Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 350

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10915 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 87/X/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 10914 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 86/X/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin
2019 10913 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 85/X/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta Żuromin na lata 2019-2023
2019 10912 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 84/X/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany aglomeracji Żuromin
2019 10911 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 83/X/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Żuromin
2019 10910 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 82/X/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Żurominie
2019 10909 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 81/X/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Poniatowie
2019 10908 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 80/X/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kliczewo Duże
2019 10907 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 79/X/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokości i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń.
2019 9797 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 78/IX/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2019
2019 9796 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 76/IX/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 9795 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 75/IX/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin
2019 9794 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 74/IX/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy i Miasta Żuromin
2019 8608 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 68/VIII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2019
2019 8607 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 66/VIII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin
2019 8606 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 65/VIII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 8605 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 64/VIII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy i miasta Żuromin konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego.
2019 8604 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 63/VIII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin oraz określenia granic ich obwodów
2019 8255 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 61/VIII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 148/XIX/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 maja 2012r w sprawie określenie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Żuromin
2019 6570 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr 54/VII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kliczewo Duże
2019 6500 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr 59/VII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 48/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2019
2019 6499 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr 56/VII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia diety dla sołtysów
2019 6498 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr 55/VII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 29/V/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Żurominie
2019 6497 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr 50/VII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk oraz terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Żuromin
2019 6453 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr 49/VII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Żuromin konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego
2019 5556 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 48/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2019
2019 5192 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 46/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 169/XXV/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej
2019 5191 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 45/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5190 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 44/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019r. za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin
2019 5189 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 43/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów
2019 5188 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 38/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w Żurominie
2019 5187 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 37/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w Żurominie
2019 5186 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 36/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 17/III/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5185 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 35/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawaniai odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania
2019 5184 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 34/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg będących w zarządzie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2019 3017 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 28/V/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Żuromin w 2019 r.
2019 2782 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr 29/V/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Żurominie
2019 2781 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr 30/V/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Żuromin
2019 2219 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 24/IV/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018
2019 1363 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr 22/IV/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowo – Miejskiej Bibliotece Publicznej
2019 1200 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr 25/IV/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Żuromin na rok 2019
2018 12295 2018-12-12 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 12294 2018-12-12 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta Żuromin w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin
2018 12293 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 17/III/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12292 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 16/III/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12291 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 15/III/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023
2018 12189 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 14/II/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018
2018 12058 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 12/II/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 12057 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 11/II/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 12056 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 10/II/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2018 12055 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 9/II/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej na targowisku gminnym przy ulicy Zwycięstwa w Żurominie
2018 11992 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr 18/III/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 11991 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr 19/III/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 11828 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr 8/II/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 10182 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 362/L/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018
2018 9992 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 359/L/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy i Miasta Żuromin
2018 8871 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr 357/XLIX/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018
2018 8476 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr 355/XLIX/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 4 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 10 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin
2018 7700 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 354/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018
2018 7699 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 351/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Żurominie na skrzyżowaniu ulic: Jana Pawła II, Lidzbarskiej, Komunalnej i Mazurskiej
2018 6966 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 345/XLVII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Żuromin przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 6961 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 347/XLVII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018
2018 6325 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr 340/xlvi/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018
2018 6293 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 339/XLVI/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018
2018 6292 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 338/XLVI/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018
2018 6291 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 336/XLVI/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Żuromin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6290 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 335/XLVI/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Żuromin
2018 5984 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr 328/XLIV/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018
2018 5544 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr 331/XLV/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2018 rok na terenie Gminy i Miasta Żuromin oraz określenia sezonu kąpielowego
2018 5440 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr 330/XLV/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 11 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin oraz inne organy prowadzące
2018 4771 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr 324/XLIII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018
2018 4228 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr 322/XLII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018
2018 3634 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 318/XLII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Żuromin konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2019 r.
2018 3633 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 317/XLII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Żuromin na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3632 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 316/XLII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Żuromin na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3631 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 315/XLII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin
2018 3630 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 314/XLII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2018 3629 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 313/XLII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Żuromin w 2018 r.
2018 1734 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr 308/XLI/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso
2018 1733 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr 304/XLI/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Żuromin przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 172 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 299/XL/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Żuromin na rok 2018
2018 171 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 298/XL/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017
2018 170 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 296/XL/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin oraz inne organy prowadzące
2017 11935 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 293/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo, etap 5, obręb Olszewo
2017 11934 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 292/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo, etap 3, obręb Franciszkowo
2017 11933 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 291/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo, etap 1, obręb Brudnice
2017 11932 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 290/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo, etap 6, obręb Cierpigórz
2017 11931 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 289/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo, etap 4, obręb Chamsk
2017 11930 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 288/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo, etap 2, obręb Poniatowo
2017 10422 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr 285/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017
2017 10421 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr 284/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2017 10420 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr 281/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie
2017 9413 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr 279/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017
2017 9412 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr 267/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 9411 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr 266/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin
2017 9410 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr 264/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejsko - Gminnym Żłobku w Żurominie, określenia warunków częściowego zwolnienia od ich ponoszenia oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2017 9154 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 261/XXXVII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017
2017 9087 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 257/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017
2017 8263 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 238/XXXIV/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017
2017 8105 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr 237/XXXIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017
2017 7723 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr 263/XXXVII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2017 rok
2017 7722 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr 260/XXXVII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin
2017 7705 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr 262/XXXVII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 września 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2017 rok
2017 7225 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr 214/XXX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017
2017 7134 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr 258/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 285/XXXI/98 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 czerwca 1998 roku w sprawie: nadania nazw ulicom.
2017 7133 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr 255/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy i Miasta Żuromin
2017 7132 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr 251/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin oraz inne organy prowadzące
2017 6906 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr 203/XXVIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017
2017 6905 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr 183/XXVI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016
2017 6711 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr 190/XXVII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017
2017 6439 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr 250/XXXV/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Żuromin konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2018r.
2017 5320 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr 228/XXXIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Żuromin konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.
2017 5165 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 224/XXXII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Młudzyn, Stare Nadratowo, Rozwozin, Sadowo, Wólka Kliczewska oraz dla części miejscowości Będzymin, Dębsk, Kliczewo Duże, Kliczewo Małe, Kosewo, Kruszewo, Nowe Nadratowo, Raczyny, Tadajówka
2017 4864 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr 223/XXXII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rzężawy
2017 4863 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr 222/XXXII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrowice
2017 4796 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr 221/XXXII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 4 maja 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości: Wiadrowo i Dąbrowa
2017 4580 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 171/XXV/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016
2017 4547 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 225/XXXII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Brudnicach
2017 3965 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr 216/XXXI/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2017 3960 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr 215/XXXI/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 kwietnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje na terenie Gminy i Miasta Żuromin w ramach pomocy de minimis
2017 2931 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr 212/XXX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje na terenie Gminy i Miasta Żuromin w ramach pomocy de minimis
2017 2930 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr 211/XXX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów
2017 2929 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr 210/XXX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1518 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 161/XXIV/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 października 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016
2017 775 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr 187/XXVII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie
2017 725 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr 155/XXIII/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016
2017 511 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr 184/XXVI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Żuromin na rok 2017
2017 510 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr 181/XXVI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2017 509 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr 180/XXVI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 508 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr 175/XXVI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i punkty przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin
2017 507 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr 174/XXVI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Żuromin przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 11896 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr 148/XXII/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016
2016 11235 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr 170/XXV/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 11234 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr 169/XXV/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 11233 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr 168/XXV/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2016 10254 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr 145/XXI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016
2016 9036 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr 160/XXIV/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy i Miasta Żuromin
2016 8345 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr 136/XX/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016
2016 8249 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr 150/XXIII/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 września 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Żuromin przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 8244 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr 149/XXIII/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 września 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w mieście i gminie, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina i Miasto Żuromin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków
2016 8110 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr 127/XIX/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 kwietnia 2016r. zmieniajaca Uchwałę Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016
2016 8073 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr 124/XVIII/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016
2016 6956 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 141/XXI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2016 6955 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 139/XXI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejsko - Gminnym Żłobku w Żurominie, określenia warunków częściowego zwolnienia od ich ponoszenia oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2016 6954 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 138/XXI/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejsko – Gminny Żłobek w Żurominie oraz nadania Statutu
2016 6222 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr 114/XVII/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016
2016 5011 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr 107/XVI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015
2016 4721 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr 133/XX/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 maja 2016r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Żuromin konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2017r
2016 4720 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr 129/XX/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zmian w statucie Żuromińskiego Centrum Kultury
2016 4035 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr 98/XV/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015.
2016 3545 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 94/XIV/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015
2016 3519 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 121/XVIII/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z szaletów miejskich na terenie miasta Żuromin
2016 2301 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr 113/XVII/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 2300 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr 111/XVII/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Brudnicach
2016 651 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 108/XVI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016
2016 650 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 102/XVI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Żuromin przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 10446 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 97/XV/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10445 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 96/XV/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9155 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr 77/XII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015
2015 8794 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr 92/XIV/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 8793 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr 91/XIV/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 8792 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr 90/XIV/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 8791 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr 89/XIV/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 8703 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr 80/XIII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 września 2015r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy i Miasta Żuromin na lata 2015-2018
2015 8702 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr 79/XIII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 września 2015r. zmieniająca Uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i punkty przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin
2015 8181 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr 66/XI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015
2015 7610 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr 72/XII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 7602 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr 71/XII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
2015 7601 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr 74/XII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 7600 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr 70/XII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin
2015 7599 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr 69/XII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 10 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r
2015 7594 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr 73/XII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 7371 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr 58/IX/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015
2015 6956 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr 51/VII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015.
2015 6288 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 63/XI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 10 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie dla przeprowadzenia referendum
2015 6287 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 61/XI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i punkty przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin.
2015 6286 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 60/XI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2015 5956 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr 40/VI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015.
2015 5463 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr 33/VI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 marca 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu meczu piłki nożnej III i IV ligi oraz Ligi Okręgowej niebędącego masową imprezą sportową.
2015 5258 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr 55/IX/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy i Miasta Żuromin
2015 5211 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 56/IX/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie
2015 4752 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr 324/XLI/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2014.
2015 4537 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr 8/III/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2014.
2015 4376 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr 49/VII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Żuromin
2015 4375 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr 48/VII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 4374 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr 44/VII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania
2015 3316 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr 360/XLVI/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2014.
2015 3312 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr 352/XLIV/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9 października 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2014.
2015 3148 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr 38/VI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 10 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 3147 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr 37/VI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy i Miasta Żuromin na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komijsi wyborczych.
2015 3146 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr 34/VI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 marca 2015r. w sprawie: ustalenia zasad rekrutacji do przedszkoli, publicznych punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz I klas szkół prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin
2015 3145 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr 30/VI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2015 3144 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr 26/VI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego Zasobu Gminy Żuromin.
2015 3143 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr 24/VI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Chamsku.
2015 2886 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr 35/VI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2464 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 329/XLII/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2014.
2015 1915 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 312/XL/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2014.
2015 1407 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr 21/V/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Żuromin konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2016r.
2015 956 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr 12/IV/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015.
2015 4 2015-01-02 Uchwała Uchwała nr 6/III/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2014 11620 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr 355/XLVI/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 285/XXXI/98 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 czerwca 1998 roku w sprawie: nadania nazw ulicom.
2014 11619 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr 354/XLVI/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Żurominie.
2014 11618 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr 353/XLVI/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Żurominie.
2014 11548 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr 358/XLVI/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.
2014 10089 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr 297/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2014.
2014 9466 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 293/XXXVII/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2013.
2014 9465 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 286/XXXVI/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2013
2014 9307 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr 281/XXXV/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2013.
2014 8728 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr 267/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2013.
2014 8610 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr 343/XLIII/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 10 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin.
2014 8609 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr 342/XLIII/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Żurominie na skrzyżowaniu ulicy Jana Pawła II i ulicy Warszawskiej.
2014 8608 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr 341/XLIII/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Żurominie na skrzyżowaniu ulicy Jana Pawła II i ulicy Wyzwolenia.
2014 8461 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr 263/XXXIII/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2013
2014 8436 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr Uchwała Nr 251/XXXII/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2013
2014 7729 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr 238/XXXI/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2013.
2014 7439 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr 235/XXX/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2013
2014 7250 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr 225/XXIX/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2013.
2014 6024 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 318/XLI/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 maja 2014r. w sprawie obwieszczenia o sprostowanie błędów pisarskch w Uchwale Nr 308/XL/14 z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta Żuromin na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 5837 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 211/XXVII/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2012.
2014 5651 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr 201/XXVI/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2012.
2014 5079 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr 193/XXV/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2012.
2014 4601 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr 185/XXIV/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2012.
2014 3990 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr 177/XXIII/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2012
2014 3807 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 309/XL/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 10 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.
2014 3806 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 308/XL/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta Żuromin na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 3805 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 307/XL/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żurominie w sprawie podziału Gminy i Miasta Żuromin na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2014 3804 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 303/XL/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Żuromin przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 3803 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 302/XL/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
2014 3802 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 301/XL/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 3801 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 300/XL/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 3275 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr 170/XXII/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2012.
2014 3274 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr 164/XXI/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2012.
2014 3044 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr 160/XX/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2012.
2014 2682 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr 147/XIX/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmian uchwały budzetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2012
2014 2353 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 143/XVIII/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2012.
2014 2100 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 140/XVII/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2012.
2014 1317 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr 298/XXXIX/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe, w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1280 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr 295/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Żurominie.
2014 504 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 284/XXXVI/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Żuromin na rok 2014
2014 417 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 291/XXXVII/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodu głosowania nr 4 w Żurominie.
2014 416 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 290/XXXVII/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgu wyborczego nr 1 w Żurominie.
2014 12 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr 289/XXXVI/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 10 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Żurominie wyznaczonych na dzień 16 lutego 2014r.
2014 11 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr 287/XXXVI/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie
2013 12808 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 280/XXXV/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Żurominie.
2013 12807 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 279/XXXV/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Żurominie.
2013 12806 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 278/XXXV/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Żurominie.
2013 12805 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 275/XXXV/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2013 12804 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 274/XXXV/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.
2013 12803 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 273/XXXV/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2013 12802 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 270/XXXV/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Żuromin.
2013 11411 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 68/VIII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2011.
2013 11410 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 51/VII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2011.
2013 11013 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr 112/XIV/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2011.
2013 10867 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 75/IX/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2011.
2013 10799 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 82/X/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2011.
2013 10459 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr 109/XIII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2011.
2013 10314 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr 93/XI/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 3 października 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2011
2013 10136 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr 118/XV/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2011.
2013 9667 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr 258/XXXIII/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg będących w zarządzie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2013 8774 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr 46/VI/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2011.
2013 8595 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 33/V/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2011.
2013 8433 2013-07-25 Uchwała Uchwała nr 247/XXXII/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Żurominie.
2013 8432 2013-07-25 Uchwała Uchwała nr 246/XXXII/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Żurominie
2013 8431 2013-07-25 Uchwała Uchwała nr 245/XXXII/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Żurominie.
2013 8108 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr 10/III/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2010.
2013 6836 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr 335/XLVI/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2010.
2013 6482 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr 234/XXX/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin
2013 6481 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr 233/XXX/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 6480 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr 232/XXX/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2013 6479 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr 231/XXX/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6478 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr 229/XXX/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6477 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr 228/XXX/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 kwietnia 2013r. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
2013 6476 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr 227/XXX/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 4834 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr 321/XLIV/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2010.
2013 4056 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr 317/XLIII/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2010.
2013 3672 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 299/XL/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2010
2013 3117 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 288/XXXIX/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2010.
2013 2109 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr 217/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłat targowych w drodze inkasa.
2013 2108 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr 215/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Żuromin na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1351 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr 209/XXVII/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Żuromin na rok 2013
2013 747 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 199/XXVI/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 746 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 198/XXVI/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości połozonych na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
2013 745 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 197/XXVI/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 744 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr Nr 196/XXVI/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2013 743 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 194/XXVI/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2012 9863 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 191/XXV/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2012 9862 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 190/XXV/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2012 9861 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 189/XXV/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie stawek opłaty targowej i terminu jej płatności.
2012 9860 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 188/XXV/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu zyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2012 7901 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 183/XXIV/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 października 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 7900 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 182/XXIV/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Żuromin na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 5569 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr 153/XX/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Powiatowo-Miejskiej Bibliotece Publicznej
2012 4809 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr 148/XIX/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 maja 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Żuromin
2012 3730 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr 137/XVII/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 3729 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr 132/XVII/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Żuromińskiemu Centrum Kultury.
2012 2022 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr 130/XVI/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr 281/XLII/2002 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2012 2021 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr 127/XVI/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.
2012 2020 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr 126/XVI/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmian w statucie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie.
2012 2019 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr 125/XVI/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Żurominie
2012 674 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr 120/XV/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Żuromin na rok 2012
2012 673 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr 116/XV/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Usług Remontowych i Konserwacyjnych w Żurominie.
2011 8290 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr 106/XIII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
2011 7993 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 101/XIII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.
2011 7992 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 100/XIII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 7991 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 99/XIII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 7996 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 104/XIII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
2011 7997 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 105/XIII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg będących w zarządzie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2011 7994 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 102/XIII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie stawek opłaty targowej i terminu jej płatności.
2011 7995 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 103/XIII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
2011 6037 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr 95/XII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 października 2011r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Żuromin
2011 5916 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr 85/XI/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 3 października 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z szaletów miejskich na terenie miasta Żuromin.
2011 5391 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr 77/X/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie korekty opisu granic obwodu nr 3 w Żurominie.
2011 5392 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr 78/X/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 10 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
2011 4370 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr 65/VIII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w Żurominie.
2011 4371 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr 69/VIII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin.
2011 2223 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr 36/VI/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 817 2011-02-26 Uchwała Uchwała nr 19/IV/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
2011 818 2011-02-26 Uchwała Uchwała nr 29/IV/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe.
2011 444 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr 15/III/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Żuromin przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 445 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr 17/III/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Żuromin na rok 2011
2011 383 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr 13/III/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2010 7273 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr 339/XLVII/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Usług Remontowych i Konserwacyjnych w Żurominie
2010 6599 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 341/XLVII/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 5467 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr 318/XLIV/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 września 2010r. sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji elektrowni wiatrowych Żuromin FW3 - fragmentów miejscowości Chamsk, Dębsk, Franciszkowo, Kliczewo Duże, Olszewo i Wólka Kliczewska, gmina Żuromin
2010 4929 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr 294/XL/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Żurominie
2010 4900 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr 314/XLIII/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żuromin
2010 4899 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr 312/XLIII/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji elektrowni wiatrowych Żuromin FW2 - fragmentów miejscowości Kliczewo Małe i Kosewo i Sadowo gmina Żuromin
2010 4898 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr 311/XLIII/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Żurominie.
2010 4901 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr 315/XLIII/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2010 4855 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr 333/XLV/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 10 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie w wyborach do organów samorządu terytorialnego.
2010 4750 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr 303/XLII/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Żurominie na skrzyżowaniu ulic: Warszawska, Targowa, Szpitalna.
2010 4751 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr 304/XLII/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2010.
2010 2418 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr 292/XL/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin
2010 2417 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr 279/XXXVIII/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Żuromin na rok 2010
2010 1954 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr 297/XL/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2010 1955 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr 298/XL/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 10 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1953 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr 296/XL/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr 294/XLIV/2002 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 lipca 2002r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenie liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2010 1831 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr 277/XXXVIII/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Żuromin
2010 849 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr 271/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Żuromin na rok 2010
2009 5252 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr 253/XXXV/09 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Brudnice
2009 3160 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr 221/XXXI/09 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin
2009 3021 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr 180/XXVII/09 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji elektrowni wiatrowych fragmentów miejscowości Wiadrowo i Brudnice, gmina Żuromin
2009 3022 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr 181/XXVII/09 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji elektrowni wiatrowych fragmentów miejscowości Wiadrowo i Dąbrowa, gmina Żuromin
2009 3023 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr 182/XXVII/09 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego i usług „ŻEROMSKIEGO - WIADROWSKA”, obejmującego działki nr ewid: 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 i 305, położone pomiędzy ulicami: Żeromskiego, Mazowiecką, Wiadrowską i Przedwiośnie w Żurominie
2009 2545 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr 211/XXX/09 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia istniejących dróg w granicach administracyjnych miasta Żuromin do kategorii dróg gminnych
2009 2544 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr 209/XXX/09 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin
2009 2547 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr 218/XXX/09 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokości i szcze-gółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń
2009 2546 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr 217/XXX/09 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Żurominie
2009 1796 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr 200/XXIX/09 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w podziale gminy na obwody głosowania
2009 1798 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr 202/XXIX/09 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokości i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń