Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 33

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 7590 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr LXIII/382/10 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy nowo utworzonej ulicy w m. Warka
2010 7589 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr LIX/361/10 Rady Miejskiej w Warce z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/147/08 Rady Miejskiej w Warce z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 7592 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr LXVIII/415/10 Rady Miejskiej w Warce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zatwierdzenia opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków i wprowadzenia upustu cenowego dostarczanej wody.
2010 7591 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr LXIV/390/10 Rady Miejskiej w Warce z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Warka lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 7063 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LXVI/402/10 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 7064 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LXIII/406/10 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 3143 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr LVI/331/10 Rady Miejskiej w Warce z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warka
2010 3144 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr LVI/333/10 Rady Miejskiej w Warce z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/280/09 Rady Miejskiej w Warce z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 2051 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr LV/324/10 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce polegającego na likwidacji niektórych komórek organizacyjnych
2010 2052 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr LV/325/10 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie rozszerzenia sfery usług zdrowotnych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce
2010 1096 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr LIV/322/09 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Nr 157/09 Burmistrza Warki z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży alkoholu
2010 766 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr LIII/309/09 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warka na 2010 rok.
2010 767 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr LIII/316/09 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Warka
2009 6588 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr LII/301/09 Rady Miejskiej w Warce z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2009 6589 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr LII/302/09 Rady Miejskiej w Warce z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr LI/294/09 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 października 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 6590 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr LII/308/09 Rady Miejskiej w Warce z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Warka
2009 6272 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr LI/ 296 /09 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Warka dla podmiotów niezaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania
2009 6269 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr LI/293/09 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6270 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr LI/ 294 /09 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 października 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 6271 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr LI/ 295 /09 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 października 2009r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego
2009 4731 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/278/09 Rady Miejskiej w Warce z dnia 21 sierpnia 2009r. zmiany Uchwały NR XXXVIII/410/05 Rady Miejskiej w Warce z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie: reasumpcji Uchwały Nr XXXI/320/05 rady miejskiej w Warce z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Warka na lata 2005 – 2013
2009 4732 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/282/09 Rady Miejskiej w Warce z dnia 15 września 2009r. w sprawie: uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Warka na lata 2009-2012
2009 4733 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/284/09 Rady Miejskiej w Warce z dnia 15 września 2009r. wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Warce Nr XXX/300/05 z dnia 28 lutego 2005 r.
2009 4186 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/280/09 Rady Miejskiej w Warce z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 3850 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/266/09 Rady Miejskiej w Warce z dnia 1 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Warce
2009 1559 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr XLI/248/09 z dnia 6 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXII/214/08 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 października 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2009 1561 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr XLI/254/09 z dnia 6 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stałej opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach
2009 1560 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr XLI/250/09 z dnia 6 marca 2009r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2009 1186 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/226/08 Rady Miejskiej w Warce z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na rok 2009
2009 948 2009-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/241/09 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Radę Miejską w Warce w roku 2009.
2009 592 2009-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/231/08 Rady Miejskiej w Warce z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Warka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009".
2009 464 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/09 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/147/08 Rady Miejskiej w Warce z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2009 156 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/236/08 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 127/08 Burmistrza Warki z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży alkoholu.