Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 210

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11292 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr 86/XIII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 179/XXVI/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 października 2016r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Chorzele.
2019 9746 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr 72/XI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r
2019 9679 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 77/XI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele na okres od dnia 1 września 2019r
2019 9678 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 76/XI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 20/IV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 9677 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 75/XI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 9676 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 74/XI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 9675 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 73/XI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 151/XXIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chorzele
2019 8511 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 67/X/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2019 8299 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 65/X/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Chorzele.
2019 7210 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr 58/IX/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 223/XXXVI/17 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wskazania uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach.
2019 6604 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr 56/VIII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Systemu powszechnej samorządowej teleopieki domowej dla mieszkańców gminy Chorzele"
2019 6349 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr 47/VII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chorzele
2019 6021 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr 55/VIII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.
2019 6020 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr 54/VIII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 6019 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr 53/VIII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5577 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 36/VI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
2019 2996 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 41/VI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 30/V/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chorzele dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2019 2995 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 34/VI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 29/V/19 Rady Miejskiej w Chorzelach zdnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstaja odpady komunalne i ustaleniu stawki opłaty za pojemnik.
2019 1643 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 30/V/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chorzele dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2019 1642 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 29/V/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 stycznia 2019 r. zmiany Uchwały Nr 201/XXII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i ustaleniu stawki opłaty za pojemnik
2019 1641 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 28/V/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 26/V/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2019 1640 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 27/V/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw: Bagienice, Binduga, Bogdany Wielkie, Budki, Bugzy Płoskie, Brzeski Kołaki, Czaplice Wielkie, Dąbrowa, Dąbrówka Ostrowska, Duczymin, Dzierzęga Nadbory, Gadomiec Chrzczany, Gadomiec Miłocięta, Jedlinka, Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Kwiatkowo, Lipowiec, Liwki, Łaz, Mącice, Niskie Wielkie, Nowa Wieś, Nowa Wieś Zarębska, Opaleniec, Poścień Wieś, Poścień Zamion, Pruskołęka, Przysowy, Raszujka, Rawki, Rembielin, Rycice, Rzodkiewnica, Stara Wieś, Wasiły Zygny, Wierzchowizna, Wólka Zdziwójska, Zaręby, Zdziwój Nowy, Zdziwój Stary oraz zmiany statutu Samorządu Mieszkańców miasta Chorzele.
2019 624 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr 21/IV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 623 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr 20/IV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 622 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr 19/IV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem" Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 621 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr 18/IV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym.
2018 13380 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 405/LIX/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
2018 13379 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 393/LVII/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg-ulic na terenie miasta Chorzele do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
2018 11218 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 406/LIX/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
2018 11217 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 401/LIX/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty.
2018 10805 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 395/LVIII/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chorzele.
2018 8977 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr 386/LVI/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Chorzele.
2018 8412 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr 385/LVI/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Chorzele.
2018 7469 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr 378/LV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Chorzele dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2018 6083 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr 369/LIII/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorzele na lata 2018-2022.
2018 6082 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr 368/LIII/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Upowszechniania Kultury w Chorzelach.
2018 3988 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 356/LI/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chorzele
2018 3987 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 355/LI/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorzele na lata 2018-2022
2018 3986 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 354/LI/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkoluprowadzonych przez Gminę Chorzele.
2018 3985 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 353/LI/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia funkcjonowania w miejscowości Łaz oddziału zamiejscowego Przedszkola Samorządowego w Chorzelach
2018 3984 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 352/LI/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów,granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3983 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 351/LI/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Chorzele na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3982 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 350/LI/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2018 3981 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 349/LI/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2018 3980 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 348/LI/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 2491 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr 344/L/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Chorzele Przedszkolu Samorządowym w Chorzelach.
2018 2490 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr 343/L/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Chorzele na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2489 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr 342/L/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2488 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr 341/L/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Chorzele instrumentem płatniczym.
2018 2487 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr 340/L/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
2018 2319 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr 331/XLIX/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 1868 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr 337/XLIX/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Klubu Dziecięcego w Chorzelach nadanego uchwałą Nr 319/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2017 roku.
2018 1867 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr 336/XLIX/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Żłobka Miejskiego w Chorzelach nadanego uchwałą Nr 318/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2017 roku.
2018 1866 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr 335/XLIX/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2018 1865 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr 334/XLIX/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2018 1864 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr 332/XLIX/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 179/XXVI/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 października 2016r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Chorzele.
2018 1304 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr 311/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok.
2018 950 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr 305/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Rapaty Sulimy i części obrębu geodezyjnego Bogdany Wielkie
2018 840 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr 319/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Klubu Dziecięcego w Chorzelach nadanego uchwałą Nr 73/XIII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 września 2015 roku.
2018 541 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 329/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy dzieciom i młodzieży ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorzele oraz trybu postępowania w tych sprawach w ramach ,,Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta i Gminy Chorzele”
2018 539 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 320/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Klubie Dziecięcym w Chorzelach oraz warunków częściowego zwolnienia z opłat.
2018 537 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 318/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Żłobka Miejskiego w Chorzelach nadanego uchwałą nr 72/XIII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 września 2015 roku.
2018 501 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 324/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 201/XXII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i ustaleniu stawki opłaty za pojemnik.
2018 500 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 323/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 26/V/15 Rady miejskiej w Chorzelach z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2018 499 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 321/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Chorzele.
2018 498 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 317/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Chorzele.
2018 497 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 313/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 11958 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 308/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 142/XXII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 maja 2016r., w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Chorzele oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 11957 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 304/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Miejskiego Zespołu Placówek Opieki nad Dziećmi w Gminie Chorzele ustalonego uchwałą Nr 286/XLV/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 października 2017 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Placówek Opieki nad Dziećmi w Gminie Chorzele.
2017 11956 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 300/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale 39/VI/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 11943 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 299/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale numer 38/VI/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 11941 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 298/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 11939 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 297/XLVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 10096 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr 291/XLV/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego "MÓJ RYNEK" w Chorzelach.
2017 10095 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr 290/XLV/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 142/XXII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Chorzele oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 10094 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr 281/XLV/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 10021 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 295/XLVI/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 151/XXIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chorzele.
2017 10020 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 289/XLV/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie sposobu ustalania w gminnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.
2017 10019 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 288/XLV/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Chorzele.
2017 10018 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 287/XLV/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Chorzele.
2017 10017 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 286/XLV/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Placówek Opieki nad Dziećmy w Gminie Chorzele.
2017 10016 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 284/XLV/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej.
2017 9453 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr 276/XLIV/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
2017 9452 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr 274/XLIV/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Chorzele.
2017 9451 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr 273/XLIV/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 8992 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr 259/XLII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 8991 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr 258/XLI/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 8637 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 250/XL/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 8055 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr 240/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 7877 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 228/XXXVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 7635 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr 220/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 7186 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr 214/XXXII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 6914 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr 210/XXXI/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 6670 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr 264/XLII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 256/XL/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Chorzelach
2017 6669 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr 263/XLII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 255/XL/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Miasta i Gminy Chorzele
2017 6668 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr 262/XLII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Chorzele
2017 6667 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr 261/XLII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 154/XXIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 6267 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 256/XL/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego "Mój Rynek" w Chorzelach.
2017 6266 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 255/XL/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Chorzele.
2017 6265 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 254/XL/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Chorzele.
2017 5934 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 253/XL/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach.
2017 5281 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr 242/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia funkcjonowania w miejscowości Łaz oddziału zamiejscowego Przedszkola Samorządowego w Chorzelach.
2017 4628 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr 235/XXXVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria.
2017 4627 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr 234/XXXVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 224/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola samorządowego i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria.
2017 4626 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr 231/XXXVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Chorzele na okregi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2017 4625 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr 230/XXXVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Chorzele na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodiwych komisji wyborczych.
2017 4581 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 184/XXVII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 3990 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr 226/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chorzele.
2017 3559 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 225/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteiów, a także liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria
2017 3558 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 224/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola samorządowego i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne ktyteria
2017 3557 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 223/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 marca 2017r. w sprawie wskazania uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach
2017 3556 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 222/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Chorzele do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 3433 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 206/XXX/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 3432 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 199/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 2276 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 175/XXVI/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 1513 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 166/XXV/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 902 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr 208/XXX/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w prowadzonym przez Gminę Chorzele Przedszkolu Samorządowym w Chorzelach.
2017 901 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr 201/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Chorzelach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 900 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr 197/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok.
2016 11913 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr 160/XXIV/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 11339 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 190/XXVII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania.
2016 11338 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 189/XXVII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2016 11337 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr 186/XXVII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 10064 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr 146/XXIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 9719 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 179/XXVI/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 października 2016r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Chorzele.
2016 9718 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 178/XXVI/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Chorzelach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2016 9071 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr 140/XXII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 9039 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr 173/XXV/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 września 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2016 9038 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr 172/XXV/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2016 9037 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr 168/XXV/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 207/XXII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2012 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Chorzele.
2016 8504 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr 130/XXI/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 8082 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr 122/XX/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 7574 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr 116/XIX/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 6747 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 150/XXIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Chorzele w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
2016 6526 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 155/XXIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Miasta i Gminy Chorzele
2016 6525 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 154/XXIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 6524 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 153/XXIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6523 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 152/XXIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 6522 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 151/XXIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chorzele
2016 6521 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 149/XXIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach
2016 6236 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr 111/XVIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 5481 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr 144/XXII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 maja 2016r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Chorzele.
2016 5480 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr 142/XXII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 maja 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Chorzele oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 5060 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr 105/XVII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
2016 4847 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr 132/XXI/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie przedłużenia funkcjonowania w miejscowości Łaz oddziału zamiejscowego Przedszkola Samorządowego w Chorzelach.
2016 4000 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr 126/XX/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chorzele.
2016 3900 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 82/XIV/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
2016 3895 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 99/XVI/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
2016 2361 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr 71/XIII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
2016 2354 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr 67/XII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2016 980 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr 107/XVII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w południowo- zachodniej części obrębu Dąbrówka Ostrowska, gmina Chorzele.
2016 979 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr 104/XVII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 783 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr 106/XVII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 90/XIV/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w południowo – zachodniej części obrębu Dąbrówka Ostrowska, gmina Chorzele - w części nieobjętej Rozstrzygnięciem Nadzorczym nr LEX-I.4131.262.2015.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2015 poz. 9527 z dnia 25 listopada 2015 roku)
2015 11358 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr 90/XIV/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w południowo – zachodniej części obrębu Dąbrówka Ostrowska, gmina Chorzele.
2015 11357 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr 89/XIV/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
2015 10565 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 88/XIV/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 10564 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 87/XIV/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2015 10563 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 86/XIV/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2015 10562 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 85/XIV/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 10155 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 101/XVI/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2015 9145 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr 65/XI/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowych na 2015 rok.
2015 8950 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr 75/XIII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 września 2015r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
2015 8949 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr 73/XIII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 września 2015r. w sprawie ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego w Chorzelach.
2015 8948 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr 72/XIII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 września 2015r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Chorzelach.
2015 8484 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr 62/X/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
2015 7778 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr 54/VIII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
2015 7294 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr 45/VII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
2015 6758 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 34/VI/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 5900 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 27/V/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 201/XXII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i ustaleniu stawki opłaty za pojemnik
2015 5899 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 30/V/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 lutego 2015r. zmiany uchwały Nr 225/XXV/ 12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2015 5898 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 24/V/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkola samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do prowadzenia tych kryteriów.
2015 5897 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 23/V/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla Gminy Chorzele jest orgnem prowadzącym.
2015 5859 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr 21/V/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
2015 5858 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr 18/IV/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
2015 5414 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr 7/II/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2015 4985 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr 48/VII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2015 4984 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr 46/VII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach.
2015 4722 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr 392/XLIV/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 4211 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr 40/VI/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chorzele.
2015 4210 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr 39/VI/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 4209 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr 38/VI/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 4208 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr 37/VI/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Chorzele na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 4207 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr 36/VI/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia naboru do przedszkola samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 3260 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 404/XLVI/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 roku.
2015 3230 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 398/XLV/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 2999 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr 31/V/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 268/XXIX/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 215/XXIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 2998 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr 29/V/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 224/XXV/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 2997 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr 28/V/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2015 2996 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr 26/V/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 1174 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr 9/III/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 988 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr 358/XLI/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 503 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr 382/XLIII/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 416 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr 349/XL/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
2014 11368 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 396/XLIV/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2014 11367 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 395/XLIV/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2014 11230 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr 406/XLVI/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 10924 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr 405/XLVI/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.
2014 9924 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr 340/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
2014 9538 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr 312/XXXV/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 9537 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr 329/XXXVII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2014 9280 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 319/XXXVI/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 roku.
2014 8913 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr 306/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 8365 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr 298/XXXIII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2014 7971 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr 289/XXXII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 7653 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr 281/XXXI/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 7370 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr 275/XXX/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 7274 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr 265/XXIX/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 7106 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 387/XLIII/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w „ Klubie Dziecięcym w Chorzelach” oraz warunków częściowego zwolnienia od opłat.
2014 7105 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 386/XLIII/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Chorzelach oraz warunków częściowego zwolnienia od opłat.
2014 7104 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 383/XLIII/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Chorzele.