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr 147/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do miejskich szkół podstawowych i gimnazjów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1062 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr 145/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 101/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyninie.
2016 818 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr 137/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2015 r. Nr 64/XII/2015 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2016 649 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 140/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach pomocy de minimis.
2015 11669 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr 133/XXV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 123/XXIV/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 11014 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 123/XXIV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 11013 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 122/XXIV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 103/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 11012 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 118/XXIV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 77/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gostynińskiej Rady Działalności Pożytku
2015 11011 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 115/XXIV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.
2015 11010 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 114/XXIV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.
2015 11009 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 113/XXIV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2006 r. Nr 216/XXXVIII/06 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2015 9738 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 101/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyninie
2015 9409 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 106/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
2015 9408 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 105/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2015 9407 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 104/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 9406 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 103/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 8666 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr 94/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina
2015 8554 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr 95/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 8553 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr 92/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu Stypendium Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów".
2015 7862 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr 90/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 września 2015r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.
2015 7688 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr 91/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych
2015 7005 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr 76/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie rozwiązania jednostki pn. Straż Miejska w Gostyninie.
2015 6946 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr 88/XVII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 78/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gostynina.
2015 6529 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr 77/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gostynińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015 6528 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr 84/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 6527 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr 82/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Gostynina oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 6526 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr 81/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2016 rok
2015 6525 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr 74/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2015 6197 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 64/XII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2015 5987 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr 78/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gostynina.
2015 5678 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr 52/XI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p. n. "Przytorze"
2015 5210 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 53/XI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2015 4181 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr 42/X/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 204/XXXV/06 z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina zmienionej uchwałą nr 200//XXXII/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina
2015 3983 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr 46/X/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 2924 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr 29/VIII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.
2015 2923 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr 28/VIII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do miejskich przedszkoli na drugim etapie postepowania rekrutacyjnegooraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 2163 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr 23/VI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2015
2014 11899 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr 262/LVI/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. "Przytorze'
2014 10507 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr 265/LVI/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 10506 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr 264/LVI/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 9507 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 261/LV/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
2014 9506 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 258/LV/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 września 2014r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2014 6611 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr 254/LIII/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Miasta Gostynina, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 5906 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr 231/XLVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2014
2014 5178 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr 249/LI/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 9 maja 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Miasta Gostynina, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 5177 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr 248/LI/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 9 maja 2014r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina
2014 4431 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr 247/L/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie : utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014 4430 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr 246/L/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie zmian opisu granic obwodów głosowania oraz adresów obwodowych komisji wyborczych w uchwale Nr 156/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie obwodów głosowania
2014 4429 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr 245/L/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie zmian opisu granic okręgów wyborczych w uchwale Nr 137/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych.
2014 3498 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr 236/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Gostynina oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych innych uchwał
2014 478 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 224/XLVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2006 r. Nr 216/XXXVIII/06 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2014 380 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr 234/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020.
2014 379 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr 233/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 378 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr 232/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2013 13133 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 216/XLIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych innych uchwał
2013 13132 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 215/XLIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych innych uchwał
2013 13131 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 214/XLIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Gostynina oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych innych uchwał
2013 13130 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 213/XLIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 198/XL/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze stadionu w Gostyninie przy ul. Sportowej 1
2013 12030 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 210/XLII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2014.
2013 12029 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 209/XLII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2013 12028 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 208/XLII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 9297 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr 200/XL/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 159/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 9296 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr 199/XL/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych obwodów głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Gostynina przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 15 września 2013 roku.
2013 9295 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr 198/XL/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze stadionu w Gostyninie przy ul. Sportowej 1
2013 7562 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 193/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 6642 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr 184/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 161/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6019 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 180/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania obniżki godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole, obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, logopedy i psychologa zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Miasta Gostynina
2013 6018 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 182/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina  oraz granic ich obwodów
2013 6017 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 181/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina oraz granic ich obwodów
2013 3746 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr 168 / XXXI / 2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2013
2013 2836 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr 176/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Gostynina.
2013 2753 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr 171/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia komunalnej instytucji kultury i nadania jej statutu
2013 2380 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr 166/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 216/XXXVIII/06 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2013 983 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 157/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012r. sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gostynina na lata 2012 - 2016.
2013 982 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 156/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2013 981 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 155/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Żeromskiego, torami kolejowymi, ul. Czapskiego i obwodnicą
2012 10241 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr 162/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 10240 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr 161/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 10239 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr 160/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2012 10238 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr 159/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 10237 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr 158/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina
2012 8525 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 152/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 8524 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 151/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok.
2012 8523 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 147/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Miasta Gostynina, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 8522 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 146/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 8521 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 145/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2013.
2012 8520 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 144/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 6994 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr 141/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miasta Gostynina.
2012 6993 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr 140/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Gostynina.
2012 6992 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr 139/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 216/XXXVIII/06 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2012 6991 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr 138/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu realizacji programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina
2012 6990 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr 137/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2012r. w sprawie: okręgów wyborczych
2012 5800 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr 134/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 3654 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr 113/XXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 259/XLVIII/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: tekstu jednolitego statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.
2012 2948 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr 91/XVI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2012
2012 2484 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr 107/XIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Bagnistej ( obecnie ul. Termalnej ) w Gostyninie.
2012 2455 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr 106/XIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla układu komunikacyjnego miasta Gostynina.
2012 1267 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr 98 / XVII /2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy dla małej obwodnicy Gostynina
2012 1259 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr 97/XVII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2012 501 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr 92/XVI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Miasta Gostynina
2012 210 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr 93/XVI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 7003 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr 82/XV/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 7002 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr 78/XV/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązakowym wymiarze godzin
2011 7004 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr 83/XV/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7006 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr 85/XV/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok.
2011 7005 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr 84/XV/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2012
2011 5733 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr 69/XIII/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2011r. w sprawie nadania nazwy dla ronda
2011 5629 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr 65/XII/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Miasta Gostynina
2011 5240 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr 65/XII/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Miasta Gostynina
2011 5107 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr 66/XII/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
2011 3832 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr 60/X/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” należącego do Gminy Miasta Gostynina.
2011 3472 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr 52/IX/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynina
2011 3178 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr 51/IX/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia czasu realizacji programu wychowania przedszkolnego uwzględniająceo podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina
2011 3179 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr 53/IX/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spozywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w mieście Gostyninie na terenie ulicy Rynek wraz z ulicami przyległymi w odległości do 100 m od rynku miejskiego
2011 1823 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr 31/V/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2011
2011 232 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr 24/IV/2010 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych oraz nadania jej statutu
2011 233 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr 28/IV/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 82 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr 25/IV/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 216/XXXVIII / 06 z dnia 29 marca 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2011 83 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr 27/IV/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 17/III/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 6447 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 271/LI/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejskie Przedszkole Nr 4 w Gostyninie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Miejskie Przedszkole Nr 4 w Gostyninie
2010 6448 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 272/LI/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejskie Przedszkole Nr 5 w Gostyninie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Miejskie Przedszkole Nr 5 w Gostyninie
2010 6445 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 269/LI/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania zniżki godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole, obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, logopedy i psychologa zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Miasta Gostynina
2010 6446 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 270/LI/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejskie Przedszkole Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Miejskie Przedszkole Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie
2010 6449 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 273/LI/1010 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2010 6452 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 19/III/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2011
2010 6453 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 21/III/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2010 6450 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 17/III/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 6451 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 18/III/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok
2010 6057 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr Nr 286/LIV/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Gostynina, przez który przebiega ul. Kolonia, położonego pomiędzy ul. 18-go Stycznia, obwodnicą, lasem i torami kolejowymi
2010 5620 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr 281/LIII/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 274/LI/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2010r. dotyczącej określenia procedury konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2010 4860 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr 275/LI/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 5 października 2010r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
2010 2917 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr 243/XLIV/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zgody na przystąpienie Gminy Miasta Gostynina do realizacji przedsięwzięcia pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego”
2010 2282 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr 238/XLIII/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z boisk sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” należących do Gminy Miasta Gostynina.
2010 2005 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr 249/XLV/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Miasta Gostynina
2010 2006 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr 250/XLV/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 2007 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr 251/XLV/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2010 288 2010-01-27 Uchwała Uchwała nr 231/XLI/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 216/XXXVIII/06 z dnia 29 marca 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2010 289 2010-01-27 Uchwała Uchwała nr 233/XLI/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2010.
2009 6834 2009-12-19 Uchwała Uchwała nr 228/XL/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok
2009 6284 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 225/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2009 5315 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr 217/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2010
2009 5314 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr 215/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina
2009 5316 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr 218/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 5318 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr 220/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2010
2009 5317 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr 219/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 października 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok
2009 4712 2009-10-14 Uchwała Uchwała nr 213/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2009r. w sprawie zasad udzielania zniżki godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole, obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, logopedy i psychologa zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Miasta Gostynina
2009 4713 2009-10-14 Uchwała Uchwała nr 214/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2009r. w sprawie zaliczenia dróg gminnych wewnętrznych w Gostyninie do kategorii dróg gminnych publicznych
2009 3966 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr 209/XXXV/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie zmiany „Regulaminu targowiska miejskiego zlokalizowanego w Gostyninie przy ulicy Bagnistej”
2009 3808 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr 204/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego zlokalizowanego w Gostyninie przy ulicy Bagnistej
2009 3809 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr 205/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Gostynina
2009 3810 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr 207/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2007r. nr 45/VI/07 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gostynina
2009 3182 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr 200/XXXII/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 204/XXXV/06 z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina
2009 2609 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr 198/XXXI/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2009 2606 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr 193/XXI/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2009 r., specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
2009 2608 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr 197/XXXI/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 2607 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr 194/XXXI/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród
2009 2605 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr 192/XXXI/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania, warynków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz utworzenia specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli oraz zasad przyznawania tych nagród w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina
2009 1734 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr 184/XXX/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 228/XLlI/06 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2006r, w sprawie podziału Gminy Miasta Gostynina na stałe obwody głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zmienionej uchwałą nr 72/Xl/07 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 września 2007r
2009 1735 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr 187/XXX/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 17 marca 2009r. zmieniająca uchwale w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok
2009 218 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr 169/XXVIII/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia komunalnej instytucji kultury i nadaniu jej statutu.
2009 217 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr 168/XXVIII/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr 290/LI/02 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina zmienionej uchwałą nr 65/VIII/07 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 290/LI/02 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina.
2009 220 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr 172/XXVIII/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gostynina na rok 2009.
2009 219 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr 170/XXVIII/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.