Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 189

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 9943 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr X/55/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Węgrowa na lata 2019-2022"
2019 9942 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr X/54/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 8598 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/47/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji przez Burmistrza Miasta Węgrowa
2019 8597 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/45/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/145/2016 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 8596 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/44/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 8595 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/43/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/76/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 września 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2019 8594 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 6185 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 6184 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Węgrowa
2019 4116 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Węgrowa w 2019 roku"
2019 4115 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobkach utworzonych przez Miasto Węgrów
2019 4114 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Węgrów oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 r.
2019 2332 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Węgrów"
2019 2227 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Węgrowa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 1916 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Węgrowie
2019 1404 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023,oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków.
2018 10438 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr L/301/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 8 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2018 10437 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr L/300/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 8 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2018 10436 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/295/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/189/2017 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 10435 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/293/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucuie Miasta
2018 10434 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/291/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 8530 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/287/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, określenia numeru i granic obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej
2018 7726 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/277/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgrowa - „Osiedle Polna"
2018 7725 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/275/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Węgrowa.
2018 7724 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/274/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Węgrowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 7723 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/273/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 25 czerwca 2018 r. sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
2018 7722 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/272/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Węgrów.
2018 7094 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/259/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 6416 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/256/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 6415 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/255/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 4850 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/254/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Węgrowa w 2018 roku"
2018 3316 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/249/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania stypendium Burmistrza Miasta Węgrowa dla uzdolnionych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto Węgrów, w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
2018 3315 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/245/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Miasta na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3314 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/244/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Miasta na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2068 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XLI/241/218 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2067 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XLI/240/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Węgrowa
2018 1074 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XL/233/17 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Węgrowa oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 1073 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XL/232/17 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Węgrów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2017 11555 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/223/2017 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze.
2017 11554 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/219/2017 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Węgrowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2017 11553 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/216/2017 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/165/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Miasta na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 11552 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/215/2017 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/141/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 października 2012 roku w sprawie podziału Miasta na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych w każdym okręgu
2017 11551 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/214/2017 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2017 11550 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/2017 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze.
2017 6282 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2017 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Młodzieżowej Rady
2017 6281 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2017 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmianw Statucie Miasta
2017 5059 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2017 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2017 4882 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2017 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie
2017 4363 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/189/2017 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3205 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/2017 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
2017 1074 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/2016 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków za pomocą innego instrumentu płatniczego
2017 1073 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2016 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Węgrowa na rok 2017
2017 1072 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2016 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsięborca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Węgrów.
2017 1070 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2016 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w czasie przekraczającym bezpłatne podstawy programowe w przedszkolach publicznych w Węgrowie.
2016 11297 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2016 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 11296 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2016 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmian w podziale Miasta na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 9458 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2016 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2016 9457 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/2016 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 września 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Węgrowa
2016 9456 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2016 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 6818 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2016 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom
2016 6676 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2016 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2021 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XV/108/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie powołania Mlodzieżowej Rady Miasta
2016 2020 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XV/107/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 2019 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XV/104/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Węgrowa na rok 2016
2016 2018 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XII/64/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 września 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta
2015 11057 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 11056 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, określenia sposobu jej pobierania oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2015 11055 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 11054 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/223/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 września 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2015 11053 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Węgrowa prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
2015 11052 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2015 10758 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 października 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie pozbawienia dróg na terenie miasta Węgrów kategorii dróg publicznych gminnych.
2015 10757 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 października 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 10756 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 października 2015r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Węgrowa na lata 2015 – 2018”
2015 8939 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 września 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 8938 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/75/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 września 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Węgrowa
2015 8935 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/69/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 września 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta Węgrowa dla uzdolnionych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto Węgrów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
2015 7698 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/59/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 3 września 2015r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, określenia numeru i granic obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
2015 6596 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr IX/45/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia programu „Węgrowska Karta Seniora”
2015 6595 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr IX/44/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie miasta Węgrów do kategorii dróg publicznych gminnych i określenia przebiegu tej drogi.
2015 6594 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr IX/43/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie pozbawienia dróg na terenie miasta Węgrów kategorii dróg publicznych gminnych.
2015 6284 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia w Szpitalu Powiatowym w Węgrowie odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 4593 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto Węgrów w postępowaniu rekrutacyjnym, oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2015 2586 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 4 marca 2015r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, określenia numeru i granic obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 1864 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2014 10753 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/332/2014 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 10752 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/323/2014 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulic
2014 10751 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/322/2014 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 września 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Węgrowa na lata 2015 - 2019
2014 10750 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/319/2014 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 września 2014r. w sprawie zaliczenia dróg w m. Węgrów do kategorii publicznych gminnych oraz określenia przebiegu tych dróg.
2014 9237 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/321/2014 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 września 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, określenia numeru i granic obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 9089 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/315/2014 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części, położonych na obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną na terenie Miasta Węgrowa
2014 7593 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XLV/303/2014 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 7592 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XLV/302/2014 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Węgrowa.
2014 7527 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/312/2014 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, określenia numeru i granic obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 7526 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/311/2014 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 31 lipca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/165/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Miasta na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 7525 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/310/2014 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 31 lipca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/141/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 października 2012 roku w sprawie podziału Miasta na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych w każdym okręgu
2014 4784 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLII/273/2014 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 31 marca 2014r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli publicznych w Węgrowie.
2014 4292 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLII/275/2014 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 31 marca 2014r. w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Węgrowie
2014 4291 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLI/261/2014 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zmian Uchwały nr III/13/2010 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Węgrów prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
2014 4198 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XLII/269/2014 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, określenia numeru i granic obwodu głosowania oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 4197 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XLII/268/2014 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/165/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 grudnia 2012 roku
2014 4196 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XLII/267/2014 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych
2014 4195 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XLI/264/2014 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 6 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 4194 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XLI/262/2014 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 6 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 4193 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XLI/260/2014 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 6 marca 2014r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Augusta Cieszkowskiego w Węgrowie
2014 4192 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XL/257/2014 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 456 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/245/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w Statucie Węgrowskiego Ośrodka Kultury w Węgrowie
2014 455 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/230/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie nadania Statutu Węgrowskiemu Ośrodkowi Kultury w Węgrowie
2013 12855 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/239/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania środków transportowych
2013 12854 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/238/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 12853 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie określenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2013 12852 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2013 11680 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/57/90 Miejskiej Rady Narodowej w Węgrowie z dnia 28 lutego 1990r. w sprawie zmiany oraz nadania nazw ulicom w mieście Węgrowie
2013 11679 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej stawki procentowe opłat adiacenckich
2013 11325 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 września 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2013 11324 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 września 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/87/2007 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 października 2007r. w sprawie opłaty od posiadania psa
2013 11323 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w Statucie Miasta
2013 11322 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy śródmiejskiej miasta Węgrowa część I
2013 7747 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/71/03 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży dla miasta Węgrowa
2013 7746 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/148/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 3 grudnia 2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 6948 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/277/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2009 roku
2013 6916 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Węgrów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 6915 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6914 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Węgrowa
2013 6913 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Węgrów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 6838 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/275/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2009 roku
2013 4354 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2009 roku
2013 4353 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2009 roku
2013 3788 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Węgrowa
2013 3508 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie opadami komunalnymi
2013 3507 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Miasta na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 3506 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXV/161/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu
2013 2115 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 października 2012r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu tych opłat.
2013 2114 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonej na terenie Miasta Węgrowa.
2013 2113 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych  warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,  jak również trybu ich pobierania.
2013 1002 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 1001 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie zmiany górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2013 1000 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 999 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2012 8800 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Miasta na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 8799 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 7971 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/132/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 7970 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/131/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 września 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2012 7883 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXII/133/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 września 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 7024 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości
2012 7023 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin: pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych.
2012 5608 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XV/83/2011 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Węgrowa
2012 5402 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgrowa – terenu dworca autobusowego przewozów pasażerskich i działek przyległych
2012 4642 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 2872 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XLI/270/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2009 roku
2012 2727 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/251/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 13 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2009 roku
2012 1956 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2009r.
2012 6 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2011 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmiany górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2012 5 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2011 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli publicznych w Węgrowie.
2011 7310 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2011 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7128 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2008 rok
2011 7039 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII /69/2011 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2011 7040 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2011 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2011 7041 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2011 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 5555 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/53/2011 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgrowa terenu Miedzanka
2011 5192 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr IX/42/2011 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek dodatków do wynagrodzeń oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz ustalającym kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkole podstawowej oraz w gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto Węgrów.
2011 3896 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2008 rok
2011 3706 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/33/2011 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli publicznych w Węgrowie.
2011 2122 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2011 1796 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie miasta Węgrów prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego
2010 7321 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr LIV/338/2010 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 7322 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr LV/343/2010 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Węgrowa w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu
2010 6610 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LI/316/2010 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 6 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Miasta Węgrów oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 5986 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LIV/332/2010 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 września 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2010 5987 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LV/351/2010 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2011 roku na obszarze miasta Węgrowa
2010 5066 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr LIV/339/2010 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 września 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Węgrowie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
2010 3677 2010-08-17 Uchwała Uchwała nr L/309/2010 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Węgrowie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 3502 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/300/2010 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz określenia zasad ich sprzedaży.
2010 3396 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/298/2010 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Węgrowa – Osiedle „Glinki”
2010 519 2010-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2010 65 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2010 24 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/280/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 25 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/281/09 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/71/03 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży dla miasta Węgrowa
2010 23 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/279/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2009 6811 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLII/271/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Węgrowa – Centrum
2009 5628 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/264/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek dodatków do wynagrodzeń oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz ustalającym kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkole podstawowej oraz gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto Węgrów
2009 5629 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/272/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2009 4082 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektu "Zalew nad Liwcem"
2009 3883 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzeń oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkole podstawowej oraz w gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Miasto Węgrów
2009 3254 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 1023 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/211//2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 19 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Węgrowa na rok 2009.
2009 1024 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 19 stycznia 2009r. w sprawie zmian w regulaminie określającym wysokość stawek dodatków do wynagrodzeń oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkole podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto Węgrów.
2009 719 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXX/201/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzeń oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkole podstawowej oraz w gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto Węgrów.
2009 720 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.