Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 249

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 12949 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr 147/XXI/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 października 2019 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Sierpeckie Centrum Usług Wspólnych”, nadania jej statutu oraz wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Sierpc
2019 11445 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr 134/XIX/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 25 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Siercpu
2019 11444 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr 132/XIX/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Sierpc
2019 10157 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr 115/XVII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Sierpc
2019 10156 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr 114/XVII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Sierpc
2019 9643 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 109/XVI/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 9642 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 108/XVI/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dotyczącej Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Sierpc do wymiany źródeł ciepła
2019 8873 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr 106/XV/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 8872 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr 105/XV/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Sierpc
2019 8712 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr 92/XIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole lub w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miasto Sierpc
2019 8644 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 102/XIV/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Sierpc do wymiany źródeł ciepła
2019 8294 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 101/XIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania i jej Regulaminu na terenie miasta Sierpca.
2019 8293 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 98/XIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu
2019 8292 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 97/XIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu
2019 7572 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr 81/XI/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu na lata 2019-2020 Przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Sierpca nr 406/LII/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku
2019 7385 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 83/XI/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej
2019 5715 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 79/X/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej
2019 5714 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 74/X/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019r.
2019 4129 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 71/IX/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka w Sierpcu oraz nadania mu statutu
2019 4050 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 65/VIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz odstąpienia od zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej objęte niniejszą uchwałą
2019 4049 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 64/VIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc na 2019 rok”
2019 4048 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 63/VIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2019 4047 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 61/VIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasta Sierpc
2019 4046 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 57/VIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie warunków udzielania osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Miasto Sierpc
2019 4045 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 51/VIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu
2019 1470 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 43/VI/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 1469 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 42/VI/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 1468 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 41/VI/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2019 1326 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr 37/IV/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Miasta Sierpca na 2019 r.
2018 13189 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 6/II/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru środkowej i południowo–wschodniej części miasta Sierpca – etap I
2018 13041 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr 29/III/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 127/XIV/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28.10.2015 roku określającej zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Sierpc
2018 13040 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr 27/III/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 19 grudnia 2018 r. nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu.
2018 13039 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr 26/III/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu.
2018 12039 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 21/II/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc
2018 12038 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 20/II/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc
2018 12037 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 19/II/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 r. na terenie Gminy Miasta Sierpc
2018 12036 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 18/II/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2019 r. na terenie Gminy Miasta Sierpc
2018 12035 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 17/II/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2019 rok
2018 12034 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 23/II/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sierpca na 2019 rok
2018 9633 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr 470/LXII/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sierpca
2018 8229 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr 466/LXI/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sierpcu w celu przeprowadzenia wyborów samorządowych
2018 8228 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr 465/LXI/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Sierpc
2018 6628 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr 461/LIX/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 419/LVI/2018 dot. obwodów głosowania
2018 6627 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr 460/LIX/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 411/LIII/2018 dot. okręgów wyborczych
2018 6508 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 456/LVIII/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Miasto Sierpc lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2018 5970 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr 447/LVII/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Sierpc
2018 5969 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr 446/LVII/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Sierpc
2018 5968 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr 442/LVII/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu
2018 5967 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr 441/LVII/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Sierpc
2018 4839 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr 425/LVI/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci urodzonych w 2016 roku w Sierpcu w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom na terenie Miasta Sierpca”.
2018 4838 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr 422/LVI/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasto Sierpc, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Sierpca udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 4668 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr 427/LVI/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Gminy Miasto Sierpc do 2022 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
2018 4667 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr 426/LVI/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sierpc
2018 4666 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr 419/LVI/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania.
2018 2930 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 413/LIII/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2018 2929 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 412/LIII/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc na rok 2018”
2018 2928 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 411/LIII/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 2548 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr 406/LII/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu na lata 2018-2020.
2018 2547 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr 405/LII/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Sierpc.
2018 1878 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr 397/LI/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2018 1877 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr 396/LI/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2018 1876 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr 395/LI/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2018 1875 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr 394/LI/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których gmina Miasto Sierpc jest organem rejestrującym.
2018 522 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 390/L/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 521 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 385/XLIX/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Sierpc na rok 2018 rok.
2017 11716 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 379/XLVIII/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psa na 2018 r.
2017 11715 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 378/XLVIII/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sierpca na 2018 rok.
2017 11703 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 374/XLVIII/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 11701 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 373/XLVIII/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc
2017 11700 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 372/XLVIII/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2018 r. na terenie Gminy Miasta Sierpc
2017 11697 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 371/XLVIII/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2018 r. na terenie Gminy Miasta Sierpc
2017 11696 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 370/XLVIII/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc
2017 9418 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr 365/XLVI/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 4 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sierpc dla obszarów położonych wzdłuż rzeki Sierpienicy
2017 8791 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr 352/XLV/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu
2017 8595 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 362/XLV/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Sierpc instrumentem płatniczym
2017 8594 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 357/XLV/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miasto Sierpc
2017 7672 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr 345/XLIII/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej publicznej części drogi numer 370413W – ul. Bobrowa w Sierpcu na odcinku przebiegającym po działkach o numerach ewidencyjnych 208/5 i 208/6 w Sierpcu.
2017 7632 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr 343/XLIII/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu
2017 7631 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr 342/XLIII/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Sierpcu
2017 7630 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr 341/XLIII/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Sierpc
2017 4974 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr 321/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie : nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu.
2017 4973 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr 320/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie: nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu.
2017 4017 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr 305/XXXV/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc na rok 2017”
2017 3896 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 307/XXXV/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci urodzonych w 2015 roku w Sierpcu w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom na terenie Miasta Sierpca".
2017 3895 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 304/XXXV/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe.
2017 3894 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 303/XXXV/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 3893 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 302/XXXV/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 3892 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 301/XXXV/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 3891 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 292/XXXV/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia aneksu do Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki ,,EMPEGEK” w Sierpcu w 2017 roku
2017 3800 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr 300/XXXV/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie : nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu.
2017 1560 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 288/XXXIV/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie opłaty targowej.
2017 1559 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 287/XXXIV/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sierpca na 2017 rok.
2017 1096 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr 280/XXXIII/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Sierpca liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2017 910 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr 270/XXXI/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Miasta Sierpc na 2017 rok
2017 323 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr 274/XXXII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego na terenie miasta Sierpca.
2016 11937 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr 267/XXXI/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2016 11936 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr 266/XXXI/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania dla niepublicznych oraz publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż Gmina Miasto Sierpc osoby prawne i osoby fizyczne.
2016 11934 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr 264/XXXI/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 200/XXI/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla zamieszkujących w Sierpcu uczniów szkół i słuchaczy kolegiów
2016 10535 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 260/XXX/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 393/LV/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez miasto publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2016 10534 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 258/XXX/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2017 rok.
2016 10533 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 257/XXX/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2017r. na terenie Gminy Miasta Sierpc
2016 10532 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 256/XXX/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2017r. na terenie Gminy Miasta Sierpc
2016 10531 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 255/XXX/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc
2016 10530 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 254/XXX/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc
2016 9596 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr 249/XXVII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
2016 9594 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr 245/XXVII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 26 października 2016r. w sprawie nadania nazwy parkowi sportowo-rekreacyjnemu przy ul. Władysława Hermana w Sierpcu.
2016 8133 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 241/XXVI/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 7 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
2016 7456 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr 236/XXV/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Sierpc.
2016 7455 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr 235/XXV/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji pilotażowego programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci urodzonych w 2014 roku w Sierpcu w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom na terenie Miasta Sierpca".
2016 6129 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr 234/XXIV/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sierpc
2016 6128 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr 233/XXIV/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5686 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 220/XXIII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Sierpc
2016 5679 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 219/XXIII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie ustalenie terminu, częstotoliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5675 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 218/XXIII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i jej Regulaminu na terenie Gminy Miasto Sierpc.
2016 5636 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 224/XXIII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 5621 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr 221/XXIII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4942 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 204/XXII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmiany w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Sierpca na 2016 rok.
2016 4060 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr 200/XXI/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla zamieszkujących w Sierpcu uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.
2016 3412 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr 197/XX/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia cen za usługi świadczone w ramach transportu zbiorowego w transporcie drogowym
2016 3411 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr 191/XX/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc na rok 2016”
2016 3410 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr 187/XX/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 marca 2016r. w sprawie Statutu Miasta Sierpca
2016 2122 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr 176/XVIII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr 134/XV/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie realizacji Miejskiego Programu „Sierpecka Karta Dużej Rodziny”
2016 2121 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr 175/XVIII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie: uchwalenia aneksu do wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki „EMPEGEK” w Sierpcu
2016 1585 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 171/XVII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Sierpc na lata 2015 - 2020
2016 1584 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 169/XVII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych praz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sierpca na 2016 rok.
2016 1583 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 168/XVII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego do Gimnazjum Miejskiego prowadzonego przez Gminę Miasto Sierpc wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 1582 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 167/XVII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 1581 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 166/XVII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 1576 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 165/XVII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 681 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 162/XVI/2105 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Miasta Sierpc na 2016 rok
2016 667 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 154/XVI/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu.
2016 666 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 151/XVI/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Miasta Sierpc
2015 11493 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 134/XV/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie realizacji Miejskiego Programu „Sierpecka Karta Dużej Rodziny”
2015 11492 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 131/XV/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Sierpca przyjętego uchwałą Nr 409/LX/2014 z 26.03.2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sierpca (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3878 z 11.04.2014r.)
2015 11362 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr 135/XV/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miasta Sierpc przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Miasto Sierpc oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 11248 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr 143/XV/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 11122 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr 145/XV/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2016 rok
2015 11121 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr 144/XV/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 11120 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr 142/XV/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2016r. na terenie Gminy Miasta Sierpc
2015 11119 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr 141/XV/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2016r. na terenie Gminy Miasta Sierpc.
2015 11118 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr 140/XV/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc.
2015 11117 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr 139/XV/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc.
2015 9181 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr 127/XIV/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sierpc
2015 9180 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr 126/XIV/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia "Rocznego ProgramuWspołpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
2015 7976 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr 101/XII/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 16 września 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, programów współpracy Miasta Sierpc z tymi organizacjami i podmiotami.
2015 7948 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr 96/XII/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 16 września 2015r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sierpcu w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 6714 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 90/XI/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie : nadania nazwy skwerowi u zbiegu ul. Braci Tułodzieckich i ul. Płockiej
2015 6713 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 81/X/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Sierpc lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2015 6055 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr 83/X/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sierpcu w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.
2015 6054 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr 82/X/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących inwestycje na terenie Miasta Sierpca.
2015 6053 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr 76/X/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
2015 6052 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr 75/X/ 2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 47/VI//2011 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sierpc.
2015 6051 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr 74/X/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie: uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc na rok 2015”
2015 6050 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr 72/X/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie : zmiany uchwały Nr 68/X/2007 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 26 września 2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu.
2015 4663 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr 46/IX/ 2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Sierpca przyjętego uchwałą Nr 409/LX/2014 z 26.03.2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sierpca (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3878 z 11.04.2014r.)
2015 4662 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr 45/IX/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie: uchwalenia aneksu do wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki „EMPEGEK” w Sierpcu
2015 3514 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 43/VII/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 25 marca 2015r. w sprawie: uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc na rok 2015”
2015 2515 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 37/VI/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”
2015 2514 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 36/VI/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sierpca na 2015 rok.
2015 2513 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 35/VI/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie: ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (lub innej formy wychowania przedszkolnego) prowadzonego przez miasto Sierpc.
2015 2512 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 26/VI/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sierpcu w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 1805 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr 23/V/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie Budżetu Gminy Miasta Sierpc na 2015 rok
2015 750 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr 25/V/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr 376/LIII/2013 Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia 04 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Miasta Sierpc
2014 11024 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 468/LXVI/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 października 2014r. w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2017
2014 11023 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 467/LXVI/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 366/XLIX/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 23 października 2013 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę miasto Sierpc
2014 11022 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 466/LXVI/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 października 2014r. w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2019.
2014 11021 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 464/LXVI/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 października 2014r. w sprawie nadania statutów Osiedlom od Nr 1 do Nr 7 położonym na terenie miasta Sierpca.
2014 8666 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr 455/LXIV/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 17 września 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Sierpca na temat lokalnego dokumentu Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Sierpca na lata 2014-2020
2014 8665 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr 454/LXIV/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 17 września 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami osiedli w sprawie wzorów statutów osiedli na terenie Miasta Sierpca
2014 8664 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr 453/LXIV/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 17 września 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sierpcu w celu przeprowadzenia wyborów samorządowych.
2014 6211 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr 450/LXIII/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie: opłaty targowej na terenie miasta Sierpca.
2014 6210 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr 449/LXIII/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany uchwały nr 227/XXXII/2012 dot. okręgów wyborczych
2014 6038 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 437/LXII/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 maja 2014r. w sprawie: opłaty targowej na terenie miasta Sierpca.
2014 6037 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 433/LXII/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 maja 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 47/VI//2011 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sierpc.
2014 6036 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 432/LXII/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 231/XXVI/2009 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 marca 2009r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela pracujących w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Sierpc oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.
2014 6035 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 431/LXII/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole, zespole szkolno – przedszkolnym lub w przedszkolu prowadzonym przez Miasto Sierpc.
2014 3884 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 412/LX/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 26 marca 2014r. w sprawie: zmiany uchwały nr 255/XXXVI/2012 dot. obwodów głosowania
2014 3883 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 421/LX/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 26 marca 2014r. w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych na zwiększenie wkładu własnego na realizację projektu systemowego „Aktywnie w Sierpcu” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013.
2014 3882 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 420/LX/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 26 marca 2014r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy - Miasto Sierpc na rok 2014”
2014 3881 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 419/LX/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 26 marca 2014r. w sprawie: uchwalenia aneksu do Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki „EMPEGEK” w Sierpcu
2014 3880 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 418/LX/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 26 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy Żołnierzy Bohaterów Bitwy o Monte Cassino alei głównej w parku im. generała Władysława Andersa na terenie Gminy Miasta Sierpc.
2014 3879 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 411/LX/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 26 marca 2014r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sierpcu w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego na kadencję 2014-2019.
2014 3878 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 409/LX/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sierpca
2014 2337 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 403/LIX/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach dotyczących dodatków energetycznych.
2014 956 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr 400/LVIII/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 399/LVII/2014 z dnia 15 stycznia 2014r. ws podwyższenia kwot kryterium dochodowego określających prawo do świadczeń z pomocy społecznej oraz odstąpienia od zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej objętej niniejszą uchwałą.
2014 955 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr 399/LVII/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego określających prawo do świadczeń z pomocy społecznej oraz odstąpienia od zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej objętej niniejszą uchwałą.
2014 954 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr 394/LV/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”
2014 953 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr 393/LV/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez miasto publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2014 952 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr 385/LIV/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 grudnia 2013r. uchwała budżetowa Miasta Sierpc na 2014.
2013 13171 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 381/LIII/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 367/XLIX/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 23 października 2013 r. ws. ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 13170 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 379/LIII/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 4 grudnia 2013r. W sprawie: opłaty od posiadania psów na 2014 rok.
2013 13169 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 378/LIII/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na 2014 r.
2013 13168 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 377/LIII/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014
2013 13167 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 376/LIII/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Miasta Sierpc.
2013 13166 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 375/LIII/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie Miasta Sierpc.
2013 11592 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 367/XLIX/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 23 października 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 11591 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 366/XLIX/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 23 października 2013r. w sprawie: ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę miasto Sierpc.
2013 11590 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 365/XLIX/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 23 października 2013r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2013 9060 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr 345/XLVI/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania na terenie gminy - miasto Sierpc.
2013 9059 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr 344/XLVI/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i jej Regulaminu na terenie gminy - miasto Sierpc
2013 8011 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr 338/XLV/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 7921 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr 335/XLV/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 47/VI//2011 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sierpc.
2013 6499 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr 328/XLIII/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 22 maja 2013r. w sprawie: zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych, utworzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
2013 5862 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr 321/XLI/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasta Sierpc na lata 2013 – 2017”
2013 5861 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr 320/XLI/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcyy
2013 5860 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr 319/XLI/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sierpc
2013 5859 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr 318/XLI/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 256/XXVIII/2009 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 19 maja 2009r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i byłych nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto Sierpc oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2013 5858 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr 317/XLI/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 231/XXVI/2009 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 marca 2009r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela pracujących w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Sierpc oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze obowiązkowego wymiaru godzin zająć.
2013 5857 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr 315/XLI/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu.
2013 5856 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr 312/XLI/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sierpc-Zachód.
2013 4538 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 305/XL/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 marca 2013r. w sprawie : przyjęcia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy - Miasto Sierpc na rok 2013”
2013 4537 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 304/XL/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki „EMPEGEK” w Sierpcu
2013 4536 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 303/XL/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4535 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 302/XL/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4534 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 301/XL/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sierpc
2013 4533 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 300/XL/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 4532 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 289/XL/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Sierpc.
2013 2996 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr 285/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie: nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu.
2013 2995 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr 274/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Rypińskiej, Ziemiańskiej i Armii Ludowej w Sierpcu
2013 921 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 254/XXXIV/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sierpca na rok 2013
2013 920 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 265/XXXVII/ 2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Sierpc
2013 792 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr 268/XXXVII/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 791 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr 267/XXXVII/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 790 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr 266/XXXVII/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 789 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr 264/XXXVII/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sierpc
2013 603 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 258/XXXVI/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
2013 602 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 257/XXXVI/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: Uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.
2013 601 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 255/XXXVI/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: obwodów głosowania
2012 9185 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 249/XXXIII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 94/XII/2011 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 6 lipca 2011r w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola w Sierpcu.
2012 9184 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 247/XXXIII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy placu w Sierpcu.
2012 9183 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 246/XXXIII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy placu w Sierpcu.
2012 9182 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 245/XXXIII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Sierpcu.
2012 9181 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 241/XXXIII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2013 r.
2012 9180 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 240/XXXIII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do ustalenia podatku rolnego na 2013 r.
2012 9179 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 239/XXXIII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 9178 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 238/XXXIII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2013r.
2012 9177 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 237/XXXIII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2013 rok.
2012 7380 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 227/XXXII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 23 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych.
2012 6418 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr 221/XXXI/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 września 2012r. w sprawie zmian do Statutu Miasta Sierpca
2012 5422 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr 219/XXVIII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie: zmiany regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto Sierpc.
2012 5100 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr 216/XXVII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie zmiany granic Osiedli na terenie Miasta Sierpca.
2012 3618 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr 181/XXIII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy - Miasto Sierpc”
2012 3617 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr 180/XXIII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 3616 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr 179/XXIII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki „EMPEGEK” w Sierpcu
2012 3615 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr 178/XXIII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania imienia Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu.
2012 3614 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr 177/XXIII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany statutu jednostki kultury pod nazwą „Dom Kultury w Sierpcu”.
2012 2379 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 173/XXII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 stycznia 2012r.
2012 2378 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 172/XXII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2012-2021
2011 7919 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 139/XVIII/2011 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 94/XII/2011 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 6 lipca 2011r w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola w Sierpcu.