Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 253

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11588 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI.104.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu stypendialnego pn. „Stypendium Gminy Brwinów”, wspierającego wybitne osiągniecia edukacyjne, sportowe lub artystyczne oraz określenia warunków, formy i trybu jego przyznawania
2019 11587 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI.101.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r.
2019 11088 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr X.95.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r.
2019 9474 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr IX.90.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia przepisów porządkowych wprowadzonych zarządzeniem Nr 48/2019 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia na terenie Gminy Brwinów zakazu podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych, terenów zielonych, upraw rolnych oraz napełniania basenów i oczek wodnych.
2019 9197 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr IX.93.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie reasumpcji uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie Nr VII.64.2019 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Brwinów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
2019 9196 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr IX.92.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie reasumpcji uchwały nr VII.72.2019 z dnia 08 maja 2019  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2019
2019 9195 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr IX.88.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym w mieście Brwinów.
2019 9194 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr IX.87.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w m.Brwinów.
2019 9193 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr IX.85.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2019 9192 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr IX.84.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r.
2019 9191 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VII.72.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2019
2019 9190 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VII.64.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Brwinów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
2019 7693 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII.76.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody
2019 7692 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VII.74.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 8 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa
2019 7691 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VII.68.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brwinów
2019 7690 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VII.67.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brwinów
2019 7689 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VII.65.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 8 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr III.16.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu tych wydatków.
2019 7688 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VII.62.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r.
2019 6259 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr V.47.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r.
2019 5794 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI.54.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa
2019 5793 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI.53.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu i zaciągnięcie zobowiązania.
2019 5792 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI.52.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r.
2019 5791 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI.50.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brwinów
2019 5790 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI.49.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brwinów
2019 5789 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr II.11.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.
2019 4044 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr IV.33.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r.
2019 4043 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr IV.29.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brwinów
2019 4042 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr IV.26.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Koszajec.
2019 4041 2019-03-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 5/2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawiepowierza Gminie Brwinów jako Organizatorowi publicznego transportu zbiorowego wykonywanie zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich dotyczących organizacji komunikacji autobusowej łączącej obszar Gminy Brwinów z obszarem Gminy Nadarzyn na linii autobusowej
2019 3885 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr IV.27.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Otrębusy, gm. Brwinów obejmującego działki o nr ew. 357/12 i 477/13
2019 223 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III.22.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.
2019 222 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III.19.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2019 221 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III.16.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem” Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu tych wydatków.
2019 220 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III.14.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na rok 2019.
2019 219 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2019
2018 12223 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr LXV.573.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.
2018 12222 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr LXV.569.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2018 12221 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr LXV.568.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 12220 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr LXV.567.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę przy obliczaniu podatku rolnego w 2019 roku
2018 12219 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr LXV.566. 2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych ze zmianą systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego”.
2018 10865 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr LXIV.562.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Informacji Gminnej w gminie Brwinów
2018 10804 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.565.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.
2018 10803 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.563.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brwinów na lata 2018-2022”
2018 10802 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.561.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, którymi muszą odpowiadać składane projekty
2018 10801 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.560.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów
2018 10800 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.559.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2019 roku
2018 10799 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.558.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Brwinów w 2019 roku
2018 10798 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.556.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody
2018 10797 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.555.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XI.103.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniemi unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest”
2018 9444 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LXIII.553.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Przejazd w Brwinowie – dotychczasowej drogi powiatowej - do kategorii dróg gminnych
2018 9376 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LXII.550.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.
2018 8065 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LXI.546.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.
2018 8064 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LX.542.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.
2018 8063 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LIX.539.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.
2018 8062 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LIX.531.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w mieście Brwinów
2018 8061 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LIX.530.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Owczarnia.
2018 8060 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LVIII.527.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.
2018 7347 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr LVIII.520.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia na terenie gminy Brwinów miejsc publicznych, na terenie których nie będzie obowiązywał zakaz spożywania napojów alkoholowych
2018 7346 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr LVIII.517.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 7345 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr LX.544.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie reasumpcji uchwały Nr LVIII.520.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia na terenie gminy Brwinów miejsc publicznych, na terenie których nie będzie obowiązywał zakaz spożywania napojów alkoholowych
2018 7344 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr LX.543.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie reasumpcji uchwały Nr LVIII.517.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 7136 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LVIII.521.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Brwinów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7135 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LVIII.519.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Brwinów ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 7134 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LVIII.518.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Brwinów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2018 7133 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LVII.510.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy placowi w miejscowości Otrębusy
2018 7132 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LVI.504.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.
2018 6000 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LV.499.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.
2018 5999 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LV.494.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brwinów
2018 5998 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LV.493.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brwinów
2018 5627 2018-05-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu programu stypendialnego pn. „Stypendium Gminy Brwinów”, wspierającego wybitne osiągnięcia edukacyjne lub sportowe
2018 4690 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr LIV.489.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.
2018 4689 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr LIV.485.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Brwinowa, wysokości stawek opłat za parkowanie, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
2018 4688 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr LIV.484.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2018
2018 2898 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr LIV.483.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Brwinów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2897 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr LIV.482.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Brwinów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Brwinowie
2018 2744 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr LIII.477.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.
2018 2743 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr LIII.470.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej w Domaniewie do kategorii dróg gminnych.
2018 2742 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr LIII.469.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia ul. Wolności w Parzniewie do kategorii dróg gminnych.
2018 2741 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr LIII.468.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na rok 2018.
2018 2740 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr LIII.465.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomników przyrody
2018 2739 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr LIII.464.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2018 2738 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2018
2018 1199 2018-02-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2018 1195 2018-02-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 1192 2018-02-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów
2018 1191 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr LI.453.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brwinów za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Pruszkowie lub przez Gminę Brwinów
2018 855 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr LI.452.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 854 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr LI.451.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brwinów
2018 853 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr LI.450.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Brwinów.
2018 852 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr LI.449.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie.
2018 787 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr L.441.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r.
2018 786 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr L.439.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Brwinów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 784 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr L.438.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie gminy Brwinów
2018 533 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr LI.456.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej w Mosznie-Parceli i Mosznie-Wsi do kategorii dróg gminnych.
2018 343 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII.421.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r.
2018 335 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLVII.417.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r.
2018 331 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLVI.416.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 11881 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIX.437.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniająca Statut Gminy Brwinów
2017 11880 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIX.436.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 11879 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIX.431.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2017 11876 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIX.427.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brwinów.
2017 11875 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIX.426.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów w 2018 roku
2017 11874 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIX.425.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2018 roku
2017 11873 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIX.424.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę przy obliczania podatku rolnego w 2018 roku
2017 11872 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIX.423.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 11871 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIX.422.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Brwinów w 2018 roku
2017 10190 2017-11-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 23 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Biblioteki Publicznej w Brwinowie.
2017 9245 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XLV.395.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 8709 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLV.413.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII.441.2013 z dnia 4 września 2013 r. w sprawie ustanowienia programu stypendialnego pn „Stypendium Gminy Brwinów”, wspierającego wybitne osiągnięcia edukacyjne lub sportowe
2017 8708 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLV.408.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV.228.2016 z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2017 8707 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLV.407.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXIII.246.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej w Brwinowie.
2017 8706 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLV.406.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2017 8705 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLV.399.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XIII.115.2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 8704 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLV.398.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII.261.2016 z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów
2017 8703 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLV.396.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przeniesienia pomnika Tadeusza Kościuszki w Brwinowie.
2017 7226 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XLII.372.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 7220 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII.334.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 7218 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI.323.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 6574 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIV.386.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brwinów.
2017 6573 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIV.385.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Żółwin.
2017 6263 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XLIII.379.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XLV/483/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 października 2005 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2017 5649 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2017
2017 4798 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XLII.361.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 maja 2017r. uchylająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 4173 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XLI.359.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 3434 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV.311.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r.
2017 2956 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV.315.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w  przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów
2017 2618 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII.325.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Moszna i Moszna Parcele - Etap I - fragment zgodnie z uchwałą nr LII.559.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 maja 2014 r.
2017 2354 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII.331.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów
2017 2353 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII.330.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły
2017 2352 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII.326.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Falęcin.
2017 2351 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI.324.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu i zaciągnięcie zobowiązania.
2017 1754 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXII.282.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r.
2017 945 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV.308.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru, na którym organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Brwinów”
2017 703 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXI.276.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r.
2016 11291 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII.289.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2017 roku
2016 11290 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII.286.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Brwinów w 2017 roku
2016 11247 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII.298.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2016 11246 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII.296.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Brwinów przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 11245 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII.291.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2017 roku
2016 11244 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII.290.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 11243 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII.288.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 11242 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII.287.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 11241 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII.285.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę przy obliczaniu podatku rolnego w 2017 roku
2016 10070 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVII.254.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r.
2016 9084 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXII.280.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kanie.
2016 8870 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XXV.239.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r.
2016 8386 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXX.269.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu „Brwinowskiej Karty Mieszkańca”
2016 8203 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXI.274.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Brwinów
2016 8201 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXI.273.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brwinów
2016 8113 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIV.227.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r.
2016 7841 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIII.219.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 2 marca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r.
2016 7364 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXII.206.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r.
2016 7188 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII.262.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7187 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII.261.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów
2016 7186 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII.260.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 3 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2016 6920 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXVII.256.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 23 maja 2016r. zmieniająca uchwałę nr XXV.233.2016 z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2016”
2016 6919 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXVII.250.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 23 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Owczarnia.
2016 5124 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV.237.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII.275.2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Brwinów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5 % (z wyjątkiem piwa)
2016 5123 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV.236.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie.
2016 5122 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV.231.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Terenia.
2016 5121 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV.230.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Terenia.
2016 4438 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII.173.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014 r.
2016 4200 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XXIV.228.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2016 3894 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XVII.163.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014r.
2016 3886 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XVII.161.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie reasumpcji uchwały nr XVI.146.2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.11.2014 z dnia 27 grudnia 2014 r.
2016 3584 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XVI.146.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 5 października 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014r.
2016 3524 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIII.210.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 2 marca 2016r. w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2016 2529 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII.207.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu i zaciągnięcie zobowiązania.
2016 2528 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII.204.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę nr IV.30.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów
2016 2527 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII.203.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr LX/539/2009 z dnia 26 marca 2010 r., w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brwinów.
2016 2526 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII.198.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XVI.141.2015 z dnia 5 października 2015 roku Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2016 roku
2016 2525 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII.196.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Parzniew.
2016 2292 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XV.135.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 4 września 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014r
2016 1680 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XXI.194.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez gminę Brwinów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły
2016 1664 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2016
2016 1087 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XIX.183.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Brwinów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobierania i wykorzystania
2016 1086 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XIX.182.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII.275.2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Brwinów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5 % (z wyjątkiem piwa)
2015 11729 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVIII.170.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa
2015 11728 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVIII.167.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 11727 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVIII.166.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Brwinów w 2016 roku
2015 11726 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVIII.165.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 11671 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XIX.179.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej w Otrębusach
2015 10474 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII.152.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 października 2015r. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę przy obliczania podatku rolnego w 2016 roku
2015 9240 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XVI.144.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 5 października 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII.275.2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Brwinów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5 % (z wyjątkiem piwa)
2015 9239 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XVI.138.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 5 października 2015r. w sprawie zaliczenia drogi położonej w Otrębusach do kategorii dróg gminnych.
2015 9199 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XVI.147.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 5 października 2015r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2015 9198 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XVI.141.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 5 października 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2016 roku
2015 9197 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XVI.140.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 5 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2016 roku
2015 9196 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XVI.139.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 5 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Brwinów w 2016 roku
2015 8991 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII.124.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014r.
2015 8656 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XV.132.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 4 września 2015r. w sprawie zaliczenia drogi położonej w Parzniewie do kategorii dróg gminnych
2015 8655 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XV.131.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 4 września 2015r. w sprawie zaliczenia drogi położonej w Domaniewie do kategorii dróg gminnych
2015 7442 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr IX.92.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014r.
2015 7431 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr VIII.89.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014r.
2015 7192 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr XIII.125.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu i zaciągnięcie zobowiązania.
2015 7191 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr XIII.115.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 6627 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr XI.103.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest”
2015 6626 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr XI.102.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru gminy Brwinów – część obejmująca jednostkę administracyjną – miejscowość CZUBIN
2015 6625 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr XI.99.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kanie.
2015 6113 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr V.64.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014r.
2015 5861 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IV.44.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014r.
2015 5347 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII.90.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Brwinowie.
2015 5346 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII.85.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę nr IX.92.2011 z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Brwinów.
2015 5345 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII.83.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej ulicom św. Tomasza, św. Jerzego i św. Augustyna w Parzniewie
2015 5344 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V.57.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/477/2005 z dnia 31 października 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Parzniew.
2015 5324 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr III.20.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XLVII.494.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r.
2015 5323 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr II.8.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XLVII.494.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r.
2015 4569 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII.498.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r.
2015 4041 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V.59.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gminie Brwinów część obszaru wsi Żółwin – działki nr ew. 22/3 i 22/4 uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie nr 173-III z dnia 2 czerwca 2000 r.
2015 3386 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr IV.43.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III.10.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2015-2023
2015 3385 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2015
2015 3384 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr III.10.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2015-2023
2015 3194 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V.63.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brwinów za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Pruszkowie lub przez Gminę Brwinów
2015 3193 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V.62.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2015 3192 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V.58.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę nr LVII.628.2014 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2015 roku
2015 3191 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V.56.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Parzniew.
2015 3190 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V.55.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic 36 P.P. Legii Akademickiej i Przyszłości w miejscowości Parzniew.
2015 2988 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr LVI.616.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XLVII.494.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r.
2015 2496 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr IV.48.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu i zaciągnięcie zobowiązania.
2015 2495 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr IV.33.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX.287.2012 z dnia 7 września 2012r. w sprawie podziału obszaru gminy Brwinów na sektory
2015 2403 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr LV.602.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XLVII.494.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r.
2015 1842 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr III.19.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII.493.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2014-2023
2015 1841 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr III.16.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014r. w sprawie ustanowienia zwolnienia przedmiotowego w podatku od nieruchomości
2015 1840 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr II.9.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr LVII.628.2014 z dnia 28 października 2014 roku Rady Miejskiej
2015 1732 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr LII.581.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 maja 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XLVII.494.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013r.
2015 1517 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr LIV.600.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XLVII.494.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013r.
2015 1337 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV.30.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów.
2015 390 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr XLIX.522.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XLVII.494.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013r.
2014 11928 2014-12-24 Uchwała Uchwała nr LVII.624.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 października 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Domaniew.
2014 11927 2014-12-24 Uchwała Uchwała nr LVII.623.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 października 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Owczarnia.
2014 11783 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr LVII.630.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 11782 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr LVII.629.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 11781 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr LVII.628.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 października 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2015 roku
2014 11780 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr LVII.627.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę przy obliczania podatku rolnego w 2015 roku
2014 11779 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr LVII.626.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Brwinów w 2015 roku
2014 10114 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLVII.492.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r.
2014 10113 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLVI.485.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r.
2014 10112 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLV.473.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r.
2014 9873 2014-10-27 Uchwała Uchwała nr LVI.615.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII.493.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2014-2023
2014 9872 2014-10-27 Uchwała Uchwała nr LVI.614.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 5 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Brwinowa, wysokości stawek opłat za parkowanie, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
2014 9871 2014-10-27 Uchwała Uchwała nr LVI.612.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2014 8941 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr LV.607.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 23 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXVII.272.2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie podziału gminy Brwinów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 8940 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr LV.601.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII.493.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2014-2023
2014 8868 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XLIV.459.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r.
2014 8717 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLIII.446.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 4 września 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r.
2014 7962 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XLI.422.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r.
2014 7880 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XLII.431.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r.
2014 7841 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr LIV.599.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII.493.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2014-2023
2014 7840 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr LIV.597.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Brwinów
2014 7839 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr LIV.594.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/206/2008 z dnia 06.05.2008 r. „w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Żółwin”.
2014 7639 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr LIV.596.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę nr LXV/601/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, okresowego i pomocy rzeczowej.
2014 7638 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr LIV.595.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie.
2014 7214 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.404.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r.