Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 539

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11116 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr 129/VIII/10/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej zarządzanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie
2019 11115 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr 128/VIII/10/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
2019 11114 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr 123/VIII/10/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 108/VIII/8/2019 w sprawie uchwalenia statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie
2019 11113 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr 122/VIII/10/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 346/VI/31/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstancin-Jeziorna
2019 11112 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr 118/VIII/10/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023
2019 11111 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr 127/VIII/10/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna”
2019 11110 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr 117/VIII/10/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019
2019 9754 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr 110/VIII/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania skwerowi położonemu w Konstancinie-Jeziornie przy rondzie im. Jana Pawła II nazwy „Skwer im. Stanisława Likiernika"
2019 9628 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 111/VIII/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 3
2019 9627 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 108/VIII/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie
2019 9626 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 107/VIII/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2019 9625 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 105/VIII/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Konstancin-Jeziorna lub jej jednostkom organizacyjnym
2019 9624 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 104/VIII/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023
2019 9623 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 103/VIII/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019
2019 8722 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr 95/VIII/7/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła.
2019 8721 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr 94/VIII/7/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna
2019 8720 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr 87/VIII/7/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 8719 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr 86/VIII/7/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 34/VIII/4/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach programu.
2019 8718 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr 85/VIII/7/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 33/VIII/4/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi), oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu ich pobierania
2019 8717 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr 83/VIII/7/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023
2019 8716 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr 82/VIII/7/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019
2019 6886 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 72/VIII/6/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
2019 6696 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 70/VIII/6/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023
2019 6695 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 69/VIII/6/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019
2019 6694 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 78/VIII/6/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Konstancin- - Jeziorna służebnościami przesyłu i służebnościami gruntowymi
2019 6693 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 73/VIII/6/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy- Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych
2019 5363 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 28/VIII/4/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023
2019 5215 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 63/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023
2019 5214 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 62/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019
2019 5213 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 52/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania procedury kształtowania budżetu obywatelskiego w gminie Konstancin-Jeziorna
2019 5212 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 51/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2019 5211 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 50/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku
2019 5210 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 49/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Konstancin-Jeziorna
2019 5209 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 46/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna”
2019 5208 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 45/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
2019 5207 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 27/VIII/4/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2019
2019 4527 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 29/VIII/4/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – etap 2
2019 4182 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr 47/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna
2019 2236 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 39/VIII/4/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od wnoszonej opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów
2019 2235 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 34/VIII/4/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach programu
2019 2234 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 33/VIII/4/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi), oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu ich pobierania
2019 2233 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 7/VIII/3/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022
2019 2232 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 6/VIII/3/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018
2018 12083 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 891/VII/49/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna
2018 11093 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 893/VII/50/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok
2018 10826 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 892/VII/49/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 października 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym.
2018 10825 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 889/VII/49/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 98/8, 98/11 i 98/12 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie
2018 10824 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 888/VII/49/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 37 i 38 z obrębu 03-16 w Konstancinie-Jeziornie.
2018 10823 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 878/VII/49/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 122/IV/9/2003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Konstancin-Jeziorna
2018 10822 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 877/VII/49/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022
2018 10821 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 876/VII/49/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018
2018 10820 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 845/VII/48/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
2018 10819 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 834/VII/48/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018
2018 9958 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 730/VII/43/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018
2018 9957 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 764/VII/44/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018
2018 9956 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 810/VII/46/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018
2018 9955 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 782/VII/45/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018
2018 9917 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr 835/VII/48/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022
2018 9916 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr 836/VII/48/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborow wójtow, burmistrzów i  prezydentow miast.
2018 9915 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr 842/VII/48/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna
2018 9914 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr 844/VII/45/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 814/VII/46/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
2018 9380 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 830/VII/47/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018
2018 8297 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr 802/VII/45/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 5.
2018 8296 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr 815/VII/46/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa - część północno-zachodnia - etap 1
2018 8003 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr 814/VII/46/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
2018 7488 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr 775/VII/44/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kawęczynek
2018 7425 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr 813/VII/46/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 411/VI/33/2013 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konstancin-Jeziorna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 7424 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr 783/VII/45/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022
2018 7423 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr 788/VII/45/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa rosnącego w granicach administracyjnych gminy Konstancin-Jeziorna
2018 7422 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr 789/VII/45/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa rosnącego w granicach administracyjnych gminy Konstancin-Jeziorna
2018 7421 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr 790/VII/45/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa rosnącego w granicach administracyjnych gminy Konstancin-Jeziorna
2018 7420 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr 801/VII/45/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 27/1 oraz części działek o nr ew. 27/8 i 28/1 z obrębu 0015 (Obory-Łyczyn) w gminie Konstancin-Jeziorna.
2018 7326 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr 816/VII/46/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 30 z obrebu 03-06 w Konstancinie-Jeziornie.
2018 5857 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 765/VII/44/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022
2018 5856 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 767/VII/44/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna
2018 5855 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 768/VII/44/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania skwerowi położonemu w Konstancinie-Jeziornie u zbiegu ulic Anny Walentynowicz i Mirkowskiej, stanowiącemu część działki ewidencyjnej nr 10/46 z obrębu 02-02, nazwy „Skwer im. Rodziny Natansonów"
2018 5854 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 769/VII/44/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Czarnowie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 148/5 z obrębu 0004 Czarnów, nazwy „Magiczna"
2018 5853 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 770/VII/44/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Bielawie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 943/7 oraz część działki ewidencyjnej nr 1870/26 z obrębu 0001 Bielawa, nazwy „Rodziny Rossmannów"
2018 5852 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 774/VII/ 44/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Turowice
2018 5851 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 776/VII/44/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Czarnów
2018 5850 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 777/VII/44/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bielawa
2018 5849 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 778/VII/44/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Cieciszew
2018 5848 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 779/VII/44/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Parcela
2018 4551 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr 751/VII/43/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku
2018 4550 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr 747/VII/43/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gassy
2018 4549 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr 746/VII/43/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Habdzin
2018 4548 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr 745/VII/43/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kępa Okrzewska
2018 4547 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr 744/VII/43/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łęg
2018 4546 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr 743/VII/43 /2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Opacz
2018 4545 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr 742/VII/43/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Borowina
2018 4544 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr 741/VII/43/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kierszek
2018 4543 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr 734/VII/43/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe.
2018 4542 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr 731/VII/43/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022
2018 3554 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 733/VII/43/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Konstancin-Jeziorna na stale obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3553 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 732/VII/43/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Konstancin-Jeziorna na okręgi wyborcze.
2018 2828 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 716/VII/42/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna
2018 2827 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 715/VII/42/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna
2018 2826 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 712/VII/42/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, dla których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem dotującym.
2018 2825 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 710/VII/42/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022
2018 2824 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 709/VII/42/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018
2018 712 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr 681/VII/41/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022
2018 711 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr 679/VII/41/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2018
2018 710 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr 695/VII/41/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 672/VII/40/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"
2018 708 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr 680/VII/41/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 20 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały Nr 635/VI/47/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie przyjęcia Programu "Konstancińska Karta Mieszkańca"
2018 704 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr 677/VII/41/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2022
2018 702 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr 676/VII/41/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017
2018 701 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr 666/VII/40/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Klarysew- Gawroniec - etap 1.
2017 11989 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 664/VII/40/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2017 11988 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 662/VII/40/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2022
2017 11987 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 661/VII/40/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017
2017 11049 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 638/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 411/VI/33/2013 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konstancin-Jeziorna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2017 11047 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 628/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 554/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ciszyca.
2017 11045 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 627/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały NR 555/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Czernidła.
2017 11044 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 626/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 556/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dębówka.
2017 11042 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 625/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 557/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kępa Oborska.
2017 11041 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 624/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 558/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kawęczyn.
2017 11040 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 623/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 559/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Obórki.
2017 11025 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 622/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 560/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Okrzeszyn.
2017 11024 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 621/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 561/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Piaski.
2017 11023 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 620/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 562/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Słomczyn.
2017 11022 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 618/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r. o zmianie Uchwały Nr 29/VII/5/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych
2017 11021 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 614/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2022
2017 11020 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 613/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017
2017 10747 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr 644/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego – etap 1
2017 10746 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr 642/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska – etap 1.
2017 10744 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr 640/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łęg – etap 2.
2017 10672 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr 673/VII/40/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 10671 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr 672/VII/40/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"
2017 10670 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr 671/VII/40/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczoną opłatę
2017 10669 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr 670/VII/40/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Konstancin- Jeziorna w roku 2018
2017 10083 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 619/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2017 10082 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 616/VII/38/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna instrumentem płatniczym
2017 9367 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr 551/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017
2017 9366 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr 550/VII/36/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017
2017 9319 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 562/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Słomczyn.
2017 9318 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 561/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Piaski.
2017 9317 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 560/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Okrzeszyn.
2017 9316 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 559/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Obórki.
2017 9315 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 558/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kawęczyn.
2017 9314 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 557/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kępa Oborska.
2017 9313 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 556/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dębówka.
2017 9312 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 555/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Czernidła.
2017 9311 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 554/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ciszyca.
2017 9310 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 552/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2022
2017 9012 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr 527/VII/34/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017
2017 8197 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr 455/VII/28/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017
2017 8174 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr 501/VII/32/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017
2017 7991 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr 479/VII/31/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017
2017 7097 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr 531/VII/34/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mirków i terenów przyległych - część wschodnia - etap 1.
2017 7096 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr 529/VII/34/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 53 z obrębu 01-28 w mieście Konstancin-Jeziorna
2017 7047 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 472/VII/28/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 30 z obrębu 03-06 w Konstancinie-Jeziornie.
2017 6947 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr 421/VII/27/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017
2017 6750 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr 413/VII/26/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016
2017 6582 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr 547/VII/34/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 6581 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr 534/VII/34/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Granicznej w Konstancinie-Jeziornie
2017 6580 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr 528/VII/34/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2022
2017 6029 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr 535/VII/34/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nadania publicznej drodze gminnej położonej w Konstancinie-Jeziornie, biegnącej wzdłuż rzeki Jeziorki, od mostu na rzece w rejonie Parku Zdrojowego do ulicy Szpitalnej nazwy ulica „Bulwar im. prof. Jana Haftka"
2017 6028 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr 502/VII/32/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020
2017 6027 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr 499/VII/32/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 15/13, 15/17 i 15/18 z obrębu 0010 (Kawęczynek-Borowina) w gminie Konstancin-Jeziorna.
2017 5627 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 495/VII/31/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 1.
2017 5626 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 494/VII/31/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Hugonówki” w Konstancinie-Jeziornie
2017 5625 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 493/VII/31/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Nowe Wierzbno – rejon ulicy Granicznej (m. Konstancin-Jeziorna)
2017 5624 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 508/VII/32/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31 maja 2017 r. o zmianie uchwały nr 178/VII/14/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 5623 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 507/VII/32/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31 maja 2017 r. o zmianie uchwały nr 226/VI/22/2012 Rady Miejskiej Konstancin- Jeziorna w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy -Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz socjoterapeutów, reedukatorów, pedagogów, psychologów, logopedów.
2017 5622 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 471/VII/28/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 411/VI/33/2013 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konstancin-Jeziorna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2017 5621 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 469/VII/28/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borowina, gm. Konstancin-Jeziorna
2017 5620 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 468/VII/28/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarnów, gm. Konstancin-Jeziorna
2017 5619 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 461/VII/28/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 roku
2017 5618 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 458/VII/28/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe.
2017 5617 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 456/VII/28/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020
2017 5389 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr 506/VII/32/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Obory.
2017 5062 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr 483/VII/31/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli Gminy Konstancin-Jeziorna.
2017 5061 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr 480/VII/31/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020
2017 5058 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr 453/VII/27/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I – dla działek o nr ew. 8/1, 8/2, 8/3 i 8/4 z obrębu 03-22 w Konstancinie-Jeziornie.
2017 4186 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr 478/VII/30/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum gminnego zarządzonego na dzień 28  maja 2017 r.
2017 3622 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 477/VII/29/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego.
2017 2590 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr 394/VII/25/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016
2017 2589 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr 363/VII/24/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016
2017 2238 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 318/VII/21/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016
2017 2037 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr 447/VII/27/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
2017 2036 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr 446/VII/27/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Konstancin- Jeziorna
2017 2035 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr 445/VII/27/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym
2017 2034 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr 442/VII/27/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2017 2033 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr 422/VII/27/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020
2017 862 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr 334/VII/22/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016
2017 248 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr 419/VII/26/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa rosnącego w granicach administracyjnych gminy Konstancin-Jeziorna
2017 247 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr 418/VII/26/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa rosnącego w granicach administracyjnych gminy Konstancin-Jeziorna
2017 212 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr 417/VII/26/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna
2017 211 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr 414/VII/26/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019
2017 210 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr 412/VII/26/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020
2017 209 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr 411/VII/26/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2017
2016 10931 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 379/VII/24/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 53/31 z obrębu 03-16 w Konstancinie-Jeziornie.
2016 10298 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr 397/VII/25/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Konstancin- Jeziorna w roku 2017
2016 10297 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr 396/VII/25/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 10296 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr 395/VII/25/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019
2016 10295 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr 364/VII/24/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019
2016 9886 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 279/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016
2016 8515 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr 342/VII/22/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 411/VI/33/2013 z dnia 15 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konstancin-Jeziorna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2016 8514 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr 339/VII/22/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 września 2016r. o zmianie uchwały nr 438/VI/36/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 września 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Konstancin-Jeziorna w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
2016 8513 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr 338/VII/22/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 września 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych, na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego
2016 8512 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr 337/VII/22/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 września 2016r. o zmianie uchwały Rady Miejskiej Konstancin- Jeziorna Nr 119/VI/14/2011 w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 8511 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr 336/VII/22/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019
2016 8502 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr 277/VII/19/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016
2016 7963 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr 230/VII/18/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016
2016 7518 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr 204/VII/17/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016
2016 7391 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr 332/VII/21/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zasad rozpatrywania wniosków o nadanie nazw miejscom publicznym w gminie Konstancin-Jeziorna
2016 7390 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr 328/VII/21/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie likwidacji jednostki pomocniczej - Osiedla Obory oraz utworzenia nowej jednostki pomocniczej - Sołectwa Obory.
2016 7389 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr 324/VII/21/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
2016 7388 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr 323/VII/21/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 52/1, 52/2, 64/23 i 64/24 z obrębu 01-06 w Konstancinie-Jeziornie.
2016 7387 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr 322/VII/21/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów terenu Klarysewa Zachodniego, Podskarpia, Skolimowa „C” – I etap.
2016 7386 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr 319/VII/21/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019
2016 7385 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr 300/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 62/1 i 62/2 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie.
2016 6184 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr 291/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Konstancin- Jeziorna, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 6183 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr 290/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
2016 6182 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr 288/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
2016 6181 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr 283/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 226/VI/22/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy -Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz socjoterapeutów, reedukatorów, pedagogów, psychologów, logopedów.
2016 6180 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr 281/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna
2016 6179 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr 280/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019
2016 5342 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr 262/VII/19/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 182, 183/5 i 183/6 z obrębu 0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna.
2016 5341 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr 261/VII/19/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 137/7, 137/8 i 138/1 z obrębu 0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna.
2016 5340 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr 260/VII/19/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 87/2 z obrębu 0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna.
2016 4853 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr 278/VII/19/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019
2016 4852 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr 259/VII/19/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie- Jeziornie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących przyznawania dodatku energetycznego.
2016 4851 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr 258/VII/19/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie- Jeziornie
2016 4850 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr 251/VII/19/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna Nr 411/VI/33/2013 z dnia 15 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konstancin-Jeziorna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 4849 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr 250/VII/19/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2016 roku
2016 4848 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr 248/VII/19/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie nadania imienia Gminnemu Przedszkolu Nr 5 z siedzibą w Oborach
2016 4154 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr 190/VII/16/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015
2016 3954 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr 236/VII/18/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 12/1, 12/2, 14/1 i 14/2 z obrębu 03-10, położonych w mieście Konstancin-Jeziorna.
2016 3953 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr 232/VII/18/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna
2016 3952 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr 231/VII/18/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2020
2016 3937 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 169/VII/14/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015
2016 3936 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 185/VII/15/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015
2016 3596 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 153/VII/12/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015
2016 3537 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 122/VII/11/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 9 września 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015
2016 2818 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr 211/VII/17/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest gmina Konstancin-Jeziorna
2016 2817 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr 210/VII/17/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla którego organem prowadzącym jest gmina Konstancin- Jeziorna
2016 2816 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr 209/VII/17/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym
2016 2815 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr 206/VII/17/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Konstancin-Jeziorna, a Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Piasecznie w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2814 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr 205/VII/17/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2020
2016 2394 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr 155/VII/13/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015
2016 247 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 195/VII/16/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2020
2016 246 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 194/VII/16/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2016
2016 244 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 191/VII/16/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2019
2016 229 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 201/VII/16/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie nadania rondu położonemu u zbiegu ulic Długiej i Chylickiej w Konstancinie- -Jeziornie nazwy Rondo Miasta Partnerskiego Krzemieniec
2016 228 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 200/VII/16/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie nadania rondu położonemu u zbiegu ulic Chylickiej, Bolesława Prusa i Stanisława Moniuszki w Konstancinie-Jeziornie nazwy Rondo Miasta Partnerskiego Nowa Wilejka
2016 227 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 199/VII/16/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie nadania rondu położonemu u zbiegu ulic Warszawskiej w Konstancinie-Jeziornie oraz Warszawskiej w Bielawie nazwy Rondo Miasta Partnerskiego Saint-Germain-en-Laye
2016 226 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 198/VII/16/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie nadania rondu położonemu u zbiegu ulic Warszawskiej i Borowej w Konstancinie- -Jeziornie nazwy Rondo Miasta Partnerskiego Denzlingen
2015 11595 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr 196/VII/16/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10489 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 189/VII/15/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2019
2015 10486 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 188/VII/15/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 170/VII/14/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2019
2015 10485 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 178/VII/14/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 10484 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 177/VII/14/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji , za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2015 10483 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 172/VII/14/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Konstancin- Jeziorna Nr 166/VI/18/2011 z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10482 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 171/VII/14/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2016
2015 10465 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 170/VII/14/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2019
2015 9157 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr 112/VII/10/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015
2015 9031 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr 158/VII/13/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 października 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
2015 9030 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr 156/VII/13/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2019
2015 8663 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr 157/VII/13/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 października 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 8600 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr 126/VII/11/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 9 września 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna składanej przez właściciela nieruchomości.
2015 8599 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr 125/VII/11/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 9 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 8598 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr 123/VII/11/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 9 września 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2020
2015 8311 2015-10-15 Uchwała Uchwała nr 87/VII/8/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015
2015 7372 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr 69/VII/7/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015
2015 7298 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr 113/VII/10/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2020
2015 6985 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr 115/VII/10/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów glosowania w referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 6984 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr 111/VII/9/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Mirkowskiej i Bielawskiej imienia Majora Włodzimierza Kozakiewicza "Barry'ego".
2015 6960 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr 39/VII/6/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015
2015 6610 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr 22/VII/5/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015
2015 6244 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 90/VII/8/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 maja 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Konstancin-Jeziorna, a Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Piasecznie w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6243 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 88/VII/8/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2020
2015 5250 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr 7/VII/3/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014
2015 5022 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr 76/VII/7/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nadania imienia Jana Mejstera Szkole Podstawowej Nr 4 w Słomczynie oraz Gimnazjum Nr 4 w Słomczynie, wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 4.
2015 5021 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr 74/VII/7/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2015 roku
2015 5020 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr 73/VII/7/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015 - 2019".
2015 5019 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr 70/VII/7/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2020
2015 4667 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr 46/VII/6/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 marca 2015r. o zmianie uchwały Nr 203/VI/21/2012 w sprawie nadania statutu Gminnemu Żłobkowi Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie
2015 4666 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr 44/VII/6/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 4258 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 48/VII/6/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 299/VI/27/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Konstancin-Jeziorna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 4257 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 47/VII/6/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
2015 4256 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 42/VII/6/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Konstancin-Jeziorna.
2015 4255 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 40/VII/6/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2020
2015 3482 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr 30/VII/5/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2015 3392 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr 31/VII/5/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie.
2015 3391 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr 29/VII/5/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych
2015 3390 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr 28/VII/5/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla Nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Konstancin-Jeziorna
2015 3389 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr 23/VII/5/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2020
2015 3186 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr 12/VII/3/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 7/1 i 7/2 z obrębu 03-05 w Konstancinie-Jeziornie.
2015 3167 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr 616/VI/47/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014
2015 2737 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr 636/VI/48/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014
2015 1419 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr 16/VII/4/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2020
2015 1418 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr 15/VII/4/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2015
2015 1417 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr 11/VII/3/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kawęczynek.
2015 1416 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr 8/VII/3/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019
2015 1371 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr 541/VI/43/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014
2015 1340 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr 19/VII/4/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów.
2015 866 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr 20/VII/4/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr 532/VI/41/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób i rodzin w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020 i określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie posiłku.
2015 661 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr 612/VI/46/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014
2015 660 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr 596/VI/45/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014
2015 659 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr 563/VI/44/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014
2014 11257 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr 622/VI/47/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kierszek.
2014 11036 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 646/VI/48/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 411/VI/33/2013 z dnia 15 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konstancin-Jeziorna oraz w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmienionej uchwałą Nr 507/VI/41/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 lutego 2014r.
2014 11035 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 641/VI/48/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmiany  uchwały nr 577/VI/44/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania dotacji
2014 11034 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 639/VI/48/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 313/ IV/20/2005 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie nadania statutu Konstancińskiego Domu Kultury
2014 10498 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr 660/VI/49/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w roku 2015
2014 10476 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr 637/VI/48/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019
2014 9946 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr 624/VI/47/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 września 2014r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Aleja Miłośników Konstancina
2014 9928 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr 537/VI/42/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 marca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014
2014 9927 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr 501/VI/41/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014
2014 9780 2014-10-20 Uchwała Uchwała nr 635/VI/47/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 września 2014r. w sprawie przyjęcia Programu „Konstancińska Karta Mieszkańca”.
2014 9779 2014-10-20 Uchwała Uchwała nr 619/VI/47/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 września 2014r. w sprawie nadania imienia Jana Meistera Szkole Podstawowej Nr 4 w Słomczynie oraz Gimnazjum Nr 4 w Słomczynie, wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 4.
2014 9778 2014-10-20 Uchwała Uchwała nr 617/VI/47/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019
2014 9777 2014-10-20 Uchwała Uchwała nr 615/VI/47/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych wyznaczonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 9711 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr 468/VI/38/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013
2014 9060 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr 496/VI/40/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013
2014 8999 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr 470/VI/39/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013
2014 8849 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr 459/VI/37/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 października 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013
2014 8746 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr 430/VI/36/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013
2014 8096 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr 609/VI/45/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borowina i terenów przyległych - etap 1.
2014 7849 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr 416/VI/35/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013
2014 7522 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr 414/V/34/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 października 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2014 7352 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr 607/VI/45/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łęg - etap 1.
2014 7351 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr 604/VI/45/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła.
2014 7327 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr 595/VI/44/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 236/IV/16/2004 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 4 października 2004 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół /zespołów/ i przedszkoli na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
2014 7320 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr 377/VI/32/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013
2014 7081 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 568/VI/44/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lasów Chojnowsko-Oborskich i terenów przyległych.
2014 6963 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr 334/VI/31/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013
2014 6750 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr 567/VI/44/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Górna, Kozia, Niska, Stawowa, Szkolna i Zaułek.
2014 6560 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 613/VI/46/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019
2014 6559 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 602/VI/45/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie nadania Ścieżce Zdrowia imienia Tomasza Hopfera
2014 6558 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 597/VI/45/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019
2014 6557 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 577/VI/44/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 maja 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania dotacji
2014 6556 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 572/VI/44/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 maja 2014r. w sprawie opłat za korzystanie z systemu Konstanciński Rower Miejski.
2014 6555 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 571/VI/44/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych
2014 6554 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 564/VI/44/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019
2014 6370 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 316/VI/30/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013
2014 5348 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr 311/VI/29/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012
2014 5193 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr 300/VI/28/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012
2014 5168 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr 547/VI/43/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gassy.
2014 4660 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr 284/VI/26/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 października 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012
2014 4059 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr 552/VI/43/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna
2014 4058 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr 551/VI/43/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 31/IV/3/2003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie zmiany organizacyjno-prawnej i nadania statutu instytucji upowszechniania kultury.
2014 4057 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr 549/VI/43/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 299/VI/27/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy KonstancinJeziorna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 4056 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr 546/VI/43/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wojewódzkiej 12
2014 4055 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr 545/VI/43/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 4054 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr 542/VI/43/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019
2014 4053 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr 540/VI/43/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Konstancin-Jeziorna u zbiegu ulic Piłsudskiego, Prusa, Wareckiej i Gąsiorowskiego
2014 4052 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr 539/VI/43/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 298/VI/27/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Konstancin-Jeziorna na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 3681 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr 270/VI/25/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012
2014 3023 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr 538/VI/42/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 marca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019
2014 3022 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr 522/VI/41/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Turowice.
2014 3021 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr 521/VI/41/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 32/5 z obrębu Obory Gm. Konstancin-Jeziorna.
2014 2686 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr 237/VI/23/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012
2014 2545 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr 532/VI/41/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób i rodzin w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020 i określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie posiłku.
2014 2544 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr 531/VI/41/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania dotacji
2014 2543 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr 507/VI/41/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Konstancin- -Jeziorna nr 411/VI/33/2013 z dnia 15 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konstancin-Jeziorna oraz w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2014 2542 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr 502/VI/41/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019
2014 2419 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 217/VI/22/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012
2014 2418 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 216/VI/22/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012
2014 2115 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 192/VI/21/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012
2014 220 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 500/VI/40/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019
2014 219 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 499/VI/40/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2014
2014 218 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 497/VI/40/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018
2013 13359 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 471/VI/39/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018
2013 13358 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 478/VI/39/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Czarnów, gm. Konstancin-Jeziorna.
2013 13357 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 495/VI/39/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2014 r.
2013 13356 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 492/VI/39/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 306/VI/28/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna składanej przez właściciela nieruchomości zmienionej uchwałą Nr 365/VI/31/2013 z dnia 7 marca 2013 r.
2013 13355 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 491/VI/39/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 13354 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 479/VI/39/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Czarnów, gm. Konstancin-Jeziorna.
2013 13353 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 477/VI/39/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Czarnów, gm. Konstancin-Jeziorna.
2013 11792 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr 469/VI/38/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018
2013 11496 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 102/VI/12/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2011
2013 11294 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr 466/VI/37/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 października 2013r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna
2013 11293 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr 465/VI/37/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 października 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2013 11292 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr 460/VI/37/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 października 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018
2013 10759 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 127/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2011
2013 10742 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 145/VI/15/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2011
2013 10609 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr 116/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 września 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2011
2013 10528 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr 146/VI/16/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2011
2013 9871 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr 448/VI/36/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 września 2013r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 9870 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr 447/VI/36/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kawęczynek, gm. Konstancin-Jeziorna
2013 9869 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr 438/VI/36/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 września 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Konstancin-Jeziorna w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
2013 9868 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr 437/VI/36/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 z obrębu 03-05 w Konstancinie-Jeziornie.
2013 9867 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr 431/VI/36/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018
2013 8963 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 74/VI/10/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2011
2013 8878 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 54/VI/8/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2011
2013 8860 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 33/VI/7/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2011
2013 8409 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 417/VI/35/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018
2013 7621 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr 405/VI/33/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5 i 96/6 z obrębu Habdzin gm. Konstancin-Jeziorna.
2013 7620 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr 404/VI/33/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych - etap I - dla działki o nr ew. 35 z obrębu 03-06.
2013 7079 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 13/VI/3/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010
2013 7046 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 412/VI/33/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15 maja 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2013 7045 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 411/VI/33/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konstancin-Jeziorna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 7044 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 407/VI/33/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15 maja 2013r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) , oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu ich pobierania.
2013 6925 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr 523/V/47/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 października 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010
2013 6903 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr 403/VI/33/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15 maja 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018
2013 6287 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 394/VI/32/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla i zespołu pałacowo-parkowego w Oborach, zatwierdzonego uchwałą nr 305/V/23/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r.
2013 6286 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 383/VI/32/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna”
2013 6285 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 382/VI/32/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie  zmiany w Statucie Gminy Konstancin-Jeziorna
2013 6284 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 378/VI/32/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018
2013 5696 2013-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/VI/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 244/V/17/2008 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 września 2008 r. w sprawie Statutu Uzdrowiska Konstancin-Jeziorna
2013 5498 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr 446/V/38/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010
2013 4351 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr 360/V/30/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2013 4333 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr 428/V/36/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2013 4274 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr 373/VI/31/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 122/IV/9/2003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 października 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Konstancin-Jeziorna zmienioną uchwałą Nr 154/V/12/2008 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 stycznia 2008r. i uchwałą Nr 120/VI/14/2011 z dnia 8 września 2011r.
2013 4273 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr 365/VI/31/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 306/VI/28/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna składanej przez właściciela nieruchomości
2013 4272 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr 364/VI/31/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych
2013 4271 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr 363/VI/31/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych
2013 4270 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr 347/VI/31/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstancin-Jeziorna.
2013 4269 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr 346/VI/31/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 marca 2013r. w sprawie  wprowadzenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstancin--Jeziorna
2013 4268 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr 335/VI/31/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018
2013 4001 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 385/V/32/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2013 1822 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr 317/VI/30/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018
2013 321 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 315/VI/29/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018
2013 320 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 314/VI/29/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2013
2013 319 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 312/VI/29/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2012-2017
2012 8907 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 301/VI/28/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2012-2017
2012 8185 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr 308/VI/28/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę.
2012 8184 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr 307/VI/28/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
2012 8183 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr 306/VI/28/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna składanej przez właściciela nieruchomości.
2012 8182 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr 305/VI/28/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2012 7882 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 299/VI/27/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Konstancin-Jeziorna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7881 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 298/VI/27/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Konstancin-Jeziorna na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 7643 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr 424/V/35/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2012 7385 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 296/VI/26/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
2012 7384 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 294/VI/26/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 października 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2012 7383 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 288/VI/26/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 października 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 7382 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 286/VI/26/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 października 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 7381 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 285/VI/26/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 października 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2012-2017
2012 6877 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr 271/VI/25/2012 Rady Miejskiej KOnstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2012-2017
2012 6719 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr 279/VI/25/2012 Rady Miejskiej KOnstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2012r. w sprawie nadania regulaminu placówce wsparcia dziennego
2012 6718 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr 278/VI/25/2012 Rady Miejskiej KOnstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Porządkowego Parku Zdrojowego w Konstancinie-Jeziornie
2012 5276 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr 255/VI/24/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2012-2017
2012 4797 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr 238/VI/23/2012 Rady Miejskiej KOnstancin-Jeziorna z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2012-2017
2012 4589 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr 229/VI/22/ 2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 244/V/17/2008 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 września 2008 r. w sprawie statutu Uzdrowiska Konstancin-Jeziorna.
2012 4090 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr 226/VI/22/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz socjoterapeutów, reedukatorów, pedagogów, psychologów, logopedów.
2012 4089 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr 223/VI/22/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji spółkom wodnym działającym na terenie gminy Konstancin-Jeziorna i sposobu ich rozliczania.
2012 4088 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr 222/VI/22/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 4087 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr 218/VI/22/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2012-2017
2012 3952 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr 202/VI/21/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 marca 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektów użytecznośni publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna
2012 3457 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr 209/VI/21/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 marca 2012r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna
2012 3456 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr 204/Vi/21/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 marca 2012r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2012 3455 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr 203/VI/21/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 marca 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Żłobkowi Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie
2012 3454 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr 193/VI/21/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2012-2017
2012 2840 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr 171/VI/20/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012
2012 2839 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr 172/VI/20/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2012-2017
2012 2449 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr 186/VI/20/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za wynajem obiektów sportowych administrowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie.
2012 2448 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr 174/VI/20/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie
2012 2064 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 345/V/28/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2012 2063 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 344/V/28/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 334/V/26/2009 z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2012 1931 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr Nr 350/V/29/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2012 1760 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr 400/V/33/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2012 1195 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr 170/VI/19/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2012-2017
2012 843 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr 169/VI/19/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2012
2012 646 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr 152/VI/17/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów osiedla Mirków i terenów przyległych.
2011 7569 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 165/VI/18/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy
2011 7570 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 166/VI/18/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7114 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr 280/V/21/2008 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008
2011 7115 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr 333/V/26/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian do uchwały nr 318/V/24/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2009
2011 7116 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr 334/V/26/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 marca 2009r. uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2011 6258 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr 141/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna
2011 6259 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr 147/VI/16/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2011-2017
2011 6146 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr 363/V/31/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2011 5775 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr 117/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 września 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2011-2017
2011 5774 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr 115/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 września 2011r. w sprawie przyjęcia zasad i tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.
2011 5777 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr 120/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 122/IV/9/2003 z dnia 27 października 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Konstancin-Jeziorna zmienioną uchwałą Nr 154/V/12/2008 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 stycznia 2008r.
2011 5776 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr 119/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 września 2011r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2011 5589 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr 99/VI/12/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin - Jeziorna - ETAP I.
2011 5280 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr 113/VI/13/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
2011 4980 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr 95/VI/11/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I
2011 4981 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr 108/VI/12/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na liniach uzupełniających ("L"), na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
2011 4898 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr 110/VI/12/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku nr 1 w Konstancinie-Jeziornie.
2011 4899 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr 111/VI/12/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 4242 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr 57/VI/9/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła.
2011 4243 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr 93/VI/11/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2011-2017
2011 4152 2011-07-23 Uchwała Uchwała nr 75/VI/10/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2011-2017
2011 3697 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr 76/VI/10/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Konstancin-Jeziorna.
2011 3698 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr 87/VI/10/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31 maja 2011r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie
2011 3325 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr 55/VI/8/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2011-2017
2011 3083 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr 65/VI/9/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych
2011 2863 2011-05-28 Uchwała Uchwała nr 63/VI/9/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.
2011 2315 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr 34/VI/7/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2011-2017
2011 2316 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr 40/VI/7/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2011 1778 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr 21/VI/6/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2011
2011 620 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr 14/VI/3/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie przez Gminę Konstancin-Jeziorna Porozumienia Międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawą, dotyczącego powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie zadań związanych z lokalnym transportem zbiorowym
2011 563 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr 8/VI/2/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
2011 564 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr 17/VI/4/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 521/V/46/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kierszek, gm. Konstancin-Jeziorna oraz nadania nazwy ulicy we wsi Kierszek, gmina Konstancin-Jeziorna
2010 7561 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 524/V/47/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 461/V/40/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego
2010 7560 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 519/V/46/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Konstancin-Jeziorna w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 7562 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 529/V/47/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr 519/V/46/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 13 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Konstancin-Jeziorna w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 7564 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 541/V/47/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 października 2010r. w sprawie zakazu wprowadzenia do obrotu tzw.dopalaczy na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
2010 7563 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 531/V/47/V/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 6310 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 527/V/47/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 5584 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr 513/V/46/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010
2010 5585 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr 521/V/46/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kierszek, gm. Konstancin-Jeziorna
2010 4847 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr 507/V/45/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010
2010 4821 2010-10-26 Uchwała Uchwała nr 483/V/44/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Okrzeszyn.
2010 4056 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr 480/V/42/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna
2010 3952 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr 508/V/45/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Województwa Mazowieckiego