Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 272

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5362 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Glinojeck na 2019 rok
2019 5305 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Glinojecku w obrębie nr 1.
2019 5057 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia ” Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck” w 2019r.
2019 4273 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2041 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady korzystania z siłowni zewnętrznej, boiska do siatkówki plażowej oraz boiska do badmintona zlokalizowanych na terenie Miasta Glinojeck
2019 2040 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Kondrajec Szlachecki, gmina Glinojeck
2019 691 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Bielawy, gmina Glinojeck
2019 690 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Działy, gmina Glinojeck
2018 13341 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 11792 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/22/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 11791 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/21/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 11790 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,, Pomoc Gminy Glinojeck w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
2018 11789 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady korzystania z siłowni zewnętrznej, boiska do siatkówki plażowej oraz boiska do badmintona zlokalizowanych na terenie Miasta Glinojeck
2018 11788 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr XXV/267/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Glinojeck
2018 11787 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2018 11786 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 11785 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 11784 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 11783 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 11532 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXV/268/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck
2018 11028 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/267/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Glinojeck
2018 11027 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/266/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Glinojeck oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 7448 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/255/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punkcie przedszkolnym, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
2018 7447 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/252/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Glinojeck
2018 7446 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/251/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i  Gminy Glinojeck
2018 7121 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XXII/239/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach oraz wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Glinojeck.
2018 5352 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXII/230/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Glinojeck
2018 5331 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXII/233/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck” w 2018 r.
2018 5330 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXII/232/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie w sprawie podziału Gminy Glinojeck na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic, i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5329 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXII/231/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Glinojeck na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2733 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XXI/225/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Kondrajec Pański, gmina Glinojeck
2018 2322 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXI/223/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Glinojeck
2018 2321 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXI/222/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/81/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2018 1418 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XX/216/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Glinojeck oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 1417 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XX/213/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2018 1416 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XX/209/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Glinojeck na 2018 rok
2018 1415 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XX/208/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck
2017 11714 2017-12-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XIX/207/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XV/155/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku
2017 11713 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XIX/206/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta i gminy Glinojeck.
2017 11712 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XIX/205/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 164, 165 i 166 oraz części działek nr 179, 180 w Ogonowie.
2017 11711 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XIX/204/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszaru położonego w obrębie Kondrajec Szlachecki.
2017 11710 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XIX/201/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym na terenie miejscowości Sadek
2017 11709 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XIX/200/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 11708 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XIX/194/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 10361 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/189/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Glinojeck dla działek nr ewid. 315/17, 315/18, 315/19, 315/20, 384/3, 1422/3, 1188 oraz części działek nr ewid. 562, 564, 565, 1181, położonych w obrębie Glinojeck
2017 7659 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/186/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicom, położonym w Glinojecku w obrębie nr 1.
2017 6477 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XVII/172/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Glinojeck na lata: 2017 — 2021.
2017 6476 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XVI/166/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/159/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck na 2017 rok.
2017 6475 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XVI/159/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck na 2017 rok.
2017 3551 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/161/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Glinojeck oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów
2017 3550 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/160/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Glinojecku
2017 3549 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/158/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu i punkcie przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Glinojeck.
2017 3548 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/157/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2753 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XV/154/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Glinojeck oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2017 1720 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XV/151/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1719 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XV/150/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1718 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XV/149/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2017 1717 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XV/148/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu i punkcie przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Glinojeck.
2017 1716 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XV/147/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Glinojecku
2017 1715 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XV/146/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Strzeszewo
2017 1714 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XV/145/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku.
2017 1713 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XV/144/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w  Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w  Glinojecku.
2017 1712 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XV/140/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 stycznia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Glinojeck na 2017 rok
2016 10874 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/133/2016 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Glinojeck a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2016 10873 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/132/2016 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
2016 10872 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/131/2016 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10871 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/130/2016 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 7435 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XIII/116/2016 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Glinojeck.
2016 5339 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XII/103/2016 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Glinojecku.
2016 5338 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XII/102/2016 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2965 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszarów położonych w obrębach: Dukt-Krusz, Kondrajec Szlachecki, Żeleźnia.
2016 2611 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr X/94/2016 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie : zmiany Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Glinojeck uchwalonych Uchwałą nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 stycznia 2015 r., w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Glinojeck.
2016 2610 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr X/92/2016 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IX/81/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 9 grudnia 2015 w sprawie opłaty targowej.
2016 2609 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr X/91/2016 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 stycznia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Glinojeck na 2016 rok
2016 719 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 710 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr IX/83/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola prowadzone na terenie Gminy Glinojeck przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego
2015 10907 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr IX/82/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10906 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr IX/81/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10905 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr IX/80/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 10904 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr IX/79/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 10903 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr IX/78/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10902 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 10 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Glinojeck
2015 9229 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr VII/66/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 października 2015r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Glinojecku.
2015 9228 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 października 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Glinojeck
2015 9227 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr VII/60/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 października 2015r. w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 8330 2015-10-16 Uchwała Uchwała nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszarów położonych w obrębach: Zygmuntowo, Wola Młocka, Malużyn, Ogonowo, Ościsłowo, Kowalewko, Sadek, Śródborze, Dukt i Działy.
2015 8329 2015-10-16 Uchwała Uchwała nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck dla działek nr 660, 718/1, 718/2, 719/5 położonych w obrębie Glinojeck.
2015 7012 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie : zmiany Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Glinojeck uchwalonych Uchwałą Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Glinojeck.
2015 3343 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Glinojeck oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 3342 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2015 1642 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXII/ 236/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Glinojeck.
2015 1641 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie : Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Glinojeck.
2015 550 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku.
2015 549 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Glinojeck a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 548 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 22 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Glinojeck na 2015 rok
2014 11725 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 7132 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXII/231/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 6685 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/284/2014 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2014 6684 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/281/2014 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej.
2014 6683 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/279/2014 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Glinojeck.
2014 6682 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr Nr XXVIII/278/2014 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu i punkcie przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Glinojeck.
2014 6681 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/252/2014 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 stycznia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GLINOJECK NA 2014 r.
2014 5724 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/185/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2012
2014 5232 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XVII/171/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2012
2014 4125 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/253/2014 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/ 236/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Glinojeck.
2014 4078 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XV/153/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2012
2014 4009 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/266/2014 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przyjęcia "Zasad i trybu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Glinojeck”
2014 4008 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/264/2014 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu sołectwa Rumoka
2014 4007 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/263/2014 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ststutu sołectwa Dukt-Krusz
2014 3663 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Glinojeck na rok 2011
2014 3140 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XIV/142/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2012
2014 2490 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XIII/139/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2012
2014 2169 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/256/2014 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020.
2014 2168 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/254/2014 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2153 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XII/106/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2012
2014 2152 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XI/103/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2012
2014 899 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXV/249/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/176/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2014 771 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XI/99/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2012
2013 13129 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/244/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Dukt-Krusz
2013 13128 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/243/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Rumoka
2013 13127 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/241/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 13126 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/240/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2013 13125 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/239/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 11540 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr X/90/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Glinojeck na rok 2011
2013 10252 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr IX/79/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Glinojeck na rok 2011
2013 9156 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/60/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Glinojeck na rok 2011
2013 8983 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXI/222/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie opłat za korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Glinojeck
2013 8982 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXI/221/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Glinojeck oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2013 8981 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXI/219/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/176/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 8980 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXI/218/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/195/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta i Gminy Glinojeck
2013 8979 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXI/217/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz świadczenia dodatkowych usług
2013 8666 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr V/43/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Glinojeck na rok 2011
2013 7969 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr II/18/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/229/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
2013 7159 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/229/10 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
2013 7158 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/228/10 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2013 5369 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XIX/196/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany rozporządzenia nr 35 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2008r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu ciechanowskiego (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 152, poz. 5333) i pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2013 5368 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XIX/202/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki nr 112/2 w Kondrajcu Szlacheckim, gmina Glinojeck.
2013 5367 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XIX/195/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Glinojeck
2013 5366 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XIX/194/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2013 5365 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XIX/193/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Glinojeck na 2013 rok
2013 5364 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XIX/201/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Rumoka, gmina Glinojeck.
2013 5363 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XIX/200/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck dla terenów oznaczonych symbolami 115 P.U i 65 P.U oraz działek nr 8 i 10
2013 5362 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XIX/199/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Żeleźnia, gmina Glinojeck.
2013 5304 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XX/210/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 22 marca 2013r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Zalesie
2013 5303 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XX/209/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 22 marca 2013r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Rumoka
2013 5302 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XX/206/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 22 marca 2013r. w sprawie podziału Gminy Glinojeck na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 5009 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/226/10 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
2013 4837 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/223/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2013 3963 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/2009 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 3633 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/212/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
2013 3111 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
2013 1107 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/189/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Młocka
2013 1106 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XVII/176/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2012 9376 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/184/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Ościsłowo
2012 9375 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/182/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku
2012 9374 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/181/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Glinojeck na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 9373 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/180/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usługi związane z pochówkiem zmarłych na cmentarzu komunalnym w Glinojecku przy ul. Płockiej.
2012 9372 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/179/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2012 9371 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/178/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Glinojeck.
2012 9370 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/177/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9369 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/175/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 9368 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/174/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2012 9367 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/173/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 8786 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/163/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 września 2012r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Garwarz
2012 8785 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/162/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 września 2012r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Glinojeck
2012 8784 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/161/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 września 2012r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Sadek
2012 8783 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/158/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 września 2012r. w sprawiezmiany rozporządzenia w sprawie pomników przyrody położnych na terenie powiatu ciechanowskiego.
2012 8782 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/157/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie pomników przyrody położnych na terenie powiatu ciechanowskiego.
2012 8781 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XV/155/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 września 2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku.
2012 8733 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/168/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 października 2012r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Zygmuntowo
2012 8732 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/167/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 października 2012r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Luszewo
2012 8731 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/166/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku.
2012 8730 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/165/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
2012 7629 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXX/181/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2012 5913 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XIV/149/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Ogonowo
2012 5789 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XIV/152/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Garwarz
2012 5788 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XIV/151/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Lipiny
2012 5787 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XIV/150/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Strzeszewo
2012 5786 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XIV/148/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Malużyn
2012 5785 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XIV/146/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku.
2012 5644 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XIII/133/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Wkra
2012 5624 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XIII/138/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Kondrajec Szlachecki
2012 5623 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XIII/137/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Kondrajec Pański
2012 5622 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XIII/136/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Dreglin
2012 5621 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XIII/135/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Żeleźnia
2012 5620 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XIII/134/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Garwarska
2012 5619 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XIII/132/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Śródborze
2012 5618 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XIII/131/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Sulerzyż
2012 5617 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XIII/130/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Płaciszewo
2012 5616 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XIII/129/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Kowalewko -Szyjki
2012 5615 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XIII/126/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu ciechanowskiego.
2012 5614 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XIII/125/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 5613 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XIII/124/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 5172 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 3225 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XII/122/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 marca 2012r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Faustynowo
2012 3224 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XII/121/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 marca 2012r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Dukt-Krusz
2012 3223 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XII/120/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 marca 2012r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Budy Rumockie
2012 3222 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XII/119/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 marca 2012r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Brody Młockie
2012 3221 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XII/118/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Bielawy
2012 3220 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XII/116/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 marca 2012r. w sprawie : programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Glinojeck w latach: 2012r. – 2016r.
2012 3219 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XII/114/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Glinojeck na lata 2012-2015
2012 3190 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XI/101/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów Gimnazjum Nr 1 im. M. Kotańskiego w Glinojecku i Gimnazjum Nr 2 w Ościsłowie.
2012 2591 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2012 2148 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr VI/53/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany rozporządzenia nr 35 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2008r. w sprawie pomników przyrody położnych na terenie powiatu ciechanowskiego (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 152, poz. 5333) i pozbawienia statusu pomników przyrody.
2012 1410 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr X/96/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku.
2012 520 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Glinojeck
2012 343 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr X/93/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck
2012 342 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr X/92/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 22 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Glinojeck na 2012 rok
2011 8394 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr IX/81/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 8395 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr IX/82/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 8392 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr VII/66/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2011 8393 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr IX/80/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 8396 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr IX/83/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 8399 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr IX/86/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 8400 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr IX/88/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia i trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Glinojeck oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 8397 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr IX/84/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2011 8398 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr IX/85/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 3610 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr II/9/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Kondrajec Szlachecki
2011 3611 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr IV/33/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 24 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011 Miasta i Gminy Glinojeck
2011 3612 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2011 3576 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr V/47/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Miejsko – Gminne Przedszkole w Glinojecku i Punkcie Przedszkolnym w Ościsłowie
2011 3510 2011-06-25 Uchwała Uchwała nr II/10/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Sadek
2011 3511 2011-06-25 Uchwała Uchwała nr II/11/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Malużyn, Śródborze, Ościsłowo
2011 3509 2011-06-25 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Płaciszewo, Strzeszewo, Dreglin, Kondrajec Pański.
2011 3507 2011-06-25 Uchwała Uchwała nr II/6/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck dla działek nr: 108/7, 86/10,86/11,86/13,73,82,83.
2011 3508 2011-06-25 Uchwała Uchwała nr II/7/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck przy ulicy Fabrycznej.
2011 3515 2011-06-25 Uchwała Uchwała nr II/15/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Stary Garwarz
2011 3516 2011-06-25 Uchwała Uchwała nr II/16/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Ogonowo.
2011 3514 2011-06-25 Uchwała Uchwała nr II/14/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Stary Garwarz, Sadek, Malużyn.
2011 3512 2011-06-25 Uchwała Uchwała nr II/12/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Malużyn, Śródborze, Ościsłowo, Wkra
2011 3513 2011-06-25 Uchwała Uchwała nr II/13/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Bielawy, Malużyn, Śródborze, Dukt
2011 3166 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr XX/138/2009 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 2959 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr II/19/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2011 2677 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr II/25/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2011 1267 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr XX/132/2008 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
2010 7197 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/236/10 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom
2010 6609 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/224/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 14 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2010 6161 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/231/10 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/121/08 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 listopada 2008 roku
2010 6160 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/10 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6163 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/233/10 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2010 6162 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/232/10 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 5262 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2008 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 5184 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/217/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania.
2010 5185 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/218/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
2010 4291 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
2010 4292 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
2010 3230 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżetu na 2010 rok
2010 3231 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 12 lutego 2010r. zmieniającą uchwałę Nr XXX/174/09 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie Budżetu Gminy na 2010 rok
2010 2227 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 12 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXX/183/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/171/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2010 2226 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie pozbawienia statutu pomnika przyrody
2010 2225 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie poręczenia kredytu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Glinojecku
2010 2228 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2010 2231 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/10 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Glinojeck
2010 2230 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/10 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/175/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 22 grudnia 2009r. w części dotyczącej przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Glinojeck i przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Glinojeck
2010 2229 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/189/10 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Glinojeck miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2010 1639 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 marca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie , transport i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z udziałem środków własnych gminy
2010 151 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXX/177/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2010 152 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXX/180/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzieleniu dotacji dla podmiotów nie zaliczających do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonywania zadania
2010 153 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXX/183/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/171/09/ Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2009 6737 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 6736 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Glinojeck
2009 6735 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/164/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendium naukowego Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. St. Reymonta w Glinojecku
2009 6738 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/170/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2009 6741 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie opłaty za korzystanie z mienia komunalnego na targowisku miejskim w Glinojecku
2009 6740 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 6739 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2009 5502 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2009 4922 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/2008 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 18 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok
2009 4923 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/08 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 18 września 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2009 4715 2009-10-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2009 2273 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/09 Rada Miejska w Glinojecku z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteriów i trybu przyznawania nagród a także wysokości i zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Glinojeck na rok 2009
2009 487 2009-02-17 Uchwała Uchwała nr XX/133/2008 Rada Miejska w Glinojecku z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Glinojeck na rok 2009.