Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 336

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11466 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/118/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 146/XXIII/05 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły
2019 11465 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/111/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III / 47 / 2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27  grudnia 2018 roku
2019 11464 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/109/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Dobinie z dnia 09 maja 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 10170 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/107/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III / 47 / 2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 roku
2019 10169 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/106/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 10097 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr IX/99/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III / 47 / 2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 roku
2019 9956 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr IX/97/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie
2019 9955 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr IX/96/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 9954 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr IX/95/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 8732 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VIII/93/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III / 47 / 2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 roku
2019 8731 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 219/1, 219/2, 426/19, 429/1 i 431/1 w Drobinie
2019 8473 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/90/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty
2019 8472 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/89/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 8471 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/88/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin
2019 8470 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/83/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 8469 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/81/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w  przedszkolach i punktach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin
2019 8468 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/82/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 8467 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia godności „Honorowego Obywatelstwa Miasta Drobina” i medalu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Drobin” oraz przyjęcia Regulaminu zasad i trybu ich nadawania
2019 6527 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 9 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 roku
2019 6526 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 6525 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/68/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Drobin”
2019 6418 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VII/71/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 3989 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/67/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III / 47 / 2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 roku
2019 3988 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/310/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3987 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/63/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie
2019 3986 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/61/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Drobin na rok 2019”
2019 2466 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/57/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III / 47 / 2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 roku
2019 2289 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr V/59/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Drobin
2019 1816 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/54/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1815 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/53/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty
2019 1814 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/52/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 1813 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/51/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1812 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/50/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin
2019 1811 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/48/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwał
2019 1017 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr Nr III/47/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA na 2019 rok
2019 1016 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/44/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku
2019 1015 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/34/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/444/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1014 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/36/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/442/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 listopada 2018 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty
2019 1013 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/35/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/443/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 980 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/42/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/217/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kostery
2019 979 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/157/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych miasta i gminy Drobin
2019 978 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/37/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 977 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 976 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Drobin „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 975 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 974 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” z siedzibą w Łęgu Probostwie
2018 12371 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin
2018 12305 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 12304 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 12303 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 12302 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 12301 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII / 359 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 11513 2018-11-27 Uchwała Uchwała nr LI/437/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 11512 2018-11-27 Uchwała Uchwała nr LII/444/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 11511 2018-11-27 Uchwała Uchwała nr LII/443/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2018 11510 2018-11-27 Uchwała Uchwała nr LII/442/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty
2018 10872 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr LI/434/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin
2018 10228 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr L/432/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII / 359 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 10227 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/417/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 10039 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr L/426/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/310/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 10038 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr L/425/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Drobin
2018 8320 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/415/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/388/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Drobin
2018 8098 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/407/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu pomocy społecznej dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych w wyniku realizacji projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach na terenie Miasta i Gminy Drobin”
2018 8097 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/406/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta i Gminy Drobin
2018 8096 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/405/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Drobin.
2018 7008 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/403/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII / 359 / 2017  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 7007 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/396/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 6338 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/390/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII / 359 / 2017  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 6337 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/389/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034
2018 5657 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/382/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 5656 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/381/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034
2018 5023 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/391/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Drobin na obwody głosowania
2018 5022 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/388/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Drobin
2018 5021 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/384/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Drobin
2018 4478 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/379/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście i Gminie Drobin
2018 3864 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/377/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Drobin na rok 2018”
2018 3863 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/376/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Drobin na okręgi wyborcze
2018 3149 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLV/374/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 3148 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLV/373/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034
2018 2128 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochód budżetu Miasta i Gminy Drobin instrumentem płatniczym
2018 2127 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XLV/368/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 2126 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XLV/366/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów
2018 2125 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XLV/365/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin
2018 2124 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XLV/364/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów
2018 2123 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XLV/363/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Klubu Dziecięcego „Wesołe Drobinki” w Drobinie
2018 2122 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XLV/362/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/330/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym funkcjonującym na terenie Miasta i Gminy Drobin oraz wysokości opłaty za wyżywienie
2018 1291 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/359/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. uchwała budzetowa na 2018 r.
2018 1290 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034
2018 1038 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLI/342/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku
2018 1037 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2034
2018 991 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/354/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście i Gminie Drobin
2018 944 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/357/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku
2018 943 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/356/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2034
2018 377 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/360/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 174/XXXV/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz uchwalenia Regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2018 376 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/353/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Drobin
2018 375 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/352/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Drobin oraz określenia szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 187 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLII/346/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/ 241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku
2018 186 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLII/345/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2034
2017 12236 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/324/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 12234 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/323/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2034
2017 11751 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/337/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia stawki dziennej opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Drobin
2017 11750 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/336/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 11735 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/343/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2017 11734 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/310/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017 r.  w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 11733 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/339/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 11732 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/338/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2018 rok
2017 11312 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/335/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku
2017 11311 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/334/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Cieszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Cieszewie
2017 11310 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/333/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łęgu Probostwie
2017 11309 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/332/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Drobinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie
2017 11308 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/331/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie w Branżową Szkołę I Stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie
2017 11307 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/330/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym funkcjonującym na terenie Miasta i Gminy Drobin oraz wysokości opłaty za wyżywienie
2017 10748 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XL/326/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Wesołe Drobinki” w Drobinie i ustalenie Statutu
2017 9641 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/317/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/ 241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 9640 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/316/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030
2017 9639 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/310/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 9342 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/309/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu płockiego
2017 9341 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/308/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Dzienny Dom "Senior - WIGOR" oraz nadania tej jednostce nowego statutu
2017 9096 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/306/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 8615 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/298/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/ 241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 8011 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/270/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017  Nr XXIX/ 241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 8008 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/276/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017  Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 7295 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/305/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030
2017 6696 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXX/257/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 stycznia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 6298 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/297/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030
2017 5655 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/285/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/157/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych miasta i gminy Drobin
2017 5653 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/284/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 5338 2017-06-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta i Gminy Drobin
2017 5245 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/282/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drobin
2017 5244 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/275/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030
2017 5243 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/274/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drobin
2017 5219 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/269/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030
2017 4946 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/234/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku
2017 4193 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/272/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3447 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/261/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 lutego 2017r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017  Nr XXIX/241/2016  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 2947 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/260/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030
2017 2718 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku
2017 2593 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/264/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2017 2591 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/263/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Miasta i Gminy Drobin
2017 1851 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku
2017 1249 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXX/259/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr 289/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i punkty przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin
2017 1248 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXX/258/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Miasta i Gminy Drobin w ramach pomocy de minimis
2017 1003 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXX/256/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 stycznia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030
2017 715 2017-01-24 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016r.
2017 713 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030
2017 710 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2030
2017 440 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/246/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie
2017 439 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/244/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Drobin za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto i Gminę Drobin.
2017 401 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 lipca 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku
2017 398 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku
2017 50 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku
2016 11635 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/233/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025
2016 11260 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 11259 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Miasta i Gminy Drobin w ramach pomocy de minimis
2016 11258 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r. oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2017 r.
2016 11257 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia stawki dziennej opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Drobin
2016 11256 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r.
2016 10393 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025
2016 9839 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/217/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 października 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kostery
2016 9276 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025
2016 8625 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXV/203/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025
2016 8367 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XXI/171/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku
2016 8342 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XX/168/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 kwietnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku
2016 8109 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XIX/160/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku
2016 7932 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/197/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Miasta i Gminy Drobin
2016 7926 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/176/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025
2016 7923 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 lipca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025
2016 7613 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku
2016 6988 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miasta i Gminie Drobin lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
2016 6987 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Drobinie
2016 6986 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 288/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 6985 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Drobin
2016 6827 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025
2016 5242 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XVI/128/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku
2016 4792 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XXI/170/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025
2016 4744 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XX/167/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 kwietnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025
2016 4165 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XV/121/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku
2016 4086 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XIX/161/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 4085 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XIX/159/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025
2016 3967 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr XIX/157/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych miasta i gminy Drobin
2016 3786 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku
2016 3701 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/166/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów
2016 3700 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/165/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów
2016 3699 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/156/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Drobin
2016 2977 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025
2016 2802 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Drobinie i nadania jej Statutu
2016 2039 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XII/87/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 3 września 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku
2016 1059 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI/132/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 1058 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na 2016 r.
2016 1057 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025
2016 1056 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI/127/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025
2016 913 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XVI/125/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin
2015 10862 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/120/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025
2015 10861 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/116/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 10860 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2016 rok
2015 10859 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/114/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia stawki dziennej opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Drobin na 2016 rok
2015 10858 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/113/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejsko - Gminnego w Drobinie
2015 10857 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/110/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/88/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 28/VIII/90 Rady Gminy Drobin z dnia 28 grudnia 1990 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa i utworzenia sołectw na terenie gminy Drobin, Uchwały Nr 149/XXII/97 z dnia 27 lutego 1997 r. i Uchwały Nr 183/XXVII/97 Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie utworzenia sołectw
2015 9736 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 października 2015r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie
2015 9677 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Drobinie
2015 9676 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2015r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Drobinie
2015 9508 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia średniej ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2016 r.
2015 9503 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025
2015 9486 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 r.
2015 8808 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/81/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 lipca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku
2015 8480 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr X/69/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/ 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku
2015 7991 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XII/86/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 3 września 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025
2015 7887 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XII/88/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 28/VIII/90 Rady Gminy Drobin z dnia 28 grudnia 1990 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa i utworzenia sołectw na terenie gminy Drobin, Uchwały Nr 149/XXII/97 z dnia 27 lutego 1997 r. i Uchwały Nr 183/XXVII/97 Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie utworzenia sołectw
2015 7886 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XII/85/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zabytków dla Miasta i Gminy Drobin
2015 7558 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku
2015 6830 2015-08-03 Uchwała Uchwała nr XI/79/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Drobinie, Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie oraz Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
2015 6755 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku
2015 6198 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr X/68/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025
2015 5721 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/51/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Meczów Piłki Nożnej drużyn III i IV ligi oraz lig niższych, niebędącego imprezą masową.
2015 5652 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Miasta i Gminy Drobin
2015 5651 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr IX/61/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji”
2015 5650 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr IX/59/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025
2015 5325 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V/43/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 lutego 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku
2015 5236 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr III/26/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272 /XXXVI / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku
2015 4924 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr II/19/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 4 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272 /XXXVI / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku
2015 4842 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 7 maja 2015r. w sprawie założenia i prowadzenia Technikum w Drobinie
2015 4841 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 7 maja 2015r. w sprawie założenia i prowadzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Drobinie
2015 3973 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025
2015 3972 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zabytków dla Miasta i Gminy Drobin
2015 3847 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr 318/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 listopada 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku
2015 2237 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin.
2015 2013 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr 300/XLI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 7 sierpnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272 /XXXVI / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku
2015 1949 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 294/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272 /XXXVI / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku
2015 1827 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 lutego 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025
2015 1801 2015-03-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015r. na rok 2015
2015 1800 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025
2015 685 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr 316/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 262/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo terenów w obrębach geodezyjnych Chudzyno, Kolonia Chudzyno i Chudzynek.
2015 629 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr III/25/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr 271/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2014-2025
2015 352 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr 279/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku
2015 173 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr II/18/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 4 grudnia 2014r. zmieniajaca Uchwałę Nr 271/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2014-2025
2014 12028 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr 317/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 listopada 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr 271/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2014-2025
2014 11821 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2015 rok
2014 11820 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/16/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 11819 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/15/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach na terenie Miasta i Gminy Drobin na 2015 rok
2014 11818 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia średniej ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2015 rok
2014 11817 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 10447 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr 286/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 5 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku
2014 9540 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr 259/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171 / XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 roku
2014 9135 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 249/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 246/XXXIII/2013 Rady Miejskiej Rady w Drobinie z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 roku
2014 9134 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 235/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171 / XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 roku
2014 9000 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr 246/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 roku
2014 8536 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 216/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 lipca 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171 / XXII / 2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 roku
2014 8170 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr 299/XLI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 7 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 271/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2014-2025
2014 6932 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr 293/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr 271/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2014-2025
2014 6931 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr 289/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i punkty przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin
2014 6930 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr 288/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2014 6173 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr 285/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 5 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 271/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2014-2025
2014 6172 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr 283/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób obiętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 4045 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr 278/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 271/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2014-2025
2014 2591 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr 262/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych Chudzyno, Kolonia Chudzyno i Chudzynek
2014 1580 2014-02-19 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 272/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014r. na rok 2014
2014 1579 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr 271/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2014-2025
2014 1578 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr 267/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1577 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr 266/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1576 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr 265/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 506 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 258/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 170/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013-2020
2013 13504 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr 247/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 245/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr 170/XXII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013-2020
2013 13434 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr 241/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
2013 13433 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr 245/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 170/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013-2020
2013 13432 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr 242/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 234/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 170/XXII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013-2020
2013 12194 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr 234/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 170/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013-2020
2013 11981 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 233/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze III kwartały 2013 roku
2013 11980 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 232/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 11979 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 231/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2014 rok.
2013 11978 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 230/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach na terenie Miasta i Gminy Drobin na 2014 rok
2013 11977 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 229/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2013r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 11976 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 228/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drobin.
2013 10356 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr 223/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 września 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin
2013 10296 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr 224/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 września 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Drobin
2013 9395 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr 219/XXX/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Cieszewie
2013 9394 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr 220/XXX/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rogotwórsku
2013 9393 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr 215/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 170/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013-2020
2013 7652 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr 205/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Drobin na rok 2013”
2013 7543 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 209/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Drobina, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Drobin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 4282 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr 164/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 628/3, 628/4, 628/5, 628/6, 628/7, 628/8 położonych w Drobinie.
2013 2842 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr 182/XXV/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie obwodów głosowania
2013 2755 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr 178/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta i Gminy Drobin.
2013 2743 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012r. uchwała Budżetowa na rok 2013
2013 1464 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr 167/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin
2013 1463 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr 166/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Drobin na lata 2013-2019.
2012 9813 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 156/XXI/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze III kwartały 2012 roku.
2012 9812 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 155/XXI/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach na terenie Miasta i Gminy Drobin na 2013 rok.
2012 9811 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 154/XXI/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 9810 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 153/XXI/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2013 rok.
2012 9809 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 152/XXI/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 8547 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 148/XX/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy placu w Łęgu Probostwie.
2012 8546 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 145/XX/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2012 8545 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 144/XX/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 listopada 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr 258/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów uchwał w zakresie dotyczącym działalności statutowej tych organizacji.
2012 7779 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr 137/XIX/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 7778 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr 136/XIX/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 października 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Drobin.
2012 7777 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr 135/XIX/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 października 2012r. w sprawie zmian nazw ulic w mieście Drobin.
2012 1127 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr 102/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 1126 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr 100/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011r. Rady Miejskiej w Drobinie  Uchwała Budżetowa na rok 2012
2011 8244 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr 90/XI/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Drobin, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Drobin, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2011 7870 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 82/XI/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2012r.
2011 7874 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 86/XI/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze III kwartały 2011 roku.
2011 7871 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 83/XI/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2012 rok.
2011 7873 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 85/XI/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 7872 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 84/XI/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach na terenie gminy Drobin na 2012 rok.
2011 5778 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr 57/VIII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 września 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drobin
2011 4492 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr 52/VII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin.
2011 4493 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr 53/VII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr 52/XIII/86 Gminnej Rady Narodowej w Drobinie z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie nadania nazw ulicom i osiedlu mieszkaniowemu w Drobinie
2011 4494 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr 56/VII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr 21/III/02 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Drobin miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2011 1909 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr 33/V/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.
2011 1910 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr 34/V/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie podziału sołectwa Mokrzk-Kostery.
2011 531 2011-02-09 Uchwała Uchwała nr 19/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 409 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr 18/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.
2011 108 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr 9/II/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2011 rok.
2011 107 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr 8/II/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2011r.
2011 109 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr 10/II/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach na terenie gminy Drobin na 2011 rok.
2011 110 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr 11/II/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2010 5615 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr 258/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów uchwał w zakresie dotyczącym działalności statutowej tych organizacji.
2010 5614 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr 257/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 174/XXXV/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz uchwalenia Regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2010 5616 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr 264/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 października 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Drobin.
2010 5392 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr 242/XLV/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Drobin
2010 1863 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr 220/XLIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Drobin.
2010 742 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr 212/XLII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drobina na rok 2010
2010 743 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr 214/XLII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia § 2 pkt 1 i 3 uchwały Nr 202 / XLI / 09 z dnia 03 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2010 rok
2009 6585 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 202/XLI/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2010 rok
2009 6586 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 203/XLI/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6587 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 204/XLI/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach na terenie gminy Drobin na 2010 rok
2009 5572 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr 201/XL/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta i Gminy Drobin
2009 5571 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr 200/XL/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2009r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Drobin.
2009 4936 2009-10-31 Uchwała Uchwała nr 194/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Drobin
2009 3565 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr 186/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Drobin oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami
2009 2950 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr 174/XXXV/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz uchwalenia Regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 474 2009-02-16 Uchwała Uchwała nr 154/XXXIII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2008-2015 (aktualizacja)".
2009 475 2009-02-16 Uchwała Uchwała nr 155/XXXIII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2009 473 2009-02-16 Uchwała Uchwała nr 150/XXXIII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Drobin na rok 2009.
2009 23 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr 148/XXXII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Drobin
2009 22 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr 145/XXXII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie