Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 550

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 12021 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XIX/168/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 11363 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/166/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 11362 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/160/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kąty
2019 11122 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XVII/153/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 10415 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XVI/151/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 10414 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XVI/141/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Potycz
2019 10413 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XVI/139/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Cendrowice – etap Ib
2019 9341 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XV/129/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w Górze Kalwarii oraz sposobu jej rozliczania i kontroli
2019 9340 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XV/127/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 8541 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - rejon ul. Marianki
2019 8446 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr XIV/121/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 8445 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr XIV/119/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 8444 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr XIV/114/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Czersk – centrum Czerska i Podzamcze
2019 8443 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2019 7112 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 7111 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria oraz fragmentu wsi Moczydłów – rejon ul. Lipkowskiej
2019 5849 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XII/102/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 5848 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XII/100/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 5847 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XII/95/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Baniocha – osiedle Wilczynek
2019 5846 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XII/93/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2019 5845 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XII/92/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wymagań, zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Góra Kalwaria, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.
2019 5844 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XII/91/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Górze Kalwarii
2019 5843 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XII/89/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Góra Kalwaria
2019 4866 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr XI/83/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 4865 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2019 4864 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr XI/80/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Góra Kalwaria oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 4588 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Góra Kalwaria, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, terminu płatności, sposobu poboru opłaty i wynagrodzenia za jej pobór
2019 4587 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/76/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 4586 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych
2019 4585 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/73/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Czersk – rejon Placu Tysiąclecia
2019 4584 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, zasad zwrotu tych świadczeń, będących w zakresie zadań własnych Gminy Góra Kalwaria oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 4583 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Góra Kalwaria i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów, ograniczenia ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2019 4582 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Góra Kalwaria na rok 2019
2019 4581 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Gminy Góra Kalwaria, od dnia 1 września 2019 r.
2019 4580 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria
2019 3700 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr IX/42/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wojciechowice - część północna I
2019 3392 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 3391 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IX/58/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 3390 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IX/53/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Górze Kalwarii
2019 3389 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Góra Kalwaria
2019 3388 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IX/47/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Górze Kalwarii przy ul. Skierniewickiej
2019 3387 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IX/46/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Góra Kalwaria i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów, ograniczenia ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2019 3386 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IX/45/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra Kalwaria
2019 3385 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IX/41/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dominikańską - Kalwaryjską - Papczyńskiego - Armii Krajowej - etap I
2019 2971 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 1515 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 1514 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 1513 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Baniocha – tereny położone na południowy – wschód od ulicy Wiejskiej
2019 1512 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
2019 1511 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 969 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Góra Kalwaria, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, terminu płatności, sposobu poboru opłaty i wynagrodzenia za jej pobór.
2018 13200 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Góra Kalwaria
2018 13199 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – „Centrum miasta, część południowa wraz ze skarpą wiślaną”
2018 13198 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/17/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „BEMA” w Górze Kalwarii
2018 13197 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 11087 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LXXIV/766/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 10406 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LXXII/751/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 17 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Cendrowice – etap Ia oraz fragment etapu II
2018 10405 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LXXII/749/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 17 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Dębówka - grunty wspólnoty
2018 10404 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LXXII/748/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 17 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Solec – cz. III
2018 10403 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LXXII/747/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Krzaki Czaplinkowskie
2018 10402 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LXXII/746/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 17 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Krzaki Czaplinkowskie – teren między ul. Brzozową i Wrzosową
2018 10401 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LXXII/744/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LXIX/728/2018 z dnia 19 września 2018 roku i  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Góra Kalwaria
2018 9927 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LXXI/743/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 9222 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIX/740/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 9221 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIX/734/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 19 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Łubna – teren przemysłowy – etap I
2018 9220 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIX/733/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – terenów położonych pomiędzy ulicami Grójecką i Wojska Polskiego
2018 9219 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIX/732/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 19 września 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Kąty
2018 9218 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIX/729/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców Gminy Góra Kalwaria
2018 9217 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIX/728/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Góra Kalwaria
2018 8502 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/727/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 8501 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/723/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubna
2018 8500 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/722/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „BEMA” w Górze Kalwarii
2018 8499 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/719/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Góra Kalwaria i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów, ograniczenia ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2018 8498 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/715/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/455/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Górze Kalwarii
2018 8497 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/714/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach burmistrza w dniu 21 października 2018 roku
2018 7882 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LXVII/713/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7881 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LXVII/712/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria
2018 7529 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr LXVI/711/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Góra Kalwaria
2018 7528 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr LXVI/710/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 7130 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LXV/704/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 7129 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LXV/700/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli Gminy Góra Kalwaria
2018 7128 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LXIV/693/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w Górze Kalwarii oraz sposobu jej rozliczania i kontroli
2018 7127 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LXIV/689/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Czarny Las - część północna
2018 6882 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LXIV/696/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 6881 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LXIV/692/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawę oraz zgody na zawarcie porozumienia w sprawie tych dopłat z m. st. Warszawą
2018 6880 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LXIV/691/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Góra Kalwaria
2018 6879 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LXIV/685/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Czachówek – część wschodnia II
2018 6878 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LXIV/683/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 6234 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr LXIII/681/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 6233 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr LXIII/679/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Góra Kalwaria
2018 6232 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr LXIII/675/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Góra Kalwaria na rok 2018
2018 6231 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr LXII/671/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 5252 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr LXI/669/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 4906 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr LXI/664/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Góra Kalwaria
2018 3934 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr LX/662/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 3933 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr LX/659/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Dobiesz – Wola Dobieska - część północna oraz fragmentu wsi Wojciechowice – część 2
2018 3932 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr LX/658/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wojciechowice – część zachodnia
2018 3931 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr LX/657/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – teren osiedla Marianki - rejon ul. Marianki i ul. Grójeckiej
2018 3930 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr LX/654/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Góra Kalwaria na rok 2018
2018 3929 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr LX/653/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespołach, przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Góra Kalwaria.
2018 3928 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr LX/652/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Góra Kalwaria.
2018 3927 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr LX/651/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Góra Kalwaria na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3926 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr LX/650/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Góra Kalwaria na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2903 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr LIX/649/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 2308 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/647/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 2307 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/643/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Góra Kalwaria przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne
2018 2306 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/642/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria
2018 2305 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/640/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kąty
2018 2304 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/637/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Czersk – rejon skarpy
2018 1374 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LVII/631/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 1373 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LVII/624/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Programu „Kalwaryjska Karta Seniora”
2018 1372 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LVII/622/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2018 1371 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LVII/620/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu Gminy Góra Kalwaria, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego
2018 1370 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LVII/619/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Górze Kalwarii przy ul. Skierniewickiej
2018 1369 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LVII/618/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
2018 1368 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LVII/617/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicy we wsi Moczydłów, obręb PGR Moczydłów
2018 1366 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LVII/611/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/455/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Górze Kalwarii
2018 1365 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LVII/610/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Góra Kalwaria przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne
2018 630 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr LVI/603/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Tomice.
2018 628 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr LVI/602/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Góra Kalwaria zatwierdzonego uchwałą nr 42/VI/94 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 15 listopada 1994 r. i miejscowego planu ogólnego zagospodarowania zespołu wsi Baniocha-Łubna-Solec-Szymanów zatwierdzonego uchwałą nr 211/XLI/93 z dnia 25 listopada 1993 r.
2018 367 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr LVI/609/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 366 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr LVI/607/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2018 365 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr LVI/598/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/310/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Górze Kalwarii jako jednostki obsługującej jednostki oświatowe gminy zaliczane do sektora finansów publicznych oraz zmiany statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Górze Kalwarii
2018 364 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr LVI/597/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/386/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Góry Kalwarii dla uczniów/studentów szczególnie uzdolnionych
2018 363 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr LVI/599/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Góra Kalwaria
2018 175 2018-01-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Góra Kalwaria
2018 103 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr LV/595/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2018 102 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr LIV/585/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Moczydłów – część II
2017 12354 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr LIV/592/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Górze Kalwarii przy ul. Skierniewickiej
2017 12353 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr LIV/591/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Góra Kalwaria oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 12352 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr LIV/589/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 12351 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr LIV/584/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy mostowi w Górze Kalwarii
2017 12350 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr LIV/576/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 10392 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr LIII/570/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 10391 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr LIII/568/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Góra Kalwaria.
2017 9938 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr LII/545/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Dobiesz – Wola Dobieska - część północna oraz fragmentu wsi Wojciechowice
2017 9507 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr LII/547/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Góra Kalwaria i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów, ograniczenia ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2017 9506 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr LII/546/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra Kalwaria
2017 9505 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr LII/539/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicy we wsi Czachówek
2017 9504 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr LII/538/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Kąty
2017 8921 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/532/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 8920 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr L/530/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 8612 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/511/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 8123 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/450/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 8115 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/435/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 8041 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr L/528/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2017 8040 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr L/526/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/310/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Górze Kalwarii jako jednostki obsługującej jednostki oświatowe gminy zaliczane do sektora finansów publicznych oraz zmiany statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Górze Kalwarii
2017 8039 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr L/523/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Góra Kalwaria
2017 8037 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr L/522/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Góra Kalwaria.
2017 7906 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/433/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 7668 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XLII/415/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 7155 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XLI/399/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 6419 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/503/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Wólka Załęska
2017 6418 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/502/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Wólka Dworska
2017 6417 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/501/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Wojciechowice
2017 6416 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/500/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Wincentów
2017 6415 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/499/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Tomice
2017 6414 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/498/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Szymanów
2017 6413 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/497/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Solec
2017 6412 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/496/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Sobików
2017 6411 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/495/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Sierzchów
2017 6410 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/494/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Potycz
2017 6409 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/493/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Podosowa
2017 6408 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/492/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Podłęcze
2017 6407 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/491/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Podgóra
2017 6406 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/490/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Pęcław
2017 6405 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/489/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Obręb
2017 6404 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/488/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Moczydłów
2017 6403 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/487/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Mikówiec
2017 6402 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/486/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Łubna
2017 6401 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/485/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Linin
2017 6400 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/484/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Krzaki Czaplinkowskie
2017 6399 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/483/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Królewski Las
2017 6398 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/482/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Kąty
2017 6397 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/481/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Karolina
2017 6396 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/480/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Dobiesz
2017 6395 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/479/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Dębówka
2017 6394 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/478/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Czersk
2017 6393 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/477/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Czarny Las
2017 6392 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/476/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Czaplinek
2017 6391 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/475/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Czaplin
2017 6390 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/474/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Czachówek
2017 6389 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/473/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Coniew
2017 6388 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/472/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Cendrowice
2017 6387 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/471/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Buczynów
2017 6386 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/470/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Brzumin
2017 6385 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/469/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Brześce
2017 6384 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/468/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Baniocha - osiedle
2017 6383 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/467/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie statutu Sołectwa Baniocha - wieś
2017 6382 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/463/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Brześce – rejon ulicy Mikołaja Reja – część 2 – etap I
2017 6381 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/462/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Solec i Baniocha – rejon drogi krajowej nr 79
2017 6380 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/461/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - osiedle Marianki, rejon ul. Wiejskiej
2017 6379 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/460/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Łubna
2017 6378 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/453/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Góra Kalwaria i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów, ograniczenia ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2017 6377 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/452/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra Kalwaria
2017 6194 2017-07-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/455/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Górze Kalwarii
2017 6193 2017-07-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/454/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Górze Kalwarii i nadania mu statutu
2017 5491 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XLV/447/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra Kalwaria
2017 4935 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/355/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2017 4805 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/420/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Góra Kalwaria na lata 2017 – 2020
2017 4803 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/418/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 kwietnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Góra Kalwaria, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 4801 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/417/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 kwietnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych, przedszkoli publicznych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Góra Kalwaria inne niż jednostka samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2017 4115 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XLII/407/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Góra Kalwaria
2017 4114 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XLII/403/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Góra Kalwaria na rok 2017
2017 4112 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XLII/402/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 marca 2017r. w sprawie wskazania uczniom oddziałów klasy VI szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII w latach szkolnych 2017/2018 – 2020/2021
2017 4110 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XLII/401/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2853 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/360/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2017 2450 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XLI/391/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 2449 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XLI/390/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych i oddziałów integracyjnych klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia
2017 2448 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XLI/389/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Góra Kalwaria.
2017 2080 2017-03-02 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, reedukatorów, nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Góra Kalwaria
2017 2079 2017-03-02 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Góra Kalwaria
2017 2078 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/371/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Potycz
2017 2077 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/369/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Czachówek – część wschodnia
2017 2076 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/367/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wojciechowice – część północna
2017 2075 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/366/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria oraz fragmentu wsi Moczydłów – rejon ul. Lipkowskiej
2017 2074 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/364/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria oraz warunków zwolnienia z tej opłaty
2017 1845 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/317/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2017 990 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/363/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 989 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/358/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – rejon ulicy Polnej
2016 11924 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/309/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 11923 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/288/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 11727 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/352/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zasad sprzedaży lokali komunalnych w budynkach wielorodzinnych
2016 11726 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/351/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opracowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Góra Kalwaria na lata 2017-2021.
2016 11725 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/342/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Góra Kalwaria
2016 11724 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/340/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z pomieszczeń i powierzchni w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria
2016 10391 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/328/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wólka Załęska i fragmentu wsi Tomice - etap I
2016 9913 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/286/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 9620 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/330/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 9619 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/329/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 października 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 9618 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/322/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria
2016 9617 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/321/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany siedziby Samorządowego Przedszkola Integracyjnego w Górze Kalwarii
2016 9178 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/314/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Aleksandrów i wsi Linin (obręb Linin II) – część 2
2016 9177 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/310/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 września 2016r. w sprawie określenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Górze Kalwarii jako jednostki obsługującej jednostki oświatowe gminy zaliczane do sektora finansów publicznych oraz zmiany statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Górze Kalwarii
2016 8917 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXX/264/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 8329 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/252/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 8315 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/232/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 7796 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/306/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu Gminy Góra Kalwaria, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego
2016 7795 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/305/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2016 7782 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/230/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 7781 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/228/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 7235 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 2 marca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 7232 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXV/201/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 6865 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/279/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Baniocha - tereny położone na południowy-wschód od ulicy Wiejskiej - część 2
2016 6864 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/267/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 6863 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/266/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Góra Kalwaria w latach 2016-2020”
2016 6862 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/265/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Góra Kalwaria
2016 6309 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 5160 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX/256/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 maja 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w Górze Kalwarii, obręb ewid. 1-02
2016 5159 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX/255/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 maja 2016r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Górze Kalwarii oraz nadania jej statutu
2016 4833 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XXII/182/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
2016 4603 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/250/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu Gminy Góra Kalwaria, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego
2016 4602 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 3907 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XXI/166/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
2016 3784 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XX/148/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
2016 3539 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
2016 3536 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 11 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
2016 3399 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/225/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 marca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra Kalwaria
2016 3398 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Góra Kalwaria
2016 2650 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 2 marca 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2016 2649 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 2 marca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
2016 2648 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 2 marca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 2647 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/207/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 2 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Góra Kalwaria i zagospodarowania tych odpadów, częstotliwości odbierania odpadów oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2016 2646 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 2 marca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra Kalwaria
2016 2286 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 9 października 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
2016 1310 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia i utworzenia z samorządowej instytucji kultury Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii, samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej.
2016 1309 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/192/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Góra Kalwaria.
2016 871 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XXII/176/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Baniocha – tereny położone na południowy-wschód od ulicy Wiejskiej
2016 870 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – terenów położonych pomiędzy ulicami Grójecką i Wojska Polskiego
2016 648 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Góra Kalwaria, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, terminu płatności, sposobu poboru opłaty i wynagrodzenia za jej pobór.
2016 542 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XXII/185/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 541 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XXII/178/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 540 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr xxII/173/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Góra Kalwaria
2016 539 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, oddziału integracyjnego klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Góra Kalwaria
2016 538 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XXII/171/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria
2016 537 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XXII/170/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, reedukatorów, nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Góra Kalwaria.
2016 426 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/153/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Góra Kalwaria.
2015 11666 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XX/144/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Aleksandrów i wsi Linin (obręb Linin II)
2015 10739 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XXI/157/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10738 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10737 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XXI/151/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Góra Kalwaria.
2015 9901 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu rejonu publicznej drogi dojazdowej - dz. nr ew. 98 we wsi Łubna
2015 9375 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
2015 9220 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XX/127/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 października 2015r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Górze Kalwarii oraz nadania jej statutu
2015 9219 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XX/126/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego Góry Kalwarii
2015 9218 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XX/125/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Góra Kalwaria
2015 8485 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - fragment "Osiedla Skierniewicka"
2015 8453 2015-10-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria
2015 8452 2015-10-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Góra Kalwaria, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2015 8287 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr XV/89/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
2015 7846 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
2015 7794 2015-09-24 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego z terenu Miasta i Gminy Góra Kalwaria
2015 7743 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego  obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r.
2015 7382 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr XII/57/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
2015 7145 2015-08-17 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – tereny dawnej jednostki wojskowej - etap I.
2015 7095 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
2015 7043 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr XIV/84/215 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Karolina – rejon drogi krajowej nr 50.
2015 7042 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Czachówek - część wschodnia I
2015 6553 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr IX/41/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
2015 6442 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr XV/90/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Góra Kalwaria w sprawie budżetu Gminy Góra Kalwaria na rok 2016 w ramach budżetu obywatelskiego
2015 6337 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 r.
2015 6336 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego linii uzupełniających „L” na terenie gminy Góra Kalwaria
2015 6335 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Baniocha
2015 5736 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/23/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
2015 4534 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr IV/10/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
2015 4503 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr XI/44/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych, przedszkoli publicznych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Góra Kalwaria inne niż jednostka samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 3600 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr IX/39/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Góra Kalwaria oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 3599 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr IX/38/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Czersk
2015 3598 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr IX/36/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.
2015 3597 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr IX/35/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Góra Kalwaria
2015 2820 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr LXIV/684/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
2015 2809 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr LXIII/675/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 14 października 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
2015 2594 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 marca 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
2015 2593 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr VIII/31/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 marca 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 2416 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr LXI/654/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 9 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
2015 2257 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr LXII/672/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
2015 1961 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr VIII/33/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria
2015 1960 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr V/15/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria
2015 1574 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr LX/650/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
2015 1519 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr LVII/623/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
2015 1450 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr LVI/616/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
2015 1051 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr LV/610/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
2015 1050 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr LIV/595/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 14 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
2015 337 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr LVIII/637/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
2015 48 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/13/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2014 11328 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LXV/685/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - os. Marianki, rejon ulicy Wiejskiej
2014 11156 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr LXIV/678/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 października 2014r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat trzech.
2014 10739 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LXVI/690/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 10738 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LXV/688/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 10737 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LXV/687/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta Góra Kalwaria położonych w I strefie (I strefa obejmuje zespół miejski o największych walorach historycznych) oraz na terenie miejscowości Czersk położonych w historycznym układzie urbanistycznym, w których dokonano remontu fasady
2014 10724 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LIX/646/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
2014 9920 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr LIII/592/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 marca 2014r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
2014 9919 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr LII/567/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
2014 9691 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr LI/550/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
2014 9690 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr L/542/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
2014 9404 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr LXII/673/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 594/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.
2014 9403 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr LXII/671/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra Kalwaria
2014 9402 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr LXII/670/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2014 9401 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr LXII/668/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Góra Kalwaria, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 9400 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr LXII/667/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennych opiekunów na terenie gminy Góry Kalwarii.
2014 9399 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr LXII/666/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „BEMA” w Górze Kalwarii
2014 9398 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr LXII/664/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Tomice – rejon drogi krajowej nr 79
2014 9397 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr LXII/656/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2014 9396 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr 655/LXII/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rady miejskiej, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza w dniu 16 listopada 2014r.
2014 8911 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/524/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
2014 8910 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/503/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
2014 8796 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/539/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
2014 8446 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XLII/462/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
2014 8445 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XLv/495/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
2014 8444 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/489/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
2014 8443 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/476/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
2014 8298 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr LX/652/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie ogólnego udostępnienia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kątach mieszkańcom Gminy Góra Kalwaria.
2014 8297 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr LX/651/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2014 8296 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr LX/648/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra Kalwaria
2014 8295 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr LX/647/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Góra Kalwaria i zagospodarowania tych odpadów.
2014 7665 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr XLI/456/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
2014 7585 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr LIX/642/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 7584 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr LIX/641/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 7583 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr LIX/640/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2014 7582 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/634/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - rejon ul. Zakalwaria i ul. Wiejskiej
2014 7448 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/434/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
2014 7236 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/407/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
2014 6763 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/401/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
2014 6601 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/631/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Góra Kalwaria w sprawie budżetu Gminy Góra Kalwaria na rok 2015 w ramach budżetu obywatelskiego
2014 6473 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/388/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
2014 6227 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/362/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
2014 5347 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/373/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
2014 4775 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr LV/607/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – teren pomiędzy ulicami Rybie i Zakalwaria
2014 4774 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr LV/606/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Mikówiec – część 2
2014 4773 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr LV/605/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2014 4772 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr LV/604/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej „Zespół Placówek Oświatowych i Kultury Fizycznej.”
2014 4771 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr LV/603/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Góra Kalwaria
2014 4770 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr LV/602/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Góra Kalwaria oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2014 4769 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr LV/600/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Góra Kalwaria
2014 4768 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr LV/598/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 4617 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/329/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
2014 4616 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/350/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
2014 4516 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr L/549/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 4476 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/313/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
2014 3759 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXX/339/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
2014 3119 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/308/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
2014 2710 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/297/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
2014 2317 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr LIII/581/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – rejon pomiędzy ulicami Czerską, Graniczną i Wojska Polskiego
2014 2316 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr LIII/577/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 marca 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Góry Kalwarii.
2014 2315 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr LIII/576/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 marca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2014 2314 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr LIII/574/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 marca 2014r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 2313 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr LIII/573/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2312 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr LIII/572/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 marca 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2311 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr LIII/589/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 marca 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2014 2310 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr LIII/588/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz.Urz.Woj. Maz. z dnia 12 lutego 2013r. poz. 1681)
2014 2309 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr LIII/587/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty (Dz.Urz.Woj. Maz. z dnia 12 lutego 2013r. poz. 1680)
2014 2308 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr LII/586/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 marca 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
2014 2307 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr LIII/585/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 marca 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 2306 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr LIII/583/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.
2014 1168 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr LII/565/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2014 918 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/255/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
2014 829 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/237/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
2013 13723 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/131/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
2013 13387 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/534/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 11763 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/516/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 października 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 579/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2013 11762 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/514/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 października 2013r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2013 11761 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/513/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 października 2013r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2013 11760 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/512/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 października 2013r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2013 11759 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/511/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 października 2013r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2013 11758 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/510/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 października 2013r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2013 11757 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/509/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 października 2013r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2013 11756 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/508/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 października 2013r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2013 11256 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/99/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
2013 11159 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XV/140/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
2013 11104 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XIX/210/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
2013 10883 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/126/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
2013 10666 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/505/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – rejon ul. Papczyńskiego – etap 1
2013 10286 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/189/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
2013 10285 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XVII/164/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 6 października 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
2013 10284 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XVI/163/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
2013 10133 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XX/221/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
2013 9625 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XLV/492/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Góra Kalwaria na lata 2013-2016
2013 9624 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XLV/490/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Łubna i Szymanów – tereny po wschodniej stronie drogi powiatowej do Konstancina II
2013 9121 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/97/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
2013 9067 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/487/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/447/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria
2013 9066 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/486/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 9065 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/479/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Czersk
2013 9064 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/477/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Tomice - Domanówek
2013 8954 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/70/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
2013 8785 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr VIII/81/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
2013 8695 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr VI/66/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
2013 7983 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr II/5/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 11 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2013 7982 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2013 7756 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XLII/470/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Baniocha – rejon drogi krajowej nr 79 – część 2
2013 7142 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr 688/LV/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2013 6718 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 683/LIV/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2013 6435 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XLI/460/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii nr XXXV/391/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Mieście i Gminie Góra Kalwaria i zagospodarowania tych odpadów.
2013 6434 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XLI/454/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Solec
2013 6433 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XLI/447/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 maja 2013r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria
2013 6432 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XLI/446/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 maja 2013r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4814 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr 643/LII/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2013 4794 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr 622/LI/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 7 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2013 4590 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr 618/L/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2013 3993 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 606/XLIX/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2013 3604 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 595/XLVIII/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2013 3603 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 594/XLVIII/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 maja 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.
2013 2839 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/399/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
2013 2838 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/395/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania ze Stadionu w Baniosze".
2013 1681 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/393/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1680 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/392/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty
2013 1679 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/391/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Mieście i Gminie Góra Kalwaria i zagospodarowania tych odpadów
2013 1678 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/390/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/345/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 października 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Góry Kalwarii, na których niezamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2013 1677 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/386/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Góry Kalwarii dla uczniów/studentów szczególnie uzdolnionych
2013 1676 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/385/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 1675 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/379/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szymanów
2013 201 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/377/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 200 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/372/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 199 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXX/371/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
2013 198 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/370/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty
2013 197 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/369/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria
2013 196 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/365/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii
2012 8970 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/359/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 8969 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/358/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 8968 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/357/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8967 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/356/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 7905 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/346/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 października 2012r. w sprawiew ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Góra Kalwaria składników mienia do korzystania.
2012 7904 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/345/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 października 2012r. w sprawie  postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Góry Kalwarii, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2012 7903 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXI /344 /2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Mieście i Gminie Góra Kalwaria i zagospodarowania tych odpadów
2012 7902 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/343/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 października 2012r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr 460/XXXV/2005 z dnia 5 października 2005 roku w sprawie zaliczenia drogi publicznej lokalnej w Czersku do kategorii dróg gminnych
2012 7298 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/338/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dobiesz
2012 7144 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXX/337/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 września 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7002 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XXX/336/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 września 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 7001 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XXX/331/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 września 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/326/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniającej Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria
2012 6375 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/327/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXVII/305/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Góra Kalwaria
2012 6374 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/326/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria
2012 6373 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/323/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – osiedla Parcela
2012 6372 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/322/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Solec – Łubna rejon drogi krajowej nr 79 – część wschodnia
2012 6371 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/320/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2012 5414 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/304/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Górze Kalwarii"
2012 5413 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/305/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu  finansowania rozwoju sportu przez Gminę Góra Kalwaria
2012 4795 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI /295 / 2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta Góra Kalwaria położonych w I strefie ( I strefa obejmuje zespół miejski o największych walorach historycznych) oraz na terenie miejscowości Czersk położonych w historycznym układzie urbanistycznym, w których dokonano remontu fasady
2012 4794 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/294/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tomice
2012 4793 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/286/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Dobiesz – rejon Chojnowskiego Parku Krajobrazowego
2012 3993 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXV/283/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, reedukatorów, nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Góra Kalwaria
2012 3992 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXV/281/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Góra Kalwaria
2012 3305 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/258/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Góra Kalwaria
2012 2413 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/247/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Góra Kalwaria.
2012 2412 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/246/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria dla uczniów/studentów szczególnie uzdolnionych.
2012 2088 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 394 /XXX/2009 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie
2012 1408 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XXII/238/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie wyznaczenia obszaru, na którym nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
2012 738 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XX/225/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2011 8675 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XX/212/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania imienia „Orła Białego” Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Brześcach.
2011 8674 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XX/211/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania imienia „Orła Białego” Szkole Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Brześcach.
2011 8677 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XX/227/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 8676 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XX/226/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 7231 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI/161/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Dobiesz i Sierzchów – rejon Chojnowskiego Parku Krajobrazowego
2011 7232 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/183/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wojciechowice – część północna
2011 7230 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI/154/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 września 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowaniaz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 7228 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI/151/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kąty
2011 7229 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI/153/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 września 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XI/92/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej „Miejski Zespół Basenowo-Rekreacyjny”
2011 7233 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/192/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
2011 7237 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/200/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 7238 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/201/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 7236 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/199/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 7234 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/194/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych