Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 311

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11916 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2019 roku.
2019 11915 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/233/2009 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów
2019 11914 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 października 2019 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej dotychczasowej kategorii poprzez jej wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2019 10400 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"
2019 10399 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/93/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łochów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 10398 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łochów
2019 9559 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr X/88/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Łochowa dotyczących budżetu obywatelskiego na 2020 rok
2019 8379 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2019 roku.
2019 8378 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Łochów
2019 6883 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 6882 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXX/184/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łochów
2019 6865 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej dotychczasowej kategorii poprzez jej wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2019 4368 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łochów
2019 4367 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2019 roku
2019 2683 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2682 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Łochowa oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium dla wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych i klas dotychczasowych gimnazjów na terenie Gminy Łochów
2019 2256 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/2018 w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łochów
2019 2185 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 2184 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"
2019 2183 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gwizdały i Łazy
2019 2182 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Ostrówek, gmina Łochów
2019 2181 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi, gmina Łochów
2019 1767 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów
2019 1219 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 348 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 4 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/407/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łochów
2019 3 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 2 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łochów
2019 1 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/370/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łochów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2018 13085 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 12989 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 12988 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 11930 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/139/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 11929 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/407/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łochów
2018 11928 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/408/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 11927 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 10703 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LXV/463/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXIV/457/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 1 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łochów na lata 2018 – 2023
2018 9500 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXIV/457/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łochów na lata 2018 – 2023
2018 9499 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXIV/455/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/191/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łochów
2018 8449 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/451/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/390/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2018 roku
2018 8448 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/450/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 7673 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr LXII/443/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Łochów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7672 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr LXII/442/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łochów
2018 6894 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LXI/437/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Dębinka” w mieście Łochów
2018 6654 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LXI/435/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami osiedla Łochów dotyczących Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019
2018 6653 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LXI/431/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/390/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2018 roku
2018 5890 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LX/423/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Stypendialnego Gminy Łochów” dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów
2018 5889 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LX/420/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/408/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 5888 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LX/419/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/407/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łochów
2018 5887 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LX/415/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Wólka Paplińska i Kalinowiec
2018 5886 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LX/414/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Jasiorówka, Burakowskie
2018 5885 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LX/413/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Nadkole i Łazy
2018 5005 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/342/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Pogorzelec.
2018 4835 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LIX/408/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4834 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LIX/407/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łochów
2018 3241 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/400/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Łochów
2018 3240 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/399/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3239 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/398/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łochów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3238 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/397/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów
2018 3237 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/396/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów
2018 2265 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr LVII/391/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów.
2018 2264 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr LVII/390/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2018 roku
2018 1322 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LVI/387/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Łochów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1321 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LVI/379/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Dębinka” w mieście Łochów
2018 1320 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LVI/378/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2018 518 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr LV/374/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2018 rok
2017 12472 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr LIV/370/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łochów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2017 11306 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr LIII/368/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej gminnej dotychczasowej kategorii poprzez jej wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2017 11305 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr LIII/363/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Łochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 w Łochowie
2017 11304 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr LIII/360/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Łochów instrumentem płatniczym
2017 11303 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr LIII/355/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Łochów lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 złotych
2017 9054 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXX/230/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie podziału gminy Łochów na obwody głosowania
2017 8588 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/339/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej na obszarze Gminy Łochów".
2017 8587 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/338/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2017 5327 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XLV/319/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XLI/297/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Jasiorówka, Burakowskie.
2017 5326 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XLV/318/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Łochowie z Janka Krasickiego na Ignacego Krasickiego
2017 5325 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XLV/317/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Łochowie z 22 Lipca na 11 Listopada
2017 5324 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XLV/316/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, opieki i wychowania przedszkolnego oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów
2017 4483 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/307/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie działki nr ew. 405/29, położonej w obrębie wsi Kaliska
2017 4482 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/306/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Ostrówku z XXX-lecia PRL na Św. Jana Pawła II
2017 3206 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XLI/290/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/277/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łochów
2017 3072 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XLI /296/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/250/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łochów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 3071 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XLI/294/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Samorządowego Domu Pomocy Społecznej ,,Pogodnej Starości” w Ostrówku
2017 3070 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XLI/291/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Łochowie z 30-lecia PRL na ks. P. Jelinka
2017 3069 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XLI/287/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów
2017 3068 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XLI/286/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów
2017 3067 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XLI/285/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3047 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XLI/298/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 marca 2017r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Kamionna, Dąbrowa, Zambrzyniec, Matały
2017 3046 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XLI/297/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 marca 2017r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Jasiorówka, Burakowskie
2017 1565 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/277/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łochów
2017 1564 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/275/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie gminy Łochów
2017 1563 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Nadkole i Łazy
2017 1562 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Łochowie Nr XXXVI/254/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/242/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z hali sportowej w Łochowie
2017 1561 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/271/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 241 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Łochów
2017 240 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/264/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2017 rok
2016 11684 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/260/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 21 grudnia 2016r. W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łochów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 11269 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Łochowie Nr XXXIII/242/2016 z dnia 26 października 2016 r w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z hali sportowej w Łochowie
2016 11268 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Łochowie Nr XXXIII/243/2016 z dnia 26 października 2016 r w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z hali sportowej przy ulicy Wyspiańskiego 20 w Łochowie oraz sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie
2016 11267 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/250/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łochów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 11266 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/249/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/240/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na terenie Gminy Łochów
2016 11265 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/248/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/241/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowisk na terenie Gminy Łochów
2016 9427 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z hali sportowej przy ulicy Wyspiańskiego 20 w Łochowie oraz sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie
2016 9426 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z hali sportowej w Łochowie
2016 9425 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/241/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowisk na terenie Gminy Łochów
2016 9424 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/240/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na terenie Gminy Łochów
2016 9423 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Ogrodniki, Zagrodniki
2016 9422 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/237/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 9421 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/236/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 9420 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/235/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w tym podatku
2016 8015 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/225/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Łochowa na terenie Gminy Łochów
2016 8014 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Łochów
2016 8013 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/186/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/263/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łochów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmienionej uchwałą Nr XLIV/360/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 maja 2014 r., uchwałą Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 stycznia 2015 r. oraz uchwałą Nr XVI/118/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 listopada 2015 r.
2016 8012 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/184/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łochów
2016 7921 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łochów
2016 7920 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/222/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zambrzyniec
2016 7919 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/218/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Szumin
2016 7918 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/221/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zagrodniki
2016 7917 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/220/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wólka Paplińska
2016 7916 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/219/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Twarogi
2016 7915 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/217/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Samotrzask
2016 7914 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/216/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Pogorzelec
2016 7913 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/215/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ostrówek
2016 7912 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/207/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łopianka
2016 7911 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/214/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ogrodniki
2016 7910 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/213/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nadkole
2016 7909 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/212/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Matały
2016 7908 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/211/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Majdan
2016 7907 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łosiewice
2016 7906 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łojki
2016 7905 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łojew
2016 7904 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łazy
2016 7903 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/205/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Laski
2016 7902 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/204/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Karczewizna
2016 7901 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kaliska
2016 7900 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/202/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kalinowiec
2016 7899 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/201/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kamionna
2016 7898 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/200/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Jerzyska
2016 7897 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/199/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Jasiorówka
2016 7896 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/198/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Gwizdały
2016 7895 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/197/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa
2016 7894 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/196/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Brzuza
2016 7893 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Burakowskie
2016 7892 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Baczki
2016 7891 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/193/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Budziska
2016 7890 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Barchów
2016 7418 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów
2016 7005 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Łosiewice, Jerzyska, Łojki
2016 7004 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 7003 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/85/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 16 września 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łochów przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 4698 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/299/2002 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 12 września 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Łochów do kategorii dróg gminnych
2016 4340 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXV/158/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2016 4339 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXV/157/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łochów
2016 3252 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 23 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Alei Łochowskiej i PKP w mieście Łochów
2016 3251 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/379/2006 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie
2016 2756 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 marca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 2755 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 marca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 2754 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/139/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 marca 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2753 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/88/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 16 września 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2752 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 marca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 1914 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Laski, Karczewizna, Twarogi
2016 1913 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych dla której organem prowadzącym jest Gmina Łochów
2016 1912 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Łochów liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2016 782 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Łojew, Łopianka, Samotrzask.
2016 781 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 780 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2016 rok
2015 11517 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 11359 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/113/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Majdan, Baczki
2015 10332 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/263/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łochów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmienionej uchwałą Nr XLIV/360/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 maja 2014 r. oraz uchwałą Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 stycznia 2015 r.
2015 10300 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w tym podatku
2015 10299 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 8660 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 21 października 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Łochów, wyznaczenia terminu płatności, wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 8659 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 21 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 8658 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 21 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 8657 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 21 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w tym podatku
2015 7961 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 16 września 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 7960 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 7959 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/62/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łochów.
2015 7814 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 16 września 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łochów przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 7807 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 16 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 6039 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr X/76/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/354/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Łochów, wyznaczania terminu płatności oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej.
2015 6038 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr X/75/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 6037 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr X/74/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/230/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Łochów na obwody głosowania.
2015 5471 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Budziska.
2015 5365 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 maja 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 5364 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 maja 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 5363 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr IX/62/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 maja 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łochów.
2015 5362 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr IX/59/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Łochów.
2015 5361 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr IX/58/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gwizdały.
2015 3516 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Łochów na lata 2015-2018"
2015 3515 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VII/45/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/94/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2011 roku.
2015 3012 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Łosiewice, Jerzyska, Łojki.
2015 2807 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Laski, Karczewizna, Twarogi.
2015 2777 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 2613 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 2612 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr VI/31/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1282 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów w zakresie wsi Wólka Paplińska i Kalinowiec.
2015 1211 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/263/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łochów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2015 574 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Łochów na rok 2015.
2014 10201 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/395/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/354/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Łochów, wyznaczania terminu płatności oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej.
2014 10200 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/391/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2014 9377 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/386/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 6 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2014 8956 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/384/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/318/2014 r. Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego, i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów.
2014 8955 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/380/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie przedłużenia ulicy Miłej.
2014 6243 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLV/369/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/359/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30.05.2014 r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw na terenie Gminy Łochów.
2014 6242 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLV/368/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/353/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30.05.2014 r.
2014 6241 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLV/366/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca rozporządzenie Nr 7 Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu węgrowskiego
2014 5968 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/350/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy gruntów pod garaże.
2014 5775 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/360/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/263/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łochów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2014 5774 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/359/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie wprowadzenie Regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw na terenie Gminy Łochów.
2014 5773 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/358/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z obiektów sportowych działających na terenie Gminy Łochów.
2014 5772 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/357/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu Przyznawania Medalu Heleny i Ignacego Jana Paderewskich „Za zasługi dla Ziemi Łochowskiej”.
2014 5771 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/356/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie ustanowienia Medalu Heleny i Ignacego Jana Paderewskich " Za zasługi dla Ziemi Łochowskiej"
2014 5770 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/355/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie ustalenia zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 5769 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/354/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Łochów, wyznaczania terminu płatności oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej.
2014 5768 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/353/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska "Mój Rynek" w Łochowie.
2014 5767 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/352/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Gwizdały i Pogorzelec.
2014 4378 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/345/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/328/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Łochów przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 3418 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLII/341/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Postanowieniu Nr 2/13 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 7 stycznia 2013 r.
2014 3417 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLII/340/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/230/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Łochów na obwody głosowania.
2014 3416 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLII/339/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przedłużenia ulicy Mickiewicza.
2014 3415 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLII/338/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przedłużenia ulicy Sosnowej.
2014 3414 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLII/337/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Łochów.
2014 3413 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLII/336/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/124/2008 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łochowie.
2014 3412 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLII/333/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 marca 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/319/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 12 lutego 2014 r.
2014 3411 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLII/328/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 marca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Łochów przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 1484 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLI/323/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Łochów.
2014 1483 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLI/320/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2012-2020.
2014 1482 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLI/319/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie trybu konsultacji z mieszkańcami Ostrówka i Majdanu dotyczących zniesienia jednostki pomocniczej Majdan i połączenie z jednostką pomocniczą Ostrówek.
2014 1481 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLI/318/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego, i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów.
2014 130 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XL/306/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Łochów na rok 2014.
2013 12540 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/301/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/293/2013 z dnia 30 października 2013 r.
2013 12539 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/299/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 12538 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/298/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2013 11569 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/293/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie przedłużenia ulicy Sienkiewicza.
2013 11568 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/292/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/94/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2011 roku.
2013 9490 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/279/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/267/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 czerwca 2013 r.
2013 9489 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/278/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/203/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 6 lutego 2013 r.
2013 7619 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/267/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2013 rok na terenie Gminy Łochów
2013 7618 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/266/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXXII/255/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Łochów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2013 7617 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/265/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łochowie.
2013 7616 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łochów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 6388 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/257/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie przedłużenia ulicy Spokojnej.
2013 6387 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany nadania nazwy ulicy.
2013 6386 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Łochów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2013 6385 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/223/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 marca 2013 roku.
2013 6384 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/94/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2013 roku.
2013 6383 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Łochów.
2013 6382 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/203/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 6 lutego 2013 roku.
2013 6381 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół samorządowych na terenie Gminy Łochów wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz granice ich obwodów.
2013 4696 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/226/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 marca 2013 roku.
2013 3799 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXX/236/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2013 rok na terenie Gminy Łochów.
2013 3798 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXX/235/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie przedłużenia ulicy Porzeczkowej.
2013 3782 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/222/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łochów, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 3781 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/233/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/94/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2011 roku.
2013 3780 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3779 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/225/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3778 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/226/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 3777 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat za pojemniki określonej pojemności.
2013 3776 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/223/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łochów.
2013 2106 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/233/2009 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów.
2013 2105 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/234/2009 Rady Miejskiej w Łochowie w Łochowie z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie wysokości i szczególnych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2013 2104 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/206/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/184/2008 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 15 października 2008 r.
2013 2103 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów.
2013 749 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2012 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Łochów na rok 2013
2013 627 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/2012 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/ 186 /2008 z dnia 15 października 2008 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Łochów przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2012 9941 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2012 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Kaliska i Barchów
2012 9491 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/190 /2012 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 9490 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/ 189 /2012 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
2012 9199 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/186/2012 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
2012 9156 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/2012 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych.
2012 7376 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2012 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/94/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2011 roku.
2012 7375 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2012 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału gminy Łochów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 6497 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXII/165/2012 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2012 rok na terenie Gminy Łochów.
2012 5593 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XX/148/2012 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/130/2012 z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów.
2012 3984 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/143 /2012 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie.
2012 3983 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/ 141 /2012 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/152/2004 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 23 lutego 2004 roku.
2012 3001 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 135 /2012 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/ 186 /2008 z dnia 15 października 2008 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Łochów przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2012 1716 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XVII/130/2012 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów.
2012 1183 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łochów na rok 2012
2011 8562 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/103 /2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 8309 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr IX/ 72 /2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Łochów.
2011 8295 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XII/94/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów.
2011 7727 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/ 100 /2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
2011 7728 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/ 101 /2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2011 7029 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/73/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminy Łochów.
2011 7030 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/74/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie.
2011 4586 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ostrówek
2011 4392 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VII/56/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 kwietnia 2010r. zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łochów i jej jednostkom podległym.
2011 4393 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 8 czerwca 2011r. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2011 4394 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 8 czerwca 2011r. wprowadzenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 2640 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów.
2011 1739 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/17/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów.
2011 1740 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/233/2009 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów.
2011 1741 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 lutego 2011r. zmiany uchwały Nr XV/137/2004 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 lutego 2004 r i uchwały Nr XLVII/327/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 02 czerwca 2010 roku.
2010 6896 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LI/351/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 6 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2010 6897 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LI/352/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 6 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2010 6898 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LI/353/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 6 listopada 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Łochów.
2010 3375 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/327/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/137/2004 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 lutego 2004 r.
2010 3376 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/330/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru.
2010 2681 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XLV/ 304 /2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 10 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/298/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów.
2010 2682 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/318/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/363/2005 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2005 roku.
2010 980 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/298/2009 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów
2009 6941 2009-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/275/2009 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Budziska
2009 6704 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLII/282/2009 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2009 6705 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLII/284/2009 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/184/2008 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 15 października 2008r
2009 6706 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/291/2009 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 3540 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/2009 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania
2009 3541 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/2009 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/69/95 Rady Gminy w Łochowie z dnia 4 lipca 1995 roku
2009 2428 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/2009 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów
2009 2429 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/2009 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 21 maja 2009r. sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego