Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 306

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11551 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/130/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach przy ul. Partyzantów 31 od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
2019 11550 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach przy ul. Staszica 2 od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
2019 11549 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/132/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 435 od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
2019 10503 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XV/122/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/142/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie realizacji programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Łomianki
2019 10502 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XV/119/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Łomianki
2019 10501 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XV/114/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łomianki przez inne niż Gmina Łomianki osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2019 10500 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XV/113/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łomianki
2019 7737 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr XI/91/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7623 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XI/92/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2019 7622 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XI/88/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV / 177 / 2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łomiankach i nadania jej statutu
2019 7621 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
2019 7620 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XI/86/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki
2019 6995 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XI/82/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat ww. opłaty
2019 6336 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Gminie Łomianki
2019 5236 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019
2019 3499 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2070 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2019
2019 1843 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/307/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łomianki do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2019 1842 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2018 13026 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania na terenie Gminy Łomianki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 13025 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 13024 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 10796 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XLV/527/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części sołectwa Dziekanów Nowy oraz północnej części sołectwa Sadowa
2018 10795 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XLV/526/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sierakowska Południe" - etap I
2018 10794 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XLV/525/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kiełpin Poduchowny część B"
2018 10673 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/516/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łomianki”
2018 10672 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/510/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach, ul. Partyzantów 31
2018 7651 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/506/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łomianki w ramach Gminnego Programu Wymiany Pieców
2018 7411 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XLII/485/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Racławicka"
2018 6873 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/502/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 6608 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/504/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach
2018 6607 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/497/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/198/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki
2018 6606 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/496/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łomianki
2018 6605 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLII/487/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Polski
2018 6604 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLII/486/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Nowy - etap I
2018 5310 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/428/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łomianki Śródmieście"
2018 5309 2018-05-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Łomianki”
2018 5308 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XLII/480/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Łomianki
2018 5307 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XLII/482/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach
2018 3840 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/459/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Północny-Zachód”
2018 3839 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/458/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Północny-Wschód”
2018 3016 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XL/474/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/307/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łomianki do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2018 3015 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XL/468/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/303/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 3014 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XL/467/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018
2018 3013 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XL/465/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawieokreślenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łomianki
2018 3012 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XL/464/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łomianki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3011 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XL/463/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łomianki na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3010 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/460/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Polski
2018 3009 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/457/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Południowy-Zachód”
2018 3008 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/456/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Południowy-Wschód”
2018 2875 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XL/471/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kępy Kiełpińskiej
2018 2874 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XL/470/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne – etap II
2018 1378 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/427/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - etap I
2018 1376 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/451/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2018 416 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/442/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łomianki przez inne niż Gmina Łomianki osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2018 48 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/426/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2018
2017 12578 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/429/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 12577 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/432/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach
2017 12575 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/433/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/211/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych
2017 12571 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/435/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o.o.
2017 12570 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/436/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/142/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie realizacji programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Łomianki
2017 12568 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/437/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/143/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie podjęcia programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin opiekujących się sierotami zupełnymi, dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych oraz dziećmi niepełnosprawnymi na terenie Gminy Łomianki
2017 12459 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/406/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap II
2017 12458 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/405/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy oraz części sołectwa Dziekanów Leśny
2017 12457 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/400/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Łomianki”
2017 11069 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/423/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie sprawie zmiany uchwały Nr LX/348/2014 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Łomianki
2017 10378 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/380/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łomianki
2017 10377 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/379/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowej części osiedla Buraków - etap II
2017 10373 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/378/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne – etap I
2017 9907 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/404/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie sprawie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie Gminy Łomianki
2017 9307 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/389/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 października 2017 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 9306 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/388/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 9305 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/383/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/307/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łomianki do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 8433 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXX/349/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap I
2017 7488 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/376/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach
2017 7487 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/375/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy gen. Zygmunta Berlinga w mieście Łomianki
2017 7486 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/374/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Gwardii Ludowej w mieście Łomianki
2017 7485 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/373/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy I Armii Wojska Polskiego w mieście Łomianki
2017 7479 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/372/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Pionierów w mieście Łomianki
2017 7477 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/371/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 9 Maja w mieście Łomianki
2017 6565 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXX/354/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2017 6564 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXX/353/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/172/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łomianki
2017 6563 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXX/352/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/198/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki
2017 6562 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/331/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowej części osiedla Buraków – etap I
2017 5616 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/333/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach
2017 5615 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/334/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/211/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych
2017 5614 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/344/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach
2017 5613 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/345/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/323/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 5612 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/332/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie założenia Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Dziekanowie Leśnym, ul. por. Francisa Akinsa 8
2017 5611 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXV/312/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki Dolne oraz północnej części osiedla Buraków
2017 4477 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXV/324/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej
2017 4476 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXV/323/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 4475 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXV/321/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2017 4474 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXV/320/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łomianki oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2017 4473 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXV/319/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4472 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXV/318/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki
2017 4471 2017-05-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXV/317/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Centrum Kultury w Łomiankach
2017 4470 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXV/316/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Łomiankach
2017 4469 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXV/315/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Integracyjnemu Centrum Dydaktyczno Sportowemu w Łomiankach
2017 3030 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/284/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jeziorna”
2017 2685 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/307/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łomianki do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 2684 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/306/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 2683 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/305/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/67/2011 z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o.o. wraz z załącznikami z późniejszymi zmianami
2017 2682 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/303/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2681 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/302/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz określenia kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata
2017 2680 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/299/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017
2017 1428 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/292/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1427 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/288/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach, ul. Partyzantów 31
2017 1426 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/287/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kiełpinie
2017 1420 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/268/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 1 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2017
2017 1218 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXI/247/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru szpitala dziecięcego w Dziekanowie Leśnym
2017 65 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXII/283/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/372/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łomianki oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2017 64 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXII/282/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/213/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Łomianki na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki
2017 63 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXII/277/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/67/2011 z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o.o. z późniejszymi zmianami
2017 62 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXII/274/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury w Łomiankach
2016 11117 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/262/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łomianki przez inne niż Gmina Łomianki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2016 11116 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/261/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/213/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Łomianki na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki
2016 11115 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/255/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w Łomiankach nadanego Uchwałą Nr XXIV/168/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zmiany nazwy Zarządu Zasobami Komunalnymi w Łomiankach oraz zmiany UchwałyNr XVI/103/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie powołania gminnej jednostki organizacyjnej Zarząd Zasobami Komunalnymi w Łomiankach
2016 11114 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/252/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2002 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu i zasad usytuowania na ternie Miasta i Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2016 11113 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/248/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Łomianki za pomocą instrumentów płatniczych
2016 10690 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/241/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Centrum Handlowego Auchan
2016 10689 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/239/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łomianki Prochownia"
2016 9170 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XX/244/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łomianki
2016 9169 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/231/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 1 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo część B
2016 6431 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/215/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lotników Alianckich”
2016 6430 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/224/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których gmina jest zarządcą, na obszarze gminy Łomianki
2016 6429 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/213/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Łomianki na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki
2016 6428 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/212/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w Łomiankach nadanego Uchwałą Nr XXIV/168/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zmiany nazwy Zarządu Zasobami Komunalnymi w Łomiankach oraz zmiany Uchwały Nr XVI/103/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie powołania gminnej jednostki organizacyjnej Zarząd Zasobami Komunalnymi w Łomiankach
2016 6427 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/211/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych
2016 4268 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI/206/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016
2016 4267 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI/202/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których gmina jest zarządcą, na obszarze gminy Łomianki
2016 4266 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI/198/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki
2016 4265 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI/197/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2016 4264 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI/196/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 4263 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI/195/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 4262 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI/194/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach
2016 2552 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/181/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr X/67/2011 z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o.o. z późniejszymi zmianami
2016 2551 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/172/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łomianki
2016 2550 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/171/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz określenia kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata
2016 2549 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/170/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017
2016 2548 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/169/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach
2016 2547 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/168/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach
2016 2546 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/166/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/148/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Łomianki
2016 116 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/144/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie realizacji programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych osób w wieku senioralnym
2016 115 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/143/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie podjęcia programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin opiekujących się sierotami zupełnymi, dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych oraz dziećmi niepełnosprawnymi na terenie Gminy Łomianki
2016 114 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/142/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie realizacji programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Łomianki
2016 41 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIII/163/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej obowiązującej na terenie Gminy Łomianki
2016 40 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIII/161/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki
2016 39 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIII/151/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr LX/348/2014 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Łomianki
2016 38 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIII/150/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łomianki przez inne niż Gmina Łomianki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2016 37 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIII/148/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Łomianki
2016 36 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIII/146/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2016
2015 10837 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/135/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/101/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łomianki
2015 10836 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/134/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/90/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9269 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/121/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Brukowej
2015 9268 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/120/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 9267 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/119/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 9266 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/118/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Spokojnej
2015 9265 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 października 2015r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Łomiankach
2015 9264 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/113/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 października 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki
2015 9263 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/112/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 października 2015r. w sprawie realizacji programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych osób w wieku senioralnym
2015 9262 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/111/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 października 2015r. w sprawie podjęcia programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin opiekujących się sierotami zupełnymi, dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych oraz dziećmi niepełnosprawnymi na terenie Gminy Łomianki
2015 9261 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/110/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 października 2015r. w sprawie realizacji programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Łomianki
2015 8946 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/130/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/ 98/ 2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki ww. opłaty
2015 8945 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/101/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łomianki
2015 8145 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr X/98/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 września 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki ww. opłaty
2015 6443 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2015 5439 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/76/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 maja 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2015 5438 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/75/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 maja 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łomianki
2015 5437 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/73/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury działającej pod nazwą „Dom Kultury w Łomiankach” oraz nadania statutu
2015 5436 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/72/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 maja 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu meczu piłki nożnej niebędącego masową imprezą sportową
2015 5435 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 maja 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach Nr LX/349/2014 z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zasad nadawania nazw obiektom na terenie Gminy Łomianki
2015 3607 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/231/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 stycznia 2013 roku
2015 3197 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 5 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę nr LIV/409/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Poduchowny”
2015 3058 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr V / 51 /2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łomianki na lata 2014 – 2018
2015 3057 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr V / 50 / 2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/340/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2015 1580 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz określenia kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata
2015 1579 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/158/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1578 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2015 747 2015-01-27 Uchwała Uchwała nr III / 9 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łomianki na lata 2014 – 2018
2015 746 2015-01-27 Uchwała Uchwała nr III / 7 /2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2015
2014 10177 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LXVI/392/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 10176 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LXVI/387/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 października 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łomianki przez inne niż Gmina Łomianki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2014 10175 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LXVI/386/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 października 2014r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2014 10174 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LXVI/385/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 6907 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr LXIII/375/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/85/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r. Rady Miejskiej w Łomiankach dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których gmina jest zarządcą, na obszarze gminy Łomianki
2014 6906 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr LXIII/372/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łomianki oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2014 6402 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr LXII / 366 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 5500 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr LXII/365/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 maja 2014r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin opiekujących się sierotami zupełnymi oraz dziećmi niepełnosprawnymi zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki
2014 5499 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr LXII/364/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr X/67/2011 z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o.o. z dnia 21 lipca 2011 roku
2014 5161 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr LXII / 358 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 8 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Brukowej i Akacjowej
2014 5160 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr LXII/357/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 8 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Brukowej i Długiej
2014 3799 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr LX/350/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLIII/263/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łomiankach
2014 3798 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr LX/349/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zasad nadawania nazw obiektom na terenie Gminy Łomianki
2014 3797 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr LX/348/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 marca 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Łomianki
2014 3796 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr LX/346/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 3795 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr LX/344/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały XXV/162/2004 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 listopada 2004r. określającego zasady przyznawania, odpłatności, zwalniania oraz trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze
2014 3794 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr LX/342/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 3793 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr LX/340/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 622 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr LI/295/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowej Południe
2013 13352 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr LIV / 316 / 2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 5 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr X/67/2011 w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o.o. z dnia 21 lipca 2011 roku
2013 12997 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII / 309 /2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Łomianki.
2013 12996 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII / 303 / 2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie przeprowadzenia Konsultacji Społecznych w zakresie podziału administracyjnego Gminy Łomianki oraz projektów Statutów Jednostek Pomocniczych Gminy Łomianki
2013 8727 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/283/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki
2013 8726 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/280/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej nr XV/94/2007 z dnia 4 października 2007 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Łomiankach
2013 8725 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/278/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie ustalenia zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Łomianek
2013 8724 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XVLII/277/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łomianki
2013 8140 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr V/14/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2011
2013 6607 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XLIV.266.2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łomianki
2013 6606 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XLIV.265.2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki ww. opłaty
2013 6439 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/263 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 23 maja 2013r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łomiankach
2013 5716 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XLII/255/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013
2013 4979 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XLI/252/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4978 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XLI/251/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/100/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki
2013 4977 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XLI/247/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia „Karty Seniora”
2013 4976 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XLI/246/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łomianki
2013 4975 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XLI/244/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/158/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 3283 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XL/234/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki
2013 1524 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/231/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 704 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 703 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/225/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki
2013 702 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/224/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łomianki
2013 701 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/223/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Łomianki
2013 700 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/222/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 699 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/221/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości i zasad dotacji celowej przekazywanej dla podmiotów prowadzących żłobki Gminy Łomianki
2013 698 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/218/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa  Gminy Łomianki na rok 2013
2013 315 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/216/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki ww. opłaty
2012 9495 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/214/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 9494 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/213/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 9493 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/198/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu
2012 7598 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/193/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 października 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej  o charakterze socjalnym
2012 7597 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/192/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 października 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki
2012 7269 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/188/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Łomianki na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 7025 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXII / 188 / 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Łomianki na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 6327 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXX / 183 / 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, który stanowi załącznik do Uchwały nr XXV/152/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 kwietnia 2012 roku
2012 5814 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łomianki
2012 4925 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Łomianki
2012 4924 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2012 3923 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 20 marca 2012r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2012 3922 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XXI/126/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 3921 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XXI/125/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 3920 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/158/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 3919 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu organizującego pracę z rodziną oraz dokonania zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach.
2012 3918 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 20 marca 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 3917 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XXII.136.2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu
2012 3916 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
2012 3915 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Łomianki
2012 3886 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpin
2012 3885 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XX/116/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łomianki
2012 3884 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XX/114/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 stycznia 2012r. uchwała budżetowa Gminy Łomianki na rok 2012
2012 870 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIX / 102 / 2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 869 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIX / 101 / 2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o.o.
2012 868 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIX / 100 / 2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki
2011 7458 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalenia, poboru i terminu płatności opłaty targowej oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 7459 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7460 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5102 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/290/2006 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania.
2011 5101 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o. o.
2011 5104 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI/76/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o. o.
2011 5103 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 4834 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 4833 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 4836 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/66/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Łomianki
2011 4835 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 4503 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chopina”
2011 4504 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo część A
2011 3294 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/24/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 3295 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/25/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 489 2011-02-05 Uchwała Uchwała nr LV/416/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sierakowska"
2011 377 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr LV/412/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom
2011 378 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr LV/420/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Łomianki na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych , przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 379 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr LV/422/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2011 323 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr LV/414/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łomianki Centrum”
2011 324 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr LV/418/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/66/99 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe świadczone przez Komunikację Miejską Łomianki Spółkę z o.o., zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XX/137/2000 z dnia 5 lipca 2000 r. w sprawie zmiany cen biletów za przewozy świadczone przez Komunikację Miejską Łomianki Spółkę z o.o., Uchwałą Nr XXIX/188/2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie zmian cen biletów i opłat za przewozy świadczone przez Komunikację Miejską Łomianki Spółkę z o.o., Uchwałą Nr XXVI/189/2008 r. Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr IX/66/1999 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 czerwca 1999 r. (zmienionej Uchwałami Nr XX/137/2000 oraz XXIX/188/2001) w sprawie cen biletów oraz opłat za przewozy świadczone przez Komunikację Miejską Łomianki Spółkę z o.o. oraz Uchwałą Nr XLVI/340/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/66/1999 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 czerwca 1999 r., zmienionej Uchwałami: Nr XX/137/2000 z dnia 5 lipca 2000 r., Nr XXIX/188/2001 z dnia 26 czerwca 2001 r. oraz XXVI/189/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe świadczone przez Komunikację Miejską Łomianki Spółkę z o.o.
2010 7576 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr LIV/409/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Poduchowny”
2010 4816 2010-10-26 Uchwała Uchwała nr LII/382/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI / 181 / 2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom oraz zmiany nazwy ulicy
2010 4815 2010-10-26 Uchwała Uchwała nr LII/381/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 4814 2010-10-26 Uchwała Uchwała nr LII/380/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 4819 2010-10-26 Uchwała Uchwała nr LII/397/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w gminie Łomianki
2010 4818 2010-10-26 Uchwała Uchwała nr LII/389/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/217/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2010 4817 2010-10-26 Uchwała Uchwała nr LII/388/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łomianki na lata 2010 – 2014
2010 3466 2010-07-31 Uchwała Uchwała nr LI/375/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie wydzielania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2010 3014 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/354/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie nadania statutu Przedszkolu Samorządowemu w Dziekanowie Leśnym
2010 3013 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/353/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie nadania statutu Przedszkolu Samorządowemu w Łomiankach
2010 3016 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/362/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych
2010 3015 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/355/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie nadania statutu Przedszkolu Samorządowemu w Dąbrowie
2010 2733 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr LI/378/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2010 1986 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/344/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łomianki na rok 2010
2010 316 2010-01-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/338/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki
2010 317 2010-01-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/340/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/66/99 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 czerwca 1999r. , zmienionej Uchwałami: Nr XX / 137 / 2000 z dnia 5 lipca 2000 r. , Nr XXIX/ 188 / 2001 z dnia 26 czerwca 2001 r. oraz Nr XXVI / 189 /2008 r. z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe świadczone przez Komunikację Miejską Łomianki Spółkę z o.o.
2009 6756 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLV/332/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalenia, poboru i terminu płatności opłaty targowej oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 6755 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLV/331/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6754 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLV/330/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 3613 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Biblioteki Publicznej w Łomiankach
2009 3044 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Łomianki
2009 3047 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/269/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Łomianki
2009 3043 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie nadania nazwy drodze
2009 3046 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze
2009 3045 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/255/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w statucie Domu Kultury w Łomiankach
2009 2224 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/258/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu na rok 2009 określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki
2009 1931 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/256/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach, ul. Warszawska 73 i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej należącej do Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym, ul. Francisa Akinsa 6
2009 1767 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/268/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie przyjęcia Statutu Miasta i Gminy Łomianki
2009 697 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Łomianki”.
2009 696 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łomianki na rok 2009.
2009 699 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 698 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpin