Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 20975

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10046 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skaryszew, udostępnionym dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2019 10045 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 9995 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XII/77/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 9981 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XII/126/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2019 rok.
2019 9963 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr 185/XII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin
2019 9956 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr IX/97/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie
2019 9955 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr IX/96/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 9954 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr IX/95/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 9943 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr X/55/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Węgrowa na lata 2019-2022"
2019 9942 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr X/54/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 9924 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skaryszew
2019 9923 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 9905 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII/97/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zwoleń.
2019 9904 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 9879 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/74/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/284/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów
2019 9878 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/68/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mszczonów oraz określenia granic ich obwodów
2019 9877 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/67/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i młodsze zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów
2019 9839 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/217/2016 w sprawie regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko
2019 9799 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr XI.76.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi gminnej
2019 9798 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr XI.72.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2019 rok.
2019 9797 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 78/IX/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2019
2019 9796 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 76/IX/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 9795 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 75/IX/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin
2019 9794 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 74/IX/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy i Miasta Żuromin
2019 9779 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 160/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 9778 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 159/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 9754 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr 110/VIII/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania skwerowi położonemu w Konstancinie-Jeziornie przy rondzie im. Jana Pawła II nazwy „Skwer im. Stanisława Likiernika"
2019 9750 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie „Regulaminu korzystania z szaletu publicznego” w Przasnyszu
2019 9749 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Miasta Przasnysz"
2019 9746 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr 72/XI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r
2019 9745 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr 266/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami Armii Krajowej, Żeromskiego, Kilińskiego, Sierakowskiego, Warszawską, Młynarską i Puławską , zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1439/XLVIII/2010 z dnia 16.06.2010 w granicach terenu oznaczonego w obowiązującym planie symbolem 1MW.
2019 9744 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr 216/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Henryków Urocze – etap V
2019 9721 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/73/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w punkcie przedszkolnym, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2019 9720 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Glinojeck oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 9719 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Glinojeck na lata: 2017 — 2021
2019 9718 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 9714 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.
2019 9688 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XIII/148/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 9685 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok
2019 9681 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X-100/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie
2019 9679 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 77/XI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele na okres od dnia 1 września 2019r
2019 9678 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 76/XI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 20/IV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 9677 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 75/XI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 9676 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 74/XI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 9675 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 73/XI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 151/XXIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chorzele
2019 9670 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia , szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród , zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Iłża
2019 9669 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XII/90/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 9668 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XII/89/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w jednostkach prowadzonych przez Gminę Iłża.
2019 9667 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XII/88/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłża oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9666 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/94/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/439/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarczyn, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2019 9663 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019
2019 9662 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Karczewa w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego
2019 9661 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Kosumce – Ostrówek – Glinki – Góra Kalwaria
2019 9643 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 109/XVI/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 9642 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 108/XVI/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dotyczącej Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Sierpc do wymiany źródeł ciepła
2019 9628 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 111/VIII/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 3
2019 9627 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 108/VIII/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie
2019 9626 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 107/VIII/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2019 9625 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 105/VIII/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Konstancin-Jeziorna lub jej jednostkom organizacyjnym
2019 9624 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 104/VIII/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023
2019 9623 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 103/VIII/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019
2019 9610 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr VII/45/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Przasnysz i nadania jej statutu
2019 9609 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Przasnysz w zakresie budżetu obywatelskiego na rok 2020
2019 9608 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z szaletu publicznego w Przasnyszu
2019 9607 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze
2019 9606 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przasnysz
2019 9605 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty rezerwacyjnej za korzystanie ze stoisk handlowych na targowisku miejskim przy ulicy Polnej w Przasnyszu
2019 9604 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Polnej w Przasnyszu
2019 9603 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Miasta Przasnysz, a także sposobu jej rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2019 9559 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr X/88/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Łochowa dotyczących budżetu obywatelskiego na 2020 rok
2019 9496 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr 258/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 9495 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr 256/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 9494 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr 255/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 9493 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr 252/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 9492 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr 251/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 9491 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr 250/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 9490 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr 249/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 9489 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr 248/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 9488 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr 247/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 9487 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr 246/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 9486 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr 245/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 9474 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr IX.90.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia przepisów porządkowych wprowadzonych zarządzeniem Nr 48/2019 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia na terenie Gminy Brwinów zakazu podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych, terenów zielonych, upraw rolnych oraz napełniania basenów i oczek wodnych.
2019 9438 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VI/86/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2019 rok
2019 9437 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VI/80/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Myszyniec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 9436 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VI/79/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Myszyniec
2019 9387 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr X-99/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2019 9386 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr X-98/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 9385 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr X-96/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wołomin na lata 2016 – 2021
2019 9381 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr IIIN.96.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc i placów targowych na terenie gminy Tłuszcz
2019 9380 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr IIIN.94.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II.18.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszczna lata 2019 - 2033
2019 9379 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XI/120/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2019 rok.
2019 9378 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XI/116/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/47/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 maja 2007 r.w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Świetlica „Słoneczna”.
2019 9377 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XI/112/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Wyszków.
2019 9376 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XI/111/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyszków i określenia granic obwodów szkół podstawowych.
2019 9356 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019
2019 9352 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr IX/77/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Nowe Racibory przy ulicy Granicznej
2019 9351 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr IX/76/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 227 obręb Jeziorzany
2019 9341 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XV/129/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w Górze Kalwarii oraz sposobu jej rozliczania i kontroli
2019 9340 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XV/127/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 9329 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/80/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 72/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szydłowiec
2019 9328 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/79/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 9327 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/78/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2019 9326 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/77/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Szydłowiec na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2019 9325 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/69/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 9324 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/64/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowiec.
2019 9323 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/76/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej części ulicy Kościuszki w Szydłowcu.
2019 9322 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/74/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2019 9321 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/73/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
2019 9320 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/72/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szydłowiec
2019 9319 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/71/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
2019 9318 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/70/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i innych nauczycieli specjalistów oraz nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia trybu, warunków i przypadków, w których nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin.
2019 9299 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr 112/XI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu na targowisku miejskim przy ul. Rynek w Serocku.
2019 9298 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr 111/XI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku
2019 9297 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr 102/XI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Karty Serocczanina” .
2019 9296 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr 101/XI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu „Serocka Karta Dużej Rodziny 3+”.
2019 9280 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr 85/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda
2019 9264 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 9263 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XII/90/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie dowozu dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Zwoleń.
2019 9262 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XII/88/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Zwoleń dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Gminy Zwoleń, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystania dotacji
2019 9261 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XII/87/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych wprowadzonych przez Gminę Zwoleń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9260 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XII/86/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLVII/281/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zwoleń
2019 9259 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr 178/XI/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2019.
2019 9258 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr 177/XI/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Radzymin na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na zmianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku
2019 9239 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 9238 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 r.
2019 9224 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/104/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej.
2019 9223 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/103/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 9222 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Kozienice na rok 2019.
2019 9218 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr 242/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym PGR Runów 0034 oraz części terenu w obrębie ewidencyjnym Runów 0033 – Etap I
2019 9217 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/95/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca akt założycielski Szkoły Podstawowej im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu
2019 9216 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/93/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2019 9215 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/92/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz osiągnięć w działalności sportowej
2019 9214 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/91/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Zakroczym
2019 9213 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/90/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez gminę Zakroczym placówkach wychowania przedszkolnego
2019 9212 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/89/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zakroczym
2019 9211 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/88/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zakroczym oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 9210 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/86/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2019 rok
2019 9209 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/85/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym
2019 9197 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr IX.93.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie reasumpcji uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie Nr VII.64.2019 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Brwinów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
2019 9196 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr IX.92.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie reasumpcji uchwały nr VII.72.2019 z dnia 08 maja 2019  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2019
2019 9195 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr IX.88.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym w mieście Brwinów.
2019 9194 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr IX.87.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w m.Brwinów.
2019 9193 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr IX.85.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2019 9192 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr IX.84.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r.
2019 9191 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VII.72.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2019
2019 9190 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VII.64.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Brwinów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
2019 9188 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr X/75/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia.
2019 9169 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX.104.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII.175.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 9168 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX.101.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Halinów.
2019 9167 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX.100.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas Duchnowski, gmina Halinów
2019 9166 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX.99.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas Duchnowski, gmina Halinów
2019 9165 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX.98.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Konik, gmina Halinów
2019 9164 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX.97.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Konik, gmina Halinów
2019 9163 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX.94.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 9162 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX.93.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok
2019 9154 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr X.69.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2019 9140 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/69/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Józefa Piłsudskiego 59f w Grójcu
2019 9139 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/68/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Józefa Piłsudskiego 61 w Grójcu
2019 9138 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/67/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Laskowej w Grójcu
2019 9137 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/66/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Grójcu
2019 9136 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IV/57/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych
2019 9135 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IV/53/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Myszyniec
2019 9129 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/90/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Zakrzówek
2019 9128 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/89/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Wola Żelechowska
2019 9127 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/88/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Władysławów II
2019 9126 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/87/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Władysławów I
2019 9125 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Stefanów
2019 9124 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Sokolniki
2019 9123 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Piastów
2019 9122 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Łomnica
2019 9121 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kotłówka
2019 9120 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Stary Kębłów
2019 9119 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Nowy Kębłów
2019 9118 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kalinów
2019 9117 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Janówek
2019 9116 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Huta Żelechowska
2019 9115 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/76/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Gózdek
2019 9114 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Gąsiory
2019 9113 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Stary Goniwilk
2019 9112 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/73/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Nowy Goniwilk
2019 9057 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr X/92/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2019
2019 8987 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X/91/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla terenu położonego przy ulicy Żeromskiego
2019 8986 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X/90/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Miasto Sochaczew jest organem prowadzącym
2019 8985 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X/89/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sochaczew
2019 8984 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X/85/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Sochaczew dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Sochaczew na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych
2019 8959 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr XV/149/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 8958 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr XV/148/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2019
2019 8952 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży sołtysom
2019 8951 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2019 rok
2019 8950 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym
2019 8949 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 8948 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad i opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich i obiektów kulturalnych na terenie gminy Glinojeck.
2019 8947 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 8928 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 8921 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/113/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLVI/361/18 Rady Miejskie w Błoniu z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych zmienionej uchwałą Nr XLIX/396/18 z dnia 28 maja 2018r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XLVI/361/18 Rady Miejskie w Błoniu z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych.
2019 8920 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/112/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Błonie.
2019 8919 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/110/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia
2019 8918 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/109/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Błonie za rok 2018 i  sprawozdania finansowego za 2018 rok
2019 8917 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII.66.2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalie wykorzystywanego do kąpieli
2019 8916 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/49/2015 Rady Miejskiej Kałuszynie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn
2019 8915 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/63//2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 8914 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie określenia Statutów Sołectw Gminy Kałuszyn
2019 8913 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/91/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Jarzębinowej 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
2019 8912 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/85/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki.
2019 8911 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/84/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu parkingu działającego w systemie „Parkuj i Jedź” przy ul. Kolejowej w Nowym Dworze Mazowieckim
2019 8910 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/83/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu systemu wypożyczania rowerów miejskich pod nazwą „Nowodworski Rower Miejski”
2019 8909 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/82/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miejskiej Nowego Dworu Mazowieckiego, sposobu rozliczania tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań
2019 8908 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/81/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej - targowisk miejskich na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2019 8907 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/80/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2019 8906 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/78/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad funkcjonowania Cmentarza Komunalnego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz opłat za usługi cmentarne
2019 8905 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/77/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim
2019 8904 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/76/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2019 8903 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/74/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki
2019 8902 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/73/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki
2019 8892 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XVI/79/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 8891 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XVI/78/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 8890 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
2019 8886 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Mrozy, Kruki, Wola Paprotnia, Gójszcz, Wola Rafałowska, Rudka, Guzew i Jeruzal – Etap I
2019 8885 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/55/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Informacji w Mszczonowie
2019 8879 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr 157/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową i garażami wraz z niezbędną infrastrukturą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Obrońców Getta / ul. Żwirki i Wigury.
2019 8878 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr 151/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 281/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
2019 8877 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr 149/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania statutu Biura Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki
2019 8873 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr 106/XV/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 8872 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr 105/XV/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Sierpc
2019 8854 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/96/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Mrozy
2019 8853 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/88/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mrozy
2019 8852 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mrozy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 8851 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/57/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2019
2019 8836 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/87/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Rafałowska
2019 8835 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Paprotnia
2019 8834 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trojanów
2019 8833 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Topór
2019 8832 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sokolnik
2019 8831 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skruda
2019 8830 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudka
2019 8829 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Porzewnica
2019 8828 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrowa
2019 8827 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Płomieniec
2019 8826 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Natolin
2019 8825 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Choszcze
2019 8824 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mrozy Wola
2019 8823 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/76/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mrozy Południowe
2019 8822 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borki
2019 8821 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mrozy
2019 8820 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mała Wieś
2019 8819 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/73/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łukówiec
2019 8818 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/72/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubomin
2019 8817 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipiny
2019 8816 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/70/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kuflew
2019 8815 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kruki
2019 8814 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/68/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kołacz
2019 8813 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jeruzal
2019 8812 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Guzew
2019 8811 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grodzisk
2019 8810 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gójszcz
2019 8809 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dębowce
2019 8796 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XII/140/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Święcicach
2019 8795 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XII/139/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Wolica
2019 8794 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XII/138/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Wolica
2019 8793 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VI.89.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w Rudnikach
2019 8792 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VI.88.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jasienicy
2019 8789 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr X.61.2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2019 8788 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr X.60.2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość, warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego i nagród
2019 8778 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X/87/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 8777 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X/88/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2019 8760 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr IX/81/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 czerwca 2019 r. w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/82/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczewska Karta Mieszkańca”.
2019 8746 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X/86/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grójec
2019 8745 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X/80/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Gminy Grójec
2019 8744 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X/78/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w Grójcu, gmina Grójec
2019 8738 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr 269/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
2019 8737 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr 268/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych będących własnością Gminy Piaseczno.
2019 8736 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr 264/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie będących drogami publicznymi, stanowiących własność , będących w użytkowaniu wieczystym bądź współużytkowaniu wieczystym Gminy Piaseczno
2019 8732 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VIII/93/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III / 47 / 2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 roku
2019 8731 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 219/1, 219/2, 426/19, 429/1 i 431/1 w Drobinie
2019 8722 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr 95/VIII/7/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła.
2019 8721 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr 94/VIII/7/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna
2019 8720 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr 87/VIII/7/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 8719 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr 86/VIII/7/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 34/VIII/4/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach programu.
2019 8718 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr 85/VIII/7/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 33/VIII/4/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi), oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu ich pobierania
2019 8717 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr 83/VIII/7/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023
2019 8716 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr 82/VIII/7/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019
2019 8712 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr 92/XIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole lub w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miasto Sierpc
2019 8644 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 102/XIV/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Sierpc do wymiany źródeł ciepła
2019 8642 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/70/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 8614 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 87/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 377/LXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Gminy Miasta Gostynina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2019 8613 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 84/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 8612 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 83/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 94/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015 r. w  sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina
2019 8611 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 82/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 8610 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 81/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 września 2018 r. Nr 427/LXXXIV/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym “Uśmiech Malucha” z siedzibą w Gostyninie
2019 8609 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 80/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2015 r. Nr 64/XII/2015 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, zmienionej Uchwałą Nr 224/XLV/2016 dnia 27 października 2016 r.
2019 8608 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 68/VIII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2019
2019 8607 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 66/VIII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin
2019 8606 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 65/VIII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 8605 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 64/VIII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy i miasta Żuromin konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego.
2019 8604 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 63/VIII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin oraz określenia granic ich obwodów
2019 8603 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VI.91.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr V.74.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 8602 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VI.90.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 8601 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VI.84.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Tłuszcz na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania
2019 8600 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VI.82.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II.18.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2019 - 2033
2019 8599 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VI.81.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2019
2019 8598 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/47/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji przez Burmistrza Miasta Węgrowa
2019 8597 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/45/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/145/2016 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 8596 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/44/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 8595 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/43/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/76/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 września 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2019 8594 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 8543 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VII/104/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru Błonie – Wieś, ul. Sochaczewska – Etap I – Obszar A, Obszar B, Obszar C, Obszar D, Obszar E
2019 8541 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - rejon ul. Marianki
2019 8540 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 88/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2019 8515 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 8511 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 67/X/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2019 8506 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 70/VIII/2019 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 8473 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/90/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty
2019 8472 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/89/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 8471 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/88/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin
2019 8470 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/83/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 8469 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/81/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w  przedszkolach i punktach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin
2019 8468 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/82/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 8467 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia godności „Honorowego Obywatelstwa Miasta Drobina” i medalu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Drobin” oraz przyjęcia Regulaminu zasad i trybu ich nadawania
2019 8446 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr XIV/121/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 8445 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr XIV/119/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 8444 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr XIV/114/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Czersk – centrum Czerska i Podzamcze
2019 8443 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2019 8434 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr 97/X/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku.
2019 8433 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr 90/X/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dosin nazwy ul. Sąsiedzka.
2019 8432 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr 89/X/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie nadania drodze położonej we wsi Borowa Góra nazwy ul. Pastelowa.
2019 8431 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr 85/X/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar A3
2019 8430 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr 84/X/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja H, powiat legionowski, woj. mazowieckie – ETAP „C”.
2019 8429 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr 83/X/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja H, powiat legionowski, woj. mazowieckie – ETAP „B”.
2019 8428 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr 82/X/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 8427 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr 81/X/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze.
2019 8426 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr 80/X/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach.
2019 8379 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2019 roku.
2019 8378 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Łochów
2019 8339 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV/140/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 8338 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcia wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2019 8337 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV/138/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo- rekreacyjnym
2019 8336 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV/137/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z opieki w żłobkach utworzonych przez Gminę Pułtusk
2019 8335 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV/136/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Pułtusku
2019 8334 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV/135/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk
2019 8333 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV/134/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku
2019 8332 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV/133/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pułtusk
2019 8331 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV/132/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela
2019 8330 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV/127/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2019
2019 8328 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bieżuń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 8327 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr X/83/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 8326 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr X/81/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2019.
2019 8325 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr X/80/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2019.
2019 8299 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 65/X/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Chorzele.
2019 8294 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 101/XIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania i jej Regulaminu na terenie miasta Sierpca.
2019 8293 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 98/XIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu
2019 8292 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 97/XIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu
2019 8277 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/108/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2019 rok.
2019 8276 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/103/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/521/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr  12  utworzonego na terenie miasta Wyszków.
2019 8275 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/102/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/111/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 9 utworzonego na terenie miasta Wyszków.
2019 8274 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/101/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LI/385/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutów Osiedli utworzonych na terenie miasta Wyszków.
2019 8273 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/99/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Kamieńczyk.
2019 8272 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 8271 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów
2019 8255 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 61/VIII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 148/XIX/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 maja 2012r w sprawie określenie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Żuromin
2019 8251 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 103/IX/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Ruda, na terenie gminy Radzymin – część A.
2019 8183 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX-82/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2019
2019 8181 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X.67.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2019 rok.
2019 8179 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019
2019 8073 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci i wyżywienie w Żłobku Samorządowym prowadzonym przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą
2019 8072 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/73/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023.
2019 8071 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/72/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023.
2019 8066 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/93/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kozienice.
2019 8065 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/226/03 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 października 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu gminnych targowisk w Kozienicach.
2019 8064 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2019 8063 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Kozienice na rok 2019
2019 8043 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/192/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w ramach lokalnego programu Gminy Miasta Radomia "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2019 oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2019 8042 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/187/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2023".
2019 8041 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/186/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 395/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych
2019 8040 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/185/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu, ul. Prospera Jarzyńskiego 3 w Przedszkole Publiczne Nr 26 w Radomiu, ul.Prospera Jarzyńskiego 3 oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Radomiu,ul. Prospera Jarzyńskiego 3
2019 8039 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/184/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lotników Polskich w Radomiu, ul. Długojowska 6 w Przedszkole Publiczne Nr 20 w Radomiu, ul. Długojowska 6 oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Radomiu, ul. Długojowska 6
2019 8038 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/183/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 im. Adama Jerzego Czartoryskiego w Radomiu, ul. Jurija Gagarina 19 w Przedszkole Publiczne Nr 21 w Radomiu, ul. Jurija Gagarina 19 oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Radomiu, ul. Jurija Gagarina 19
2019 7985 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 223/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018
2019 7964 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 127/X/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radzymin
2019 7963 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 155/X/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2019.
2019 7962 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 154/X/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 392/XXXV/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu „Radzymińska Karta Mieszkańca”
2019 7961 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 132/X/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Radzymin na lata 2019-2023.
2019 7960 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 131/X/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 55/V/2019 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2019 roku.
2019 7959 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 128/X/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 606/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Radzymin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2019 7958 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr V/71/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2019 7957 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr V/70/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenie sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Myszyniec w 2019 roku
2019 7956 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr V/69/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Myszyniec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 7955 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr V/64/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2019 rok
2019 7917 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk
2019 7894 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XII/78/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok
2019 7893 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 243/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy PORANNA ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno
2019 7892 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 228/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1526/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie
2019 7891 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 238/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r.
2019 7890 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 237/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Piaseczno dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Gminy Piaseczno, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystania dotacji
2019 7889 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 236/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 7888 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 235/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 7887 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 234/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 7886 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 233/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 7885 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 232/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 7884 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 231/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 7883 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 230/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 7882 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 229/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 7880 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XI/82/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zwoleń, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 7879 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XI/81/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Zwoleń
2019 7864 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/84/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze w obrębie Nosy w gminie Tarczyn.
2019 7863 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/80/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 czerwca 2019 r. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2019 7862 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/79/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tarczyn oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
2019 7861 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/75/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego Gminy Tarczyn na 2020 rok
2019 7855 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019
2019 7854 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 lipca 2015 r. dotyczącej zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Karczewa w przedmiocie Budżetu Partycypacyjnego
2019 7842 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr XIII/125/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2019
2019 7838 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII.53.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2019 rok.
2019 7803 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Raciąż
2019 7802 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Raciąż, w granicach, obejmujących tereny oznaczone symbolami obszarów od A do S , zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady Miejskiej Raciążu z dnia 29 marca 2004 roku Nr XII/91/2004r. : Obszar A [o pow. ok. 32,4 ha] - ulicami 19 stycznia, Zawoda, granicą miasta od wschodu, północny brzegiem rzeki Raciążnicy, od południa do ul. 19 Stycznia; Obszar B [o pow. ok. 26,2 ha]- ulicami Barańskiego, Warszawską, granicami działek o nr 1616, 1615, 1614, 1613, 1612, 1611,1610, 1609/1, 1628 , 1607/1 , 1603  część działki 1602, 1586, 1581  i północną linią rozgraniczającą ulicy Kilińskiego, granicami działek 1556/1, 1555 oraz południowy brzegiem rzeki Raciążnicy od północy granica miasta od rzeki Raciążnicy do ul. Barańskiego od wschodu; Obszar C [o pow. ok. 2,1 ha] - ulicą bez nazwy na przedłużeniu drogi polnej po zachodniej stronie cmentarza komunalnego do rowu melioracyjnego, południowy skrajem rowu, zachodnia granicą działki nr 719 do granicy cmentarza, północna granicą cmentarza Parafialnego do drogi bez nazwy po jego zachodniej stronie;, Obszar D [o pow. ok. 41,0 ha] – północna linią rozgraniczającą ulicy Płockiej do granicy miasta, od zachodu granicą miasta do linii kolejowej i dalej do rowu melioracyjnego po północnej stronie rzeki, od północy południowym skrajem rowu melioracyjnego na przedłużeniu ulicy Polnej, ulicą Polną do linii pomiędzy ulicami Polną i 11- go Listopada przy wschodniej granicy działki nr 872/1 do północy granicy terenu kolei po południowej stronie ulicy 11-go Listopada, dalej aż do linii wybiegającej na północny -wschód przez teren kolei do skrzyżowania ulic Dworcowej i Płockiej aż do północnej linii rozgraniczającej ulicy Płockiej; Obszar E [o pow. ok. 6,5 ha] - ulicami Polną od północy, wschodnią granicą działki 1251/10 od wschodu do skrzyżowania ulic 11 listopada i Płockiej i północną linią rozgraniczającą ulicy Płockiej do skrzyżowania ulic Płockiej i 
2019 7801 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Raciąż w rejonie ulicy Płockiej
2019 7800 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 czerwca 2019 r. sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik na terenie miasta Raciąż
2019 7799 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/159/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Raciąż
2019 7791 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr 69/VII/2019 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 7790 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr 66/VII/2019 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 7789 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr 65/VII/2019 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lubowidz
2019 7787 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr 64/VII/2019 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lubowidz na rok 2019
2019 7786 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr 61/VII/2019 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok
2019 7774 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr XI/72/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 7773 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr XI/70/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Warka oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 7772 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr X/69/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 7771 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr X/68/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków budżetu gminy Warka dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie gminy Warka, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystania dotacji
2019 7750 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr IX.65.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r
2019 7749 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr IX.61.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2019 rok.
2019 7737 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr XI/91/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7734 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VII/103/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/95/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie w 2019 roku
2019 7733 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VII/102/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/93/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Błonie.
2019 7730 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr XI/132/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z parkingu w systemie ,,PARKUJ I JEDŹ” przy ul. Długiej w Płochocinie
2019 7729 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr XI/130/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 7726 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX.58.2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Różan oraz określenia granic obwodu publicznej szkoły podstawowej, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7725 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX.57.2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Różan publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 7724 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX.56.2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 7723 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX.55.2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2019 7722 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX.54.2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty i opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 7721 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX.53.2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska
2019 7720 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX.50.2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Różan
2019 7718 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII/56/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Szydłowiec
2019 7693 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII.76.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody
2019 7692 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VII.74.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 8 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa
2019 7691 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VII.68.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brwinów
2019 7690 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VII.67.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brwinów
2019 7689 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VII.65.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 8 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr III.16.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu tych wydatków.
2019 7688 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VII.62.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r.
2019 7629 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VIII.56.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego programu pomocy społecznej dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych
2019 7627 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr X/58/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr IX/51/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 7623 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XI/92/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2019 7622 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XI/88/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV / 177 / 2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łomiankach i nadania jej statutu
2019 7621 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
2019 7620 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XI/86/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki
2019 7609 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/65/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie projektu ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grójec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7608 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/64/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie nazw oraz przebiegu ulic w Grójcu
2019 7607 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/63/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Kobylin, gmina Grójec
2019 7593 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/58/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia statutów sołectw
2019 7592 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia statutów sołectw
2019 7572 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr 81/XI/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu na lata 2019-2020 Przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Sierpca nr 406/LII/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku
2019 7531 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII.88.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 7530 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII.87.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI.264.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 7529 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII.85.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Halinów
2019 7528 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII.84.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI.58.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 7527 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII.83.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów ocen wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2019 7526 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII.82.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Halinów pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 7525 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII.81.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Halinów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7524 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII.80.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok
2019 7523 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019
2019 7522 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/57/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 7521 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/55/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłowiec, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2019 7519 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 139/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Szczęsne w rejonie ul. Orlej i ul. Łagodnej w gminie Grodzisk Mazowiecki- Etap I
2019 7478 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Grójec
2019 7436 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy
2019 7435 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i inne osiągnięcia promujące gminę.
2019 7434 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr X/76/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Skaryszew
2019 7433 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr X/75/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skaryszew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7412 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową,przebudową,remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2019 7411 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta i Gminy Bieżuń".
2019 7410 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 7409 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2019.
2019 7408 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu geodezyjnego Bieżunia.
2019 7407 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębu geodezyjnego Bieżunia.
2019 7385 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 83/XI/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej
2019 7338 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 132/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z gminą Baranów dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na linii łączącej obszar gminy Grodzisk Mazowiecki z obszarem gminy Baranów
2019 7337 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 131/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z gminą Błonie dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na linii łączącej obszar gminy Grodzisk Mazowiecki z obszarem gminy Błonie
2019 7336 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 130/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 79/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym
2019 7335 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 129/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7334 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 125/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 7306 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr X/76/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Zwoleń w 2019 roku
2019 7268 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Sokołów Podlaski
2019 7267 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VI/ 27/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały określającej wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 7246 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr 217/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 102/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ryczałtowej stawki za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe oraz sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tej Uchwale
2019 7244 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr X/128/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania i sprzedaży nowopowstałych lokali w budynku przy ul. Poznańskiej 171 w Ożarowie Mazowieckim wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ożarów Mazowiecki
2019 7240 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady Miejskiej i jej organów
2019 7239 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Mrozach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. im. Adama Mickiewicza w Mrozach
2019 7238 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2019
2019 7237 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w prawo własności tych gruntów
2019 7236 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.
2019 7218 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XI/74/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2019 7217 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XI/73/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 7216 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XI/72/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.