Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 178

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10901 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 88/XII/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gąbin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 10900 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 83/XII/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 10899 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 86/XII/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie.
2019 10898 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 87/XII/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Dobrzykowie.
2019 7981 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 70/X/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie projektu ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych Miasto i Gminę Gąbin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 7980 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 69/X/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat.
2019 7384 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 63/VIII/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2019 7383 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 52/VIII/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 7382 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 51/VIII/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 6284 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr 44/VII/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Gąbin.
2019 2689 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr 37/IV/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Gąbin.
2019 2688 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr 34/IV/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 2687 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr 33/IV/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 581 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr 27/III/2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gąbin w zakresie nie objętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gmin – Członków Związku Gmin Regionu Płockiego: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Gąbin, Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród.
2019 580 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr 26/III/2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 11392 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr 322/XLI/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Gąbin
2018 10653 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 316/XLI/2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Gąbin, oraz zwolnień w tym podatku.
2018 10619 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 317/XLI/2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2019.
2018 10618 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 315/XLI/2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 października 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2018 7386 2018-07-24 Uchwała Uchwała nr 308/XL/2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Gąbin.
2018 6521 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 302/XXXIX/2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2018 6520 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 301/XXXIX/2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej obowiązującej na terenie miasta i gminy Gąbin.
2018 5315 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr 288/XXXVIII/2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu i Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie.
2018 3402 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 280/XXXVII/2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielani i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli , którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach , dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Gąbin.
2018 3401 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 275/XXXVII/2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania
2018 3400 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 274/XXXVII/2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze
2018 3399 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 269/XXXVII/2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie
2018 2248 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr 267/XXXVI/2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin.
2018 2247 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr 260/XXXVI/2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawiew sprawie dopuszczenia zapłaty podatku i opłat lokalnych za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2018 1296 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr 251/XXXV/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 648 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr 252/XXXV/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku w  Nowym Grabiu, prowadzonym przez Miasto i Gminę Gąbin oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie.
2017 11216 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 235/XXXIV/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Nowym Grabiu i nadania statutu.
2017 11215 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 226/XXXIV/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta i Gminy Gąbin działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2017 11214 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 224/XXXIV/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2017 9992 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr 216/XXXII/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018.
2017 9991 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr 215/XXXII/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 października 2017 r. w sprawie opłat od posiadania psów
2017 9990 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr 214/XXXII/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Gąbin, oraz zwolnień w tym podatku.
2017 6098 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr 195/XXVIII/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Gąbin na lata 2018 - 2022".
2017 3657 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr 180/XXV/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 15 marca 2017r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3656 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr 177/XXV/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 15 marca 2017r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Gąbin
2017 1885 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr 167/XXIV/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2026".
2017 1760 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr 163/XXIII/2016 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 1701 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr 170/XXIV/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty.
2017 1700 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr 169/XXIV/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasd i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Gąbin.
2017 1699 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr 166/XXIV/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gąbin.
2016 9936 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 142/XXI/2016 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2017.
2016 9935 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 141/XXI/2016 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 października 2016r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2016 9934 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 140/XXI/2016 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Gąbin oraz zwolnień w tym podatku
2016 9933 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 139/XXI/2016 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 października 2016r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Gąbin oraz zwolnień w tym podatku.
2016 4740 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr 106/XVI/2016 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Miasta i Gminy Gąbin do kategorii dróg gminnych.
2016 4631 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr 109/XVI/2016 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
2016 2701 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr 93/XIV/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Gąbin na 2016 rok.
2016 2484 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr 98/XV/2016 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 87/XIV/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gąbin.
2016 2483 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr 97/XV/2016 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Mieście i Gminie Gąbin.
2016 2482 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr 96/XV/2016 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie warunków i trybu udzielania wspierania i rozwoju sportu w Mieście i Gminie Gąbin.
2016 856 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr 87/XIV/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gąbin.
2015 11258 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr 81/XIII/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 10298 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr 80/XIII/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego do ustalenia podatku rolnego.
2015 10297 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr 79/XIII/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2016 rok.
2015 10296 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr 78/XIII/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2015 10295 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr 77/XIII/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, oraz zwolnień z tego podatku.
2015 8544 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr 69/XII/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 października 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie miasta i gminy Gąbin.
2015 6565 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr 57/IX/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zasad wynagradzania za inkaso należności podatkowych.
2015 4583 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr 46/VII/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie określenia Statutów Sołectw.
2015 4582 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr 45/VII/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Gąbin.
2015 4581 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr 44/VII/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie podziału jednostki pomocniczej sołectwa Dobrzyków.
2015 3622 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr 36/VI/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Miasta i Gminy Gąbin, trybu powstępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2015 1767 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr 32/V/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Góry Małe.
2015 1766 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr 31/V/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej rozporządzenie w sprawie pomików przyrody położonych na terenie powiatu płockiego.
2015 1765 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr 30/V/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały.
2015 1478 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr 24/IV/2014 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Gąbin na 2015 rok.
2015 1054 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr 18/IV/2014 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, prowadzonym przez Miasto i Gminę Gąbin oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie.
2014 11192 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr 334/XLV/2014 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 października 2014r. w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu płockiego.
2014 10804 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr 330/XLV/2014 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego do ustalenia podatku rolnego.
2014 10516 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr 329/XLV/2014 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2015 rok.
2014 10515 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr 328/XLV/2014 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, stawek opłaty od posiadania psów.
2014 9722 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr 320/XLIV/2014 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 3 września 2014r. w sprawie zmianyStatutu Miasta i Gminy Gąbin.
2014 8606 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr 322/XLIV/2014 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 3 września 2014r. w sprawie uszczegółowienia opisu dotychczasowych stałych obwodów głosowania.
2014 6913 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr 299/XLII/2014 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie utwoarzenia Żłobka Samorządowego w Gąbinie i nadania statutu.
2014 5489 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr 294/XLI/2014 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 maja 2014r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Ludwików.
2014 5488 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr 293/XLI/2014 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 maja 2014r. w sprawie uchylenia uchwały o nadaniu nazwy osiedla w miejscowości Ludwików.
2014 5487 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr 292/XLI/2014 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2014 5486 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr 291/XLI/2014 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Górki.
2014 4410 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr 283/XL/2014 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uszczegółowienia opisu dotychczasowych stałych obwodów glosowania.
2014 4380 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr 282/XL/2014 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany w podziale na okręgi wyborcze.
2014 4379 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr 281/XL/2014 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze Stadionu Leśnego w Gąbinie przy ul. Dobrzykowskiej 33.
2014 3425 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr 263/XXXVIII/2014 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 3242 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr 273/XXXIX/2014 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy osiedla w miejscowości Ludwików.
2014 1408 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr 265/XXXVIII/2014 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1407 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr 264/XXXVIII/2014 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020.
2014 1313 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr 255/XXXVII/2014 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 697 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr 258/XXXVII/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
2013 13312 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 247/XXXVI/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Gąbin.
2013 13311 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 246/XXXVI/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 13310 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 244/XXXVI/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego do ustalenia podatku rolnego.
2013 13309 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 243/XXXVI/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2014 rok.
2013 13308 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 242/XXXVI/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, stawek opłaty od posiadania psów.
2013 11663 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 236/XXXV/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 16 października 2013r. w sprawie sprostowanie błędu w ogłoszonym tekście uchwały.
2013 11662 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 235/XXXV/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 16 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 9556 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr 219/XXXIV/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Gąbin.
2013 8749 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr 221/XXXIII/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 8748 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr 220/XXXIII/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie prowadzenia targowisk i ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Gąbin.
2013 7304 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr 211/XXXI/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 22 maja 2013r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto i Gmina Gąbin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 7303 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr 209/XXXI/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie.
2013 5226 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr 195/XX/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 maja 2013 roku do 30 kwietnia 2014 roku.
2013 5225 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr 204/XX/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie zasad wynagradzania za inkaso należności podatkowych.
2013 1780 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr 185/XXVII/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2013.
2013 1462 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr 180/XXVII/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania.
2013 1461 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr 176/XXVII/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Borki
2013 1460 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr 174/XXVII/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gąbin.
2012 9100 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 169/XXVI/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości oraz załącznika dotyczącego deklarowanych nieruchomości i obiektów budowlanych dla Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA.
2012 9099 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 168/XXVI/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego do ustalenia podatku rolnego
2012 9098 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 167/XXVI/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2013 rok.
2012 9097 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 166/XXVI/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, stawek opłaty od posiadania psów.
2012 8057 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr 163/XXV/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 24 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych.
2012 6724 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr 156/XXIV/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 12 września 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Gąbin .
2012 6723 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr 153/XXIV/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 12 września 2012r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu.
2012 4998 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr 148/XXII/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Gąbin.
2012 4297 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr 126/XIX/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 maja 2012 roku do 30 kwietnia 2013 roku.
2012 4296 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr 131/XIX/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
2012 3008 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr 123/XVIII/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 7 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2012 3007 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr 121/XVIII/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 7 marca 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Topólno i miasta  Gąbin.
2012 3006 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr 117/XVIII/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 7 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie miasta i gminy Gąbin w 2012 roku.
2012 1610 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr 107/XVI/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012.
2012 1192 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr 103/XVI/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto i Gminę Gąbin
2011 8091 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 88/XIV/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2012 rok.
2011 8090 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 87/XIV/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, stawek opłaty od posiadania psów.
2011 8093 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 90/XIV/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 236/XXXVII/2009 Rady Miasta i Gminy Gąbin z 02 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 8092 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 89/XIV/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego do ustalenia podatku rolnego.
2011 6181 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr 80/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 12 października 2011r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Gąbin do kategorii dróg gminnych.
2011 4682 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr 65/X/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości , stawek opłaty od posiadania psów
2011 3932 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr 52/IX/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Gąbin.
2011 3934 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr 58/IX/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego.
2011 3471 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr 51/VIII/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 18 maja 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie; 1. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 2. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2011 2225 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr 41/VII/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia dopłaty do cen taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 maja 2011 roku do 30 kwietnia 2012 roku.
2011 2224 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr 40/VII/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 maja 2011 roku do 30 kwietnia 2012 roku.
2011 2227 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr 44/VII/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, gruntów i budynków, które zostały dotknięte skutkami powodzi w 2010 roku.
2011 2226 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr 43/VII/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zwolnienia w podatku rolnym.
2011 1206 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr 31/VI/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gąbin.
2011 1207 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr 32/VI/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Miasto i Gmina Gąbin
2011 1208 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr 33/VI/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie prowadzenia targowisk i ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Gąbin
2011 758 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr 294/XLVII/2010 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Gąbinie
2011 759 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr 22/V/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 7 stycznia 2011r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 381 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr 300/XLIX/2010 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 294/XLVII/2010 z dnia 29 września 2010 roku
2011 382 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr 15/III/2010 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2011 rok
2010 7621 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr 292/XLVI/2010 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 20 września 2010r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie
2010 7622 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr 13/III/2010 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, stawek opłaty od posiadania psów.
2010 7623 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr 14/III/2010 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego do ustalenia podatku rolnego
2010 6971 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr 276/XLIV/2010 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
2010 6972 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr 277/XLIV/2010 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie zwolnienia w podatku rolnym
2010 3035 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr 258/XL/2010 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 maja 2010 roku do 30 kwietnia 2011 roku
2010 3036 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr 259/XL/2010 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia dopłaty do cen taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 maja 2010 roku do 30 kwietnia 2011 roku
2010 2269 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr 262/XLI/2010 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy
2010 2270 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr 263/XLI/2010 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy
2010 1575 2010-05-08 Uchwała Uchwała nr 250/XXXIX/2010 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie ustalenia podziału Miasta i Gminy na jednostki pomocnicze
2010 1574 2010-05-08 Uchwała Uchwała nr 247/XXXIX/2010 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego przy przyznawaniu zasiłku celowego
2010 1576 2010-05-08 Uchwała Uchwała nr 251/XXXIX/2010 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie określenia Statutów Osiedli
2010 1578 2010-05-08 Uchwała Uchwała nr 254/XXXIX/2010 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1577 2010-05-08 Uchwała Uchwała nr 252/XXXiX/2010 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie określenia Statutów Sołectw
2010 1400 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr 245/XXXVIII/2009 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010
2010 12 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr 234/XXXVII/2009 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2010 rok
2010 14 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr 236/XXXVII/2009 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 15 2010-01-02 Uchwała Uchwała nr 238/XXXVII/2009 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Górki
2009 5758 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 229/XXXV/2009 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gąbin w obszarze działek nr ewid. 97/1 i 97/2 we wsi Grabie Polskie
2009 4563 2009-09-29 Uchwała Uchwała nr 224/XXXIV/2009 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom
2009 3785 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr 206/XXXII/2009 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych
2009 3786 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr 211/XXXII/2009 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie
2009 3787 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr 212/XXXII/2009 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Czermno i Górki
2009 3050 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr 193/XXX/2009 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia dopłaty do cen taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 maja 2009 roku do 30 kwietnia 2010 roku
2009 3048 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr 191/XXX/2009 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycieleskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 3049 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr 192/XXX/2009 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2009 3011 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr 204/XXXI/2009 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Gąbin
2009 2324 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr 172/XXVI/2009 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 4 marca 2009r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Gąbinie
2009 2325 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr 173/XXVI/2009 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 4 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 242/XXXVIII/2005 Rady Miasta i Gminy z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie
2009 2323 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr 176/XXVII/2009 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie
2009 1282 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr 165/XXV/2009 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 53/VII/2007 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Gąbin”
2009 1283 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr 166/XXV/2009 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości, z terenu miasta i gminy Gąbin
2009 1093 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr 157/XXIV/2008 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gąbin na rok 2009.