Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 37

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11505 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 82/XVIII/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 41/XI/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie nadania nowym odcinkom kategorii gminnej drogi publicznej i ustalenia przebiegu tych dróg.
2019 11504 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 79/XVIII/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: zmian w regulaminie określającym wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sanniki w 2019 r.
2019 11503 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 77/XVIII/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich w Sannikach.
2019 8527 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 69/XV/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sanniki określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 01 września 2019 roku
2019 8526 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 68/XV/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 55/XIII/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z 25.04.2019 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Sanniki.
2019 8525 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 67/XV/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych, stanowiących dochód budżetu Miasta i Gminy Sanniki, instrumentem płatniczym
2019 8524 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 55/XIII/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Sanniki.
2019 7007 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr 60/XIV/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 7006 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr 59/XIV/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 7005 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr 58/XIV/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 7004 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr 57/XIV/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 5177 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 44/XI/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sanniki
2019 5176 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 42/XI/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sanniki w 2019 roku
2019 5175 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 41/XI/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nowym odcinkom kategorii gminnej drogi publicznej i ustalenia przebiegu tych dróg.
2019 2973 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 36/IX/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do Przedszkola Samorządowego w Sannikach oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2019 2363 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr 20/V/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Sanniki na rok 2019.
2019 1614 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 30/VII/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 200/LVI/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie utworzenia Sołectwa Mocarzewo oraz nadania statutu nowo utworzonemu sołectwu
2019 1613 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 29/VII /2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 39/VI/2003 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa w Gminie Sanniki
2018 13390 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 18/V/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 grudnia 2018 r. W przedmiocie zmiany Uchwały numer 112/XXVIII/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, zmienionej uchwałą Nr 181/LIII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 2017 r. w przedmiocie zmiany Uchwały numer 112/XXVIII/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2018 12529 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 17/IV/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.
2018 11899 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr 13/III/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.
2018 11898 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr 12/III/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.
2018 11897 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr 11/III/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019
2018 9402 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 238/LXVI/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: Zmiany Uchwały Nr 231/LXV/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Sanniki.
2018 9401 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 237/LXVI/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi publicznej Nr 140429W na terenie Miasta i Gminy Sanniki.
2018 8137 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr 233 /LXV/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sannikach w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 21 października 2018 r.
2018 8136 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr 232/LXV/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Sanniki
2018 8135 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr 231/LXV/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie: Ustalenia zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach zróżnicowanych pod względem wieku, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sanniki.
2018 8134 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr 229/LXV/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sanniki w 2018 r.
2018 5987 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 222/LXIII/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta i Gminy Sanniki
2018 4012 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 218/LX/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Sanniki
2018 3718 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 216/LIX/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeutów pedagogicznych i doradcy zawodowego
2018 3717 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 215/LIX/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 167/XXVII/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 24 marca 2009 roku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 277/LI/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 10 listopada 2010 roku oraz Uchwałą Nr 69/XV/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę oraz wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2018 3716 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 214 /LIX/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: zmiany statutu Gminy Sanniki
2018 3715 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 212 /LIX/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: podziału Miasta i Gminy Sanniki na okręgi wyborcze
2018 3714 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 211/LIX/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sanniki w 2018 roku
2018 2069 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr 203/LVII/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do Przedszkola Samorządowego w Sannikach oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.