Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 381

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10737 2019-09-16 Uchwała Uchwała nr XI/131/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 września 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 10477 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr X/120/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Błoniu przy ul. Wiejskiej, na terenie działek ewid. nr 21, 22 obr. 0012.
2019 8921 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/113/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLVI/361/18 Rady Miejskie w Błoniu z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych zmienionej uchwałą Nr XLIX/396/18 z dnia 28 maja 2018r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XLVI/361/18 Rady Miejskie w Błoniu z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych.
2019 8920 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/112/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Błonie.
2019 8919 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/110/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia
2019 8918 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/109/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Błonie za rok 2018 i  sprawozdania finansowego za 2018 rok
2019 8543 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VII/104/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru Błonie – Wieś, ul. Sochaczewska – Etap I – Obszar A, Obszar B, Obszar C, Obszar D, Obszar E
2019 7734 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VII/103/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/95/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie w 2019 roku
2019 7733 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VII/102/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/93/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Błonie.
2019 6595 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/91/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Błonie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 6326 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/99/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury w Błoniu
2019 6325 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/98/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Filii Centrum Kultury w Błoniu - Dom Kultury w Bramkach.
2019 6324 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/95/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie w 2019 roku
2019 6323 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/94/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/368/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dn. 12 marca 2018r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Błonie na zadanie służące ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
2019 6322 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/93/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Błonie
2019 6321 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/92/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie, miejsca realizacji obowiązku szkolnego od roku szkolnego 2019/2020 w publicznych szkołach podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie
2019 6320 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/90/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Błonie na temat Budżetu Gminy Błonie na 2020 rok
2019 6319 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/88/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14  stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i  w domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu tych wydatków.
2019 3794 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/82/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/492/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Bramki.
2019 3793 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/81/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/559/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Błonie Wieś.
2019 3792 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/80/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/526/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Bieniewo-Wieś.
2019 3791 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/79/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/525/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Bieniewo-Parcela.
2019 3790 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/78/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/493/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Bieniewice.
2019 3789 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/77/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/491/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Białuty
2019 3788 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/76/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/490/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Białutki
2019 3787 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/75/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/564/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Radzików Wieś.
2019 3786 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/74/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/113/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09 listopada 2015 r., w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 6
2019 3785 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/73/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/112/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09 listopada 2015 r., w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 5
2019 3784 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/72/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/162/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 marca 2016 r., w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 4
2019 3783 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/71/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/111/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09 listopada 2015 r., w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 3
2019 3782 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/70/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/110/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09 listopada 2015 r., w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 2
2019 3781 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/69/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/109/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09 listopada 2015 r., w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 1
2019 3780 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/68/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/501/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Żukówka.
2019 3779 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/67/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/536/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Wola Łuszczewska.
2019 3778 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/66/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/566/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Witki.
2019 3777 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/65/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/535/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Witanów.
2019 3776 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/64/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/500/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Wawrzyszew.
2019 3775 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/63/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/534/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Stary Łuszczewek.
2019 3774 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/62/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/565/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Stare Faszczyce.
2019 3773 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/61/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/499/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Rokitno.
2019 3772 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/60/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/498/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Rochaliki.
2019 3771 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/59/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/497/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Radonice.
2019 3770 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/58/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/496/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Piorunów.
2019 3769 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/57/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/533/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Nowy Łuszczewek.
2019 3768 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/56/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/562/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Nowe Faszczyce.
2019 3767 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/55/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/563/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Nowa Wieś.
2019 3766 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/54/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/532/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Nowa Górna.
2019 3765 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/53/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/495/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Marysinek.
2019 3764 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/52/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/494/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Łąki.
2019 3763 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/51/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/561/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Łaźniewek.
2019 3762 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/50/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/531/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Łaźniew.
2019 3761 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/49/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/530/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Kopytów.
2019 3760 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/48/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/560/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Konstantów.
2019 3759 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/528/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Górna Wieś.
2019 3758 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/46/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/527/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Dębówka.
2019 3757 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/45/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/529/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Cholewy.
2019 3696 2019-03-21 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/15/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 17 grudnia 2018 r. Gminy Błonie na rok 2019
2019 2417 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XVIII/121/07 z dnia 3 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych
2019 2416 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/191/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 17 września 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Błonie.
2019 2415 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem” Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu tych wydatków.
2019 2414 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego osłonowego programu „ Posiłek w szkole i w domu„ na lata 2019-2023.
2019 2228 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVIII/237/17 Rady Miejskie w Błoniu z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Błonie jest organem prowadzącym
2018 12950 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr LIV/434/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru wsi Błonie Wieś – ul. Bieniewicka, ul. Kwiatowa.
2018 12535 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr LIII/426/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Błonie.
2018 11835 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr LIV/435/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błoniu.
2018 11834 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr LIV/433/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2018 11260 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LIII/432/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 15 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy parkowi
2018 11259 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LIII/431/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 15 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi
2018 11031 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LIV/438/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 11030 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LIV/437/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2019 rok
2018 11029 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LIV/436/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 10867 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr LIII/427/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 15 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9780 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LI/417/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr L/405/18 z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Błonie dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie gminy Błonie.
2018 9779 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr L/405/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Błonie dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie gminy Błonie.
2018 9712 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LI/420/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/234/17 r., Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 stycznia 2017 r., w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 7791 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/400/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Radonice przy Obwodnicy – etap 3
2018 7764 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/399/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Dębówka – etap I
2018 7763 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/398/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Błonie – ul. Wiejska – etap 1
2018 6532 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/397/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Błonie
2018 6531 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/396/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XLVI/361/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych.
2018 5978 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/394/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia
2018 5977 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/393/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Błonie za rok 2017 i  sprawozdania finansowego za 2017 rok
2018 5154 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/387/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Błonie na temat Budżetu Gminy Błonie na 2019 rok.
2018 5153 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/385/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie, miejsca realizacji obowiązku szkolnego od roku szkolnego 2018/2019 w publicznych szkołach podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie
2018 5152 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/384/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2018 5151 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/381/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Błonie.
2018 4525 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/363/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Nowa Wieś
2018 4025 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/378/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie w 2018 roku
2018 4024 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/375/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Błonie
2018 4010 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/369/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Błonie.
2018 4009 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/368/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Błonie na zadanie służące ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
2018 2946 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/376/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XLV/356/2018 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Błonie oraz dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 2945 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/374/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Błonie na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2944 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/373/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Błonie na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2943 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XLV/356/2018 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Błonie oraz dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 2724 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/348/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stare Faszczyce gm. Błonie – etap I A.
2018 2331 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/367/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze krajowej nr 92 w m. Błonie Wieś i Piorunów gmina Błonie.
2018 2330 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/361/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych.
2018 2329 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLV/354/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXI/192/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 września 2016  r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 1222 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLV/355/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVIII/237/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Błonie jest organem prowadzącym
2018 1221 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/353/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru we wsi Pass – ul. Stefana Batorego Północ
2018 978 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/344/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 grudnia 2017 r.
2018 604 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/347/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXI/258/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (ogłoszonej w Dz.Urz.Woj.Maz. dnia 12 kwietnia 2017r., poz. 3658).
2018 603 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/345/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/166/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Błoniu.
2018 379 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLII/337/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie.
2017 10720 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XLII/334/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie podziału gminy Błonie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2017 10719 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XLII/333/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie podziału gminy Błonie na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2017 10709 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XLII/329/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 10707 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2018 rok
2017 10706 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XLII/327/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 9277 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XL/321/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2017 8284 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/320/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 września 2017 r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XIII/105/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie nadania Statutu Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Błoniu, ul. 3-go Maja 10.
2017 8283 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/316/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 września 2017 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Błońskiej (w organizacji).
2017 8278 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/312/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 4 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu.
2017 5686 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/298/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia.
2017 5685 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/297/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Błonie za rok 2016 i  sprawozdania finansowego za 2016 rok.
2017 5684 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/289/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/66/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dn. 18 maja 2015r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Błonie.
2017 5681 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/288/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych, prowadzonych przez Gminę Błonie, w roku szkolnym 2017/2018
2017 5235 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/268/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru wsi Bieniewice, którego granice wyznacza: zachodnia linia rozgraniczająca ul. Purzyckiego, teren PKP, zachodnia granica administracyjna wsi Bieniewice (na odcinku od PKP do ul. Strażackiej), północna linia rozgraniczająca ul. Strażackiej i ul. Błońskiej (do ul. Purzyckiego).
2017 5234 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/267/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Konstantów gm. Błonie - etap I.
2017 5141 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/279/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie, miejsca realizacji obowiązku szkolnego od roku szkolnego 2017/2018 w publicznych szkołach podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie
2017 5140 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/278/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych oraz zespołu szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie w ośmioletnie szkoły podstawowe.
2017 4839 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/261/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 marca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Bieniewice – część południowo-wschodnia wsi Bieniewice.
2017 4838 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/273/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany nazw ulic w Błoniu
2017 4761 2017-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/277/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 maja 2017r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/263/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 kwietnia 2017 r.
2017 4204 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/262/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie w 2017 roku
2017 4203 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/274/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXI/262/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dn. 13 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie w 2017r.
2017 4202 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/271/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Błonie na temat Budżetu Gminy Błonie na 2018 rok
2017 4201 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/266/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Błonie oraz kryteriów wyboru ofert
2017 3943 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 3658 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/258/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1770 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/241/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów występujących na terenie Gminy Błonie.
2017 1768 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/238/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Błonie.
2017 1767 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXX/251/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVIII/239/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Błonie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 1766 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/237/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Błonie jest organem prowadzącym.
2017 1765 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/239/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Błonie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystankó.
2017 1394 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/234/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 1393 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/232/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIX/170/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 maja 2016r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych, prowadzonych przez Gminę Błonie, w roku szkolnym 2016/2017.
2017 598 2017-01-20 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXV/223/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 grudnia 2016r.
2017 570 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie zmian w uchwale nr XX/174/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Błonie.
2017 569 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXV/226/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Błonie.
2017 568 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXV/225/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ na terenie Gminy Błonie.
2016 10158 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/216/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień sportowych oraz trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych w Gminie Błonie.
2016 10157 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/215/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej - Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu.
2016 10156 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/211/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2016 10155 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/210/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 10154 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/209/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2017 rok.
2016 10153 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/208/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 9566 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXII/199/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 października 2016r. w sprawie zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2016 9045 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XXI/194/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części m. Błonie dla obszaru którego granice wyznacza oś ul. Lesznowskiej, oś ul. Modlińskiej i północna linia rozgraniczająca ul. Sochaczewskiej.
2016 9044 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XXI/193/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Błonie Wieś -Bieniewicka
2016 8854 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXI/192/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 września 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2016 8853 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXI/191/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 8852 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXI/190/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/66/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Błonie
2016 8851 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXI/184/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 września 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Błonie na temat Budżetu Gminy Błonie na 2017 rok
2016 7351 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XX/181/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7350 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XX/179/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia
2016 7349 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XX/178/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Błonie za rok 2015 i sprawozdania finansowego za 2015 rok
2016 7348 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XX/174/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Błonie
2016 5576 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIX/170/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 maja 2016r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych, prowadzonych przez Gminę Błonie, w roku szkolnym 2016/2017.
2016 4334 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XVII/155/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Radonice przy Obwodnicy – etap 2
2016 3654 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XVII/164/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/44/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu.
2016 3653 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XVII/162/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 4
2016 3652 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XVII/160/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 marca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Błonie
2016 3651 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XVII/159/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Błonie przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 3650 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XVII/158/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/133/04 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Błonie przedszkoli publicznych.
2016 2191 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/143/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Błonie
2016 2190 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/142/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Błonie
2016 2189 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/141/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Błonie jest organem prowadzącym.
2016 893 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIV/133/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa Gminy Błonie na rok 2016
2016 639 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XIV/134/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkolil i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Błonie przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 10751 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/107/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie zmiany w uchwale Nr VIII/65/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Błonie przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania (Dz.Urz.Woj.Maz. z dnia 23 lipca 2015, poz. 6510)
2015 10750 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/106/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Błoniu, ul. 3-go Maja 10.
2015 10749 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/105/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie nadania Statutu Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Błoniu, ul. 3-go Maja 10.
2015 10748 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/110/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 2.
2015 10747 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/113/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 6.
2015 10746 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/109/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 1.
2015 10745 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/112/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 5.
2015 10744 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/111/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 3.
2015 9612 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII/125/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 9611 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII/124/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 9610 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII/123/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 9609 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII/122/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2016 rok.
2015 9608 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII/121/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 9114 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/103/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 października 2015r. w sprawie utworzenia Muzeum Ziemi Błońskiej.
2015 8253 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr X/87/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 7 września 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Błonie na temat Budżetu Gminy Błonie na 2016 r.
2015 8219 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr XI/96/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr X/87/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 07 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Błonie na temat Budżetu Gminy Błonie na 2016 r.
2015 8099 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr X/84/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 7 września 2015r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody, położonego na terenie Gminy Błonie
2015 8098 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr X/83/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 7 września 2015r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody, położonego na terenie Gminy Błonie.
2015 7734 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr X/79/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 7 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr IX/69/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Błonie, w roku szkolnym 2015/2016.
2015 7733 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr VIII/63/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 maja 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych na terenie Miasta i Gminy Błonie.
2015 7723 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/69/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych, prowadzonych przez Gminę Błonie, w roku szkolnym 2015/2016
2015 7701 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr X/93/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 7 września 2015r. w sprawie podziału gminy Błonie na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2015 7699 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr X/92/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 7 września 2015r. w sprawie podziału gminy Błonie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 7160 2015-08-18 Uchwała Uchwała nr VIII/58/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie części obszaru wsi Błonie Wieś
2015 6692 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/57/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Błonie, dla obszaru którego granice wyznacza oś ul. Staszica, północna granica administracyjna miasta Błonie, oś ul. Lesznowskiej i północna linia rozgraniczająca ul. Powstańców – część B.
2015 6515 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/76/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/66/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Błonie.
2015 6514 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/74/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia.
2015 6513 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/73/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Błonie za rok 2014 i sprawozdania finansowego za 2014 rok.
2015 6512 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/72/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/191/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 17 września 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Błonie.
2015 6511 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr VIII/66/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 maja 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Błonie.
2015 6510 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr VIII/65/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 maja 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Błonie przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.
2015 4555 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr XLI/323/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Błonie na rok 2014 Nr XL/309/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 grudnia 2013 r.
2015 3329 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr IV/35/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie.
2015 3328 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr IV/34/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Faszczyce i Błonie Wieś -Bieniewicka
2015 2664 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr IV/30/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych w Gminie Błonie, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 1880 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr III/15/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 15 grudnia 2014r. Uchwała budżetowa Gminy Błonie na rok 2015
2015 544 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/18/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej.
2015 543 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/11/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XLV/364/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej na organizację opieki nad dzieckiem do lat 3 w żłobku lub klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Błonie.
2014 11788 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/9/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr L/403/14 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.
2014 11315 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr L/398/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Błonie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.
2014 10779 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr L/405/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2014 10778 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr L/404/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie: opłaty targowej.
2014 10777 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr L/403/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 10776 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr L/402/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2015 rok.
2014 10775 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr L/401/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 8834 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/386/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 15 września 2014r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Błonie na temat Budżetu Gminy Błonie na 2015 r.
2014 8833 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/385/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 15 września 2014r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Błonie, w roku szkolnym 2014/2015.
2014 8832 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/384/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 15 września 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/44/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu.
2014 8831 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/383/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 15 września 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/191/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 17 września 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Błonie.
2014 7707 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/378/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Radonice przy Obwodnicy – etap 1
2014 6203 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/382/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia.
2014 6202 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/381/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Błonie za rok 2013 i sprawozdania finansowego za 2013 rok.
2014 6201 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLV/369/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 maja 2014r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Błonie, jak również jednostkom organizacyjnym gminy, oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
2014 6200 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLV/366/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 maja 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/44/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu.
2014 6199 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLV/365/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 maja 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/335/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 05 lutego 2014 r. w sprawie podywższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 6198 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLV/364/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 maja 2014r. w sprawie: określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej na organizację opieki nad dzieckiem do lat 3 w żłobku lub klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Błonie.
2014 6197 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLV/363/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 maja 2014r. w sprawie: pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Błonie.
2014 6196 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLV/361/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 maja 2014r. w sprawie: nadania Statutu oraz Regulaminu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Błoniu.
2014 4190 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/353/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 24 marca 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Błonie.
2014 4189 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/352/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 24 marca 2014r. w sprawie: ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Błonie.
2014 4188 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/346/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 24 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie.
2014 1575 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLI/337/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie: ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2014 1574 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLI/336/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie: ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej.
2014 1573 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLI/335/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 1572 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLI/333/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/173/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie podziału gminy Błonie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 1571 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLI/332/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/172/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie podziału gminy Błonie na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 1570 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLI/331/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/285/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Błonie na temat Budżetu Gminy Błonie na 2014 rok.
2014 1569 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLI/330/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie: zwolnień z opłaty targowej.
2014 1568 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLI/326/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie: określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki/kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Błonie.
2014 607 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/305/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie.
2014 606 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/304/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Bramki.
2014 97 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XL/320/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.
2014 96 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XL/311/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie: określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Błonie.
2014 95 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XL/309/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa Gminy Błonie na rok 2014
2013 12414 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/302/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie: nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Błonie.
2013 12413 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/300/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie: zwolnień z opłaty targowej.
2013 12412 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/299/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie: zmian w uchwale Nr XXIX/192/08 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2013 12411 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/298/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie: zwolnień w podatku od środków transportowych
2013 12410 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/297/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie: opłaty targowej.
2013 12409 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/296/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 12408 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/295/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014 rok.
2013 12407 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/294/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 12406 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 22 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie.
2013 9884 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/285/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Błonie na temat Budżetu Gminy Błonie na 2014 rok.
2013 9883 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/284/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr 23/IV/93 z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie wyznaczenia stałego miejsca do prowadzenia handlu i ustalenia regulaminu targowiska położonego w Błoniu przy ul. Targowej 3.
2013 9882 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/283/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/221/12 z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Błonie.
2013 9881 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/280/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych, prowadzonych przez Gminę Błonie, w roku szkolnym 2013/2014.
2013 6922 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/276/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/224/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2013 6921 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/275/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia.
2013 6920 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/274/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Błonie za rok 2012 i sprawozdania finansowego za 2012 r.
2013 6919 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 27 maja 2013r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Błonie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 5324 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXX/231/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Błonie na rok 2013 Nr XXVIII/213/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 grudnia 2012 r.
2013 5297 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 4 marca 2013r. w sprawie: wyliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określane dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2013 5296 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 4 marca 2013r. w sprawie: ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Błonie.
2013 5295 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 4 marca 2013r. w sprawie: ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Błonie.
2013 5294 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 4 marca 2013r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Błonie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 5217 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/262/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Błonie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 5216 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/250/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 25 marca 2013r. w sprawie: wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie.
2013 5215 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 25 marca 2013r. w sprawie: ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Błonie.
2013 1947 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/230/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Błonie.
2013 1946 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/226/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 1945 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1944 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2013 1894 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXX/228/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Błonie przez inne niż Gmina Błonie osoby prawne i osoby fiznyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
2013 1893 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 grudnia 2012r.
2012 8826 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/208/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie: zmiany nazwy odcinka drogi publicznej.
2012 8825 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów.
2012 8824 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Błonie.
2012 8823 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/203/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie: opłaty targowej.
2012 8822 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.
2012 8821 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 r.
2012 8820 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
2012 7106 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXV/191/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 17 września 2012r. w sprawie: podjęcia dzialań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Błonie.
2012 5643 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie: podziału gminy Błonie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 5642 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie: podziału gminy Błonie na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w kaźdym okręgu.
2012 5641 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXII/167/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Błonie za rok 2011 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia.
2012 4973 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/166/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Błoniu.
2012 4972 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/160/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych, prowadzonych przez Gminę Błonie, w roku szkolnym 2012/2013.
2012 4971 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/159/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie: określenia przypadków obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz warunków i trybu tego obniżania.
2012 4970 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/158/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie: określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Błonie.
2012 4969 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/154/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały N 21/III/98 Rady Miejskiej w Bloniu z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących wlasność Gminy.
2012 4767 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XX/146/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogom, psychologom, logopedom i innym specjalistom - pedagogom specjalnym.
2012 4000 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/144/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie.
2012 3999 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/143/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym obowiązki w ich zastępstwie.
2012 3108 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVII/138/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: uchylenia własnej uchwały Nr VI/39/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
2012 3107 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVII/131/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej
2012 3106 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVII/130/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej
2012 3105 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVII/120/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: wysokości oraz zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Błonie.
2012 3104 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVII/119/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami lub klubami dziecięcymi na terenie Gminy Błonie
2012 3103 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVII/118/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Błoniu
2012 1065 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/114/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 27 grudnia 2011r. Uchwała budżetowa Gminy Błonie na rok 2012
2012 1064 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/113/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
2011 8628 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XVI/101/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 21 listopada 2011 r. Nr XV/91/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 8627 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XIV/81/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 24 października 2011r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Błonie Wieś
2011 8630 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XVI/103/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 21 listopada 2011 r. Nr XV/95/11 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 8629 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XVI/102/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 21 listopada 2011 r. Nr XV/92/11 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 6705 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/93/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 6704 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/92/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
2011 6703 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/91/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie:określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 6708 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/98/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie przyłączenia do miasta Błonie obrębu geodezyjnego Żukówka (obejmującego: sołectwo Żukówka i sołectwo Łąki)
2011 6707 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/95/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6706 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XV/94/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie: opłaty targowej.
2011 6393 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr XIV/90/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 24 października 2011r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2011 5468 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr XII/66/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany opisów granic obwodów do głosowania.
2011 4580 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr XI/57/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2011 4579 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr XI/55/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Błonie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.
2011 4582 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr XI/65/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych zarządzanych przez Gminę Błonie.
2011 4581 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr XI/60/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej.
2011 4066 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/46/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 maja 2011r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej
2011 4067 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr X/48/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Błonie za rok 2010 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Blonia.
2011 4064 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/44/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 maja 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu
2011 4065 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/45/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 maja 2011r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Błonie
2011 4068 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr X/50/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej
2011 4071 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr X/53/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych, prowadzonych przez Gminę Błonie, w roku szkolnym 2011/2012
2011 4072 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr X/54/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie: poboru w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatków rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych na terenie miasta i gminy Błonie.
2011 4069 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr X/51/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie: wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2011 4070 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr X/52/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Gminę Błonie.
2011 3215 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej
2011 3216 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr VI/40/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Błonie przez inne niż Gmina Blonie osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
2011 1855 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 3 lutego 2011r. Uchwała budżetowa Gminy Błonie na rok 2011
2011 1834 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 marca 2011r. określająca szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i pomiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Błonie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 1835 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr LVI/401/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Bieniewo Parcela.
2011 1601 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej.
2011 1602 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
2011 554 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr LVI/402/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Marysinek
2010 6477 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LVI/392/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obnieżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok
2010 6476 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LVI/391/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 6478 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LVI/393/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków trnsportowych na 2011 rok
2010 6480 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LVI/395/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 6479 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LVI/394/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 6200 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LV/385/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 29 września 2010r. Akt o podziale samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Błoniu przez wyłączenie Filii w Radzikowie i włączenie jej do Centrum Kultury w Błoniu.
2010 6201 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LV/386/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 29 września 2010r. Akt o likwidacji samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Błoniu.
2010 5063 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr L/351/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 24 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla obszaru wsi Rochaliki w jej granicach administracyjnych.
2010 5062 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr L/349/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 24 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla obszaru wsi Stary Łuszczewek w jej granicach administracyjnych.
2010 5065 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr LIII/372/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Błonie dla obszaru wsi Rochaliki w jej granicach administracyjnych.
2010 5064 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr LIII/370/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Błonie dla obszaru wsi Stary Łuszczewek w jej granicach administracyjnych.
2010 4856 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LV/382/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w stałych obwodach głosowania.
2010 3250 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr LII/358/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2010 3251 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr LIII/365/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury w Błoniu
2010 3045 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr L/352/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 24 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2010 3046 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr L/353/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Błoniu nr 55/XII/2003 z dnia 15 września 2003r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Błonie
2010 2428 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/334/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr 21/III/98 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy
2010 2429 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/341/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Błonie za rok 2009 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Blonia
2010 2430 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/344/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 21/III/98 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy
2010 2383 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XLV/310/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie zmian w uchwale nr XLII/298/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błoniu
2010 2104 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/332/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 29 marca 2010r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 2 w Błoniu
2010 2103 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLV/314/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Błonie
2010 2106 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/340/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia stałych obwodów do głosowania.
2010 2105 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/339/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie: podziału gminy Błonie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Błoniu.
2010 1882 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/304/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Błonie na rok 2010
2010 1881 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/303/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 stycznia 2010r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
2009 6979 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XLII/298/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błoniu
2009 6131 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLI/293/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok
2009 6130 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLI/292/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6133 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLI/295/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 6132 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLI/294/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 4691 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/279/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/83/07 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 3 września 2007r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych placówek przedszkolnych
2009 4208 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/271/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2009 4209 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/274/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie warunków, zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych
2009 4210 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/275/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień sportowych Gminy Błonie oraz zasad, trybu i wysokości ich przyznania
2009 4107 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/259/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 25 maja 2009r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej
2009 4108 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/260/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 25 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2009 3367 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/248/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Błonie za rok 2008 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia.
2009 3368 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie: zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Błoniu
2009 3369 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, a także wysokość i zasady przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych
2009 3320 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/224/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w 2009 roku
2009 2669 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/229/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmian w uchwale nr 79/XV/2003 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Błonie
2009 2670 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 marca 2009r. w sprawie: regulaminu Straży Miejskiej w Błoniu
2009 1461 2009-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 marca 2009r. w sprawie utworzenia stałych obwodów do głosowania.
2009 544 2009-02-27 Uchwała Uchwała nr XXX/199/08 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Błonie na rok 2009.